Digisote- osaamista (sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista) vaaditaan tulevaisuudessa yhä enemmän sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta. Tulevaisuuden osaamisvaatimuksia tulee ottaa huomioon myös opetussuunnitelmien kehitystyössä sekä opetuksen sisällöissä.  Opettajien osaamisella on tärkeä rooli, kun halutaan vahvistaa opiskelijoiden ja työelämän digisote- osaamista. Tämä edellyttää positiivista asennetta kehitykselle ja halua uuden oppimiselle.

Monialainen yhteiskehittäminen vahvistaa opettajien digipedagogista osaamista ja sitä kautta digisote-osaaminen siirtyy opiskelijoiden osaamiseen ja opiskelijoiden kautta työelämän kehittämiseen. Monialaisessa kehittämisessä sote-toimintaympäristön yhteisöllinen tiedonrakentelu tarkoittaa eri toimijoiden välistä työskentelyä ja vuoropuhelua yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Monialaisessa ja yhteisöllisessä tiedonrakentelussa korostuu trialoginen oppimismalli, missä kehitetään yhteisöllisesti uutta tietoa, osaamista ja ymmärrystä sekä tuotettua tietoa hyödynnetään käytännön toiminnassa. Tulevaisuuden sote-ammattilaiset tarvitsevat digisote – osaamista monialaisesta ja monitoimijaisesta kehittämisestä faktatiedon ja ammattikäytänteiden lisäksi.

Monialaisen ja monitoimijaisen osaamisen kehittyminen edellyttää kiinnostusta uuden oppimiselle, kehittäjämäistä ja toisen osaamista arvostavaa työotetta sekä uskallusta osaamisen jakamiselle työyhteisössä. Lisäksi tarvitaan selkeää koordinointivastuuta ja monialaisen työskentelyn turvaamista työyhteisössä. Seuraavaan kuvaan 1 on koottu monialainen sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon ja sen kehittämiseen liittyvä opettajan osaaminen.

Kuva 1: Monialainen sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon ja sen kehittämiseen liittyvä opettajan osaaminen, Sotepeda24/7-hanke

Sotepeda-hankkeessa määriteltiin tulevaisuuden 12 osaamisaluetta (kuva 2) ja näihin alueisiin kehitettiin yhdessä eri ammattikorkeakoulun monialaisen opettajaverkoston kanssa erilaisia ja eri laajuisia opintokokonaisuuksia.

Monialainen (sosiaali- ja terveysala, liiketalous, IT) yhteiskehittäminen on ollut tärkeässä roolissa näiden osaamisalueiden mikrojen ja opintokokonaisuuksien kehittämisessä. Yhteiskehittämisen tuloksena on tuotettu yhteensä 384 mikroa ja 28 kappaletta 1-3op:n laajuista opintokokonaisuutta (MOOC). Nämä 1-3 op:n laajuiset opintokokonaisuudet muodostuvat mikroista. Mikro voi olla esimerkiksi tietopaketti, tehtäväkokonaisuus, video, kuva, tai podcast ja siihen mahdollisesti liittyvä arviointi.  Opettajat pystyvät hyödyntämään ja integroimaan näitä pieniä mikroja omiin opetuksiinsa. Yhteiskehittämisessä tuotetut mikrot tuovat erilaisia näkökulmia opetuksen sisältöihin ja erilaisia interaktiivisia vaiheita opintojaksoihin. Integroitavien mikrojen tulee olla selkeitä ja niiden tulee tuottaa lisäarvoa opintojakson sisältöön ja toteutukseen.

Sotepeda 24/7 hankkeessa lähtöajatuksena oli kehittää yhdessä ja tuottaa mikroja ja opintokokonaisuuksia niin, että ne ovat kaikkien saatavilla, avoimesti hyödynnettävissä ja integroitavissa omiin opintojaksoihin. Avoimilla oppimateriaaleilla tarkoitetaan kaikille avoimia digitaalisia opetukseen ja oppimiseen tarkoitettuja materiaaleja. Avointa oppimateriaalia tehdessä, tulee miettiä, mitä lisenssiä tullaan käyttämään materiaalin julkaisemisessa. Avoin lisenssi tarkoittaa sitä, että materiaalin tekijä itse määrittelee ehdot millä oikeuksilla materiaalia tarjotaan käyttäjille. Kaikki Sotepeda 24/7 hankkeessa tuotettu materiaali on lisensoitu CC BY-SA 4.0 lisenssillä. Tämä tarkoittaa, että tuotettua materiaalia voi hyödyntää vapaasti, kunhan tekijät mainitaan ja materiaalia tullaan jakamaan samalla lisenssillä. Mikäli materiaalia muunnellaan, tulee siinä käyttää samaa lisenssiä, kuin mikä alkuperäisessä materiaalissa on käytetty.

Saavutettavuusdirektiivi tuli voimaan 23.9.2020 ja tavoitteena siinä on, että kaikki voivat käyttää tulevaisuudessa digitaalisia palveluita tilanteesta riippumatta. Tämä koskee myös digitaalisesti tuotettuja oppimateriaaleja. Materiaalien tulee olla saavutettavia kaikille ihmisille riippumatta henkilön toimintarajoitteista tai ominaisuuksista. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että kuvissa tulee olla seliteteksti ja videot tulee tekstittää.

Hankkeessa tuotettuja avoimia oppimateriaaleja on tallennettu digicampus.fi ja aoe.fi palveluihin. Materiaalit löytyvät myös Savonia – ammattikorkeakoulun moodle oppimisympäristöstä. Näistä palveluista opettajat voivat ottaa käyttöönsä oppimateriaalia opintojaksojensa sisältöihin. Myös eri koulutusalojen tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmiin, tulisi näitä tulevaisuuden 12 osaamisalueita sisällyttää.  

Anna-Leena Ruotsalainen, THM, ft, OPO, Savonia-ammattikorkeakoulu
Sotepeda 24/7 hankkeen Savonia-amk:n projektipäällikkö

Materiaalin yhteiskehittäminen ja avoimuus hyödyntävät opettajia ja opiskelijoita!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *