Lasten monialainen kuntoutus varhaiskasvatuksessa erityisavustajan silmin

Jokaisella lapsella varhaiskasvatuksessa on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen kasvatukseen, hoitoon ja opetukseen. Tästä syystä jokaiselle lapselle laaditaan yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma, jonka lähtökohtana ovat lapsen etu ja tarpeet. Tavoitteet, jotka suunnitelmaan kirjataan toimivat pedagogisen toiminnan perustana. Varhaiskasvatussuunnitelmasta nousevat tavoitteet huomioidaan

Karelia- ja Savonia-ammattikorkeakoulut kouluilla tapahtuvaa ohjausta ja neuvontaa kehittämässä

Karelia- ja Savonia-ammattikorkeakoulussa toteutetaan koulufysioterapiaa ja kouluilla toteutuvaa ohjausta ja neuvontaa osana fysioterapeuttiopiskelijoiden harjoitteluita. Oppilaitosyhteistyönä järjestimme iltapäivän, jossa Kareliassa koulufysioterapiaharjoitteluun ja Savoniassa kouluilla tapahtuvaan ohjaukseen ja neuvontaan osallistuneet opiskelijat saivat vaihtaa ajatuksia ja ideoida työpajatyyppisesti harjoittelun sisällöstä, opetuksen kehittämisestä sekä

Omaa ergonomiaa ja potilaan aktivointia potilassiirroissa nyt ja tulevaisuudessa terveysalan opinnoissa

Fyysinen kuormittuminen hoitotyössä Potilaan nostot ja siirrot ovat kauan kuormittaneet hoitajia. Erilaisia selvityksiä niistä on olemassa jo pitkältä ajanjaksolta ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat hoitajilla tyypillisiä. Paljon potilassiirtoja tekevillä hoitajilla selkävaivat ja -tapaturmat ovat yleisempiä kuin muilla hoitajilla. (Hellsten 2014;

Näkemyksiä kuntoutuksen tulevaisuuden osaamiseen – Mitä uutta kuntoutukseen ja millaista osaamista tarvitaan?

Kuntoutusta ja kuntoutuksen palvelujärjestelmää uudistetaan kovaa vauhtia. Kuntoutuksen uudistamiskomitea teki vuonna 2017 yhteensä 55 ehdotusta kuntoutuksen uudistamiseksi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017). Tämä oli todellinen lähtölaukaus kuntoutuksen uudistamiselle. Nykyisen Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti kuntoutusta lähdetään kehittämään komitean ehdotusten mukaisesti (Valtioneuvosto 2019).

SAVO(NIA)LAISTA HIERONNAN TIEDETTÄ JA TAIDETTA

Fysioterapeutin ammatilliseen ydinosaamisen kuuluu laaja repertuaari erilaisia ohjaus-, neuvonta- ja terapiataitoja (Suomen fysioterapeutit 2016). Terapiaosaamisen taitoja aletaan harjoitella meillä Savonia-ammattikorkeakoulussa fysioterapiaopinnoissa heti opintojen alkuvaiheessa ensimmäisenä syksynä. Taitojen kartuttaminen alkaa manuaalisen terapian taidoilla eli palpaatio- ja pehmytkudoskäsittelyiden harjoittelulla. Harjoitustunneilla käydään anatomiaa

”KUN SE ILO LOISTAA NIIDEN SILMISTÄ” – Liikuntakasvatuksen toteutus ja merkitys varhaiskasvatuksessa

Artikkelissa tarkastellaan tukimusta, jossa aiheena on lasten liikuntaa varhaiskasvatus. Tutkimuksessa selvitettiin haastattelun avulla, miten varhaiskasvatuksen henkilökunta näkee lasten liikunnan tarpeellisuuden sekä liikunnan määrän päiväkotipäivän aikana. Tutkimuksessa liikuntaa tarkasteltiin sekä omaehtoisen että ohjatun liikunnan näkökulmista.  Haastattelut tehtiin varhaiskasvatuksen henkilökunnalle Kajaanin kaupungin

Materiaalin yhteiskehittäminen ja avoimuus hyödyntävät opettajia ja opiskelijoita!

Digisote- osaamista (sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista) vaaditaan tulevaisuudessa yhä enemmän sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta. Tulevaisuuden osaamisvaatimuksia tulee ottaa huomioon myös opetussuunnitelmien kehitystyössä sekä opetuksen sisällöissä.  Opettajien osaamisella on tärkeä rooli, kun halutaan vahvistaa opiskelijoiden ja työelämän

Monialaista käytännön harjoittelua kehittämässä sote-alojen opetuksen ja koulutuksen osaamiskeskittymä- hankkeessa (SOKK).

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä (sote) on murroksessa. Väestö ikääntyy ja heidän sairautensa moninaistuvat. Asiakkaiden ja ammattilaisten toimintaympäristöt muuttuvat ja uudenlaisia ratkaisuja tarvitaan muuttuviin tarpeisiin. Toimiva sosiaali- ja terveydenhuolto edellyttää uudenlaista osaamista. Asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet ja yhteinen näkemys potilaan parhaasta edellyttävät ymmärryksen rakentamista

Työhyvinvointia edistävä toiminta verkostoissa– kuntoutuksen asiantuntijat verkostoitumassa

Kuntoutuksen asiantuntijat kokoontuivat etäyhteyksin verkostoitumaan ja tuottamaan työhyvinvointia edistäviä tekijöitä verkostoyhteistyönä. Asiantuntijat olivat Savonia ja Metropolia ammattikorkeakoulun kuntoutuksen YAMK opiskelijoita moniammatillisista ryhmistä. Ryhmissä on sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, sosionomeja, fysioterapeutteja ja toimintaterapeutteja. Yhdessä käsiteltäviä teemoja olivat yhteisöllisyys, työnimu ja kiitoksen merkitys työyhteisöille

Sydämellisesti sydänkuntoutusta iäkkäille ihmisille

Iäkkäiden toimintakyky ja sydänsairaudet Sydän vanhenee siinä missä koko keho. Normaalin ikääntymisen tuomat muutokset näyttäytyvät erityisesti sydämen kyvyssä vastata kehon vaatimuksiin suurissa ponnisteluissa tai pitkäkestoisissa fyysisissä suorituksissa. Sydämen normaalina vanhenemismuutoksena on esimerkiksi aortan kaaressa tapahtuvat ikääntymismuutokset, joiden seurauksena verenpaine alkaa