Pohjoismainen kätilökonferenssi NJF (Nordic Federation of Midwifery) järjestettiin Islannissa Reykjakivissa 30.4.-4.5.2019. Minulla oli hyväksytty posteriesitys kätilötyön harjoittelun reflektoinnista. Tein posteriesityksen kätilötyön ensimmäisestä harjoittelun reflektoinnista, kun kätilöopiskelijat aloittivat kätilöopintojen teoriaopinnot ja kevään 2019 lopussa olivat kätilötyön harjoittelussa eri osastoilla. Luvan antoi yhteensä 14 kätilöopiskelijaa. Kätilöopiskelijat reflektoivat osaamistaan Savonian blogiin (PLE). Käytin vähimmäisosaamisten vaatimusten arvioinnissa edellä mainittuja osa-alueita.

Reflektio on prosessi, jona kehittyy harjoittelun edetessä. Reflektiossa opiskelija pohtii, onko saavuttanut tavoitteet, jotka on asettanut harjoittelujaksolle.  Siinä opiskelija pohtii omaa oppimistaan, osaamistaan ja sen kehittymistä. Siinä voi kuvata onnistumista tai vaikka jos joku asia menee huonommin. Näin voi määrittää seuraavaan harjoitteluun uusia tavoitteita.

“Thank you for submitting an abstract with the title: Description of Midwifery Students´ Reflection Skills for the 21st Congress of the Nordic Federation of Midwives, held in Reykjavik, Iceland, 2 – 4 May 2019. I have the pleasure of informing you that the scientific committee has accepted your abstract for POSTER presentation.”

NJF –konferenssi pidettiin upeassa Harpa-konferenssi rakennuksessa. Harpassa oli monenlaista toimintaa konferenssien lisäksi, mm. elokuvateatteri ja sillä järjestetään erilaisia tapatumia, kokouksia, konsertteja jne. Harpan konferenssikeskus tarjoisi sadoille kätilöille loistavat puitteet kokoontua yhteen oppimaan uutta, kuulemaan tuoretta tietoa uusista tutkimuksista, nähdä uusia julkaisuja ja verkostoitumiseen.

Tein analyysin kätilöopiskelijoiden blogista, jotka oli kirjoitettu Savonia-amk blogiin.  Käytin analyysissä kätilön vähimmäisosaamisvaatimuksia ja niiden avulla kuvattiin posteriin kätilöopiskelijoiden reflektioita. Reflektioiden analyysi tehtiin 4 kätilötyön ammatillisen osaamisen mukaisesti:

  1. Kätilön ammatillinen toiminta
  2. Kätilötyön asiakkuus
  3. Kätilö seksuaali-ja lisääntymisterveyden edistäjä ja kliinisenä osaajana
  4. Kätilötyön kehittäminen ja johtaminen.

 

Seuraavassa kätilöopiskelijoiden osaamisen kuvausta:

1. Kätilötyön ammatillinen toiminta:

Yleisesti motivaatio harjoittelussa oli hyvä. Kätilötyön opetuksessa oli saatu hyvä teoriapohja harjoittelulle. Teoria vastasi käytäntöä ja osin jo selkiintyi.  Harjoittelun tavoitteiden tarkastelu ja täsmentäminen sen saaminen kätilötyön näkökulmaan auttoi edistymään harjoittelussa. Kätilöopiskelijat kokivat, että teoria asioita tulee kerrata ja syventää. Kätilöopiskeijat saivat itsevarmuutta työskentelyyn ja oppia kädentaitoihin. Kätilöopiskeijat kuvasivat myös, että heidän osaamistaan arvostettiin ja esim. asiakkailta saatu palaute vahvisti ammatillista kasvua. Vastuu omasta osaamisesta painoi ja kaikkea ei pystynyt vielä ensimmäisessä harjoittelussa sisäistämään. Ammatillinen kasvu kätilötyön oli kuitenkin lähtenyt käyntiin.

2. Asiakkuus kätilötyössä

Kätilöopiskelijat kuvasivat, että naisen, yksilön ja perheen puolustaminen ja kunnioittaminen oli tärkeää. Ohjausosaaminen ja terveydenedistäminen olivat haasteellista tässä ensimmäisessä kätilöntyön harjoittelussa. Kätilöopiskeijat osasivat käyttää näyttöön perustuvaa tietoa. Ohjaustilaneet jännittivät aluksi. Imetysohjauksessa koettiin myös onnitumista. Synnytyssalissa ensimmäinen harjoittelujakso oli vaativa ja vastuu painoi erityisesti.  Kädentaitoja myös opittiin. Harjoittelussa oli mahdollisuus myös kehittää kielitaitoa ja osa kätilöopiskeijoista oli onnistunut siinä. Opiskelijat kokivat, että ohjaustaitoja on tärkeä kehittää ja samoin he halusivat lisää tietoa kulttuurisesta kätilötyöstä.

3. Kätilö seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäjänä ja kätilön kliininen osaaminen:

Kätilöopiskelijoiden taidot eri kätilötyön harjoittelupisteissä olivat vahvistuneet. Synnytyssaliharjoittelu oli jännittävää, mutta jakson aikana taidot alkoivat kehittyä. Lapsivuodeosastoilla harjoitteluissa kuvattiin eniten onnitumista, imetysohjauksessa oli myös haasteita. Teoriaopetus ennen harjoittelua tuki oppimista. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen taidot olivat harjoittelussa vielä taka-alalla.

4. Kätilön kehittäminen ja johtaminen

Kätilöopiskeijat kokivat, että tietoperustaa tulee vahvistaa. Monitoimijuus kätilötyössä nousi esille ja opiskelijat kokivat onnitumista siinä.  Kätilöopiskelijat kokivat, että päätöksentekotaitoja tulee harjoittaa harjoittelun edetessä. Tällä osaamisalueella koettiin myös, että kielitaitoa tulee vahvistaa. Kätilöopiskeijat osasivat hyvin käyttää näyttöön perustuvaa tietoa.

Pre-konferenssi:

Osallistuin myös Pre-konferenssiin 1.5.2019, jossa oli workshop episiotomian ompelusta synnytyksen jälkeen Gynzone.net, Kindberg & Stehouwer (Tanksa). Workshopissa sain ohjauksessa ommella episotomian uudella tavalla. Mallit olivat hyvä apu ompelussa, ja niiden avulla hahmotti hyvin, mistä on kyse. Osallistuin myös luennolle, josta sain hyvää tietoa lisää. Kokonaisuudessaan Fynzone antoi uutta tietoa ompelusta ja sain myös hyvät perustelut, miksi episiotomian ompelua tulee kehittää. Ompelussa tulee tarkastella kudoksien ja lihasten sijainti ja tietää, mitkä lihakset ovat kyseessä. Synnyttäjän episiotomia paranee näin ommelleen paremmin ja se on miellyttävämpi synnyttäjälle. Sain hyvää materiaalia kätilötyön opetukseen ja uuden näkökulman episiotomian ompeluun, jota voin hyödyntää kätilötyön opetuksessa. Gynzone.net kautta voi tilata materiaalia ja lisenssin avulla voi saada nettiympäristön, jossa on videot ja ompelutekniikat sekä toisen asteen repeämille ja episiotomialle.

Haluan yhteistyössä GynZonen, kätilöliiton ja Kuopion yliopistollisen sairaalan ja kehittää episiotomian ompelemista ja sen kouluttamista kätilöopiskelijoille sekä jo valmistuneille kätilöille. Pre-konferenssi antoi paljon uutta pedagogista näkökulmaa opetukseen, mutta se on tehtävä hyvin ja yhdessä koordinoiden.

Kätilön osaamista kaivattiin myös esimerkiksi internetin ihmeelliseen maailmaan uutena ulottuvuutena. Luennoilla käsiteltiin monipuolisesti kätilötyön eri osa-alueita, tutkimuksia liittyen kätilötyöhön esim. kätilön taidot auttavat suojaamaan välilihaa, välilihan repeämien ehkäisyohjelma tehosi Ruotsissa sekä esim. miten episiotomioiden määrät vaihtelevat eri maissa.

Islannin luonto on ainutlaatuinen ja ihmeellinen. Sain nähdä myös Geysirin ja valtavan vesiputouksen. Kaiken kaikkiaan matka oli antoisa, kansainvälisiin konferensseihin on tärkeää osallistua, jotta saa uutta osaamista pedagogiseen osaamiseen ja voi välittää sitä kätilöopiskelijoille ja kollegoille.

Päivi Hoffrén
TtM, lehtori, seksuaaliterapeutti NACS
Savonia-ammattikorkeakoulu

Oppeja pohjoismaisesta kätilökonferenssista

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *