Kansainvälisyys on osa opettajan työn arkea. Yhä enemmän tehdään yhteistyötä, jaetaan osaamista ja myös opetetaan yhdessä. Yksi yhteistyön ja yhteisen opettamisen mahdollisuus on intensiivikurssit. Savonian fysioterapian koulutusohjelma on mukana NordPlus-verkostossa, joka järjestää vuosittain yhdessä fysioterapian opiskelijoille intensiivikurssin. Mukana verkostossa on ammattikorkeakouluja ja yliopistoja Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Islannista ja Liettuasta. Tämän vuoden intensiivikurssi järjestettiin 12.-22.5.2019 University College of Northern Denmark Aalborgissa Tanskassa.

Intensiivikurssin teemana oli optimaalinen ikääntyminen ja digitalisaatio. Eri maiden ja korkeakoulujen opiskelijat pääsivät opiskelemaan iäkkäiden ihmisten fysioterapiaan liittyviä digitaalisia ratkaisuja ja pohtimaan yhdessä, miten digitalisaatiota hyödyntämällä voidaan tukea iäkkäiden ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Kaiken lopullisena tavoitteena on optimaalinen ikääntyminen.

Keskeinen lähtökohta on ikääntynyt henkilö ja hänen elämäntilanteensa. Se mitä iäkäs henkilö kykenee tekemään, luo pohjan fysioterapian suunnittelulle ja toimintakyvyn tukemiselle. Pelkästään kronologinen ikä ei kuvaa iäkkään ihmisen kyky toimia ja tehdä arjessaan valitsemiaan askareita. Siksi lähtökohtaisesti on aina tärkeää arvioida toimintakykyä laaja-alaisesti kaikilta sen eri ulottuvuuksilta: fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen. Tämän lisäksi tulee tarkastella päivittäisissä perustoiminnoissa ja asioiden hoitamisessa pärjäämistä. Myös fysioterapeutin tulee tarkastella iäkkään asiakkaan toimintakykyä laaja-alaisesti vaikkakin työ usein keskittyy enemmän fyysisen toimintakyvyn kuntouttamiseen.

Pitkään paikalla istumista vältettävä

Yhteisen opiskelun lätökohtana on yhteinen ymmärrys. Se lähtee siitä, että kaikilla on samat käsitteet määriteltyinä samalla tavalla. Esimerkiksi käsitteet fyysinen aktiivisuus ja inaktiivisuus kuvaavat jatkumoa, jolle sijoittuu hyvin erilaisia käsitteitä kuvaamaan aktiivisuuden tasoa. Kansainväliset liikuntasuositukset antavat fysioterapeuteille yleisen ohjeistuksen fyysisen aktiivisuden tasosta, jonne jokaista iäkästä asiakasta fysioterapiassa tulisi ohjata. Kansainvälisessä opiskelijaryhmässä on hyvä vertailla millaiset ovat kunkin maan kansalliset fyysisen aktiivisuden suositukset, miten ymmärrettävästi ne on kuvattu käyttäjälle ja milloin ne on viimeksi päivitetty. Opiskelijoiden tekemä vertailu maidensa liikuntasuositusten välillä auttaa heitä oppimaan globaaleja suosituksia ja niiden kehittymistä pohjaten näyttöön perustuvaan tietoon. Erityisesti uusimmat juuri päivitetyt suositukset korostavat pitkään paikallaan istumisen välttämistä.

Toimintakyvyn, ikääntymien ja fyysisen aktiivisuden ymmärtämisen kautta päästään pohtimaan teknologian soveltuvuutta. Eri teknologiat sopivat eritavoin iäkkäiden ihmisten toimintakyvyn ja fyysisen aktiivisuuden tukemiseen. Teknologian käytettävyyttä ja iäkkäiden ihmisten halua käyttää teknologia on hyvä pohtia iäkkään ihmisen kanssa yhdessä. Monia iäkkäitä ihmisiä voi jopa pelottaa teknologia tai oma toimintakyky ei enää mahdollista teknologian käyttöä. Opettajan on hyvä haastaa opiskelijoita pohtimaan erilaisia näkymiä teknologian käytettävyyteen iäkkäiden ihmisten fysioterapiassa. Kun asiaan on perehdytty teoriassa, on sitä hyvä tarkastella myös käytännön näkökulmasta yhdessä iäkkäiden ihmisten kanssa. Lisäksi on hyvä oppia kuuntelemaan iäkkään ihmisen kokemuksellista ääntä. Tätä parhaimmillaan tarjoaa aktiiviset iäkkäät ihmiset itse, kuten intensiivikurssilla vieraillut luennoitsijamme.

Intensiivikurssi tarjoaa opiskelijoille riemukkaita opiskelun hetkiä yhdessä. Samalla opitaan kieltä ja erilaisia kulttuureja kansainvälistyen. Opettajana on upeaa huomata, miten kielitaito vahvistuu opiskelijoilla. Samalla myös erilaiset kulttuurit, opiskelijat ja opettajat tulevat tutuiksi. Intensiivikurssit tukevat niin opettajien kuin opiskelijoiden kielitaitoa. Kansainvälisessä yhteistyössä on voimaa.

Aalborg tarjosi raikasta aamulenkkeilykeliä, merituulta ja osalle opiskelijoita erinomaiset mahdollisuudet ajella polkupyörällä. Lähestyvästä kesästä saatiin tuntumaa muutamalla aurinkoisella päivällä. Seuraavan kerran yhteisen opiskelun merkeissä kokoonnutaan keväällä 2020 Poriin teemalla fysioterapia ja erilaiset toimintaympäristöt.

 

Marja Äijö TtT
Gerontologian ja kuntoutuksen yliopettaja
Savonia-ammattikorkeakoulu

Fysioterapian opiskelijoita opettamassa kansainvälisellä intensiivikurssilla

Leave a Reply

Your email address will not be published.