1. Johtamisen ja esimiestyön perusteet

Mitä esimies tarkoittaa?

Esimies on työnantajan edustaja, jonka ensisijaisena tehtävänä on johtaa työyhteisöä asetettujen tavoitteiden suuntaisesti.

https://www.akavalainen.fi/akavalainen/arjessa/esimiesverkosto/esimiehen_tehtaviin_kuuluu_johtaminen

Esimies on erilaisissa organisaatioissa yleisesti käytetty nimitys henkilölle, joka on esimerkiksi yritykseen, kuntaan tai valtioon työ- tai virkasuhteessa oleva työntekijä, toimihenkilö, yrittäjä tai virkamies, jolla on tai jolle on määritelty oikeus käyttää ennalta määriteltyä työnjohto-oikeutta, direktio-oikeutta, siinä laajuudessa kuin se on määritelty, se on tehtävien suorittamisen vuoksi tarpeellista tai lainsäädännön ja hyvien tapojen mukaan mahdollista.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Esimies

Ihmiset, Tytöt, Naisten, Opiskelijat, Ystävät
Kuva: Pixabay.com

”Esimiestyö on ammatti. Se on vastuullinen tehtävä, jota pitää
tehdä tosissaan.
Osa esimiehistä on halunnut päästä esimiestehtäviin, osa
ajautunut. Monelle esimiestehtävien sisältö vastuineen,
velvoitteineen ja oikeuksineen selviää vasta käytännön
tilanteiden kautta.”

Riitta Hyppänen

Johtamisen kehitys

Johtamisoppien kehitys (Yhdysvalloissa)
(Ulrich ym. 1993, ks. Viitala 2012)

Johtaminen on jatkuvasti kehittyvä ja muuttuva asia. Se on lähtenyt ajatuksesta johtajasta ja johdettavista. Tulevaisuudessa johtaminen tarkoittaa yhä enemmän itsensä johtamista sekä ryhmiä jotka ohjautuvat yhdessä ohjaten myös toinen toisiaan. Eli yhden johtajan sijaan vastuu laskeutuu kaikille. Yhdessä johtaen ollaan siis tuottavampia kuin yhden johtaessa.

Mielenkiintoista ajatella että rikotaan perinteinen ajatus esimiehestä, niin että ei olisi yhtä ainoaa johtajaa. Tällä tavoin koko organisaatio tai yritys voisi hyötyä sellaisesta järjestelystä. Vastuualueet saattaisivat myös tasoittua paremmin. Työntekijät saisivat kattavamman kuvan koko yrityksen toiminnasta ja hyötyisivät siitä paljon. On tärkeää että työntekijällä on kokonainen kuva omasta toiminnastaan ja sen vaikutuksista.

Johtamisen määritelmiä

Johtaminen on tavoitesuuntautunutta vuorovaikutteista
sosiaalista toimintaa.

Ihmiset, Ryhmä, Ystävät, Nyrkki Kolahtaa, Elämäntapa
Kuva: Pixabay.com

Johtamisella ohjataan ihmisten toimintaa niin että joukko ihmisiä toimii paremmin ja tehokkaammin kuin ilman johtamista.

Johtamisen avulla on tarkoitus saada aikaan tuloksia ihmisten avulla ja ihmisten kanssa eli johtaminen tapahtuu ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.

Hyppänen, R. 2013. Esimiesosaaminen –
Liiketoiminnan menestystekijä. Kuvio 1.1, s. 11

Johtamisen ja esimiestyön osa-alueet voidaan tiivistää kuvan mukaisesti kolmeen eri osioon.

  1. ⚖ Toimitaan lakipykälien mukaisesti
  2. 💰 Huolehditaan kannattavasta liiketoiminnasta ja tuloksesta.
  3. ❤ Vastataan henkilöstöstä ja asiakas- sekä verkostosuhteista

Management ja leadership = johtaminen

Esimiestyö jaetaan perinteisesti management- ja leadership-tehtäviin joita esimiehen tulisi käyttää molempia työssään.

Managerit suunnittelevat, budjetoivat, valvovat ja organisoivat.

