Ajatus vierailusta slovenialaiseen Mariborin yliopistoon tuli alkuvuonna 2016, jolloin heidän opettajia oli vierailemassa Savonian terveysalan Simupedacreation –tapahtumassa Kuopiossa. Mariborin edustajia kiinnosti ennen kaikkea simulaatiokeskuksemme tilat, sekä siihen liittyvä simulaatiopedagoginen osaaminen. Lähdimme edistämään yhteistyötä heidän kanssaan, ja opettajavaihto Sloveniaan toteutui toukokuussa 2017.

Tavoitteenamme oli esitellä simulaatio-opetusta simulaatiopedagogisen luennon ja simulaatio-opetuksen esimerkkien avulla. Mariborissa on yksi simulaatiotila ja simulaattori mutta teknisen tuen puuttuessa he eivät ole niitä juurikaan käyttäneet. Myöskään simulaatiopedagogista koulutusta Mariborin opettajilla ei ole.

Simulaattori ja simulaatiotila.

Järjestämämme opetus oli kirurgisen potilaan hoito toisen vuosikurssin opiskelijoille. Kukaan opetukseen osallistuvista opiskelijoista tai opettajista ei ollut aiemmin osallistunut simulaatioihin tai käyttänyt menetelmää opetuksessaan. Esittelimme simulaatio- oppimisen periaatteita ja rohkaisimme opiskelijoita heittäytymään kokemukseen.

Orientaatioluento simulaatiopedagogiikasta.

Harjoituksiin saatiin helposti mukaan opiskelijoita, ja osallistujat ymmärsivät simulaatio-oppimisen menetelmänä ja työskentelivät harjoituksissa aktiivisesti ja rohkeasti. Totesimme harjoitusten kuluessa, että täysin samanlaiset harjoitukset eivät sovellu sellaisenaan käytettäviksi eri maissa ja kulttuureissa, koska terveydenhuollon käytännöt ovat erilaiset. Esimerkiksi sairaanhoitajien oikeudet ja toimintavalmiudet poikkeavat toisistaan, joka vaikuttaa simulaatio-opetuksen ja harjoitusten sisältöön. Tämän tyyppiset eroavaisuudet vaikuttavat varmasti muuhunkin terveysalan yhteistyöhön, joten niihin kannattaa valmistautua hyvissä ajoin.

Orientaatio simulaatioharjoitukseen.

Mariborin opettajat olivat vaikuttuneita simulaatioista ja halusivat keskustella menetelmän käytännön toteutuksesta ja sen mahdollisista haasteista. Annoimme opettajille simulaatiopedagogista oppimateriaalia menetelmän käyttöönoton tueksi. Opiskelijat pitivät simulaatio-oppimista mukavana ja mukaansa tempaavana tapana oppia ammatin keskeisiä asioita. Vieraalla kielellä harjoittelu koettiin haasteelliseksi, mutta toisaalta osa totesi, että vieraalla kielellä harjoittelu simuloi vieraskielisen potilaan hoitamista. Tämän tyyppinen osaaminen on varmasti jatkossa yhä suuremmassa roolissa usean terveysalan työntekijän arjessa.

Mariborin yliopistossa ovat käytössä vielä melko perinteiset opetusmenetelmät, joissa korostuvat luento- ja seminaariopetus. Opiskelijoilla on myös paljon taitojen harjoittelua (skill station), joissa harjoitellaan opintokokonaisuuteen kuuluvia keskeisiä taitoja ja osaamista. Opintojaksojen aikana, esim. lastenhoitotyön opinnoissa, opiskelijoita opetetaan ja opastetaan erilaisiin lasten hoidossa tarvittaviin toimintoihin. Opintojakson lopussa jokaiselta opiskelijalta testataan aiheeseen liittyvät taidot. Jos opiskelija ei ole saavuttanut riittävää osaamista, hänen täytyy tulla kertaamaan asiat ja suorittamaan testaus uudelleen seuraavaan ryhmän mukana. Näin ollen opiskelija ei voi edetä kyseisen alan harjoitteluun, ennen kuin testaus on onnistuneesti suoritettu.

Lasten hoitotyön luokan varustusta.

Vierailu University Clinical Centeriin ja vaihto-opiskelijoiden tapaaminen

Pääsimme tutustumiskäynnille myös Mariborin yliopistolliseen sairaalaan. Vierailimme teho-osastolla, kardiologisella tutkimusosastolla, kardiologisella osastolla ja sydänvalvonnassa, leikkausosastolla, päivystyksessä ja kirurgisella osastolla. Kaikki sairaaloiden yksiköt oli varustettu erittäin nykyaikaisilla ja laadukkailla välineillä ja laitteilla.

Päivystyksessä on otettu käyttöön triage-toiminta (kiireellisyysjärjestys) ja se toimii hyvin fyysisten tilojen ja henkilöstön työnjaon näkökulmasta. Sen sijaan potilastietojen dokumentointi toteutettiin edelleen paperisilla lomakkeilla koko sairaalassa.

Mariborin sairaalan päivystyksen sokkihuone.
Päivystyksen ja toimenpidehuoneen varustusta.

Tapasimme ortopedisella osastolla Savonian ensihoidon opiskelijoita. Opiskelijat suorittavat vaihdossa myös lasten hoitotyön harjoittelun. Yliopistosairaala tarjoaa em. alueiden lisäksi erittäin hyvän harjoittelumahdollisuuden teho-osasolla ja päivystyksessä.

Mariborissa on edullista elää ja yliopisto järjestää melko hyvät asunnot opiskelijoille. Mariborissa opiskelijat tekevät harjoittelussa vain aamuvuoroja, koska usein iltapäivisin tai iltaisiin harjoittelujen jälkeen on vielä oppilaitoksella pakollisia seminaareja.

Yliopiston johto avoin yhteistyölle

Yliopiston terveysalan koulutuksen johto oli tyytyväinen vierailustamme ja erittäin kiinnostuneita mm. siitä, miten Savoniassa toteutetaan simulaatio-opetusta, minkä verran niillä korvataan kliinistä harjoittelua ja missä opinnoissa simulaatioita käytetään. Sellainen vaikutelma tuli, että Mariborissa simulaatio-opetuksen pedagogista suunnittelua ollaan parhaillaan vasta tekemässä.

Mariborin yliopiston johto oli simulaatio-opetuksen kehittämisen lisäksi kovasti kiinnostunut master-tason johtamisen koulutuksesta ja mahdollisesta yhteistyöstä Savonian kanssa.

Heillä on nyt jonkin verran opetusyhteistyötä brittiläisten ja amerikkalaisten yliopistojen kanssa, mutta he ovat kiinnostuneita yhteistyöstä myös muiden eurooppalaisten koulutusorganisaatioiden kanssa.

 Mariborin yliopisto tuntuu hyvältä yhteiskumppanilta. He arvostavat toisia korkeakouluja kumppaneina ja haluavat tehdä vastavuoroista yhteistyötä Euroopan eri organisaatioiden kanssa.

 

Arja Kemiläinen
Terveysalan lehtori
Savonia-ammattikorkeakoulu

 

Marja Silén-Lipponen
Terveysalan lehtori
Savonia-ammattikorkeakoulu

 

 

 

Terveysalan simulaatio-osaamista Sloveniassa

Leave a Reply

Your email address will not be published.