Artikkelissa käsitellään Vuokatti-Ruka urheiluakatemian tunnettuuteen vaikuttavia tekijöitä kajaanilaisten ja sotkamolaisten yritysten keskuudessa sekä tuodaan esille fysioterapian merkitystä ja hyödyntämismahdollisuuksia urheiluakatemian toiminnassa. Tutkimuksessa selvitettiin kyselyn avulla yritysten mielipiteitä Vuokatti-Ruka urheiluakatemian toimintaan kuuluvista tehtävistä, palveluista ja lajeista. Lisäksi selvitettiin yrityksien ja Vuokatti-Ruka urheiluakatemian välisiä yhteistyömahdollisuuksia. Tutkimuksen mukaan Vuokatti-Ruka urheiluakatemia tunnetaan kilpaurheilijoista, kattavasta lajitarjonnasta, monipuolisista palveluista sekä ammattimaisesta harjoittelun ja koulutuksen yhdistämisestä. Ammattimaiseen harjoitteluun ja palveluihin urheiluakatemian toiminnassa kuuluu fysioterapia, jonka hyödyntämismahdollisuuksia tuodaan artikkelissa esille alkulämmittelyn, dynaamisen venyttelyn ja psykofyysisen fysioterapian muodossa.

Vuokatti-Ruka urheiluakatemia urheilijapolun perustana

Vuokatti-Ruka urheiluakatemia on tuottanut ja tuottaa arvokisamenestyjiä. Kuuluisimpia urheilijoita ovat Enni Rukajärvi, Iivo Niskanen, Kaisa Mäkäräinen ja Roope Korhonen. Vuokatti-Ruka urheiluakatemiassa on mahdollista yhdistää opiskelu sekä urheilu. Urheiluakatemiassa työskentelee useita eri ammattilaisia yhdessä. Akatemian toimintaan kuuluu mm. eri oppilaitoksia, urheiluseuroja sekä lajiliittoja. Urheiluakatemia on koordinaatioelin, joka hankkii eri alojen osaajia samaan tukiverkostoon. Suurimmassa osassa urheiluakatemioissa oppilaitokset vastaavat urheilijoiden opintojen ohjauksesta ja opiskeluista. Lajiliitot ja seurat vastaavat valmennuksesta, ja eri alojen asiantuntijat tukipalvelujen tarjoamisesta. Urheiluakatemian tehtävänä on tuoda huippu-urheiluun vaadittuja palveluja urheilijan lähelle. Urheiluakatemian tarjoaa huipputason tietotaitoa valmennuksen, harjoittelupaikkojen, opiskelun ja tutkimuksen kautta (1–2).

Tutkimus ja aineistonhankinta

Tämän artikkelin aineisto hankittiin kyselyn avulla, jossa selvitettiin eri alojen ja eri kokoisten yrityksien mielikuvia Vuokatti-Ruka urheiluakatemiasta ja sen toiminnasta, mielenkiintoa yhteistyöhalukkuudesta sekä tapoja, joiden kautta yritys on kuullut Vuokatti-Ruka urheiluakatemiasta. Tutkimuksessa käytetty kysely kohdennettiin kajaanilaisiin ja sotkamolaisiin yrityksiin. Kyselyyn vastasi 15 yritystä, joista seitsemän oli kokoluokaltaan pieniä. PK-yrityksiä oli neljä, mikroyrityksiä kolme ja suuria yrityksiä yksi (3).  

Kyselyn vastausprosentin jäädessä matalaksi, tutkimusta laajennettiin tekemällä syventävä puhelinhaastattelukierros pienelle ja tarkoin rajatulle kohderyhmälle. Haastattelun tavoitteena oli hankkia tarvittavaa tietoa tutkimuksen luotettavuuden parantamiseksi. Haastattelun teemat nousivat kyselyn tuloksista.Haastattelun etuna oli, että se mahdollisti vastaajan oman näkemyksen esille tulon (4–5).