Leaderit vaikuttavat ihmisten tunteisiin ja ajatuksiin sekä painottavat visiota ja yhteistyötä.

Eli siis ihmisten johtamista ja asioiden hallintaa!

Kuva: Johtamisen ja esimiestyön perusteita
https://moodle.savonia.fi/pluginfile.php/1111021/mod_resource/content/0/Johtamisen%20ja%20esimiesty%C3%B6n%20perusteita%20tuntimateriaali.pdf

Esimiehen monet roolit

Tiedonkulku, ihmissuhde sekä päätöksentekoroolit

Tiedonkulkuroolit

Esimies toimii tiedonhankkijana ja välittäjänä niin organisaation sisällä kuin organisaatiosta ulos päin. Esimies saa paljon tietoa käsiinsä ja tiedottaa tärkeimmistä asioista eteenpäin. Tiedottaminen on tärkeä tehtävä sillä organisaation jäsenten tulisi saada tietää kaikki oleellinen tieto työhönsä liittyen. Puutteellinen tiedottaminen voi vaikuttaa negatiivisesti työilmapiiriin ja viihtyvyyteen VS liika tiedottaminen turhista asioista jotka ei kosketa työntekijöitä ei hyödytä.

Post It Toteaa, Muistilappuja, Huomautus
Kuva: Pixabay.com

Ihmissuhderoolit

Esimies toimii keulahahmona josta työntekijät voivat ottaa mallia. Esimiehen rooli sisältää työntekijän ohjaamisen. Siihen kuuluu mm.
tehtävien anto, työhönotto, perehdytys, neuvonta, palaute ja
palkitseminen. Esimies hoitaa myös suhteita yrityksen ulkoisiin tekijöihin. Esimies tarvitsee viestinnän taitoja sillä suuri osa työstä on ihmisten kanssa toimintaa.

Joukkuehenki, Koheesio, Yhdessä, Sukupolvien, Perhe
Kuva: Pixabay.com

Päätöksentekijäroolit

Esimies tekee omia aloitteita työyksikkönsä kehittämiseksi ja on valmiina reagoimaan muutosvaatimuksiin. Muutokset on suunniteltava huolellisesti. Esimies osallistuu moniin neuvotteluihin jotka voivat olla virallisia tai epävirallisia. Esimies vastaa vastuualueensa resursseista kuten ihmisistä, koneista, laitteista, käytettävissä olevasta rahasta ja ajasta.

Valinta, Valitse, Päättää, Päätös, Äänestys, Käytäntö
Kuva: Pixabay.com

Esimiestyöhön kohdistuvia odotuksia

Hyppänen, R. 2013. Esimiesosaaminen – liiketoiminnan menestystekijä. Kuvio 1.2, s. 14

Esimiestyöhön kuuluu paljon erilaisia tehtäviä sekä odotuksia. Odotuksia sekä velvoitteita luovat jo lainsäädäntö sekä liiketoiminnan tarpeet, mutta myös työntekijät, johto sekä asiakkaat.

Esimies on tärkeässä roolissa organisaatiossaan sillä hän on vastuussa monista osa-alueista sekä kokonaisuuden hahmottamisesta. Esimies on johtavassa asemassa ja vuorovaikutuksessa moneen ihmiseen joten esimieheen kohdistuu myös paljon erilaisia katseita sekä mielipiteitä. Googlatessa sanan: esimies, saa tuloksena artikkeleita joissa jokaisessa kerrotaan minkälainen esimiehen tulisi olla.

Onnistunut, Ajatella, Yksityisyrittäjä, Esitys, Kohde
Kuva: Pixabay.com

Mielestäni esimiestyö vaikuttaa rehellisesti sanottuna kaikkien näiden odotuksien takia aika stressaavalta työltä. Pitää hallita monia asioita samaan aikaan ja paineet odotuksien täyttämisestä voivat olla kovat. Toki riippuu paljon siitä toimiiko esimiehenä pienessä vai suuressa yrityksessä.

Tähän projektiin olisi kai hyvä kertoa omia kokemuksia omista esimiehistä, mutta en ole oikeastaan kiinnittänyt huomiota aiemmin heidän toimintaansa. Nyt vasta kun opiskelee näitä asioita niin osaisi tietää mitä tarkastella. Ehkä mitä olisin kaivannut esimiehiltä olisi ollut palautteen anto. Olen tehnyt kesätöitä ja vuokratöitä joten olen kuitenkin aika kokematon työelämässä. Olisi kannustavaa ja kehittävää jos työstä saisi rakentavaa palautetta, jotta tietäisi onko tehnyt työnsä oikein vai huonosti.

Tässä linkissä asiaa siitä miten esimies voi vaikuttaa nuoreen työntekijään. https://www.innotiimi-icg.fi/insights/esimies-saatko-nuoren-tyontekijan-kukoistamaan/

Tärkeitä ominaisuuksia esimiehessä?

Löysin Akavalaisen nettisivuilta tekstin jossa Akavan Esimiesverkosto oli tehnyt 4/2017 Akavan jäsenliittojen esimiesjäsenille gallupin, jossa oli selvitetty tärkeimpiä esimiestyössä tarvittavia taitoja.

Top 3 muodostuu kuuntelemisesta, oikeudenmukaisuudesta sekä johdonmukaisesta tavasta toimia. Mielestäni tulokset eivät ole yllättävät, sillä pidän itsekin näitä ominaisuuksia erittäin tärkeinä esimiehessä.

Esimiestyössä tarvittavat taidot

Lähde: https://www.akavalainen.fi/akavalainen/arjessa/esimiesverkosto/hyva_esimies_kuuntelee_ja_toimii_oikeudenmukaisesti

Huono esimies?

https://www.intotalo.com/huono-esimies/

https://anna.fi/lifestyle/tyo-ja-raha/millainen-on-huono-pomo-21-huonoa-esimiestyyppia-tunnistat-varmasti-muutaman

https://www.youtube.com/watch?v=RvfFsRaIzGE

Johtajuuden osaamispuu

Johtajuuden osaamispuu kuvaa esimiesosaamisen keskeisiä osaamisen alueita sekä minkälaiselle alustalle ne perustuvat.

Hyppänen, R. 2013. Esimiesosaaminen –
liiketoiminnan menestystekijä. Kuvio 1.8, s. 35

Esimiesosaaminen

Esimiesosaaminen on ihmisten, asioiden sekä liiketoiminnan johtamista. Esimiehenä on siis tärkeää hallita kokonaisuuksia. Esimiesosaaminen koostuu eriaisista tiedoista, taidoista ja tahdosta.

Tieto. Esimiehen tulee hallita tiedonhakutaidot.

Taito. Taitoa voi aina harjoitella ja kehittää.

Tahto. Esimiehellä on oltava halua toimia esimiehenä.

Kirjallisesti, Kirjoittaa, Henkilö, Paperityötä, Paperi
Kuva: Pixabay.com

Johtamisen työkaluja

Kuvassa työkaluja, joita voidaan hyödyntää keskeisimmissä johtamisen prosesseissa.

Hyppänen, R. 2013. Esimiesosaaminen –
liiketoiminnan menestystekijä. Kuvio 1.11, s. 41

Käsitteitä


Missio
Yrityksen toiminta-ajatus, yrityksen olemassaolon syy, perustehtävä.
Toiminta-ajatus
Kantava ajatus, joka ohjaa toimintaa ja johon yrityksen toiminta perustuu.
Arvot
Yrityksen toiminnan eettinen perusta, toimintaa ohjaavat periaatteet.
Visio
Näkemys siitä, millainen on yrityksen tulevaisuus. Tulevaisuuden tavoitetila.
Strategia
Antaa toiminnalle suunnan ja merkityksen, määrittää haasteet ja päämäärän.
Operatiivinen johtaminen
Strategian toimeenpano, perustehtävän suorittaminen ja päivittäinen johtaminen.

Menestys, Strategia, Liiketoiminta, Ratkaisu
Kuva: Pixabay.com

Johtamisen tasot

Johtamisen tasot voidaan jakaa neljään osaan. Tasot ovat visiolähtöinen, strategialähtöinen, operatiivinen ja yksilölähtöinen.

