Tutkiva muotoilu

 

Tutkiva muotoilu verkkosuorituksena

Opintojakson voi suorittaa ja palauttaa million vain.

Tehtävät palautetaan pdf-muodossa sähköpostilla osoitteseen ilkka.kettunen@savonia.fi, ellei muuta palautetapaa (blogi tms.) sovita. Kirjoita sähköpostin otsikoksi ”tutkiva muotoilu palautus”.

Jos et halua, että osia tehtäväsi palautuksesta esitetään tällä sivustolla esimerkkeinä hyvästä suorituksesta, mainitse toiveesi palautuksen yhteydessä.

Suorittaaksesi opintojakson tee seuraavat tehtävät 1-6 (tehtävän vaatima oletettu työaika suluissa):

  1. Orientaatioluento katso (10 min )
  2. Luentoheijastevideot katso (60 min)
  3. Virikeluennot seuraa (40 min)
  4. Kirja-arvio kirjoita (40-60 tuntia)
  5. Kokeellinen Thesis Design tee (20 tuntia)
  6. Reflektiotehtävä tee (6 tuntia)

Saadaksesi suoritusmerkinnän sinun on palautettava tehtävät 4, 5 ja 6. Reflektiotehtävässä 6 sinun tulee viitata tehtävien 1, 2 ja 3 sisältöihin osoittaaksesi, että olet ne sisäistänyt. Anna palautetta!

Tehtävät

1 Orientaatioluento

2 Luentoheijastevideot

3 Virikeluennot

Christopher Frayling juttelee mukavia Research Through Design (RTD) konferenssissa vuonna 2015:

Liz Sanders IIT Design Research konferenssissa

4 Kirja-arvio

5 Kokeellinen Thesis Design

6 Reflektiotehtävä

 

Kirjallisuutta ja lähteitä:

Aatepaja, referaatteja muotoilukirjoista yms. (toistaiseksi suljettu).

Trash Design Lingerie, Ever Design, Eveliina Rahjan vlogimuotoinen opinnäytetyö 2017

RTD2017 (Research Through Design) konferenssin esitykset.

Stappers, P. & Giaccardi, E. 2017. Research through Design. Teoksessa A. Zahirovic, J. Lowgren, J. Carroll, M.Hassenzahl, T. Erickson, A. Blackwell & K. Overbeeke (toim.) The encyclopedia of human-Computer interaction (2nd Ed.). Interaction Design Foundation. https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/research-through-design

Anttila, P. 1998. Tutkimisen taito ja tiedon hankinta. Helsinki: Akatiimi.

Crouch, C. & Pearce, J. 2012. Doing design research. London: Berg.

Findeli, A. 2016. The myth of design androgyne. Teoksessa G. Joost, K. Bredies, M. Christensen, F. Conradi & A. Unteidig (toim.) Design as research: positions, arguments, perspectives. Basel: Birkhäuser, 28-34.

Friedman, K. 2011. Theory construction in design research: criteria, approaches, and methods. Reprint. Alkuperäinen Design Studies 24 (2003) 507-522.

Gillham, B. 2000. Case study research methods. London: Continuum

Hakala, J. 2008. Uusi graduopas. Helsinki: Gaudeamus.

Hakala. J. 2017. Tulevan maisterin graduopas. Helsinki: Gaudeamus.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2014. Tutkija kirjoita. Helsinki Tammi.

Hämäläinen, E., Kotro, A. & Arkko, M-T. 2015. Idea: johdatus filosofiaan 01. Helsinki: Tammi.

Joost, G., Bredies, K., Christensen, M., Conradi, F. & Unteidig, A. (eds.) Design as Research: positions, arguments, perspectives. Basel: Birkhäuser.

Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2017. Tiede ja teksti: tehoa ja taitoa tutkielman kirjittamiseen. Helsinki: Gaudeamus.

Milton, A. & Rodgers, P. 2013. Research methods for product design: London: Laurence King.

Paavilainen, P. 2015. Psykologian tutkimustyöopas. Helsinki: Edita.

Plattner, H., Meinel, C. & Leifer, L. (eds.) 2016. Design Thinking Research: making design thinking foundational. Cham: Springer.

Raatikainen, P. 2005. Ihmistieteet – tiedettä vai tulkintaa. Teoksessa A. Meurman-Solin & I. Pyysiäinen (toim.) Ihmistieteet tänään. Helsinki: Gaudeamus, 39-61.

Rodgers, P. & Yee, J. (eds.) 2015/2018. The Routledge companion to design research. London: Routledge.

Sanders, E. 2016. Where are we going? An aspirational map. Teoksessa G. Joost, K. Bredies, M. Christensen, F. Conradi & A. Unteidig (toim.) Design as research: positions, arguments, perspectives. Basel: Birkhäuser, 17-21.

Seliger, M. & Hahn, Y. 2015. Thesis design: research meets practice in art and design master’s theses. Helsinki: Aalto ARTS Books.

Sennet, R. 2009. The craftsman. London: Penguin.

Valli, R. & Aaltola, J. (toim.) 2015. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1: metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus.

Valli, R. & Aaltola, J. (toim.) 2015. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2: näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-kustannus.

Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2004. Toiminnallisen opinnäytetyön ohjaajan käsikirja. Helsinki: Tammi.

Vilkka, H. 2015. Tutki ja kehitä. Jyväskylä: PS-kustannus.

Williams, R. 2018. The non-designer’s presentation book: principles for effective presentation design. Peachpit Press. E-kirja: https://savonia.finna.fi/Record/aapeli.438775

vinkkejä esityksen tekoon!