Vuokatti-Ruka urheiluakatemia tunnetaan kilpaurheilusta ja koulutuksesta

Vuokatti-Ruka urheiluakatemian urheilulajeista tunnetuimpia olivat hiihtolajit, pesäpallo ja lumilautailu. Laaja lajivalikoima koettiin tunnettuuden kannalta merkittävänä asiana. Vuokatti-Ruka urheiluakatemian urheilijoiden iäksi määritettiin parhaiten alle 20-vuotiaat urheilijat. Kyselyn mukaan Vuokatti-Ruka urheiluakatemian toimipaikoista Sotkamo ja Kuusamo tiedettiin Kajaania paremmin. Tunnetuimpia Vuokatti-Ruka urheiluakatemian urheilijoita olivat maasto- ja ampumahiihtäjät, Enni Rukajärvi, Jenna Laukkanen ja pesäpalloilijat. Urheilijoiden vaikutus Vuokatti-Ruka urheiluakatemian tunnettuuden kannalta koettiin tärkeänä asiana.  Menestyneiden urheilijoiden avulla urheiluakatemian tunnettuutta voidaan vahvistaa hyvin, urheilijoiden näkyvyyden avulla (3).

Vuokatti-Ruka urheiluakatemiasta vastaajat nostivat esille erityisesti nuorten valmennuksen ja koulutukseen sekä kilpaurheiluun liittyviä asioita. Paikallisilla urheilijoilla on tärkeä merkitys, koska tunnettuuden kannalta on tärkeää, että urheiluakatemiassa toimii paikallisia urheilijoita. Urheiluakatemian tehtäväksi koettiin ammattimaisen valmentautumisen ja opiskelun ohella nuorten huippu-urheiluvalmennus. Vuokatti-Ruka urheiluakatemiasta oli kuultu sitä todennäköisemmin, mitä isompi kyselyyn vastannut yritys oli. Tietoa Vuokatti-Ruka urheiluakatemiasta oli saatu suoramainonnan, Vuokatin urheiluopiston sekä Kainuun prikaatin kautta. Vuokatti-Ruka urheiluakatemian urheilijoille tarkoitetuista palveluista tiedettiin valmennus, testaaminen, kilpailutoiminta, asumismahdollisuus sekä lääkäripalvelu. Urheilijoiden menestyminen koettiin tärkeimpänä tunnettuuden lisääjänä. Haettaessa urheiluakatemiaan menestys koettiin olevan yksi tärkeimmistä tekijöistä. Urheilijoiden saavutukset eivät ole yksistään tarpeeksi tunnettuutta lisäävä asia, sillä menestyviä urheilijoita tulee mainostaa suuren yleisön saavutettavaksi (3).

Dynaamisen venyttelyn ja psykofyysisen fysioterapian merkitys urheilussa

Vuokatti-Ruka urheiluakatemia tunnetaan sen vahvasta ammattimaisesta harjoittelusta ja monipuolisista palveluista. Vuokatti-Ruka urheiluakatemiassa harjoitetaan monia erilaisia lajeja ja tämän takia ammattimainen valmentautuminen on monien eri ammattilaisten käsissä. Valmennuksessa nousee esille usein harjoittelu ja harjoittelun laatu. Fysioterapeutin ja valmennuksen tulisi tiedostaa ja ottaa huomioon urheilijoiden kanssa toimiessaan urheilijan kokonaisvaltainen kuormitus ja palautuminen yhtenä osana eri vammojen ennaltaehkäisyä sekä kuntoutusta. Huippu-urheilijaksi kasvaminen ja huipulla pysyminen vaatii monien tahojen yhteistyötä huippuolosuhteissa ja fysioterapian rooli on yksi tärkeä osa sitä.