Visiolähtöinen taso kattaa mission, vision ja arvot. Toimintaympäristöstä ja asiakkailta opitaan jatkuvasti uutta sekä vastataan uusiin teknologisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tärkeää uudistaa omia ajattelumalleja.

Strategialähtöinen taso kattaa strategiat, prosessit, rakenteet, kulttuurin ja uudet osaamisvaatimukset. Asiakaskeskeisyyttä ja yhteistyötä kehitetään hyödyntämään innovaatioiden luomista. Aikaansaadaan laatua ja tehokkuutta.

Operatiivinen taso eli sisäinen tehokkuus kattaa tavoitteet ja työprosessit, tiimit, toimintatavat ja mittaamisen sekä palkitsemisen. Vahvistetaan prosessimaista toimintatapaa sekä kehitetään tiimi- ja yhteistyötä sekä huolehditaan yhteishengestä.

Yksilölähtöinen taso kattaa ammatillisen osaamisen, ihmisosaamisen, sitoutumisen sekä motivaation varmistamisen. Uudistetaan omia ajattelutapoja ja opitaan uusia taitoja. Huolehditaan omasta urakehityksestä.

Mitä on strateginen johtaminen?

Luovuus, Idea, Inspiraatio, Innovaatio, Lyijykynä
Kuva: Pixabay.com

Strateginen johtaminen on toimintaa, joka mahdollistaa pitkän aikavälin menestyksen eli tuo yritykselle menestystä tulevaisuudessa. Strateginen johtaminen on päätöksiä ja toimenpiteitä sekä tietoista ja tavoitteellista suunnan valitsemista.

Strateginen johtaminen antaa organisaatiolle suunnan ja luo sille identiteetin. Samalla se tuo työntekijöiden toimintaan johdonmukaisuutta.

”Strategia on yrityksen tietoinen
keskeisten tavoitteiden ja toiminnan suuntaviivojen valinta
muuttuvassa maailmassa”

-M. Kamensky

”Työyhteisössä työntekijällä on oikeus tulla johdetuksi ja esimiehen velvollisuus on johtaa. Organisaatioilla on velvollisuus luoda strategia, jotta esimiestyö ja johtaminen on mahdollista. Organisaation työntekijöillä tulee olla tieto rooleistaan ja tehtävistään osana organisaation suurempaa roolia ja tehtävää. Tämä tieto syntyy strategian myötä.”

Lähde: Johtamisen ja esimiestyön perusteet tuntimateriaali.

Strategian vaiheet

Hyppänen, R. 2013. Esimiesosaaminen – liiketoiminnan menestystekijä.
Kuvio 2.2, s. 52

Johtamisen vuosikello

Hyppänen, R. 2013. Esimiesosaaminen – liiketoiminnan
menestystekijä. Kuvio 2.6, s. 61

Yksikön johtamiseen kuuluu organisointia ja resursointia. Esimiehellä on vastuu yksikön tuloksista ja kokonaisuudesta sekä selvitettävä haasteet. Esimies johtaa yksikön sisällä erilaisia organisaatioita ja tiimejä.

Strategia ja ryhmän perustehtävät pitää olla selkeitä ja selitettävissä. Ryhmälle asetetaan toimintaan, työprosessiin ja tuloksiin liittyvät tavoitteet sekä luodaan niihin liittyvät selkeät mittarit.


Päivittäinen johtaminen on hyvin pitkälti työsuoritusten johtamista. Asetetaan tavoite ja valmennetaan sekä ohjataan sen toteutumista. Työsuoritusta ja toiminnan tulosta arvioidaan sekä annetaan palautetta. Kehitetään ja johdetaan tilanteiden mukaan sillä kaikkia ongelmia ei voi ratkaista samalla kaavalla.

Työn, Toimisto, Joukkue, Yritys, Internet
Kuva: Pixabay.com

Lähteet: Vehviläinen ja Vornanen 2020. Johtamisen ja esimiestyön perusteet. https://moodle.savonia.fi/pluginfile.php/1111021/mod_resource/content/0/Johtamisen%20ja%20esimiesty%C3%B6n%20perusteita%20tuntimateriaali.pdf

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *