Portfolion itsearviointi

Tässä portfoliossa tarkastelen opintojakson sisältöä sekä avaan esimiestyöhön liittyviä keskeisiä käsitteitä. Tarkastelun pohjana olen käyttänyt Monipuolinen esimiestyö -kurssin materiaaleja sekä netistä löytämiäni aiheisiin liittyviä julkaisuja ja videoita. Olen myös pyrkinyt tuomaan esille omia kokemuksiani. Aloitin tämän tehtävän tekemisen melkein heti kurssin alettua, sekä olen hyvin ylpeä itsestäni, että työstin aiheita sitä mukaa kun niitä käytiin…

Continue Reading

1. Johtamisen ja esimiestyön perusteet

Mitä esimies tarkoittaa? Esimies on työnantajan edustaja, jonka ensisijaisena tehtävänä on johtaa työyhteisöä asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. https://www.akavalainen.fi/akavalainen/arjessa/esimiesverkosto/esimiehen_tehtaviin_kuuluu_johtaminen Esimies on erilaisissa organisaatioissa yleisesti käytetty nimitys henkilölle, joka on esimerkiksi yritykseen, kuntaan tai valtioon työ- tai virkasuhteessa oleva työntekijä, toimihenkilö, yrittäjä tai virkamies, jolla on tai jolle on määritelty oikeus käyttää ennalta määriteltyä työnjohto-oikeutta, direktio-oikeutta, siinä laajuudessa kuin se on määritelty, se on tehtävien suorittamisen vuoksi tarpeellista tai lainsäädännön ja hyvien…

Continue Reading

2. Henkilöstöjohtaminen ja HR-prosessit

Henkilöstöjohtaminen Yrityksen lähtökohtana ovat työntekijät eli ilman työntekijöitä yritys ei voi toimia. Ja koska on työntekijöitä niin tarvitaan henkilöstöjohtamista. Hyvä henkilöstöjohtaminen tarkoittaa liiketoiminnan ja ihmisten toiminnan yhdistämistä niin, että saadaan mahdollisimman hyvä tulos. Keskeisiä periaatteita henkilöstöjohtamisessa ovat ennakoitavuus, luotettavuus, vastuuullisuus ja avoimuus. Keskeisiä tavoitteita henkilöstöjohtamisessa on houkutella ja sitouttaa henkilöstöä organisaatioon pitämällä huolta siitä, että…

Continue Reading

3. Rekrytointi

Mitä rekrytointi on? Rekrytointi on prosessi jossa lähtökohtana on, että tarvitaan työntekijä johonkin työtehtävään. Työntekijä palkataan jo olevista henkilöistä tai organisaation ulkopuolelta. Rekrytointi voi sisältää myös koulutuksen esim. esimieskoulutuksen (S-ryhmä). Rekrytoinnin voi hoitaa yritys itse tai yrityksen HR- vastaavat sekä rekrytoinnin voi myös ulkoistaa rekrytointi firmalle. Ulkoistaminen on usein edullisempaa ja tehokkaampaa. Rekrytointia ei kannata…

Continue Reading

4. Osaamisen johtaminen ja henkilöstön kehittäminen

Strategisen johtamisen olennainen osa on osaamisen johtaminen ja sen avulla tunnistetaan ja vaalitaan potentiaalia sekä varmistetaan, että yritys osaa vastata kaikissa tilanteissa uusiin ja yllättäviinkin haasteisiin. Kun työntekijä kehittyy ja kehittää osaamistaan organisaatio pääsee kohti parempia tuloksia. On yksilön kehittymisen kannalta tärkeää, kun johtoasemassa olevat osaavat kannustaa ja ohjata oikeaan suuntaan. Osaaminen onkin yksi organisaation…

Continue Reading

6. Motivaatio ja palkitseminen

Motivaatio on tiettyyn tilanteeseen liittyvä psyykkinen tila, joka määrää miten aktiivisesti ihminen toimii ja mihin hänen mielenkiintonsa suuntautuu. Motivaatio muuttuu jatkuvasti ja se ei aina välttämättä pysy samalla tasolla. Motivaatioon liittyvät tekijät virittävät ja suuntaavat toimintaa sekä motivaatio korreloi ihmisen ahkeruutta saavuttaakseen tavoitteet. Motivoitunut ihminen on halukkaampi käyttämään omia henkisiä tai fyysisiä resurssejaan tavoitteiden saavuttamiseksi….

Continue Reading

7. Työhyvinvointi

Työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä. -Työterveyslaitos Työhyvinvointi on yksilöllinen kokemus, mutta yhteinen asia. Hyvinvoiva työntekijä pärjää työssään paremmin. Työhyvinvointi parantaa tuloksellisuutta, henkilöstötyytyväisyyttä, asiakaspalvelua ja asiakastyytyväisyyttä. Se vähentää vaihtuvuutta, sairauslomia ja tapaturmia sekä pienentää eläkekustannuksia. Työn imu=Flow Työn imua tai flowta voitaisiin kuvailla näillä kolmella termillä: Tarmokkuus…

Continue Reading

8. Esimiesosaaminen ja itsensä johtaminen

Esimiestyö on vaikuttamista ja vastuuta. Työelämä muuttuu nopeasti joten esimiestyössä muutosjohtamisen taidot ovat tärkeässä roolissa. Mm. työntekijät sekä sukupolvet muuttuvat, mutta myös esimiestyö muuttuu. Koronan aiheuttamassa muutostilanteessa ratkaisevana tekijänä on voinut olla olemassa oleva suunnitelma tilanteen varalle joka on prosesseissa huomioitu. Sekä onko esimies miettinyt omaa tapaa toimia tällaisen tilanteen varalle. Tässä linkissä 5 tapaa…

Continue Reading