Vuokatti-Ruka urheiluakatemiassa urheilevilla urheilijoilta vaaditaan monia eri ominaisuuksia ja tämän takia monissa eri lajeissa tehdään erilaisia lajin vaatimia harjoitteita. Ammattimaisessa harjoittelussa jokaisessa lajissa alkulämmittelyllä on tärkeä roolinsa harjoittelun tehon ja vammojen ennaltaehkäisyn kannalta. Alkulämmittelyn avulla saadaan harjoitettua kehon hallintaa sekä hermostoa. Alkulämmittely lisää hapen erkanemista hemoglobiinista solujen käyttöön urheilusuorituksen aikana sekä parantaa lihasten energian saantia lisäämällä glukoosin käyttöä energiana. Onnistuneen alkuverryttelyn jälkeen lihashermojärjestelmän hermoimpulssien kulkunopeus on lisääntynyt ja solut ovat valmistautuneet tuottamaan energiaa lihaksille tulevaan harjoitteluun (6–8).

Alkulämmittelyssä tulisi aktivoida hermostollisia liikemalleja urheilijan lajisuorituksen parantamiseksi sekä erilaisten vammojen ennaltaehkäisemiseksi. Alkulämmittelyssä suoritetut voimakkaat ja nopeat liikkeet saavat aikaan hermolihasjärjestelmässä väsymistä ja voimantuoton tehostumista. Eri nopeuslajeissa voimantuoton tehostumisen suhde hermolihasjärjestelmän väsymykseen on korkeimmillaan, kun viimeinen tehokas lämmittelysuoritus tehdään 8–12 minuuttia ennen urheilusuoritusta (8–10).

Dynaamisella venyttelyllä on nivelten liikelaajuutta lisäävä vaikutus, heikentämättä tulevan suorituksen laatua. Dynaamisessa venyttelyssä venyttely tulisi kohdistaa lihaksiin, joita urheilijan laji ja liikeradat vaativat. Venytyksen kohteena oleva lihas viedään rauhallisesti jatkuvana liikkeenä venytykseen, jonka jälkeen se tuodaan rauhallisesti aloitusasentoon. Dynaamisen venytyksen pääroolissa on agonisti, joka luo lihassupistuksen. Antagonistin rooli venytyksessä on tukea niveltä. Dynaamiset venyttelyt ovat tehokkaampia tasapainon, kehonhallinnan, ketteryyden ja reaktioajan kannalta verrattuna staattisiin venytyksiin. (11–13).

Fyysisen harjoittelun ohella olisi tärkeää keskittyä mieleen ja kehonhallintaan. Kehossa syntyy erilaisia reaktioita sekä tuntemuksia, ja ne vaikuttavat psyykeeseen ja samalla koko urheilusuoritukseen. Myös kokemamme tunteet ja erilaiset ajatukset ovat yhteydessä kehon olemukseen, liikkumiseen sekä kokemukseemme omasta kehostamme. Yhtenä menetelmänä käytetään psykofyysistä fysioterapiaa, jonka avulla pyritään henkilön voimavarojen ja toimintakyvyn vahvistamiseen, tukemiseen sekä edistämiseen. Ydinasiana on henkilön ymmärtäminen hänen kehonsa ja mielen yhdistävästä kokonaisuudesta (14).

Psykofyysisen fysioterapian tavoitteiksi voi muodostua esimerkiksi rentoutuminen, kehonhallinnan ja itsetuntemuksen vahvistaminen. Tavoitteet ovat aina yksilökohtaisia ja ne muokkautuvat henkilön lähtötilanteen, valmiuksien, voimavarojen sekä elämäntilanteen mukaan. Tärkeää on, että terapian jatkuessa henkilö kehittyy tiedostamaan ja tunnistamaan hänen elämänsä aikana tapahtuneiden asioiden vaikutukset hänen kehossaan. Psykofyysisestä lähestymistavasta on todettu olevan hyötyä varsinkin ihmisillä, joilla on mm. mielenterveyden ongelmia, neurologisten tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamia toimintakykyhäiriöitä. Psykofyysisen fysioterapian menetelminä käytetään esimerkiksi erilaisia liikeharjoitteita tai hengitys- ja kehotietoisuusharjoituksia. Psykofyysinen fysioterapia aloitetaan yleisesti passiivisilla terapiamenetelmillä ja terapian jatkuessa siirrytään kohti aktiivisia menetelmiä (14–15).

Lopuksi

Vuokatti-Ruka urheiluakatemia tunnetaan parhaiten kilpaurheilijoista, kattavasta lajitarjonnasta, monipuolisista palveluista sekä ammattimaisesta harjoittelun ja koulutuksen yhdistämisestä. Tunnetuimpiin lajeihin kuuluvat lumilautailu, maastohiihto sekä opiskelun ja valmennuksen yhdistäminen. Urheiluakatemian tärkeimpinä tehtävinä koetaan urheilijoiden ammattimaisen harjoittelun ja opiskelun ohella nuorten huippu-urheiluvalmennus, jota omalta osaltaan tukee fysioterapian osaaminen. Urheiluakatemian urheilijoista parhaiten tunnetaan lumilautailija Enni Rukajärvi ja uimari Jenna Laukkanen. Menestyneiden urheiluakatemian urheilijoiden hyödyntäminen markkinoinnissa nähdään tehokkaimpana keinona lisätä urheiluakatemian tunnettuutta.

Lassila Joni, Liikunnanohjaaja (AMK), fysioterapiaopiskelija, Savonia-ammattikorkeakoulu

Hoffrén Minna, FT, pt. tuntiopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet

 • Vuokatti-Ruka urheiluakatemia. 2020 (viitattu 20.7.2020) https://www.vrua.fi/
 • Urheiluakatemiaohjelma. Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelma. 2015. (viitattu 20.7.2020) http://www.sport.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiat/urheiluakatemiaohjelma
 • Lassila J, Ovaskainen V Vuokatti-Ruka urheiluakatemian tunnettuus kajaanilaisten ja sotkamolaisten yritysten keskuudessa 2015; 26, 39, 51-53.
 • Anttila P Tutkimisen taito ja tiedonhankinta. Jyväskylä 1998; 237.
 • Hirsjärvi S, Remes P & Sajavaara P Tutki ja Kirjoita. Tammi. Helsinki 2007; 335–352.
 • Mcardle W, Katch F, ja Katch V Exercises physiology. Energy, nutrition and human performance. Lippincott Williams and Wilkins. 2001.
 • Karvonen J Importance of warm up and cool down on exercise performance. Medicine and sports training and coaching. Karger. Basel 1992; 190-213.
 •  Edwards R, Harris R ja Hultman E Effect of temperature on muscle energy metabolism and endurance during successive isometric contractions, susteined to fatigue, of the quadriceps muscle in man. J Physiol 1972; 220:
 • Derenne C Effects of Postactivation Potentiation Warm-up in Male and Female Sport Performances: A Brief Review. Strength & Conditioning Journal 2010; 32 (6): 58–64.
 •  Kallerud H ja Gleeson N Effects of Stretching on Performances Involving Stretch-Shortening Cycles. Sports Medicine 2013; 43 (8): 733–75
 • Turki O, Chaquachi A, Drinkwater, E.J., Chatara M, et all.: Ten minutes of dynamic stretching is sufficient to potentiate vertical jump performance characteristics. Journal of Strength and Conditioning Research 2011; 25: 2453–2463.
 • Ylinen J Venytystekniikat. Medirehabook kustannus Oy 2010. Muurame 2002; 11: 87–88.
 • Chatzopoulos D, Galazoulas C, Patikas D ja Kotzamanidis C Acute Effects of Static and Dynamic Stretching on Balance, Agility, Reaction Time and Movement Time. Journal of Sports Science & Medicine 2014; 13.
 • Suomen Psykofyysisen Fysioterapian Yhdistys. Mitä on psykofyysinen fysioterapia. 2018. (viitattu 20.7.2020). https://psyfy.net/psykofyysinenfysioterapia/esittely
 • Feldenkrais M Tietoisuutta liikkeen avulla. Edita Prima Oy. Helsinki 2015.
Vuokatti-Ruka urheiluakatemian tunnettuus ja fysioterapia urheiluakatemian toiminnassa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *