Melkoinen kevät. Näin varmaankin moni itsekseen pohtii kesälaitumille siirtymisen lähestyessä. Syksyyn liittyvät suunnittelut ovat korkeakouluissakin jo pitkällä, tulevaisuus on edelleen utuinen mutta ilmassa on myös vahvaa toiveikkuutta tilanteen normalisoitumisesta.

Myrskyn silmässä on vaikeaa nähdä kokonaisuutta ja tässä tapauksessa sitä, mihin kaikkeen koronakevään poikkeusjärjestelyillä on ollut ja tulee olemaan vaikutusta. Päätöksiä vaikkapa kampusten käyttörajoituksista tai kansainvälisen liikkuvuuden rajoittamisesta jouduttiin tekemään nopealla aikataululla sen hetkisen tiedon ja viranomaissuositusten pohjalta.  Nyt kevätlukukauden lopun lähestyessä pystymme jo käytettävissä olevaan tietoon pohjautuen analysoimaan hieman tarkemmin poikkeusjärjestelyiden kokonaisvaikutuksia niin Savonian kuin koko ammattikorkeakoulukentän osalta. Seuraavassa vertaillaan kuluneen kevätlukukauden tilannetta viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon kolmen keskeisen muuttujan kautta. Nämä ovat tutkinto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet, suoritetut ammattikorkeakoulututkinnot, sekä työmarkkinatilanne valmistumishetkellä. Kahden ensimmäisen muuttujan osalta tarkastellaan Savonian ohella kaikkien ammattikorkeakoulujen tilannetta, työmarkkinatilanteesta vertailua pystytään tekemään ainoastaan Savonian tasolla.

mies opinnäytetyö kädessään

Opinnot ovat edenneet pääosin hyvin

Siirryttäessä käytännössä täydellisesti etäopetukseen, kannettiin niin opiskelijoiden kuin opettajienkin osalta huolta opintojen etenemisestä. Osa lähiopetusta vaativista opinnoista oli pakko siirtää tulevaan syksyyn ja myös suuri määrä jo aloitettuja ja tulevia sovittuja harjoitteluita keskeytyi tai peruuntui. Moni opiskelija joutui päivittämään henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa ja etsimään korvaavia opintoja peruuntuneiden tai siirtyneiden opintojen tilalla. Vertailtaessa tutkinto-opiskelijoiden opintopistekertymiä viime vuoden määriin, voidaan todeta, että ainakaan ammattikorkeakoulutasolla muutos ei ole ollut erityisen dramaattinen. Kevätlukukauden tutkinto-opiskelijoiden opintopistekertymä niin Savoniassa kuin koko ammattikorkeakoulukentässä on noin 95% viime vuoden vastaavasta. Opiskelijatasolla tämä vastaa keskimäärin noin kolmea opintopistettä. Näyttäisi siis siltä, että opiskelijat ovat varsin hyvin kyenneet täydentämään opintojaan muuttuneessa tilanteessa. Toki tulee muistaa, että keskiarvot eivät kuvaa yksittäisen opiskelijan tilannetta. Koulutusala- ja tutkinto-ohjelmakohtaiset erot ovat suuria ja myös opiskelijatasolla tilanteet voivat olla hyvin erilaisia.

Valmistuneiden määrissä merkittävä pudotus

Opintojen etenemistä suurempi vaikutus koronakeväällä näyttää olleen tutkinnon suorittaneiden määrään. Ammattikorkeakoulusektorilla tutkintomäärät näyttävät jäävän noin 70%:in viime kevätlukukauden vastaavista. Savoniassa valmistuneita on noin 80% vuoden 2019 kevätlukukauden määrään verrattaessa. Osassa ammattikorkeakouluja näytetään jäävän jopa noin 60% tasolle. Tutkintomäärissä tämä tarkoittaa valtakunnallisesti noin 4000 tutkinnon vähennystä viime vuoden kevääseen verrattuna. Osa pienemmästä tutkintomäärästä selittynee sillä, että vaikka opiskelija olisi halunnut valmistua kevään aikana, on tämä estynyt esimerkiksi tutkintoon kuuluvan pakollisen harjoittelun peruuntumisen myötä. Edellisten tapausten ohella pienempää tutkintomäärää selittänee myös se, että osa opiskelijoista on tietoisesti siirtänyt valmistumistaan tulevaisuuteen heikentyneiden työllistymisnäkymien johdosta.  Tämä saattaa toisaalta tarkoittaa sitä että, syyslukukauden aikana vastaavasti valmistuvien määrä tulee olemaan suhteessa suurempi. Tutkintomäärillä ja tutkintojen valmistumisella niiden laajuutta vastaavassa ajassa on ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa keskeinen rooli. Yksittäisen ammattikorkeakoulun rahoitukseen muutokset heijastuvat kuitenkin vain silloin, kun ammattikorkeakoulukohtainen muutos poikkeaa ammattikorkeakoulujen keskimääräisestä poikkeamasta.

Työllistyminen lähes ennallaan, yrittäjyydessä kasvua

Tarkasteltaessa Savoniasta valmistuneiden työmarkkinatilannetta valmistumishetkellä, voidaan vertailussa viime vuoteen todeta muutosten olevan pääosin yllättävänkin pieniä. Valmistumisvaiheessa työllisten määrä on viime vuoteen verrattuna ainoastaan 5 prosenttiyksikköä pienempi, vastaavasti työttömien määrän kasvu on 3 prosenttiyksikön tasolla. Merkittävä muutos sen sijaan voidaan havaita yrittäjinä aloittavien tai jatkavien määrässä, joka on noussut 3 prosentista 6 prosenttiin.  Työmarkkinatilanteen tarkastelu tukee aiemmin esitettyä arvioita siitä, että osa opiskelijoista on tietoisesti siirtänyt valmistumistaan tulevaisuuteen samalla odotellen työllistymismahdollisuuksien palaavan lähemmäs koronaa edeltävää aikaa.

Koska palaamme normaaliin?

Kokonaisuutena ammattikorkeakoulujen osalta voidaan todeta, että tarkastellaan sitten opintojen etenemistä, tutkintomääriä tai valmistuneiden työmarkkinatilannetta, ei mitään erityisen yllättävää näytä tapahtuneen. On selvää, että kevään poikkeusjärjestelyillä on heijastusvaikutuksia tarkastelun kohteena oleviin muuttujiin mutta vielä suurempi vaikutus on yhteiskunnan yleisellä tilanteella. Epidemiatilanteesta aiheutuneet rajoitukset ovat ajaneet valtavan määrän yrityksiä taloudellisesti haastavaan tilanteeseen ja Suomen työllisyysaste on romahtanut 72% tasolle. Samalla koko kansantalouden tilanne on synkistynyt valtion velkaantumisen ja edessä häämöttävän pitkän taantuman myötä. Tulevaisuus näyttää monelle valmistumista suunnittelevalle nuorelle vähintäänkin sumuiselta.

Nyt jos koskaan tarvitaankin uskoa tulevaisuuteen ja sitä vahvistavia toimia. Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan pitää hallituksen lisätalousarviossa päätettyä korkeakoulujen aloituspaikkojen merkittävää lisäystä koskien jo tulevana syksynä opintonsa aloittavia. Ammattikorkeakoulujen osalta tämä tarkoitti yhteensä 2200 lisäpaikkaa Savonian osuuden ollessa 110 lisäpaikkaa. Toinen vaikuttava toimenpide on ollut lähes kaikkien ammattikorkeakoulujen toteuttama jatkuvan oppimisen tarjonnan laajentaminen ja sen määräaikainen tarjoaminen maksuttomasti. Tämä onkin johtanut siihen, että suuri määrä uusia oman osaamisensa päivittämisestä kiinnostuneita on löytänyt avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnan.

Tällä hetkellä uskomme vahvasti olevamme syksyllä tilanteessa, jossa toimintaa estäviä rajoitteita on merkittävästi vähemmän. Jos ja kun näin on, pystytään keväältä siirtyneet opinnot kuromaan kiinni ja varmistamaan jokaisen opiskelijan osalta opintojen mahdollisimman häiriötön eteneminen. Tulevaisuudessa voimme sitten analysoida, kuinka kevät 2020 vaikutti korkeakoulujen tapaan toteuttaa opetustaan. 

Esa Viklund
Kehittämispäällikkö
Savonia-ammattikorkeakoulu

Kevät 2020 – analyysin aika

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *