Savonia on mukana European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA) verkostossa ja siellä A2 Falls prevention työryhmässä. Falls prevention työryhmän keskeisenä tavoitteena on eurooppalaisena yhteistyönä tutkia, kehittää ja jakaa hyviä käytänteitä sekä innovaatioita kaatumisten ehkäisystä. Lisää voit lukea työryhmän sivustolta.

EIP on AHA:n alla on yhteensä kuusi eri työryhmää, joiden koordinaatiotiimit kokoontuivat Aarhusiin Tanskaan 23.-25.9.2019 AAL forum yhteydessä pidettyyn kokoukseen. Erityisesti kokouksessa nousi esille eri työryhmiä yhdistävät teemat, joista yksi on koulutus.

Savonian rooli EIP on AHA, A2 työskentelyssä, on opetuksen ja koulutuksen näkökulman esille tuominen ja kehittäminen verkostossa. Erityisesti uudessa päivitetyssä toimintasuunnitelmassa vuosille 2018-2020 koulutuksen kehittäminen on yhtenä keskeisenä tavoitteena.

Kaatumisten ehkäisytyötä tehdään eri organisaatioissa niin sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kolmannen sektorin toimijoiden yhteisöissä kuin korkeakouluissakin. Savonian keskeinen tavoite on ollut kehittää opetusta kaatumistapaturmien ehkäisemiseen ja tuoda kaatumisten ehkäisy vahvemmaksi osaksi opetussuunnitelmia. Se on osa terveyden edistämistä, sairauksien ja vammojen ehkäisytyötä, potilasturvallisuutta sekä hoitoa ja kuntoutusta.

Savoniassa kehittämistyötä on tehty iäkkäiden ihmisten toiminta- ja liikkumiskyvyn hoidon ja kuntoutuksen opetuksen näkökulmista. Yhteistyötä on tehty alueellisen kaatumisten ehkäisyverkoston, AKE, kanssa, mutta myös kansallisella tasolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja UKK-instituutin kanssa. Lisäksi yhteistyö korkeakoulujen, esimerkiksi Savonian ja Itä-Suomen yliopiston välillä, on vahvistunut. Suomen kansallista verkostomaista yhteistyötä ja kehittämistä viedään esille myös EIP on AHA:n, A2 työryhmän työskentelyn kautta.

Keskeistä toiminnassa on opiskelijoiden osaamisen lisääminen. Laadukas opetus kantaa osaamista työelämään. Tämä edellyttää korkeakoululta ajan tasalla olemista ja hyvien käytänteiden tuntemusta. Kaatumisten ehkäisyn opetuksen kehittämisen näkökulmasta yhteistyö niin kansallisesti kuin myös kansainvälisesti on tärkeää. Kansallisesti opiskelijat voivat olla entistä vahvemmin mukana kehittämistyössä erilaisten projektien kautta. Projekteissa tekemällä oppien ja teoriaa ja käytäntöä integroiden kehittyy opiskelijalle osaamista. Paljon puhuttua moniammatillista yhteistyötä ja asiakaslähtöisyyttä tulisi edelleen vahvistaa opetuksessa. Kansainväliset verkostot ovat keskeisiä toimintafoorumeita hyvien käytänteiden jakamisessa ja edelleen kehittämisessä.

 

AAL FORUM

AAL Forum tarjoaa ekosysteemialustan kaikille niille organisaatioille jotka työskentelevät ikääntymisen eri sektoreilla. Keskeisenä teemana on edistää hyvien käytänteiden, uusien innovaatioiden ja erityisesti erilaisten teknologisten ja digitaalisten ratkaisujen kehittämistä, kokeiluja ja käyttöönottoa terveys- ja sosiaalialoilla. Foorumi tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua, tutustua uusiin innovaatioihin ja teknologisiin ratkaisujen näytteilleasettajien esittelyiden kautta. Lisäksi foorumissa on esillä liiketalous ja sijoittaminen ikääntyvän Euroopan näkökulmasta.

Koulutuksen kehittämistä voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta liittyen AAL Forumin teemoihin. Ensimmäinen on uudet pedagogiset menetelmät. Pedagogiikassa, eli opetuksen järjestelyissä, tulisi löytää vanhojen hyviksi todettujen menetelmien rinnalle uusia tapoja innostamaan opiskelijoita opiskelemaan ja oppimaan. Animointi voisi olla jotain uutta. Jo nyt tutkimuksen tiedottamisessa käytetään tiivistettyjä infografeja niin miksi emme ottaisi näitä samoja keinoja käyttöön opetusteemojen tiivistämiseen. Myös opetuksessa visualisoinnilla on keskeinen merkitys. Yleisesti käytetään paljon sanoja ja tekstimateriaalia selittämään opetuksessa ja myös asiakasohjauksessa. Pelkän tekstin avulla asioiden ymmärtäminen voi olla vaikeaselkoista, jolloin visuaaliset ratkaisut voivat auttaa niin opiskelijoita kuin iäkkäitä ihmisiäkin hahmottamaan asioita paremmin.

Toinen näkökulma on teknologiset ratkaisut iäkkään ihmisen aktivoimisessa, hoidossa ja kuntoutuksessa. Uusia innovatiivisia ratkaisuja tulee markkinoille jatkuvasti. Esimerkiksi VELA ergonomiske stole, ergonomiset tuolit, jotka toimivat kotiympäristössä iäkkäiden arjen apuvälineinä, mutta myös työergonomiaa edistävinä ratkaisuina. Arjen apuvälineenä tuoli helpottaa päivittäisten toimintojen tekemistä sisätiloissa kuten liikkumista (helposti liikkuvat pyörät), tuolilta ylösnousua (sähköisesti säädettävä tuolin istumakorkeus), kevyesti kytkeytyvät jarrumekanismi, jne. Liikkumiskyvyn harjoittamiseen on tarjolla jatkuvasti kehittyviä uusia ratkaisuja kuten erilaiset koordinaatioalustat Treax pads by innovaid tai hopspots motivation to move and interact, joita voidaan käyttää esimerkiksi pelaamiseen ja tasapainon harjoittamiseen. Myös vuode saadaan aktiivisemmin palvelemaan hoitoa ja kuntoutusta. RotoBed on vuode joka laskeutuu matalalle, jolloin ei ole riskiä pudota vuoteesta korkealta. Vuode nousee myös korkealle ja kääntyy, jolloin fysioterapeutti tai hoitaja voi tehdä asiakkaan kanssa yhdessä kuntoutus- tai hoitotoimenpiteitä niin, että asiakkaaseen saadaan helposti katsekontakti ja työergonomia pysyy hyvänä. Vuoteeseen saadaan myös hyvä istuma-asento asiakkaalle ja se auttaa vuoteesta ylösnousemista. Asiakkaan toimintakyvystä riippuen vuoteen eri ratkaisuja voidaan käyttää aktivoimaan asiakasta ja toisaalta tukemaan turvallisuuden tunnetta.  Nämä erilaiset teknologiat haastavat opetusta ajan tasalla pysymisessä. Haasteen vastaanottamista tukee niin kansalliset kuin kansainväliset yhteistyöverkostot ja kehittämistyö, jossa myös opiskelijat ovat vahvasti mukana. Tämä tarjoaa mahdollisuuden opettaa ajassa ja ennakoida tulevaa.

Marja Äijö TtT
Gerontologian ja kuntoutuksen yliopettaja
Savonia-ammattikorkeakoulu

Kaatumisten ehkäisyä ja teknologisia ratkaisuja

Leave a Reply

Your email address will not be published.