Karelia- ja Savonia-ammattikorkeakoulussa toteutetaan koulufysioterapiaa ja kouluilla toteutuvaa ohjausta ja neuvontaa osana fysioterapeuttiopiskelijoiden harjoitteluita. Oppilaitosyhteistyönä järjestimme iltapäivän, jossa Kareliassa koulufysioterapiaharjoitteluun ja Savoniassa kouluilla tapahtuvaan ohjaukseen ja neuvontaan osallistuneet opiskelijat saivat vaihtaa ajatuksia ja ideoida työpajatyyppisesti harjoittelun sisällöstä, opetuksen kehittämisestä sekä koulufysioterapian ja kouluilla toteutuvan ohjauksen ja neuvonnan tulevaisuudesta. Tapaaminen toteutettiin maaliskuussa 2021 etäyhteyden välityksellä. Tässä artikkelissa käsittelemme työpajassa esille tulleita asioita fysioterapian kehittämiseksi kouluilla opiskelijoiden, eli tähänastisen toiminnan toteuttajien, näkökulmasta.

Kokemuksia koulufysioterapian sekä ohjauksen ja neuvonnan toteuttamisesta Kareliassa ja Savoniassa lukuvuonna 2020-2021

Savonia-ammattikorkeakoulu lähti kehittämään koulufysioterapiayhteistyötä vuonna 2019 Kuopion kaupungin perusopetustoimen ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Savonian puolelta mukana oli oppilaitoksen yhteydessä toimiva hyvinvointia edistäviä palveluita tuottava Viretori, jossa kolmannen vuoden fysioterapeuttiopiskelijat suorittavat harjoittelun. Savoniassa Viretorilla kouluilla toteutettavaa fysioterapeuttiopiskelijoiden ohjausta, neuvontaa sekä toimintaa alettiin suunnitella jo vuonna 2018. Taustalla oli huoli lasten ja nuorten hyvinvoinnista paikallisesti ja valtakunnalliset ja kansainväliset suositukset, joita muun muassa Suomen Fysioterapeutit (1) ja Pohjoismaiset Fysioterapiayhdistykset (2), olivat julkaisseet (3).

Viretorilla opiskelijoiden harjoittelu toteutuu kolmantena opiskeluvuonna, eli opiskelijoiden viimeisenä opiskeluvuonna. Alkuvaiheessa koulufysioterapiaa alettiin toteuttaa kolmella peruskoululla, joissa opiskelijat olivat yhden päivän kullakin koululla. Opiskelijat toimivat pääsääntöisesti kahden henkilön tiiminä kouluilla. Palvelutoiminnan alkuvaiheessa toiminta koostui mm. taukoliikunnoista oppilaille ja opettajille, rentoutuspajoista, Move! -mittausten testiosien harjoittelusta, liikuntatunneista, sovelletusta liikunnasta pienryhmille, ergonomiaohjauksista sekä eri aiheisista luennoista. (3).

Covid-19 pandemia muutti tilannetta monelta osin ja toiminta muuttui kokonaan etänä toteutuvaksi tai etäpainotteiseksi keväällä 2020, jatkuen samalla tavalla syksyllä 2020 ja keväällä 2021. Pandemian aiheuttamien muutosten vuoksi yksi koulu on jäänyt toistaiseksi pois, mutta mukaan on syksyllä 2020 tullut lukio sekä keväällä 2021 ammattiopisto. Myös opiskelijoiden toteuttama toiminta kouluilla on jossain määrin muuttunut tai lisääntynyt; lukiolla on päästy toteuttamaan yksilöllistä vastaanottotoimintaa ja ammattiopistolla suunnittelemaan ammattialoille suunnattua ergonomiaa.

