Varhaiskasvatussuunnitelmat, pedagogiikka, laaja-alainen osaaminen, monilukutaito… Varhaiskasvatuksen termistö on moninainen ja sisältää laajoja käsitteitä, jotka usein jäävät lasten huoltajille etäisiksi. Päiväkodin ja kodin välinen, hyvin toimiva kasvatusyhteistyö on lapsen etu. Varhaiskasvatushenkilöstön tehtäviin kuuluu huolehtia siitä, että perheillä on riittävät tiedot, jotta he voivat osallistua toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Tätä työtä tukemaan kehitettiin YAMK opinnäytetyönä varhaiskasvatusopas.

Onnistunut kasvatusyhteistyö vaatii kaikkien osapuolten sitoutumista.

Siilinjärven kuntaan kehitetty tuote on uudenlainen työväline sekä henkilöstön oman työn kehittämiseen että huoltajien kanssa tehtävän kasvatusyhteistyön tukemiseen. Varhaiskasvatusopas sisältää valtakunnallisen sekä paikallisen varhaiskasvatuksen tavoitteet ja sisällöt tiivistetyssä, visuaalisessa ja konkreettisessa muodossa. Henkilöstö voi hyödyntää opasta toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa, opiskelijoiden perehdyttämisessä sekä toiminnan esittelemisessä lasten huoltajille.

Varhaiskasvatusoppaassa seikkailee suloinen siilinpoikanen ystävineen. Kuvituksen on tehnyt Silja Ruokokoski.

Suomalainen varhaiskasvatus on kokenut laajamittaisia uudistuksia viime vuosina: ensin voimaan tulivat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, joiden pohjalta varhaiskasvatuksen järjestäjien tuli laatia ja ottaa käyttöön vuonna 2017 paikalliset toimintasuunnitelmat ja päivähoitolaista siirryttiin Varhaiskasvatuslakiin 540/2018.

Muutosten tavoitteena on taata laadukas ja tasapuolinen varhaiskasvatus kaikille suomalaisille lapsille. Lisäksi ne velvoittavat henkilöstöä luomaan edellytykset lasten ja heidän huoltajiensa osallisuudelle.

Suuret rakenteelliset ja sisällölliset muutokset eivät siirry arjessa tehtävään työhön yhdessä yössä. Varhaiskasvatuksen uudistukset tapahtuivat verrattain lyhyellä aikavälillä ja niiden jalkautuminen käytännön työelämään on vielä monin paikoin kesken. Varhaiskasvatushenkilöstö tarvitsee koulutuksen lisäksi työvälineitä laadukkaan varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä toiminnan arviointiin ja kehittämiseen.

Kyseessä on kehittämistutkimus, jonka kehittämisprosessi kulki Kanasen (2015) mallia mukaillen:

Arviointikyselyn tulosten perusteella varhaiskasvatuksen henkilöstö suhtautui positiivisesti tuotteen hyödynnettävyyteen työvälineenä. Erityisesti varhaiskasvatusopas koettiin hyödynnettäväksi opiskelijoiden perehdyttämisessä sekä toiminnan esittelemisessä huoltajille. Lisäksi Siilinjärven kunta voi mainostaa tuotteen avulla tarjoamaansa palvelua, eli paikallista varhaiskasvatusta.

Suomalainen varhaiskasvatus on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka. Ammattilaisten suunnittelemalla ja toteuttamalla laadukkaalla varhaiskasvatuksella on todettu olevan sekä lyhyt- että pitkäkestoisia vaikutuksia lapsen elämään ja panostaminen lapsiin voidaan nähdä investointina tulevaisuuteen.

Laadukas varhaiskasvatus pyrkii tarjoamaan lapsille sellaisia tietoja, taitoja ja valmiuksia, jotka edistävät heidän koulumenestystään sekä kykyään kasvaa osallistuvaksi yhteisön jäseneksi.

Osallisuus on yksi uudistuneen varhaiskasvatuksen keskeisistä osa-alueista. Seuraavaksi olisi hyvä selvittää myös huoltajien näkemyksiä varhaiskasvatusoppaasta sekä lasten mielipiteitä siitä, kuinka tuotteessa esille tuodut asiat näkyvät heidän arjessaan. Jonkin ajan kuluttua varhaiskasvatuksen henkilöstölle voitaisiin laatia uusi kysely selvittämään, millä tavoin he ovat hyödyntäneet tuotetta työssään.

Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama on todennut: ”Yksi suurimmista investoinneista, joita voimme tehdä lapsen elämässä, on korkealaatuinen varhaiskasvatus.” Toivottavasti hänen ajatuksensa kannustaa meitä kaikkia panostamaan laadukkaaseen varhaiskasvatukseen myös tulevaisuudessa.

Linkin varhaiskasvatusoppaaseen löydät sivun alalaidasta osoitteessa: https://www.siilinjarvi.fi/kasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/

 

Kirjoittaja
Karoliina Pöksyläinen
Sosionomi YAMK-opiskelija

Opinnäytetyön ohjaaja
lehtori Anne-Leena Juntunen
Savonia-ammattikorkeakoulu

Varhaiskasvatusopas tukee päiväkodin ja huoltajien välistä kasvatusyhteistyötä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *