Johdanto nykytilaan

Hämähäkin seitti, jossa vesipisaroita

Savonia-ammattikorkeakoulussa on vahavana ajatuksena opetuksen ja hanketyöskentelyn entistä parempi integroituminen. Integraatiosta on puhuttu ja sitä on tehty jo kauan. Tästä huolimatta tuntuu, että olemme ”jämähtäneet kalkkiviivoille” ja vanhoihin toimintamalleihin.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan eli TKI ja opetustyön integraatio näyttäytyy sumuisena. Integraatioajatus yhdistää kaikki toimijat, niin opettajat, toimihenkilöt kuin opiskelijat, yhteen. Opettajan näkökulmasta tiedostetaan, että hankkeissa tuotetaan jo tällä hetkellä paljon hyvää materiaalia, mutta se miten opettaja voi integroida tuotokset opetukseen on iso haaste. Ensiksi mikä on opettajan oma intressi ja miltä pohjalta opettajana toimitaan. Osaa opettajista kiinnostaa hankkeet ja niiden tuotokset ja he tekevät integraatiota ja osaa ei. Toisaalta integrointia haastaa se, miten opettaja saa tietoa hankkeista ja tuotoksista, mistä opettaja löytää aikaa perehtyä hankkeiden tuottamaan materiaaliin ja pohtia yhdessä opetustiimin kanssa materiaalin järkevästä integroinnista opetussuunnitelmassa oleviin opintojaksoihin. Hyvä integrointi edellyttää tiimissä keskustelua.

Miten konkreettisesti TKI ja opetustyö integroituu toisiinsa tulevalla strategiakaudella 2021-2024?

Opetuksen ja TKI:n hyvä integraatio.

Uusia ideoita tarvitaan integrointiin. Tärkeänä mahdollisuutena olisi TKI ihmisten jalkautuminen opetukseen ja opettajien jalkautuminen hankkeisiin. Näin yhteisesti toimiessa syntyisi entistä vahvemmin integraatiota. Tämän lisäksi tarvitaan aikaa, tilaa ja resursseja yhteisiin kohtaamisiin, joista voisi syntyä uusia innovaatioita niin TKI:n kuin opetukseen. Näin toimiessa TKI olisi aidosti osa opetusta.

Hankkeiden tuottama uusi tieto ja innovaatiot rikastuttaisivat opetusta. Hankkeiden tuottamasta uudesta tiedosta, materiaaleista sekä kertyneestä osaamisesta voisi tuottaa opintojaksoja. Uudesta tiedosta ja ideoista voisi tehdä verkkokursseja CampusOnlineen ja avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaan. Opintojaksoja voisi tehdä myös hybridimallilla, jolloin ne sisältäisivät sekä etä-  että lähiopetusta. Näin uutta tietoa saataisiin opetukseen mahdollisimman nopeasti hankeen jälkeen tai jopa hankkeen aikana. Tämän lisäksi uudet innovaatiot olisivat rakentamassa ajantasaista opetusta.

Opiskelijat suunnitelmallisesti mukaan hanketoimintaan

Integraatioon tarvitaan systemaattisempaa suunnitelmaa siitä missä vaiheessa opiskelijat integroidaan TKI työskentelyyn. Tämä on hyvä suunnitella vastuullisesti opetussuunnitelmatasolle asti opettajien ja TKI toimijoiden yhdessä. Tällöin taataan se, että opiskelijalle on aina tarjolla mahdollisuuksia opiskella myös hankkeissa.

Opiskelijan osaaminen TKI-toimintaan kasvaa opintojen ja ammattitaidon karttuessa.  Opetussuunnitelmissa TKI-toiminta tulee määritellä, avata ja konkretisoida nykyistä selkeämmin, jotta toiminta avautuu opiskelijalle innostavana mahdollisuutena. Esimerkiksi Viretorilla mahdollistetaan opiskelijoiden toiminta ja oppiminen monialaisesti hankkeissa. Näin kehittämistoiminta on jatkuvassa vuoropuhelussa opetussuunnitelmista hankkeisiin päin ja hankkeista takaisin opetussuunnitelmaan.   

Opetuksen ja TKI:n integraatio edellyttää tulevaisuusorientoituneisuutta, aikaa verkostoitua ja toimia etupainotteisesti uudenlaisen osaamisen tunnistamiseksi. Uuden ideointi on yhteistyötä, jossa opetus-, TKI – toimijoiden ja työelämän edustajien tulee tehdä kehittämistyötä yhdessä. Näin saamme uusia hankkeita luontevasti integroitua opetukseen. Opetussuunnitelmat tarvitsevat elvytystoimia. Tämä tarkoittaa joustavuuden rakentamista opintojaksoihin, joihin erityisesti TKI:n ja opetuksen aito integraatio voidaan liittää.

Missiopohjainen TKI ja opetustyö terveysalalla tulevaisuudessa

Tulevaisuus on uusi mahdollisuus.

Missiopohjaisessa opetus ja TKI työssä missioiden tulisi olla selkeästi määritelty, mitattavissa ja ne tulee pystyä saavuttamaan määräajassa. Mission kautta voimme luoda opetuksen ja TKI:n integraatiota konkreettisesti ja mitata sen vaikuttavuutta. Jotta missiot voidaan saavuttaa, rakenteiden tulee joustaa.

Tulevaisuudessa Savonian tulee kehittää olemassa olevia teknologisia järjestelmiään käyttäjäystävällisemmäksi ja palvelemaan entistä paremmin myös TKI:n ja opetuksen integraatiotyötä.  Helppokäyttöiset järjestelmät toisivat hankkeiden tiedot osaksi jokapäiväistä toimintaa.

Savonian uuden strategian 2021-2024 tavoitteiden saavuttaminen edellyttää joustavia rakenteita ja joustavaa mieltä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää myös luopumista vanhoista toimintatavoista opettaa ja tehdä TKI-työtä.  Meidän tulee etsiä vahvasti uutta. Jotta uutta voidaan löytää ja tehdä, tarvitsemme avoimuutta. Savonian etu ja hyöty kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ohjaavat myös kaikkea opetus- ja TKI-puolen yhteistä kehittämistä.

Tämä blogiteksti pohjautuu Savonia-ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalalla pidettyyn tulevaisuuskatsaukseen, jossa kirjoittajat pitivät esityksen TKI:n ja opetuksen integraatiosta Savoniassa tulevalla uudella strategiakaudella 2021-20204. Blogiteksti pohjautuu kirjoittajien omiin ajatuksiin ja terveysalan kollegoiden jakamiin ajatuksiin. Kiitos kaikille kollegoille tästä kirjoittamisen mahdollisuudesta jakaa myös teidän ajatuksianne.

Eija Partanen-Kivinen, LitM, liikuntatieteellisten aineiden lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu
Marja Äijö, TtT,ft, Gerontologian ja kuntoutuksen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu

Kuvat Pixapay: https://pixabay.com/fi/

Savonian tulevaisuus integroi vahvemmin opetusta ja TKI-toimintaa yhteen

Hakutulokset “Savonian tulevaisuus integroi vahvemmin opetusta ja TKI-toimintaa yhteen

  • 20.12.2020 18:35:sta
    Permalink

    Samasta aiheesta kirjoitimme AKAKK-artikkelin tänä syksynä Väänänen, I., & Peltonen, K. (2020). Siiloista saumattomaan opetuksen ja TKI-toiminnan integrointiin ammattikorkeakouluissa. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 22(2), 52–69. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/95963

    Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.