Ajatuksia opettajavaihdosta Espanjasta

 

 

 

 

 

Opettajavaihdot ovat aina virkistäviä kokemuksia niin kansainvälisyyden kuin opettamisenkin osalta. On mielenkiintoista perehtyä eri maiden vaihteleviin opetuskäytänteisiin ja tietenkin opettajiin ja opiskelijoihin. Osallistuin opettajavaihtoon Espanjassa A Coruñan yliopistossa fysioterapian tiedekunnan vieraana. Opiskelijoiden kanssa yhdessä pohdimme yhteisöpohjaisen fysioterapiaintervention suunnittelua ja iäkkäiden ihmisten terveyden edistämistä. Tämä olikin mielenkiintoista, koska Suomi ja Espanja ovat kulttuurisesti erilaisia ja kuntoutuksen toteutus vaihtelee. Tässä blogissa nostan niitä opetuksen teemoja esille, jotka herättivät keskustelua opiskelijoiden ja opettajakollegoiden kanssa.

Fysioterapiaa yhteisöihin ja kotiin

Fysioterapiaa toteutetaan entistä enemmän vaihtelevissa toimintaympäristöissä. Yhä useammin työympäristönä on asiakkaan oma koti tai hänen elämänkulun näkökulmasta merkityksellinen ympäristö kuten hänen työpaikkansa.  Maailmalla kuvataan yhteisöissä tapahtuvaa fysioterapiaa mm. ”Community physiotherapy” tai ”community-based physiotherapy” termeillä.  ”Community physiotherapy ” termi kuvaa missä fysioterapiaa toteutetaan. Kuten englanninkielinen termi ohjaa, fysioterapiaa toteutetaan yhteisössä. Yhteisö voi olla esimerkiksi asiakkaan oma koti tai hoivakoti, jossa iäkäs ihminen asuu. Kuntoutustoiminnan toteutuksessa fysioterapeutti jalkautuu asiakkaiden luokse yhteisöön, ja on siten vastakohtaista toimintaa perinteiselle fysioterapian toteuttamisympäristölle. Esimerkiksi Suomessa tätä toimintaa ovat fysioterapeutin tekemä kotikäynnit ja asiakkaan kotiympäristössä toteutettava kuntoutus.

Jotta kuntoutus esimerkiksi kotiympäristössä olisi tehokasta, tulee sen olla hyvin suunniteltua ja toteutukseltaan progressiivisesti etenevää. Tällöin astuu mukaan termi ”Community-based physiotherapy” joka taas kuvaa sitä, millaisten periaatteiden mukaisesti fysioterapiaa toteutetaan. Näiden periaatteiden mukaisesti asiakas ja hänen läheisensä ovat päätöksenteon keskiössä. Asiakkaan kuntoutuksen suunnittelu pohjautuu kokonaisvaltaiseen arviointiin, joka sisältää asiakaan fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen, sosiaalisen ja taloudellisen näkökulman arvioinnin. Suunnittelussa ja toteutuksessa kuntoutuksen vaikuttavuus tulee huomioida. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että kuntoutuksen menetelmät tulee valita näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuen asiakaskohtaisesti. Lisäksi kuntoutuksessa tulee huomioida ennaltaehkäisy.

Iäkkäiden terveyden edistäminen

Olo mielenkiintoista huomata, että espanjalaisten sekä miesten että naisten elinajan odote on korkeampi kuin suomalaisten. Mikä tämän selittää? Tästä lähtökohdasta lähdimme opiskelijoiden kanssa pohtimaan iäkkäiden ihmisten terveyden edistämistä. Terveyden edistämisen periaatteet ja keskeiset sisällöt, kuten fyysisen aktiivisuuden edistäminen, tupakoimattomuus, terveellinen ruokavalio, päihteettömyys ja vähäinen alkoholin käyttö, ovat samoja niin Suomessa kuin Espanjassakin. Molemmissa maissa on terveyden edistämisen ohjelmia, joilla pyritään edistämään tietenkin terveyttä mutta myös toimintakykyistä ikääntymistä.

Erilaisia asumisympäristöjä on Espanjassa pyritty rakentamaan ikäystävällisestä näkökulmasta tukemaan toimintakykyä ja erityisesti liikkumiskykyä. Sisärakentamisessa on huomioitu mm. esteettömyys ja hyvä valaistus. Erityisesti portaiden hyvä valaistus ja kaiteet tukevat porraskävelyä ja tätä kautta iäkkään ihmisen liikkumiskykyä.

Kodin lähiympäristön tarjoamat mielekkäät aktiviteettimahdollisuudet ovat erinomainen tapa tukea toimintakykyä. Mielekäs tekeminen, esimerkiksi puutarhan hoito, saa iäkkään ihmisen liikkumaan ja toteuttamaan itseään. Usein samalla tekeminen on sosiaalista kanssakäymistä toisten ihmisten kanssa. Näin toiminta tukee kokonaisvaltaisesti iäkkään ihmisen terveyttä ja toimintakykyä. Myös kodin lähellä olevat fyysisen kunnon harjoituspaikat edistävät iäkkäiden ihmisten liikkumiskykyä ja fyysistä kuntoa.

Marja Äijö, TtT
gerontologian ja kuntoutuksen yliopettaja
Savonia-ammattikorkeakoulu

 

 

Kuvat: Tekijänoikeus Marja Äijö

 

Fysioterapian opiskelijat opiskelemassa iäkkäiden ihmisten kotona tapahtuvan kuntoutuksen suunnittelua ja terveyden edistämistä

Leave a Reply

Your email address will not be published.