Etäpalveluita tuotettiin erityisesti Savonian Viretori-harjoittelussa, koska useille kouluille ei ole otettu vastaan koulun ulkopuolisia henkilöitä. Opiskelijat toivat esiin, että ohjaus- ja neuvontapalveluiden tuottaminen etänä kouluille ei ole ongelmatonta. Haasteina on ollut fysioterapian toiminnallisten liikkeiden ohjaamisessa kameran vaikeus seurata liikkuvaa henkilöä. Tekniikan tulisi toimia molemmissa päissä ja laitteita tulisi osata käyttää, jotta fysioterapia etäpalveluna mahdollistuu. Opiskelijoiden mukaan ohjaus- ja neuvontapalveluiden tarjoaminen etänä vaatii totuttelua ja tiedon jakamista niin opiskelijoiden kuin opettajienkin keskuudessa.

Karelia-ammattikorkeakoulussa toteutettiin koulufysioterapian pilotti keväästä 2020 kevääseen 2021, jolloin opiskelijat suorittivat lukukaudessa kahdeksan viikon harjoittelun. Pilotti toteutettiin yhteistyössä Siun soten sekä Joensuun seudun koulujen kanssa. Opiskelijat toimivat kouluilla terveydenhoitajan sekä opettajien työpareina. Fysioterapeuttisesta ohjauksesta vastasi Siun soten fysioterapeutin lisäksi Karelia-ammattikorkeakoulun harjoittelua ohjaavat opettajat. Opiskelijat toimivat työpareina peruskouluissa sekä lukioissa. Koulufysioterapiatoimintaa on ollut yhteensä 12 koululla. Kareliassa koulufysioterapiatoimintaa kehitettiin Otsakorven säätiön myöntämällä hankerahoituksella.

Opiskelijoiden koulufysioterapian harjoittelun painopisteenä oli ennaltaehkäisevä näkökulma ja terveyden edistäminen. Opiskelijat osallistuivat kouluterveydenhuollon terveystarkastusten lisäksi etenkin liikunta- ja välitunneille. Lisäksi opiskelijoiden osaamista hyödynnettiin vaihtelevasti esimerkiksi terveystiedon ja biologian oppitunneilla. Opiskelijat kokivat Move! -testeihin osallistumisen hyödyllisenä. Koulufysioterapeutin selkeän työnkuvan puuttuessa heidän toimenkuvaansa rakennettiin jokaisessa koulussa opiskelijan ja koulujen toiveiden sekä tarpeiden mukaan. Opiskelijat kehittivät kouluille uusiksi toimintamalleiksi erilaisia pienryhmiä, kuten polvikipuisten ryhmä, rentoutusryhmä ja motorisia taitoja tukeva ryhmä. Covid-19 tilanteen vuoksi ohjaavat fysioterapeutit sekä opettajat eivät saaneet toteuttaa harjoittelun ohjausta kouluilla. Tämän vuoksi fysioterapeuttiset yksilövastaanotot jäivät toteutumatta lukuun ottamatta kevättä 2020. Vallitseva tilanne vaikutti myös joissakin kouluissa harjoittelijoiden toimenkuvaan ja osa toimintamalleista jäi toteutumatta.

group of people jumping
Kuva: Unsplash Chang Duong

Koulufysioterapiaa tukevat opinnot

Fysioterapiaharjoittelun toteuttaminen kouluissa nosti esiin joitakin tarpeita koulutuksen kehittämiseksi. Opiskelijat kokivat, että koulufysioterapiaa tukevia opintoja pitäisi olla tarjolla enemmän niin perusopinnoissa kuin täydennyskoulutuksena. Tämä nousi esille erityisesti Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoilta. Opiskelijat nostivat esille koulutustarpeen lasten ja nuorten mielenterveydestä. Lisäksi opiskelijat toivovat opetusta etäkuntoutuksen mahdollisuuksista sekä konkreettista perehdytystä etäteknologian käyttöön.

“Koulutukseen sisältyisi kurssi (esim. valinnainen) etäfysioterapiaan valmistaen. Se voisi sisältää esim. IT-taitojen opettelua ja tutkimisen opettelua etänä.”

Karelia-ammattikorkeakoulussa lasten kehitystä käydään läpi etenkin motorisen kehittymisen, ohjausosaamisen sekä neurologian näkökulmasta. (4). Lisäksi tarjontaan on lisätty täydentäviin opintoihin useampia opintojaksoja tukemaan koulufysioterapiaa. Täydentävissä opinnoissa pyritään hahmottamaan kehittyvän koululaisen kokonaisuutta sekä lisätä tietoa kasvuikään liittyvistä rasitusvammoista.

Savonia-ammattikorkeakoulussa lasten fysioterapian osaaminen rakentuu opintojen edetessä vähitellen. Ensimmäisenä lukukautena Kasvun, kehityksen ja oppimisen-opintojaksolla keskitytään motorisen kehityksen ja elämänkaaren kehitystehtäviin. Toisena lukukautena Toimintakyvyn arvioinnissa opiskellaan myös lasten tutkimista ja arviointia sekä lisäksi kuudentena lukukautena on laajempi lasten fysioterapian opintojakso, missä painotus on lasten neurologista taustaa olevien oireyhtymien fysioterapiassa. (5).

Koulufysioterapian ja kouluilla toteutettavan ohjauksen ja neuvonnan  tulevaisuus

Opiskelijat olivat yhtä mieltä siitä, että tulevaisuudessa fysioterapeutti on kiinteä osa kouluterveydenhuoltoa, jonka uskotaan vähentävän painetta perusterveydenhuollon fysioterapiasta. Opiskelijat kokivat, että vuonna 2021 kouluilla toimivan fysioterapiaopiskelijan rooli kouluissa ei ole vielä selkeä, mutta tulevaisuudessa työnkuvan uskotaan määrittyvän ja se on yhtenäinen eri puolilla Suomea.  Savonian ja Karelian opiskelijoiden mukaan tällä hetkellä fysioterapiaopiskelijan rooli kouluilla on vielä täsmentymättä etenkin koulujen henkilökunnalle. Opiskelijoita oli pyydetty harjoittelun aikana kouluilla myös tehtäviin, jotka eivät kuulu fysioterapiaopiskelijan toimenkuvaan, mihin opiskelijat toivoivat lisää selkeyttä. Erityisesti oppilailla oli puutteelliset tiedot fysioterapeutin työnkuvasta, joten tiedon jakaminen fysioterapeutin työstä olisi toivottavaa niin oppilaille, opettajille kuin muullekin koulun henkilökunnalle. Fysioterapeutin työn mahdollisuuksia kouluilla ei opiskelijoiden mukaan vielä täysin osattu hyödyntää, vaikkakin potentiaalia koulufysioterapiassa ja kouluilla tapahtuvassa ohjauksessa ja neuvonnassa opiskelijoiden mielestä on.

“Koulufysioterapian kaikkea potentiaalia ei osata vielä hyödyntää.”

Koulufysioterapeutti nähdään tärkeänä aina esiopetuksesta alkaen, jolloin fysioterapiaan hakeutumisen kynnys säilyy matalana läpi oppivelvollisuuden. Opiskelijat näkevät fysioterapeutin tärkeänä henkilönä kouluissa tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Tulevaisuudessa fysioterapeutti voisi tehdä kouluissa ergonomiaohjausta ja olla mukana joillakin oppitunneilla. Erityisesti liikuntatunneilla mukana olo koetaan merkitykselliseksi lasten ja nuorten motoristen taitojen ja liikunnassa erityistä tukea tarvitsevien lasten tukemisessa.

“Ennaltaehkäisevää toimintaa. Varhaista puuttumista keskeisiin asioihin, kuten. liikuntaan ja ravintoon. Myös yhteiskunnallisesti kustannustehokasta.”

Fysioterapeutti nähdään tärkeänä ammattihenkilönä lasten ja nuorten terveellisten elämäntapojen ohjaajana. Ohjausta fysioterapeutti voisi tehdä kouluissa sekä isommissa ja pienemmissä ryhmissä että yksilöasiakkaiden kanssa. Tätä varten fysioterapeutille tulisi varata koulusta oma vastaanottotila, jossa yksilöasiakkaiden kanssa on mahdollista työskennellä. Tämä vaatii kouluissa tilojen käytön suunnittelua, sillä tällä hetkellä fysioterapeutin käyttöön ei ole varattu soveltuvia tiloja.

Teknologian kehittyessä fysioterapeuttikin hyödyntää lapsia ja nuoria ohjatessaan enemmän teknologian mahdollisuuksia, kuten VR-laseja ja erilaisia pelejä. Yksilövastaanotoissa voisi tulevaisuudessa hyödyntää enemmän etäterapian mahdollisuuksia, etenkin väljästi asutuilla alueilla. Kareliassa tullaan lisäämään tasa-arvoisuutta koulufysioterapian saavutettavuuteen maakuntien kouluille etäfysioterapian avulla. Myös Savonian Viretorilla selvitetään mahdollisuutta saada koulufysioterapian piiriin myös maakuntien kouluja Pohjois-Savon alueella.

Fysioterapeutin läsnäolo kouluilla koetaan tärkeänä moniammatillisen yhteistyön näkökulmasta. Yhteistyö fysioterapeutin, muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten sekä koulun henkilökunnan kanssa mahdollistuu paremmin, kun kaikki kohtaavat toisensa saman katon alla. Myös yhteistyö lasten ja nuorten huoltajien kanssa helpottuu, kun fysioterapeutti on tavoitettavissa koululta. Yhteistyö huoltajien kanssa koetaan erityisen tärkeänä lasten ja nuorten terveellisten elämäntapojen tukemisessa.

Kirjoittajat:

Maiju Issakainen TtM, ft, opettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu, maiju.issakainen@karelia.fi

Hilppa Mustonen TtM, ft, opettaja, Karelia-ammattikorkeakoulu, hilppa.mustonen@karelia.fi

Annu Suvinen, TtM, ft, fysioterapian lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu, annu.suvinen@savonia.fi

Lähteet

(1) Suositus koululaisten fysioterapiasta. Suomen Fysioterapeutit ry. 2019 (Viitattu 27.4.2021). https://www.suomenfysioterapeutit.fi/wp-content/uploads/2019/06/Fysioterapeutit-kouluilla.pdf

(2) Physiotherapy and well-being of children – the role of Physiotherapists in school healthcare.Nordic consensus statement. ER-WCPT (European Region of the World Confederation for Physical Therapy). 2017 (Viitattu 27.4.2021). https://www.fysioterapeuterna.se/globalassets/fysio-konsensusstatement-2017-print.pdf

 (3) Kinnunen A 2020. Koululaisten hyvinvointia edistämässä fysioterapian keinoin-ohjaus- ja neuvontapalvelu peruskouluilla osana Viretoriharjoittelua. Teoksessa Äijö M (toim.) 2020. Vireyttä ja hyvinvointia Viretorilta-kuvauksia Viretorin hyvistä kokeiluista ja käytännöistä tulevaisuuteen. Savonia-ammattikorkeakoulu. Julkaisutoiminta: Kuopio. (Viitattu 26.4.2021)http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20201217101254

 (4) Opetussuunnitelma, Fysioterapeutti 2019. Karelia-ammattikorkeakoulu. 2021 (Viitattu 24.4.2021). https://opinto-opas.karelia.fi/fi/47/fi/118/STFNK20/plan/193/year/2019.

(5) Opetussuunnitelma, Fysioterapeutti 2020. Savonia-ammattikorkeakoulu. 2021 (Viitattu 27.4.2021). https://www.savonia.fi/opiskele-tutkinto/tutkinnot-ja-hakeminen/opetussuunnitelmat/?yks=KS&krtid=1323.

Karelia- ja Savonia-ammattikorkeakoulut kouluilla tapahtuvaa ohjausta ja neuvontaa kehittämässä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.