”Teknologia sulautuu kaikkeen” todetaan Sitran julkaisussa Megatrendit 2020 (Dufva 2020). Sulautuva teknologia on osa ihmisten arjen toimintoja kotona, opiskelussa ja työympäristöissä koskien myös kuntoutuvia ihmisiä. Teknologian sulautuminen arkeen megatrendinä voi tuoda mukanaan myös eriarvoisuutta erityisesti, jos tarkastelee toista megatrendiä väestön ikääntymistä. Ikääntyvän väestön teknologiataidot ja motivaatio käyttää teknologiaa osana arkea on yksi tulevaisuuden haaste myös kuntoutuksessa.

”Vapauta itsesi ja työllistä robotti” (Anon.). Kuva: Pixapay.

Kuntoutusteknologia kehittyy nopeasti ja muuttaa kuntoutuskäytäntöjä. ” Vapauta itsesi työllistä robotti” (Anon.) sanonta sopii kuvaamaan kuntoutusalalle kehityssuuntaa, jossa asiakkaan ja kuntoutuksen ammattilaisen ihmisyys korostuu. Teknologia vapauttaa kuntoutusammattilaisen rutiinimaisista ja raskaista työtehtävistä, tarjoten ammattilaiselle enemmän aikaa nähdä kuntoutuja ihmisenä ja vastata hänen inhimillisiin tarpeisiin. Monissa kuntoutuskäytännöissä voidaan hyödyntää automatiikan ja tekoälyn mahdollisuuksia jo nyt, esimerkiksi robotiikkaa kävelykuntoutuksessa. Teknologia tarjoaa myös uusia motivoivia harjoitteita ja harjoitusympäristöjä, esimerkiksi VR ja AR –teknologiaan hyödyntävät virtuaaliset ympäristöt tai teknologian keinoin toteutetaan etäkuntoutusta samalla toteuttaen hyvää vuorovaikutusta. Digitalisaatio on siis jo nyt vahva osa myös kuntoutuspalveluja.

Kuntoutuksella on entistä suurempi rooli tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluissa, jossa teknologian kehittyminen tuo jatkuvasti uudenlaisia työelämätaitoja. Nämä uudet taidot pitävät sisällään digitaalisen aikakauden moninaisuuden ymmärtämisen, omaan työn kehittävän näkökulman omaamisen mutta myös inhimillisyyden. Ihminen tarkastelee koko ajan itseään suhteessa muihin ihmisiin ja ympäristöönsä. Erityisesti terveysteknologian käytön yleistyminen osana ihmisten arkea antaa myös kuntoutumisen seurannalle hyvät mahdollisuudet. Lisääntynyt terveystiedon määrä mahdollistaa yksilöidymmät kuntoutumisprosessit ja ennaltaehkäisytyön. Tämä edellyttää kuntoutuksen ammattilaisilta uudenlaisten teknologiataitojen haltuunottoa. Tällöin ammattilaisen tulee ymmärtää teknologia ja miten se vaikuttaa kuntoutujan kuntoutumisprosessiin, osata käyttää teknologiaa, osata analysoida teknologian tuottamaa dataa, osata soveltaa oikein teknologiaa kuntoutumista edistäen ja ymmärtää myös eettiset kysymykset teknologiaan liittyen. Kuntoutuksessa vain teknologian osaaminen ei riitä. Ihminen toimintakykyisenä kokonaisuutena on kuntoutuksen vahva lähtökohta. Kun ihmisen toimintakykykokonaisuudessa tapahtuu järkkymistä esimerkiksi sairastuminen, tarvitaan monenlaisia keinoja kuntoutua. Kuntoutujan kuntoutumistavoite ei välttämättä ole itsensä kopio menneisyydestä vaan tulla joksikin uudeksi itsenäiseksi ja toimintakykyiseksi kokonaisuudeksi. Kuntoutuksessa teknologian käyttö edellyttää ajatusmallien ja toimintatapojen muuttamista. Tätä edellytetään myös kuntoutuksen koulutuksen suunnittelulta ja toteutukselta. Koulutuksen tulee vahvasti seurata kuntoutusteknologian kehittymistä ja tuoda teknologia osaksi opetusta. 

Teknologia tukemaan ihmisten hyvinvointia. Kuva: Pixapay

Teknologian kautta pyritään löytämään keinoja, joilla voidaan tukea ihmisten hyvinvointia uudella tavalla, kuntoutumista ja erityisesti, että saavutetut kuntoutumistavoitteet voidaan ylläpitää.  Kun kuntoutuksessa käytetään entisiä enemmän teknologisia ratkaisuja asiakkaan kuntoutumisen edistämiseksi, asiakkaan kuntoutumisprosessia on helppo seurata. Teknologia voi eri keinoin motivoida ihmistä ns. ”kuntoilemaan” ja saada löytämään uusia voimavaroja huolehtia itsestään ja mikä parasta ihminen voi helposti itse seurata ja huomata oman edistyksensä kuntoutumisprosessissaan. Teknologia laajentaa myös kuntoutuksen aika ja paikka käsitettä. Teknologia mahdollistaa palveluiden tarjoamisen riippumatta ajasta ja paikasta tarjoten näin uudenlaisia etäkuntoutusmahdollisuuksia.

”Ihminen ilman missiota on robotti” toteaa visionääri Perttu Pölönen. Teknologia vaatii rinnalleen myös intohimoa ja sitoutumista. Meidän tulee kasvaa ja uudistua myös työelämässä säilyttääksemme työn mielekkyyden. Tähän tarvitaan rohkeutta kysyä uusia kysymyksiä. Savonia-ammattikorkeakoulu vastaa osaltaan tulevaisuuden ammattilaisten koulutuksesta, mutta myös alan kehittymisestä. Osaamista tulee kehittää asiakaslähtöisyyden, yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen kautta.

Hanketyöllä kuntoutusosaamista kehittämässä. Kuva: Pixapay.

Savonia-ammattikorkeakoulu on mukana KUNTOS-hankkeessa, jossa kehitetään uusia koulutuskokonaisuuksia kuntoutukseen. Hanke on Vetrea Terveys Oy hallinnoima hanke, jossa osatoteuttajina mukana on Savonia-ammattikorkeakoulun lisäksi, Savon ammattiopisto ja Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeessa Pohjois-Savon alueen kuntoutuskoulutusta pyritään profiloimaan kuntoutusosaamisen ja -liiketoiminnan kehittämiseksi. Hankkeessa halutaan edistää kuntoutuksen alueellista näkyvyyttä ja vetovoimaisuutta kokoamalla yhteen verkostoksi alueen kuntoutusalan ammattilaisia. Hankkeessa kehitetään kuntoutuskoulutuspalvelujen toimintamalli edistämään alueellista osaamista ja liiketoimintaa. Mallin tavoitteena on tuoda ja nostaa näkyväksi Pohjois-Savon alueella osaavat sosiaali- ja terveysalan ja erityisesti kuntoutusalan ammattilaiset. Hankkeessa koulutuksia kehitettäessä kuunnellaan niin asiakkaita, kolmatta sektoria kuin kaikkia ammattiryhmiä kuntoutusprosessista. Lisäksi kehittämistyössä huomioidaan teknologian luomat mahdollisuudet laaja-alaisesti.

Kuntoutuksen vaikuttavuuden esille tuomiseksi ja näkyväksi tekemiseksi tarvitaan laajaa yhteistyötä.  Verkostot ovat tässä tulevaisuuden mahdollisuus.

Marja Äijö TtT, ft, gerontologian ja kuntoutuksen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu
Tiina Arpola TKI-asiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu

Kuvat: Pixapay. Saatavilla: https://pixabay.com/fi/
Lähteet: Dufva M. 2020. Megatrendit 2020. Sitran selvityksiä 162. Sitra: Vantaa. Saatavilla internetistä: https://media.sitra.fi/2019/12/15143428/megatrendit-2020.pdf

Teknologiaa, kuntoutusta ja koulutusta – kuntoutusosaamista kehittämässä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *