Omaa ergonomiaa ja potilaan aktivointia potilassiirroissa nyt ja tulevaisuudessa terveysalan opinnoissa

Fyysinen kuormittuminen hoitotyössä Potilaan nostot ja siirrot ovat kauan kuormittaneet hoitajia. Erilaisia selvityksiä niistä on olemassa jo pitkältä ajanjaksolta ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat hoitajilla tyypillisiä. Paljon potilassiirtoja tekevillä hoitajilla selkävaivat ja -tapaturmat ovat yleisempiä kuin muilla hoitajilla. (Hellsten 2014;

Pohjois-Savolaiset tulevaisuuden kuntoutuksen unelmat

Kuntoutuksen merkitys on ymmärretty Suomessa jo pitkään. Vastuu kuntoutuksen toteuttamisesta on pääsääntöisesti kunnilla ja sairaanhoitopiireillä. Kuntoutusta ohjataan lainsäädännöllä, mistä esimerkkeinä ovat mm.; Vammaispalvelulaki (380/1987), asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta (1015/1991), laki Kansaneläkelaitoksen järjestämistä kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (566/2005), Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja Sosiaalihuoltolaki (1301/2014).

Näkemyksiä kuntoutuksen tulevaisuuden osaamiseen – Mitä uutta kuntoutukseen ja millaista osaamista tarvitaan?

Kuntoutusta ja kuntoutuksen palvelujärjestelmää uudistetaan kovaa vauhtia. Kuntoutuksen uudistamiskomitea teki vuonna 2017 yhteensä 55 ehdotusta kuntoutuksen uudistamiseksi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017). Tämä oli todellinen lähtölaukaus kuntoutuksen uudistamiselle. Nykyisen Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti kuntoutusta lähdetään kehittämään komitean ehdotusten mukaisesti (Valtioneuvosto 2019).

Liikunta ja kuntoutus YAMK verkostototeutuksena

Esikatsele uudessa välilehdessä Kuntoutus uudistuu Suomessa on valtakunnallisesti tehty kuntoutusjärjestelmän uudistamistyötä. Vuonna 2016 aloitti Sosiaali- ja terveysministeriön asettama komitean valmistelemaan kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistusta ja se tuotti seuraavana vuonna uudistusehdotukset (STM 2017). Vuonna 2020 Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi kuntoutuksen uudistamisen toimenpidesuunnitelman, jossa

Haastattelutehtävästä valmiuksia opiskelijoille toimia ymmärtävänä iäkkäiden ihmisten fysioterapeuttina

Iäkkäät ihmiset tarvitsevat kuntoutusta Suomessa kuntoutusjärjestelmää uudistetaan kuntoutuskomitean esitysten pohjalta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020). Tavoitteena tulevan kahden vuoden aikana on kehittää saumattomia hoitoketjuja sekä tukea ja parantaa ihmisten toimintakykyä. Nämä tavoitteet koskettavat erityisesti iäkkäitä ihmisiä, kun ikääntymisen myötä toimintakyky heikentyy

SAVO(NIA)LAISTA HIERONNAN TIEDETTÄ JA TAIDETTA

Fysioterapeutin ammatilliseen ydinosaamisen kuuluu laaja repertuaari erilaisia ohjaus-, neuvonta- ja terapiataitoja (Suomen fysioterapeutit 2016). Terapiaosaamisen taitoja aletaan harjoitella meillä Savonia-ammattikorkeakoulussa fysioterapiaopinnoissa heti opintojen alkuvaiheessa ensimmäisenä syksynä. Taitojen kartuttaminen alkaa manuaalisen terapian taidoilla eli palpaatio- ja pehmytkudoskäsittelyiden harjoittelulla. Harjoitustunneilla käydään anatomiaa

”KUN SE ILO LOISTAA NIIDEN SILMISTÄ” – Liikuntakasvatuksen toteutus ja merkitys varhaiskasvatuksessa

Artikkelissa tarkastellaan tukimusta, jossa aiheena on lasten liikuntaa varhaiskasvatus. Tutkimuksessa selvitettiin haastattelun avulla, miten varhaiskasvatuksen henkilökunta näkee lasten liikunnan tarpeellisuuden sekä liikunnan määrän päiväkotipäivän aikana. Tutkimuksessa liikuntaa tarkasteltiin sekä omaehtoisen että ohjatun liikunnan näkökulmista.  Haastattelut tehtiin varhaiskasvatuksen henkilökunnalle Kajaanin kaupungin