Viretori osana Kuopion palvelurakennetta

Viretori on Savonia-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden yrittäjämäinen oppimisympäristö. Viretorilla tuotetaan hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita yhteistyössä Kuopion kaupungin, järjestöjen, seurojen ja koulujen kanssa. Harjoittelujakson ajan terveys- ja sosiaalialan opiskelijamme ovat päävastuussa tuotettavista palveluista koordinaattorin ja ohjaavien opettajien avulla. Viretorin toiminnan mahdollistamisen taustalla toimii kuitenkin yhteistyössä koko Savonia!

Viretorilla vastaamme ketterästi kuopiolaisten ja yhteistyökumppaneidemme tarpeisiin sekä kokeilemme rohkeasti uusi keinoja ja menetelmiä terveyden edistämisen saralla. Toimintamme integroituu vahvasti Savonian toimintaan opintojaksojen, hankkeiden ja opinnäytetöiden sekä kehittämistehtävien kautta. Viretori kokee mielekästä vastuuta tarjota matalan kynnyksen palveluita asiakkaille, joilla ei hyvinvointia ja terveyttä tukeviin palveluihin olisi muuten mahdollisuutta. Esimerkiksi ikääntyneet kotikäynti- ja nuoremmat vastaanottoasiakkaamme, kuten nuoret urheilijat, saavat Viretorin kautta neuvontaa ja ohjausta, johon heillä ei muuten olisi rahallisesti mahdollisuutta.

Viretorilla uskomme kaikkien oikeuteen edistää terveyttä ja hyvinvointia!

 

Kolmannen vuoden opiskelijoiden harjoittelu mahdollistaa Viretorin toiminnan

Viretorilla harjoittelussa olevia opiskelijoita on vuodessa noin 70 ja toteutamme keskimäärin kuudesta seitsemään harjoittelua lukuvuodessa. Viretorilla opiskelijat toimivat moniammatillisessa ja –kansallisessa yhteistyössä. Opiskelijavoimin tuotetut palvelut ovat kuopiolaisten käytössä loppusyksystä alkukesään asti.

Koordinaattori suunnittelee ja sopii harjoittelun aikana toteutettavat tehtävät ja palvelut sisältöineen, jonka jälkeen perehdyttää opiskelijat jakson toimiin ensimmäisen harjoitteluviikon aikana. Koordinaattori kokoontuu opiskelijoiden kanssa viikkopalavereihin ja ohjaa opiskelijoita arjessa toimimisessa kaikissa Viretorin palveluihin liittyvissä asioissa yhdessä harjoittelua ohjaavan opettajan tuella. Harjoittelujakson lopussa on harjoittelun loppukeskustelu ja Viretorin valmistelu seuraavia opiskelijoita varten tiedonsiirron ja laskutuksen osalta.

Viretori toimii myös kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden harjoittelupakkana ja täten myös tärkeänä kotikansainvälistymisen oppimisympäristönä. Vaihto-opiskelijat rikastuttavat Viretorin opiskelijoiden ja asiakkaiden arkea uusilla näkökulmillaan ja ennakkoluulottomuudella. Esimerkiksi Minna Canthin koulun kanssa yhteistyössä toteutetut englanninkieliset hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät luennot ovat keränneet ylistystä oppilailta.

Osana harjoittelua Viretorilla opiskelijat pääsevät pilotoimaan tulevaisuuden palveluita, työskentelemään hankkeissa kehittäjän roolissa sekä kehittämään itse Viretorin ja yhteistyökumppaneiden toimintaa sekä palveluita.

 

Etäharjoittelu haastaa opiskelijat kehittämään palveluita alusta loppuun

Kevään 2020 viikolla 11 alkanut harjoittelu on vaatinut opiskelijoilta erityisen paljon joustavuutta ja nopeaa sopeutumista uuteen tilanteeseen. Viretorille saapumisen sijaan opiskelijat työskentelevät kotoaan kahden-kolmen hengen tiimeissä. Kaikki yhteydenpito toteutetaan koordinaattoriin, opiskelijakollegoihin, yhteistyökumppaneihin ja asiakakkaisiin etäyhteyksien välityksellä. Viretorin kutsuminen etäViretoriksi harjoittelun aikana ei ole todellakaan liioittelua!

