Lapsen kokemus siitä, että hän on saanut olla suunnittelemassa ja vaikuttamassa toimintaan, on merkityksellinen. Tähän ajatukseen pohjautui onnistunut ja hyvää palautetta saanut moniammatillinen hanketyö, jonka tuloksena syntyi kerho Pyörön koulun oppilaille.

Savonia-ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja- ja sosionomiopiskelijat toteuttivat kuluneen vuoden aikana hanke- ja opinnäytetyön opintojaan Pelastakaa Lapset ry:n toimeksiantamassa hankkeessa, joka pilotoi kerhoa 2.–3. luokkalaisille Pyörön koulun oppilaille. Kerho oli suunnattu lapsille, jotka kaipasivat iltapäiväänsä yhdessäoloa ja mielekästä tekemistä.

Kerhossa saatiin toimia eri tavoilla luovasti. Kuvituskuva: Johanna Komulainen.

Ensimmäinen Sinä olet tärkeä -kerho toteutettiin keväällä 2018 ja lapsilta, heidän huoltajiltaan ja viranomaisilta saatujen näkemysten ja palautteiden perusteella pienryhmätoiminnalle nähtiin todellista tarvetta. Kerho sai jatkoa vielä syksyllä 2018, jolloin kerho kokoontui Pyörön koululla tiistaisin kello 14–15.30, yhteensä seitsemän kertaa.

Leikkiä, liikuntaa ja läsnäoloa

Kerhon maskottina toimi iloinen sammakko. Kuva: Johanna Manne.

– Lasten osallisuus heitä koskevissa palveluissa tulee olla kaiken toiminnan lähtökohta, kuvailee Pelastakaa lapset ry:n ohjaaja Liisa Törn. Tämäkin kerho suunniteltiin ja toteutettiin lapsien toiveita, odotuksia ja tarpeita kuullen, jolloin varmistettiin aito ja todellinen lasten osallisuuden toteutuminen.

Kerhotoiminnan pedagogisessa suunnitelmassa painottuivat ystävyyssuhteiden tukeminen, toiminnallisuus ja osallisuus. Kerhon suunniteltu toiminta pyrki vastaamaan lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen mahdollisuuksiin.

– Kerhossa liikuttiin, leikittiin ja keskusteltiin tärkeistä, lapsia puhuttelevista ja ajankohtaisista aiheista, kertoivat kerhoa ohjaavat opiskelijat. Lapset esimerkiksi suunnittelivat ja toteuttivat taidetta lasten oikeuksien viikon taidenäyttelyä varten Kuopion Kaupungin kirjastolle viikolla 47 (19.–23.11.2018).

Leikin ja liikunnan ohella kerhossa pyrittiin antamaan lapselle mahdollisuus tulla aikuisen kuulluksi ja näkemäksi. Erilaiset tunteet olivat sallittuja ja ohjaajat tukivat lasta niiden tunnistamisessa ja käsittelyssä. Tällä tavoin lapsia tuettiin vahvistamaan tunnetaitojaan vuorovaikutuksessa turvallisen aikuisen kanssa. Lapsen itseymmärrys lisääntyy, kun lapsen tunteita sanoitetaan ja mietitään yhdessä, mistä ne johtuvat.

Kerhossa vallitsi koko toimintakauden ajan salliva, positiivisesti kannustava ja rohkaiseva ilmapiiri, jossa jokainen lapsi pyrittiin huomioimaan erityisenä ja arvokkaana yksilönä, riittävänä ja tärkeänä juuri sellaisena kuin on. Kynnys uskaltaa, sekä yrittää uutta ja jännittävääkin, madaltui yhdessä tehden ja kokeillen. Tekemisen riemu ja onnistumisen kokemukset välittyivät ohjaajille ja saadun palautteen perusteella, aina kotiin saakka.

Millä tavalla lasten kaverisuhteita voi vahvistaa?

Kerhotoiminnan tavoitteena oli tuottaa tietoa Kuopion Pelastakaa Lapset ry:lle, millainen toiminta tukee ja vahvistaa lapsen kaverisuhteita ja niiden muodostamista, sekä osallisuuden kokemuksia pienryhmätoiminnassa. Lasten suojelun tärkeimpinä lähtökohtina voidaan pitää lasten ja perheiden aitoa kohtaamista, toiminnan avoimuutta ja luottamuksellisuutta.

Alueelliset vahvuudet ja kolmannen sektorin järjestötoiminnan vahvuudet tulisi voida hyödyntää paremmin perheiden tukemisessa. Perheiden tukemiseen tarvitaan räätälöidympiä ratkaisuja.
– Yhteistyötä osaamme jo tehdä, mutta sujuvaan monitoimijuuteen, resurssien vaikuttavampaan käyttöön ja vastuunjaon selkiinnyttämiseen tarvitaan vielä panoksia, kuvailee Kuopion Pelastakaa lapset ry:n varapuheenjohtaja Eeva Heinonen.

Kerhotoiminnan mallintamisessa on kysymys uuden palvelun tuotteistamisesta. Tuotteistamiseen kuuluu tässä myös palvelun lapsi- ja perhelähtöinen kehittäminen. Palveluntuottajien (kunnat, yritykset ja yhteisöt), oppilaitosten ja asiakkaiden monitoimijaisella kehittämistyöllä päästään lähemmäs asiakaslähtöistä, ennakoivaa ja perheiden lähipalveluja ja alueellisia vahvuuksia hyödyntävää palvelujen tuottamista.

Hyvä palaute kannustaa jatkamaan

Kerhotoiminnasta kerättiin syksyn päätteeksi palautetta lapsilta ja heidän huoltajiltaan kyselylomakkein. Saatujen vastausten perusteella kerhotoiminta vastasi lasten ja huoltajien odotuksiin ja se koettiin tärkeäksi.

Kaikki lapset kokivat saaneen edes yhden uuden kaverin ja tukea kaverisuhteiden ylläpitoon. Myös vanhemmat olivat samaa mieltä ja puolet kyselyyn vastanneista vanhemmista arvioikin lapsen yksinäisyyden iltapäivisin vähentyneen.

Tuleeko sinusta seuraavan kerhon suunnittelija ja vetäjä?

Kerhotoiminnan suunnitteleminen ja ohjaaminen vahvistivat opiskelijoiden ryhmän- ja yksilönohjaustaitoja, sekä erilaisten osallistavien työmenetelmien omaksumista ja käyttämistä. Toiminnan arviointi ja kehittäminen edistivät opiskelijoiden vuorovaikutus-, ryhmätyö- sekä organisointitaitoja.

Yhteistyö Pelastakaa Lapset ry:n ja Pyörön koulun kanssa oli toimivaa ja hankkeessa toimineet opiskelijat saivat arvokasta kehittämis- ja projektitoiminnan kokemusta.

Niin lapset kuin vanhemmatkin toivoivat palautteessa kerhotoiminnalle jatkoa ja siitä onkin alustavasti keskusteltu yhteistyössä Kuopion Pelastakaa Lapset ry:n ja Pyörön koulun kanssa. Hanke etsiikin alustavasti kiinnostuneita hankeopintojaan suorittavia opiskelijoita.

Kiinnostuitko hankkeessa työskentelystä ja kerhotoiminnan suunnittelusta ja sen kehittämisestä? Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja sosiaalialan yliopettaja Anne Waldènilta tai opettaja Johanna Komulaiselta.

 

Kirjoittajat
Kaikkonen Sara, SS15SPA
Manne Johanna, SS16KM
Meyer-Korhonen Daniela, SS16KM
Glubokova Viktoriya, SS16KM
Anne Waldèn, sosiaalialan yliopettaja
Johanna Komulainen, sosiaalialan opettaja

Sinä olet tärkeä -kerho kaverisuhteiden ja osallisuuden vahvistamiseen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *