Cohehre-konferenssi kokosi jälleen eri puolilta Eurooppaa koreakoulujen asiantuntijoita yhteen jakamaan hyviä tuloksia tutkimuksesta ja kehittämisestä. Tällä kertaa kongressin järjesti Vic:n yliopisto Espanjasta ja teemana oli Integrated care: past, present and future. Konferenssi tarjoaa aina ohjelman sekä opiskelijoille että tutkijoille ja opettajille.

Opiskelijoilla konferenssi antaa mahdollisuuden osallistua viikon pituiselle intensiivijaksolle. Se parhaimmillaan tarjoaa opiskelumahdollisuuden kansainvälisyyteen ja eri kulttuureihin. Tämän lisäksi eri maista tulevien opiskelijakollegoiden kanssa pääsee opiskelemaan joka vuosi vaihtuvaa teemaa. Tämän vuoden teemana oli Diversity and Social inclusion. Teemaa tarkastellaan monialaisesti ja moniammatillisesti.

Yhteiset kansainväliset opintojaksot tarjoavat opiskelijoille erinomaisen mahdollisuuden kehittää kansainvälisyysosaamista ja kielitaitoa. Näiden kokemusten kautta itsetunto saa vahvistusta, kun huomaa pystyvänsä opiskelemaan vieraalla kielellä. Vieraskieliset termit avautuvat ja sanavarasto kasvaa. Kommunikointi eri maista tulevien opiskelijakollegoiden kanssa varmentaa suulista kielitaitoa, kun opiskellaan yhdessä. Samalla opiskelija saa varmuutta vieraalla kielellä puhumiseen ja asioiden esittämiseen. Kommunikointia vieraalla kielellä oppii vain puhumalla aidoissa autenttisissa tilanteissa.  Intensiivijakso on juuri tätä.

Tutustumiskäyntejä kouluihin

Viikon aikana opiskelijat olivat perehtyneet Diversity and Social inclusion -teemaan eri näkökulmista. He olivat tehneet tutustumiskäyntejä paikallisiin kouluihin ja erilaisiin sosiaali- ja terveyspalveluja tuottaviin organisaatioihin. Tämän lisäksi he olivat tehneet haastatteluja ja keränneet teoreettista tietoa teemasta. Viikon opiskelu huipentui yhteiseen loppunäyttelyyn teemasta, jossa jokainen opiskelijaryhmä esitteli kongressin osallistujille oman tuotoksensa. Alla olevat kuvat esittävät opiskelijoiden tuotoksia, jotka olivat huikeita.  Opiskelijat olivat kehittäneet esimerkiksi pelejä, tietovisailuja ja näytelmiä. Aiheina esityksissä oli mm. sosiaalinen syrjäytyminen, moniammatillinen yhteistyö ja lapsi- ja/tai perhekeskeinen sosiaalityö.

Myös Suomessa entistä enemmän on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita eri maista. Tämä edellyttää työntekijöiltä kulttuurien tuntemusta ja kielitaitoa, joiden osaaminen korostuvat onnistuneessa asiakastilanteessa.

Mitä enemmän koulutuksen aikana opiskelija saa hyviä kokemuksia kansainvälisistä tilanteista sitä vahvempi ja varmempi toimija opiskelijasta kehittyy työelämään. Intensiivikurssin aikana opiskelija pääsee tutustumaan toisen maan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään. Se tarjoaa myös mahdollisuuden vertailuun siitä, mitä eroja ja yhtäläisyyksiä löytyy Suomen vastaaviin palveluihin. Nämä kokemukset vahvistavat oppimista ja auttavat ymmärtämään erilaisista lähtökohdista tulevia asiakkaita ja heidän palveluiden tarpeitaan.

Aina saman lailla toteutettu palvelu ei tuota samanlaista asiakaskokemusta, koska asiakkaat ovat yksilöitä. Erilaiset yksilölliset asiakastarpeet edellyttävät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselta herkkää tuntemusta siitä, miten kunkin asiakkaan kanssa on hyvä toimia. Erityisesti tätä herkkyyttä tarvitaan silloin, kun toimitaan haavoittuvien asiakasryhmien kanssa kuten lapset.  Tämän lisäksi esille nousee eettisyys. Se on monitasoista ja näkyy niin ammattilaisen työskentelyssä kuin asiakkaan kokemuksessa. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen näkökulmasta eettisyys on aina toimintatapojen valintaa yksilö- ja yhteisötasolla. Niissä tulee korostua ihmisen perusoikeudet ihmisarvoon, vapauteen, tasa-arvoisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Jokaisella ihmisellä on ihmisarvo, jota tulee kunnioittaa. Asiakkaan näkökulmasta esille nousee eettisesti oikeudenmukaisesti toteutetusta palvelusta hyvä kokemus.

Kansainvälistä osaamista kehittyy, kun toimii kansainvälisessä ympäristössä. Tämän ympäristön voi tarjota intensiiviviikot ulkomailla tai kotikansinvälisyys. Tartu tilaisuuteen ja lähde mukaan kansainvälisiin opiskelumahdollisuuksiin!

Marja Äijö TtT
gerontologian ja kuntoutuksen yliopettaja
Savonia-ammattikorkeakoulu

Cohehre-konferenssista opiskelijoille kansainvälistä osaamista

Leave a Reply

Your email address will not be published.