Saimme mahdollisuuden päästä mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan yhden työpajan Valtakunnallisille sosiaalipäivystyspäiville Kuopioon syyskuussa. Työpajassamme käsiteltiin lootuskukka-menetelmällä työparityöskentelyn hyviä käytäntöjä, eri ammattilaisten vahvuuksia sekä työnjaon jakautumista asiakasprosessin eri työvaiheissa.

Työpajassamme keskityttiin sosiaalipäivystyksen monialaiseen käytännön työn työparityöskentelyyn. Asiantuntijoina, keskustelun ja työskentelyn alustajina, pajassa toimivat Ylä-Savon sosiaalipäivystyksen sosionomi (AMK) Ari Pulkka, Kuopion sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä Maarit Pihlainen sekä lyhytaikainen perhehoitaja Hanne Vepsäläinen.

 

Työpaja: Sosiaalipäivystys-aihe
Työpajan osallistujat olivat sosiaalipäivystyksen ammattilaisia ympäri Suomea, joten kokemusten ja näkemysten kirjoon saatiin todella vahvaa asiantuntijuutta. Kuva: Tuija Pakarinen

Työparityöskentelyn vahvuudet ja kuormittavat tekijät

Keskustelu työparityöskentelyn vahvuuksista ja kuormittavista tekijöistä oli aktiivista, kunkin omista kokemuksista kumpuavaa. Parityöskentelyn koettiin lisäävän työntekijän sekä asiakkaan oikeusturvaa. Samoin useamman näkökulman saaminen moninaisissa päivystystilanteissa parhaimmillaan varmistaa ratkaisujen tekoa.

Työparityöskentely mahdollistaa tilanteiden välittömän purkamisen sekä palautteen saamisen työkaverilta, mitkä edesauttavat ammatillista kehittymistä ja työssä jaksamista, nousi pajassa keskeisesti esille.

Kuormittavina tekijöinä koettiin erimielisyydet ja erilaiset näkökannat tehtävän hoidossa, vastuun epätasainen jakautuminen työtehtävällä, työtilat ja saman työparin kanssa pitkään työskentely. Erilaiset näkökulmat työtehtävässä tuovat haasteita yhteistyön tekemiselle. Ryhmässä keskusteltiin työparityöskentelyn vastuun epätasaisesta jakautumisesta esimerkiksi sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan välillä. Saman työparin kanssa pitkään työskentely koettiin vahvuutena, mutta samalla siinä nähtiin myös riskitekijöitä.

Riskitekijöitä saman työparin kanssa työskenneltäessä ovat ammatillinen taantuminen, rutinoituminen ja kapeakatseisuus, kuvailtiin työpajassa.

Eri ammattilaisten vahvuudet työtehtävissä

Työpajassa keskusteltiin myös eri ammattilaisten koulutustaustan tuomista vahvuustekijöistä sosiaalipäivystystyössä. Sosionomin (AMK) ammatillisina vahvuuksina pidettiin ohjaus- ja neuvontataitoja, menetelmäosaamista sekä lapsilähtöistä työskentelyä.

Sosiaalityöntekijän osaamista on kokonaistilanteen kartoittaminen, lainsäädännön asiantuntijuus sekä päätöksenteko. Sairaanhoitajan osaamisessa korostui kriisityön osaaminen, asiakkaan psyykkisen tilan arviointi, lääke- ja päihdeosaaminen sekä vanhustyön somaattinen asiantuntemus.

Työpajan purkuhetki
Työpajojen tuotosten yhteinen purku. Kuva: Heli Malkki

 

Työparityöskentelyn hyvät käytännöt työn tukena

Hyvä käytäntö työparityöskentelyyn on työnjaosta ja rooleista sopiminen ennen työtehtävän hoitamista. Se koettiin tärkeäksi ja oleelliseksi tekijäksi työn sujuvuuden sekä luontevuuden kannalta. Osaamisen jakaminen työparin kanssa sekä yhteinen näkemys ja päämäärä tehtävässä tekevät ammattilaisten mielestä työnteosta hedelmällistä ja tehokasta.

Lisäksi tilanteiden läpikäyminen työtehtävien jälkeen työparin kanssa koettiin hyväksi käytännöksi ja työssäjaksamista edistäväksi tekijäksi.

Kokemusten jakaminen vahvistaa, ammatillinen vertaistuki voimaannuttaa. Vaikka konkreettisia muutoksia ei heti tapahtuisikaan, henkinen ja ammatillinen pääoma kasvaa ja vahvistuu. Anti sosiaalipäivystyspäiviltä ei varmasti jäänyt osallistujille vähäiseksi.

Sosiaalipäivystystyön ammattilaiset jakoivat työpajassamme kokemuksiaan omasta käytännön työstään, ja moni sai varmasti mukaansa ajateltavaa ja ideoita oman työn tai työyksikkönsä kehittämiseen. Aktiivinen, ammatillinen keskustelu kokemuksista ja käytännöistä vahvistaa jo olemassa olevia toimivia toimintatapoja ja tarjoaa uusia näkökulmia. Lisäksi ammatillinen vertaistuki voimaannuttaa.

 

Lukemasi blogiteksti on tehty osana sosionomi YAMK tutkinto-ohjelman Uudistava johtaminen sosiaalialan työssä -opintojaksoa ja sosionomi AMK tukinto-ohjelman Moniammatillinen hanketyö -opintojaksoa. Kuopion kaupungin teatterilla järjestettiin ”Ruohonjuuritasolla” -valtakunnalliset sosiaalipäivystyspäivät 18-19.9.2019. Päiviin osallistui parisen sataa alan ammattilaista ympäri Suomea. Lue myös muut kirjoitukset päiviltä tästä samasta blogista.

 

Kirjoittajat

Lauri Lommi
Sosionomi (AMK) -opiskelija

Jaana Heikkinen,
Tiina Hyvönen,
Heli Malkki ja
Heli Väisänen
Sosionomi (YAMK)-opiskelijat

Tuija Pakarinen
Sosiaalialan lehtori

Savonia-ammattikorkeakoulu

Lue lisää:

Malli sosiaalihuollon laillistettujen ammattihenkilöiden työnjaon laatimiseksi sosiaalialan työpaikoille (PDF).

Sosiaalipäivystys Suomessa. Kartoitus sosiaalipäivystystoiminnan järjestämisestä ja toiminnasta (PDF)

 

 

 

Sosiaalipäivystystyössä työskennellään monialaisesti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *