Ikääntyneiden määrän kasvu on aiheuttanut tarpeen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän uudistamiseen. Ennalta ehkäisy ja tukipalveluiden kehittäminen ja uudelleen järjesteleminen ovat kunnissa lain velvoittamina tehtyjä muutoksia. (Groop ym. 2018.) Ikääntyneen palveluiden tuottamiseen ja laadun turvaamiseksi Vanhuspalvelulakiin tuotiin uudistuksessa RAI-järjestelmä, joka mahdollistaa laadun ja voimavarojen kohdentumisen seurannan niin organisaatio kuin yksilötasolla. (Lakiluonnos 2019.)

Ikääntyminen tuo mukanaan usein sairauksia ja toimintakyvyn heikkenemisen, joiden ennalta ehkäisyyn ja hoitoon tärkeänä osana kuuluu lääkäri. Kotihoidon lääkärivetoinen, moniammatillinen yhteistyö parhaimmillaan mahdollistaa asiakkaan kotona asumisen ja päivittäisissä toiminnoissa selviytymisen.  (Finne-Soveri ym. 2019.) Ikääntyneen hoiva, hoito ja kuntoutus ovat yhtenäinen kokonaisuus. Ikääntyneen kuntoutumisen tavoitteena on hänen itsenäisen arkensa, osallisuuden ja merkityksellisen elämän kokemuksen mahdollistaminen. Sairauksien hoito ja terveyden edistäminen ovat osa kuntoutusta, sillä terveydentilan epävakaus voi vaikuttaa heikentävästi ikääntyneen päivittäisissä arjen askareissa selviytymistä. (Pikkarainen 2015, 6–8.)

Kotihoidon asiakkaan miljöö. Kuva: Marjo Kallio.

Sen minkä itse pystyy tekemään, niin ei kannata toiselta odottaa” !
Kotihoidon asiakas

Sotkamon kotihoidossa pilotoitiin

Lainsäädännön asettamiin velvoitteisiin ja asiakastarpeen kasvavaan kysyntään vastaamiseksi Kainuussa on haasteita aiheuttanut lääkäriresurssin saaminen kotihoitoon. Lääkäriresurssi kotihoitoon on saatu Sotkamon perusterveydenhuollon puolelta. Vuoden 2020 alussa lääkäritilanne vaikeutui, ja tuolloin Sotkamossa päädyttiin pilotoimaan 1.2.2020–31.7.2021 väliseksi ajaksi vastuulääkärimalli Terveystalon tuottamana, jota lähdin tutkimaan pilotointitutkimuksena.

Vastuulääkärimallin vaikutus Sotkamon kotihoidon palveluiden laatuun – pilotointitutkimus toteutettiin rekisteritutkimuksena, johon otettiin mukaan kaikki säännöllisen kotihoidon piirissä olevat asiakkaat. Pilotointitutkimuksen rekisteriaineisto saatiin Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen vertailutietokannasta vuoden 2020 ensimmäisestä ja toisesta tiedonkeruusta.  Vastuulääkärimallin pilotointi käynnistettiin 1.2.2020 ja varsinainen asiakastyö RAI-arviointien osalta pääsi käyntiin vuoden 2020 helmi-maaliskuun aikana.

Terveydentilan vakaus on edellytys, jotta ikääntyneen kanssa asetetut kuntoutumistavoitteet ovat saavutettavissa.

Kotihoidossa lääkäri on osa moniammatillista työryhmää yhdessä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.  Lääkäri vastaa lääketieteellisestä hoidosta sekä kokonaisvaltaisesta lääkehoidosta yhdessä kotihoidon henkilökunnan kanssa (Inkinen ym. 2016). Terveydentilan vakaus on edellytys, jotta ikääntyneen kanssa asetetut kuntoutumistavoitteet ovat saavutettavissa. Ikääntyneen kuntoutumisella tarkoitetaan vanhusikäisen itsenäistä kotona asumisen mahdollistumista ja päivittäistä toiminnoista selviytymistä, kuten liikkumisesta, hygienian hoidosta ja ruokailusta. Akuutti sairastuminen vaatii aina ikääntyneeltä kuntoutumista, jotta päivittäisissä toiminnoissa selviytyminen mahdollistuisi. (Stott ja Quinn 2013.)

Selkeää rajaa ei voida tehdä ikääntyneen hoivan, hoidon ja kuntoutuksen välillä!

Monisairaiden ikääntyneiden hoidossa on havaittu, että yksilöllisellä hoitosuunnitelmalla voidaan parantaa elämänlaatua, vähentää yhteiskunnan hoitotaakkaa ja haittatapahtumia. Monisairauksiin yhdistetään usein terveydentilan heikkeneminen, mikä joissain tapauksissa johtaa toimintakyvyn haasteisiin. (Yarnall ym. 2017.) Kuntoutuksella voidaan parantaa tai ylläpitää ikääntyneen fyysistä aktiivisuutta. Fyysisellä aktiivisuudella on todettu olevan myös vaikutusta ikääntyneiden haurauteen ja kaatumisriskin pienentymiseen. Kuntoutuksen avulla lisääntyvä aktiivisuus lisää ikääntyneen fyysisitä toimintakykyä, joka lisää itsenäistä kotona asumista. (Tornero-Quinones ym. 2020.) Selkeää rajaa ei voida tehdä ikääntyneen hoivan, hoidon ja kuntoutuksen välillä. (Pikkarainen 2015, 6–8.)

Kotihoidon asiakkaiden palveluiden laatu RAI-järjestelmän kautta

Jokainen on yksilö palveluidensa keskiössä. Kuva: Marjo Kallio

RAI-vertailutietokannat antavat organisaation ja sen yksiköiden palveluiden laadun kehittämiseen RAI-arviointeihin pohjautuvan laatutyökalun. RAI-järjestelmästä saadaan laatua kuvaavina mittaamisen apuvälineinä laatuindikaattoreita. Yksiköiden laadun seurannan mahdollistavat laatuindikaattorit auttavat puuttumaan mahdollisiin haasteisiin ja ongelmakohtiin asiakkaiden hoidossa sekä suuntaamaan katseet henkilöstön koulutustarpeisiin. Näihin haasteisiin tarttumalla ja toimintatapoja muuttamalla palveluiden laatua voidaan kehittää ja parantaa. RAI-vertailutiedon laadun määrittelevät tehtyjen RAI-arviointien asiakaspeittävyys organisaatiossa sekä RAI-osaaminen arviointeja tekevien keskuudessa (THL 2020.)

Pilotointitutkimuksen tuloksista esiin nousi

  • Tulokset osoittivat, että alkumittauksen ja loppumittauksen välissä monilääkittyjen asiakkaiden määrä väheni 9 % ja asiakkaiden määrä, joiden kokonaisvaltaisen lääkehoidon lääkäri oli tarkistanut, kasvoi 4 %.
  • Tarkasteltaessa asiakkaiden kaatumisten määrää, havaittiin kaatuneiden määrän laskeneen, vaikkakin yksittäinen asiakas kaatui useammin seurantajakson aikana.
  • Asiakkaiden kivun kokemuksessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia alku- ja loppumittauksien välillä.
  • Asiakkaiden sairaalahoito, päivystyskäynnit ja äkillisen hoidon tarve vähenivät 15 %. Sairaalahoidon ja päivystyskäyntien määrä väheni 10 % ja pelkästään päivystyskäyntien määrä väheni 4 %.
  • Asiakkaiden suoriutuminen päivittäisistä toiminnoista heikkeni vähän. Asiakkaiden määrä, joilla oli mahdollisuus kuntoutua, mutteivat saaneet kuntoutusta pysyi korkeana.

Toimintakyvyn ylläpitäminen on jo merkityksellistä!

Sotkamon kotihoidossa lähes kaikilla asiakkailla oli mahdollisuus kuntoutumiseen, mutta heistä vain alle 10 % sai kuntoutusta terapeutilta. Tulokset ovat yhtenevät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen huhtikuun 2021 poiminnan kanssa, missä korostettiin RAI-arviointien tuloksista nousevien kuntoutumisindikaattoreiden olevan ristiriidassa asiakkaiden kuntoutumismahdollisuuksien ja kuntoutumista tukevan ja ylläpitävän palvelun välillä. Vaikka asiakkaalla oli mahdollisuus kuntoutumiseen, hänelle ei kohdennettu kuntoutumista tukevaa palvelua. (THL 2021.)

Kuntoutus kulkee mukana läpi koko asiakasprosessin, ja sen tärkeys nousee myös pilotointitutkimuksen tuloksista. Kainuun kotihoidossa fysioterapeutti on osa moniammatillista tiimiä ja kulkee koko ajan asiakkaan rinnalla. Kuntoutuspalvelu tapahtuu hyvin matalalla kynnyksellä ja ennalta ehkäisevällä työotteella. Kotihoidon asiakkaan elämässä kuntoutumisen ei aina tarkoita päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen parantumisena, vaan toimintakyvyn ylläpitäminen on jo merkityksellistä ikääntyneen autonomian säilyttämisessä ja kotona asumisessa (Oliviera ym. 2019).

”Hulluhan se on, joka ehtii ennen kuin kerkiää”!
Kotihoidon asiakas.

Kirjoittaja: Marjo Kallio, opiskelija YAMK kuntoutuksen tutkinto-ohjelma, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:

FINNE-SOVERI, Harriet, HAIMI-LIIKKANEN, Sara, REHULA, Pirjo, TOLONEN, Eija, VÄHÄKANGAS, Pia ja ÄIJÖ, Marja. 2019. Kun toimintakyky heikentyy. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim. [Viitattu 2020-10-11.] Saatavissa: https://www.duodecimlehti.fi/duo14958
GROOP, Johan, HAKALA, Anne-Mari, IKONEN, Marianna, JANHUNEN, Eija, JOKELA, Lea, JUNTUNEN, Kristiina, KAARNASAARI, Anne, LESKELÄ, Riikka-Leena, MANNINEN, Suvi, MULARI, Mikko, MÄKELÄ, Maria, PALTAMAA, Jaana, PIKKARAINEN, Aila, TAMMI, Eeva-Liisa, TASKINEN, Heidi ja TIIKKAINEN, Pirjo 2018. Kukoistava kotihoito on tahdon asia! Jyväskylä: Grano Oy.
INKINEN, Ritva, VOLMANEN, Petri ja HALKONEN, Suvi 2016. Turvallinen lääkehoito – Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. Tampere: Juvenes Print Oy. [Viitattu 2020-04-21.] Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-577-6
LAKILUONNOS. 2019. Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 15 ja 20 §:n muuttamisesta sekä 20 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. 2019. [Viitattu 2019-11-19.] Saatavissa: file:///C:/Users/OMISTAJA/Downloads/HE_luonnos_4.10.2019.pdf
OLIVEIRA, Anamélia, NOSSA, Paulo ja MOTA-PINTO, Anabela. 2019. Assessing Functional Capacity and Factors Determining Functional Decline in the Elderly: A Cross-Sectional Study. [Viitattu 2020-12-12.] Saatavissa: https://www.actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/view/11974
PIKKARAINEN, Aila. 2015. Ikääntyneiden ihmisten kuntoutus. Taustateksti oppaaseen työntekijöille. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. [Viitattu 2021-05-18.] Saatavissa: https://www.jamk.fi/globalassets/palvelut–services/koulutus-ja-kehittaminen/aktiivinen-ikaantyminen/ikaantyneiden-ihmisten-kuntoutus.pdf
STOTT, David ja QUINN, Terence. 2013. Principles of rehabilitation of older people. Medicine in older people. [Viitattu 2021-05-18]. Saatavissa: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1357303916302237
THL 2020. RAI-tiedolla johtaminen. [Viitattu 2021-01-20.] Saatavissa: https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla/rai-tiedolla-johtaminen
THL 2021. Huhtikuu: Muuttuvatko vertailumittarien arvot, kun otetaan käyttöön interRAI-välineet? Kuukauden poiminta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. [Viitattu 2021-04-25.] Saatavissa: https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla/ajankohtaista-raista/kuukauden-poiminta#huhti21
TORNERO-QUINONES; Inmaculada, SÁEZ-PADILLA, Jesús, DIAZ, Alejandro, ROBLES, Manuel ja ROBLES, ÁNGELA. 2020. Functional ability, frailty and risk of falls in the elderly: Relations with autonomy in daily living. Internatiol Journal of environmental research and public health. [Viitattu 2021-05-19.] Saatavissa: https://www.mdpi.com/1660-4601/17/3/1006
YARNALL, Alison, SAYER, AVAN, CLEGG, Andrew, ROCKWOOD, Kenneth, PARKER; Stuart ja HINDLE, John. 2017. New horizons in multimorbidity in older adults. Age ageig. [Viitattu 2021-05-19.] Saatavissa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5860018/

Vastuulääkärimallista laatua säännöllisen kotihoidon asiakkaan kuntoutumisen polulla

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.