Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä (sote) on murroksessa. Väestö ikääntyy ja heidän sairautensa moninaistuvat. Asiakkaiden ja ammattilaisten toimintaympäristöt muuttuvat ja uudenlaisia ratkaisuja tarvitaan muuttuviin tarpeisiin. Toimiva sosiaali- ja terveydenhuolto edellyttää uudenlaista osaamista. Asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet ja yhteinen näkemys potilaan parhaasta edellyttävät ymmärryksen rakentamista eri tieteenalojen välille, moniammatillisen yhteistyön oppimista ja opiskelijoiden pääsyä monialaiseen harjoitteluun (OKM 2019a; STM 2020).

Monialainen yhteistyö edellyttää oman substanssin osaamista ja oman roolin tuntemista, vuorovaikutustaitoja, kykyä sitoutua ja joustavuutta (Katisko, Kolkka, Vuokila-Oikkonen 2014). Moniammatillinen osaamisen syntyminen vaatii paljon tasa-arvoista ja keskinäiseen kunnioitukseen liittyvää vuorovaikutusta, joita voidaan harjoitella autenttisissa tilanteissa käytännön harjoitteluissa (Katisko ym. 2014). Sote-järjestelmässä tapahtuvat muutokset vaativat oppilaitoksilta nykyistä tiiviimpää yhteistyötä ja työelämän tarpeita palveleva koulutus tarvitsee kehittyäkseen monialaisia oppimista hyödyntävien oppimisympäristöjen rakentamista (WHO 2010; STM 2020). Kansallisesti ja Pohjois-Savossa on valtakunnallisesti järjestetty paljon eri sotealojen koulutuksia jo vuosikymmeniä, mutta monialaisen koulutuksen hyötyjä ei ole käytetty riittävästi alueen eduksi. WHO on määritellyt (2010) monialaisen koulutuksen (interprofessional education, IPE): “occurs when students from two or more professions learn about, from, and with each other”.

SOKK-hankkeen tavoitteena on perustaa eri oppilaitosten, sote-palvelujärjestelmän yksiköiden ja yritysten kanssa yhteistyössä sote-alojen opetuksen ja koulutuksen osaamiskeskittymä (SOKK). Hankkeen tarkoituksena on suunnitella, kehittää, rakentaa ja koordinoida sekä myös osittain toteuttaa eri palvelujärjestelmissä tapahtuvaa monialaista ammattien välistä opiskelua. Tämän ydintehtävän lisäksi hankkeessa kehitetään erilaisia perus- ja jatko-opiskeluun liittyviä oppimisympäristöjä eri palvelujärjestelmiin. Tällä pyritään edistämään eri alojen ammattilaisten valmiuksia ja taitoja käyttää erilaisia hyvinvointi- ja terveysteknologisia menetelmiä. Digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia työelämään ja asiakkaiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen. Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien ammattilaisten tulisi vahvistaa asiakkaiden ja potilaiden omatoimisuutta sekä osallistumista. Tämä vaatii uudenlaista osaamista ammattilaisilta.

SOKK toteutetaan yhteistyössä KYSin (Kuopion yliopistollinen sairaala), Kuopion kaupungin, Ylä-Savon sosiaali- ja terveyden kuntayhtymän, Kysterin (perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshuollon liikelaitos Pohjois-Savossa) ja Päihdepalvelusäätiön sekä alueen muiden yritysten kanssa. Asiantuntijakeskus edistää monialaisten opintojaksojen lisäksi kehitys- ja tutkimusyhteistyötä sekä jatkuvan oppimisen opintoja.

Opitaan yhdessä ammattilaiseksi

Hankkeessa opiskelijat toteuttavat monialaisen harjoittelun Kuopion yliopistollisen sairaalan akuuttiosastolla, Kuopion kaupungin perusterveydenhuollon yksikössä, päihdepalvelusäätiöllä sekä Ylä-Savon SOTEn eri yksiköissä. Opiskelijat osallistuvat monialaiseen harjoitteluun osana omaa harjoittelujaksoa. Monialaisen harjoittelun kesto on pilottivaiheessa 1-2 viikkoa. ​Harjoittelun tavoitteena on, että monialaisessa kliinisen vai käytännön opetuksen -mallissa opiskelijat toimivat harjoittelussa monialaisena tiiminä tai työpareina harjoitteluyksikössä ja ottavat yhdessä vastuuta potilaan kokonaisvaltaisesta hoidosta työvuoron ajaksi. Heillä on työvuoron ajan oman substanssin ohjaaja tai yhteinen ohjaaja. Päävastuu on aina ohjaajalla. (Jakobsen 2016, Oosterom, Floren, Cate &Westerveld, 2019.)

Näin opitaan tuntemaan toisten ammattirooleja, jakamaan vastuuta ja luottamaan toisten osaamiseen. Myös kriittisen ajattelun taidot sekä ongelma- ja päätöksentekokykytaidot kehittyvät Myös asiakas- tai potilaslähtöinen ajattelu lisääntyy, koska asiakas/potilas on harjoittelun keskipisteenä. Opiskelijat kokevat olevansa aidosti osa hoito- tai kuntoutustiimiä, jolloin itseohjautuvuus, aktiivisuus ja ongelmanratkaisutaidot paranevat. Opiskelijan rooli oppijana muuttuu passiivisesta tiedon vastaanottajasta aktiiviseksi tiedon käsittelijäksi. (Board on Global Health, and Institute of Medicine. 2015; Oosterom et al, 2019; SOKK 2020; STM 2020.)

“Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do.” —Goethe

Kirjoittajat:

Raimo Kääriäinen, fysioterapian lehtori, Savonia ammattikorkeakoulu

Anu Kinnunen, fysioterapian lehtori, Savonia ammattikorkeakoulu

Anne Huovinen, hoitotyön lehtori, Savonia ammattikorkeakoulu

Mira Polon, sosiaalialan lehtori, Savonia ammattikorkeakoulu

Tiina Mäkeläinen, hoitotyön lehtori, Savonia ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Board on Global Health, and Institute of Medicine. 2015. Measuring the Impact of Interprofessional Education on Collaborative Practice and Patient Outcomes.

Jakobsen F. 2016. An overview of pedagogy and organisation in clinical interprofessional training units in Sweden and Denmark. Journal of Interprofessional Care, Mar 2016; 30(2): 156-164.

Oosterom, N., Floren, L. C., Cate, O., Westerveld, H. E. 2019. A review of interprofessional training wards: Enhancing student learning and patient outcomes. Medical Teacher, May 2019; 41(5): 547-554.

Katisko, M., Kolkka, K., Vuokila-Oikkonen, P. 2014. Moniammatillinen ja monialainen osaaminen sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alojen koulutuksessa: malli työssäoppimisen ja ammattitaitoa edistävän harjoittelun toteutusta varten. Opetushallitus.

OKM 2019a. Tutkintoon johtavan koulutuksen kehittäminen tukemaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Julkaisuja 2019:24. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263–650-8

SOKK. 2020. SOKK sosiaali- ja terveysalan ammattien välisen koulutuksen asiantuntijakeskus, Opitaan yhdessä ammattilaisiksi. https://www.sokk.fi/

STM. 2020. Uusia käytäntöjä ja rakenteita näyttöön perustuvan hoitotyön osaamisen kehittämiseen. Ehdotukset työelämälle ja koulutukselle. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki. 2020. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162120/STM_2020_3_rap.pdf

WHO. 2010. Framework for Action on Interprofessional Education & Collaborative Practice. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70185/WHO_HRH_HPN_10.3_eng.pdf;jsessionid=1F856B13199DC8383CF1C0D45587A555?sequence=

Monialaista käytännön harjoittelua kehittämässä sote-alojen opetuksen ja koulutuksen osaamiskeskittymä- hankkeessa (SOKK).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *