Artikkelissa tarkastellaan tukimusta, jossa aiheena on lasten liikuntaa varhaiskasvatus. Tutkimuksessa selvitettiin haastattelun avulla, miten varhaiskasvatuksen henkilökunta näkee lasten liikunnan tarpeellisuuden sekä liikunnan määrän päiväkotipäivän aikana. Tutkimuksessa liikuntaa tarkasteltiin sekä omaehtoisen että ohjatun liikunnan näkökulmista.  Haastattelut tehtiin varhaiskasvatuksen henkilökunnalle Kajaanin kaupungin päiväkodeissa. Tutkimuksen mukaan henkilökunta koki lasten liikkumisen tärkeänä, mutta näkivät myös parantamisen varaa liikuntakasvatuksen toteuttamisessa.

LIIKUNTAKASVATUS PÄIVÄKODISSA

Liikuntakasvatusta päiväkodeissa ohjaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 2018, 47).  Liikuntakasvatuksen tavoitteena on vastata lasten liikkumistarpeeseen, edistää motorista ja fyysistä kehitystä, tutustuttaa lapsi omaan kehoonsa ja persoonaansa, säilyttää liikkumisen ilo sekä auttaa lasta luottamaan omiin kykyihinsä. Jotta nämä tavoitteet toteutuisivat, liikuntakasvatuksen tulisi olla lapsilähtöistä.

Liikuntaa suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon lapsen kiinnostuksen kohteet, tarpeet sekä kyvyt. Jotta mielekkyys toteutuisi, ohjaajan tulisi pystyä muokkaamaan omaa toimintaansa lasten spontaaneiden ideoiden pohjalta. Liikuntakasvatuksessa elämyksellisyys on tärkeä elementti, lasten vilkasta mielikuvista kannattaa hyödyntää myös liikkuessa. (Zimmer 2002, 121‒123.) Liikuntakasvatusympäristöön tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta se olisi liikkumista mahdollistava ja lapselle innostava. Aikuisen halu, innostus ja mielikuvitus ovat suuressa roolissa oppimisympäristöä suunniteltaessa. (Kokljuschkin 2001, 67‒68.) Tärkeät käsitteet liikuntakasvatuksessa ovat omaehtoinen liikunta sekä ohjattu liikunta. Omaehtoinen liikunta on lapsen itsensä määrittelemää, spontaania liikuntaa. Ohjattu liikunta on suunnitelmallista, eri teemoja huomioon ottavaa aikuisen ohjaamaa liikuntaa. (Pulli 2001, 56.)

Kuva 1. Unsplash Steven Libralon

TUTKIMUS JA AINEISTON HANKINTA

Tämän artikkelin aineisto hankittiin ryhmähaastatteluilla, joissa selvitettiin varhaiskasvattajien kokemuksia liikuntakasvatuksen toteutuksesta kajaanilaisissa päiväkodeissa. Haastattelut tehtiin teemahaastatteluna kolmessa Kajaanissa toimivassa kunnallisessa päiväkodissa ja niihin osallistui jokaiseen kolme työntekijää. (Mononen 2007, 3-4.) Teemahaastattelussa ei ole tarkkoja kysymyksiä eikä suunniteltua järjestystä, haastattelu etenee vapaasti keskustellen teoreettisen viitekehyksen pohjalta valituista aiheista. Haastattelun kuluessa voidaan syventää saatavia tietoja sekä selventää vastauksia. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 34.) Haastattelun teemoina tutkimuksessani oli omaehtoisen ja ohjatun liikunnan toteutuminen päiväkodin arjessa, liikuntaympäristöt, liikuntakasvatuksen suunnittelu, toteutus ja haasteet. Haastattelut analysoitiin näiden teemojen ohjaamina. (Mononen 2007, 45).

LIIKUNTAKASVATUS YKSI TÄRKEIMMISTÄ KASVATUKSEN OSA-ALUEISTA

Liikuntakasvatus nähtiin tärkeänä osana varhaiskasvatusta ja se nousi yhdeksi tärkeimmistä kasvatuksen osa-alueista päiväkodeista. Omaehtoisen ja ohjatun liikunnan suhde päiväkodeissa oli suurimmaksi osaksi tasapainossa. Haasteiksi varhaiskasvatuksen henkilökunta nosti henkilökunnan ikääntymisen ja sitä myötä työssä jaksamisen sekä esimerkin näyttämisen lapsille, päiväkodin tilat sekä päivittäisen ajankäytön. Toisaalta haastatteluissa näkyi eroja henkilökunnan asenteissa, tehtiinkö haasteista ongelmia vai käytettiinkö liikuntakasvatuksen toteuttamisessa luovuutta.

Haastatteluissa nähtiin tärkeänä se, että liikuntakasvatuksen avulla voidaan pitää yllä kasvatuskumppanuutta vanhempiin. Päiväkodin juhlat ja vanhempainillat järjestetään usein liikkumalla, jolloin vanhemmatkin pääsevät mukaan päiväkodin toimintaan. Katri Takala (2011) teki Kajaanissa vuosina 2001-2004 lisensiaatintutkimuksen päiväkotilasten sosioemotionaalisten taitojen kehittämisestä liikuntatuokioiden avulla. Tämä tutkimusprosessi on vaikuttanut varhaiskasvatuksen henkilökunnan suhtautumiseen liikuntakasvatukseen, saanut heidät pohtimaan sen tärkeyttä sekä muuttanut henkilökunnan asenteita. Henkilökunta kaipaa lisää tällaisia hankkeita herättelemään sekä antamaan lisää intoa toteuttaa liikuntakasvatusta. Tutkimuksen perusteella henkilökunta tiedostaa liikunnan merkityksen kaikessa oppimisessa. (Mononen 2007, 46-49).

Joulukuussa 2020 UKK-instituutti esitteli syksyllä 5. ja 8.s luokkalaisille tehtyjen Move!-mittausten tulokset. Tuloksista selvisi, että isolla osalla oppilaista kestävyyskunto on terveyttä ja toimintakykyä mahdollisesti haittaavalla tasolla ja että oppilailla voi olla vaikeuksia selviytyä väsymättä arjen toiminnoista (UKK-intituutti 2020). Tähän erittäin huolestuttavaan suuntaukseen pystymme vaikuttamaan jo varhaislapsuudessa annetulla laadukkaalla ja innostavalla liikuntakasvatuksella. Onkin hienoa, että liikuntakasvatus nähdään tärkeänä osana päiväkodin jokapäiväistä toimintaa.

KIRJOITTAJAT

Nevanperä Anu, Sosionomi (AMK), fysioterapiaopiskelija, Savonia-AMK  

Hoffrén Minna, FT, lehtori, Savonia-AMK 

LÄHTEET

Hirsjärvi Sirkka, Hurme Helena 2004. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino.

Kokljuschkin Mikael 2001. Unelmien päiväkoti. Kohti parempaa oppimisympäristöä. Tampere: Tammerpaino Oy.

Mononen Anu 2007. ”Kun se ilo loistaa niiden silmistä” Liikuntakasvatuksen toteutus ja merkitys päiväkodeissa. Opinnäytetyö. Sosionomin koulutusohjelma. Keskipohjanmaan ammattikorkeakoulu.

Pulli Elina 2001. Opi liikkuen, liiku leikkien. Liikuntaa esiopetukseen. Helsinki: Tammi.

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 2018. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Saarijärvi:Gummerus kirjapaino.

Takala Katri 2011. Päiväkotilasten sosioemotionaalisten taitojen kehittäminen liikuntatuokioiden avulla. Liikuntapedagogiikan lisensiaatintutkimus. Liikuntatieteiden laitos. Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/37708/URN_NBN_fi_jyu-201204191558.pdf?sequence=8 Viitattu 10.1.2021

UKK-instituutti 2020. Lasten ja nuorten Move!- mittaukset: kestävyyskunnossa huolestuttava suuntaus. Verkkojulkaisu. Päivitetty 9.12.2020. https://ukkinstituutti.fi/ajankohtaista/lasten-ja-nuorten-move-mittaukset-kestavyyskunnossa-huolestuttava-suuntaus/ Viitattu 16.12.2020.

Zimmer Renate 2001. Liikuntakasvatuksen käsikirja, didaktis-metodisia perusteita ja käytännön ideoita. Helsinki: LK:KIRJAT, lasten Keskus Oy.

”KUN SE ILO LOISTAA NIIDEN SILMISTÄ” – Liikuntakasvatuksen toteutus ja merkitys varhaiskasvatuksessa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *