Savonia-ammattikorkeakoulun strategiaa vuosille 2021-2030 on valmisteltu laajassa yhteistyössä henkilöstön, opiskelijoiden, kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. On ollut ilo huomata, että kumppanimme ovat olleet sitoutuneesti mukana strategiatyössämme.  Savonian linjaukset ovat tärkeitä maakunnan menestyksen kannalta. Olemme kestävän kasvun kumppani ja osaamisen varmistaja. Toimimme laajasti alueen työ- ja elinkeinojen kehittäjänä.

Olemme visiomme mukaan vastuullisesti vaikuttavin ammattikorkeakoulu Suomessa vuonna 2030.  Vaikuttavuutemme syntyy vahvasta vuorovaikutuksesta eri toimijoiden kanssa. Yksin vahvinkaan asiantuntija Savoniassa ei pysty tuottamaan uutta tietoa, osaamista tai uusia ratkaisuja ympäröivään yhteiskuntaan.

Tuloksekas ja vaikuttava toiminta edellyttää vahvaa kumppanuusverkostoa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Näiden verkostojen luominen ja tuominen alueen toimijoiden saataville on yksi Savonian vahvuuksista.

Nostimme strategiassa vahvasti esille YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja inhimillisen turvallisuuden. Savonia rakentaa Human Security -teeman ympärille eurooppalaista verkostoa.  Varsinkin ilmastonmuutos haastaa niin koulutus- kuin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintammekin. Meiltä vaaditaan vastuullisia tekoja ja toimia ilmastonmuutokseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi. Savonian tutkimus- ja kehittämistoiminnan ekosysteemit liittyen veteen, ruokaan, hyvinvointiin, energiaan ja tekniikkaan sekä bio- ja kiertotalouteen osuvat suoraan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Osaajien varmistamiseksi Savonia kasvattaa tutkintojen määrää opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Tutkintojen määrää voidaan nostaa tehostamalla opiskeluprosessia. Osaajia tarvitaan erityisesti sosiaali- ja terveysalalla sekä tekniikan aloilla. Alueen toimijoiden viesti on, että ammattikorkeakouluosaajista on pulaa ja osaajien puutteen koetaan olevan jopa yritysten kasvun este. Savonia hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä tietojenkäsittelyn koulutusvastuuta, joka vahvistaa Savonian profiloitumista laaja-alaisena ICT-osaajana. On kuitenkin selvää, että kunnianhimoisen strategian toteuttamiseen tarvitaan myös lisäresursseja.

Erityisesti tutkintomäärien kasvattamiseen ja työelämässä olevan henkilöstön osaamisen turvaamiseen on löydettävä resursseja, jotta Suomi on jatkossakin vahvan osaamisen maa.

On tärkeää, että maakunnissa sijaitsevat ammattikorkeakoulut pystyvät jatkossakin varmistamaan alueidensa osaajatarpeet. Ammattikorkeakoulusta työllistytään erinomaisesti, uusimman tiedon mukaan 89 % valmistuneista on työllistynyt. Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta jopa 99 % on työelämässä valmistumisen hetkenä.  Savoniasta valmistuu vuodessa yli 1300 tutkintoa ja noin 65 % tutkinnon suorittaneista jää maakuntaan töihin. Se on erinomainen tulos, sillä Savonialla osassa koulutusohjelmia on valtakunnallinen koulutusvastuu.

Ammattikorkeakoulujen tehtävä on alueiden kehittäminen. Välillä tuntuu unohtuvan, että aluekehittämisen tarvetta ja osaajatarvetta on erilaisilla alueilla koko Suomessa, myös siellä missä demografinen kehitys näyttää kovin synkältä. Koulutusperäinen maahanmuutto on otettava tosissaan niin korkeakouluissa kuin alueen yrityksissä eri toimialoilla. Myös koulutusperäisen maahantulon esteitä ja tänne jäämistä tutkinnon suorittamisen jälkeen tulee joustavoittaa.

Savonian keskeisten rekrytointialueiden ikäluokkien kehitystrendi näyttää koko strategiakauden osalta laskevalta. Savonialla ei ole mahdollisuutta jäädä pelkästään maakunnalliseksi toimijaksi.   Meidän pitää huomioida alueellinen tehtävämme, mutta samalla meidän tulee ottaa rohkeasti jalansijaa valtakunnallisilla koulutusvastuilla. Tällaisia ovat esimerkiksi bioanalytiikka, radiografia, suuhygienia, ensihoito, kätilötyö, agrologi, muotoilu, sekä tanssi- ja musiikkipedagogiikka.  Digitaalisuuden myötä alueellinen koulutustarjonta muuttuu kasvavassa määrin valtakunnalliseksi ja jopa globaaliksi.

Savonian koulutuksen satelliittimallin avulla koulutusta voidaan toteuttaa työelämäyhteistyössä eri alueilla niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Profiloimme osaamistamme erityisesti työssä olevan väestön osaamisen varmistajana.  Panostamme monimuotoiseen ja monialaiseen opiskeluun niin tutkintokoulutuksessa kuin myös tutkinnon osien tai sitä pienempien osaamiskokonaisuuksien toteutuksessa. Erilaiset koulutustaustat ja osaamisen täydennystarpeet huomioidaan koulutussisältöjen ja -muotojen suunnittelussa. Lisäksi Savonian vahva osaaminen opiskelijan ohjauksessa on vahvuus myös työssä olevan väestön opintojen suunnittelussa, neuvonnassa ja oppimisen ohjauksessa.

Mervi Vidgrén
Rehtori, toimitusjohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulu

Vastuullinen ja vaikuttava Savonia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.