Ennalta sovittujen palvelujen peruuntuessa ja muuttaessa muotoaan opiskelijat saivat suuren vastuun ideoida ja kehittää Viretorin etäpalveluvalikoiman harjoittelun ajaksi koordinaattorin tuella. Opiskelijat ovat haastaneet itseään etätyökalujen sekä etävastaanottoajoilla tapahtuvan asiakasohjauksen, -neuvonnan ja -luennoinnin muodossa. Lisäksi he ovat tuottaneet runsaasti videomateriaalia yhteistyökumppaneille, kuten perheentalolle, urheiluakatemialle ja Pohjois-Savon Kylät ry:lle.
Opiskelijat ovat kehittäneet voimakkaasti Viretorin markkinointia ja näkyvyyttä. Parhaimmillaan sosiaalisen median maksutta tuotettu yksittäinen mainos on tavoittanut opiskelijoiden työn avulla melkein 2000 henkilöä! Olemme saaneet hyvää näkyvyyttä yhteistyökumppaneidemme avulla ja näin etävastaanottotoimintamme on käynnistynyt.

Etäharjoittelu toteuttaa kuitenkin kokonaisuudessaan hienosti Viretori-toiminnan perusperiaatteita: Dynaaminen oppimisympäristö, jossa kehitetään tulevaisuuden terveyttä- ja hyvinvointia edistäviä palveluita asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

 

Viretori on ketterä osa opetusta ja hankkeita

Harjoittelupaikkana toimimisen lisäksi Viretorilla on ketteryyttä toimia osana opintojaksointegraatiota, opinnäytetöitä ja kehittämistehtäviä sekä hanke-yhteistyötä. Koordinaattorina pääsen kehittämistehtävien puitteissa toimimaan kaikkien alojen ja vuosikurssien opiskelijoiden ja opetus- sekä hankehenkilökunnan kanssa. Viretori toimii myös osana Savonian henkilöstön hyvinvoinnin kehittämistä ja alemman sekä ylemmän ammattikorkeakoulututkintojen tilaajana.

Tällä hetkellä Viretorille on tulossa neljä ylemmän ammattikorkeakoulun ja kaksi ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä. Lisäksi Viretori on mukana useassa ensimmäisen tai toisen vuosikurssin kehittämistöissä esimerkiksi wellness-liiketoiminta tutkinto-ohjelman opiskelijoiden kanssa olemme tehneet tänä vuonna jo kaksi projektityötä yhdessä. Nivoudumme opintojaksointegraatioden kautta muun muassa terveys- ja hoitotyön opiskelijoiden ensimmäisen vuoden opintoihin tarjoamalla asiakkaita opiskelijoille terveyden edistämiseen liittyvään asiakastyöhön. Ensi vuonna tavoitteena on lisätä yhteistyötä erityisesti sosiaali-, tekniikan- ja kulttuurialan kanssa ja yhteistyöhön liittyvät neuvottelut ovat käynnissä. Hankeyhteistyötä Viretori on tehnyt lukuvuoden 2019-2020 aikana kolmessa hankkeessa Savonian sisäisesti ja kahdessa ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

 

Viretorin koordinaattorin työ on yhteistyötä

 

Minä, Salla Lommi, olen 33-vuotias kuopiolainen fysioterapeutti Yamk Savoniasta. Olen aloittanut koordinaattorin tehtävät Viretorilla 2019 elokuussa Hanna Nevalan opintovapaan sijaisena. Koordinaattorin tehtävät vaihtelevat aina kahvinkeittimen metsästyksestä hankeyhteistyöhön, palvelujen suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä asiantuntijaroolissa toimimiseen. Työni keskiössä ovat opiskelijoiden oppimisen mahdollistaminen, Viretorin asiakkaat ja yhteistyökumppanit sekä Savonia-ammattikorkeakoulun toiveet ja tavoitteet. Työni suuri osa on myös monipuolista verkostoitumista ja Viretorin toimien kehittämistä sekä sen tunnettavuuden kasvattamista. Lisäksi suunnittelen ja kehitän yhteistyössä erilaisia moniammatillisia palvelukokonaisuuksia ja valmennuksia. Mielestäni työtä voisi verrata yrittäjän työhön ja näin ollen Viretorin koordinaattorin tehtävät ovatkin yllättäneet positiivisesti monipuolisuudellaan. Opiskelijoille kuvailen olevani Viretorin toimitusjohtaja heidän ollessa kevytyrittäjiä. Päätehtäväni on mahdollistaa harjoittelussa opiskelijoiden laadukkaita ja tavoitteen mukaisia oppimiskokemuksia, joista he saavat työkaluja tulevaisuuden työelämään.

Koordinaattorina pääsen suunnittelemaan ja kehittämään innovatiivista Viretorin arkea yhdessä opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Olen käynnistänyt Viretorille opinnäytetyön kautta kehittämistyöryhmän ja siihen jatkona kummi-toimintaa. Kummi-toiminnan tarkoituksena on ensisijaisesti lisätä tietoa Viretorin toiminnasta Savonian sisäisesti ja luoda kanava monialaiselle yhteistyölle. Koordinaattorin työ on ennen kaikkea yhteistyötä. Omassa tapauksessani myös iso kasa post-it lappuja.

Korkeakoulumaailman siirtyessä etätyöskentelyyn vauhdilla maaliskuun vaihteen jälkeen, oli Viretorinkin otettava suuri ja nopea harppaus kokonaisvaltaiseen etäpalveluiden ja- työskentelyn maailmaan. Onnekseni edelliset harjoittelut olivat juuri loppumassa, joten työni koordinaattorina oli siirtää kevään tulevat harjoittelut mahdollisimman nopeasti etätyövälineillä toteutettavaksi. Kaikki perinteisesti läsnä tapahtuva yhteydenpito opiskelijoihin, heidän perehdyttäminen palveluihin ja Viretorin toimintaan piti saada mahdollistettua etätyövälineillä toteutettavaksi pikavauhdilla. Myös kaikki suunnitellut ja sovitut palvelut muokattiin sekä ideoitiin uuteen toteutettavissa olevaan muotoon. Koordinaattorina pääsin oppimaan etätyöskentelyn monet muodot nopeasti kuntoutustiimin ja esimiehen sekä tietohallinnon korvaamattomalla tuella. Työpäiväni ovat koostuneet palveluiden nopeasta muotoilusta, päivittäisistä sadoista kontakteista ja erilaisten ohjeistuksien rakentamisesta. Koen, että etäjakso on antanut minulle uskoa omiin taitoihini ja ansaittua luottamusta opiskelijoiden taitoihin.

Käynnistimme siis Viretorilla etävastaanottotoiminnan, aktivoimme olemassa olevien yhteistyökumppanuksiin etäpalvelumahdollisuudet ja sovimme vauhdilla uusia etäpalveluista kiinnostuneita yhteistyökumppanuuksia. Tästä suuri kiitos ketterille yhteistyökumppaneillemme! Viretoriharjoittelu alkoi vain kaksi päivää myöhässä ja jopa suunniteltua suuremmalla opiskelijamäärällä. Tehtävä etäViretorin käynnistys onnistui Moodlen, Zoomin, Teamsin, perinteisten puheluiden, Physiotoolsin, Viivin ja WhatsAppin avulla!

Nyt kuusi viikkoa myöhemmin voin koordinaattorin asemassa myöntää olevani iloinen ja tyytyväinen. Ensimmäinen harjoittelu on saatu suoritettua kunnialla ja opiskelijat tekivät hienoa työtä uudessa tilanteessa työskennellessään koko harjoittelun kotoa käsin uusia etäpalveluita suunnitellen, käynnistäen ja toteuttaen. Koordinaattorina oli mahtava seurata ja tukea opiskelijoiden työtä – tulevaisuuden työntekijät ovat tämän harjoittelun jälkeen astetta valmiimpia etätyöskentelyyn ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Juuri nämä opiskelijat vievät etätyöskentelytaitojaan työpaikoille tulevina vuosina.

Tulevan lukuvuoden palveluiden suunnittelussa etäViretori-jakso näkyy monipuolistuvina palveluina, joiden avulla Viretori voi palvella esimerkiksi paremmin ruutukaavan ulkopuolella asuvia asiakkaita ja yhdistellä ketterämmin lähi- ja etäpalveluita. Uskon, että tämä jakso palvelee myös asiakkaiden rohkeutta käyttää etäpalveluita. Koordinaattorina tiedän, että tulevaisuudessakin Viretorilla selviämme ja kehitymme haasteiden edessä: Tulevaisuuden palvelut tarvitsevat tekijöitä ja niitä  Savoniasta valmistuu!

 

Keväisin etäterveisin,
Salla Lommi ft, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen YAMK, Viretorin suunnittelija, Savonia-ammattikorkeakoulu

Koordinaattorin kuulumiset etäViretorilta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *