Uudesta diplomikoulutuksesta valmistuvat opiskelijat vievät osaamistaan ympäri Suomea

“Muistatko lapsuudestasi sen laulun, jota halusit laulaa tai muistatko musiikin, joka johdatteli sinua mielikuvamaailmaan toteuttamaan unelmiasi?” Lapsuus on leikin aikaa; lapsi laulaa, liikkuu, tanssii ja unelmoi maailmasta, jonka hän voi saavuttaa vain leikkien ja musisoiden.

Kun lapsi pääsee musiikin maailmaan, voi se parhaimmillaan tukea hänen kokonaisvaltaista kehitystään, hyvinvointiaan ja oppimisen edellytyksiä. Varhaisiän musiikkikasvatus voi myös täydentää ja tukee lasten kanssa toimivien kasvatustyötä.

Musiikin merkitys korostuu päiväkodeissa

Varhaiskasvatuspalveluissa musiikin merkitys korostuu uusissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2018, jonka mukaan lapsella on oikeus taiteelliseen kokemiseen, itsensä ilmaisuun sekä erilaisten tunteiden tunnistamiseen ja niiden käsittelyyn. Suunnitelman tavoitteet ovat monipuoliset sisältäen muun muassa kuuntelukasvatusta, musiikin hahmottamista, musiikin luovaa tuottamista, musiikin vuorovaikutteisia elementtejä, harjoittelua ja esiintymistä sekä eri työmuotoja, kuten laulu, loruilu, soitto, kuuntelu sekä musiikkiliikunta.

Pieni lapsi soittaa rumpua.
Kaikenikäiset lapset nauttivat musiikista. Kuva: Pxhere CCO

Musiikki nähdään tärkeänä osana varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä ja päiväkodeissa tarve musiikin pedagogiselle osaamiselle on noussut tarpeelliseksi osa-alueeksi henkilökunnan osaamisessa. Monessa varhaiskasvatuksen yksikössä on raportoitu, että musiikki on yksi taitoaine, joka helposti jää vähemmälle päiväkodin arjessa, ellei talosta löydy musiikki-orientoitunutta opettajaa. Lisäksi välineistön puute vaatii opettajalta luovuutta.

 

Päiväkotien lisäksi varhaisiän musiikkikasvatusta tarjotaan myös kolmannen sektorin palveluiden sekä taiteen perusopetuksen piirissä. Musiikkioppilaitoksissa on tunnistettu, että varhaisiän musiikkikasvatuksen osaaminen tukee musiikkipedagogien (amk) työllistymismahdollisuuksia sekä syventää pedagogista osaamista muun muassa ryhmäopetuksessa ja soitonopetuksessa.

 

Täydennyskoulutusta Savonian ja Kuopion konservatorion yhteistyönä

Savonian kulttuurialan koulutusvastuupäälikkö Sari Mokkila-Karttunen sekä sosiaalialan koulutusvastuupäälikkö Maritta Pitkänen kertovat, että myös Savoniassa on tunnistettu kentällä oleva tarve lisäkoulutukselle. Useat opiskelijat, alumnit sekä työelämän yhteystahot ovat olleet kiinnostuneita täydennyskoulutuksesta jo pidemmän aikaa. Koska Savoniassa on vahvaa osaamista varhaiskasvatuksesta sekä musiikkipedagogiikasta, on ollut luontevaa lähteä yhdistämään tätä osaamista yhdeksi koulutuspaketiksi. Työelämän edustajana mukaan diplomikoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen pyydettiin myös Kuopion konservatoriota, joka antaa varhaisiän musiikkikasvatusta laajasti eri toimipisteissään Pohjois-Savon alueella.

Ensimmäinen Varhaisiän musiikkikasvatus -diplomikoulutus (35 op) toteutettiin Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa lukuvuonna 2019–2020. Koulutuksen työelämätarvetta perustelevat myös ensimmäiset opiskelijat, jotka kertovat hakeutuneensa koulutukseen koettuaan omassa työssään tarvetta musiikilliseen lisäkoulutukseen, varhaisiän musiikkikasvatuksen pedagogisen osaamisen täydentämiseen sekä teoreettista taustaa ja käytännön työvälineitä musiikinopetustyöhön.

Savonian sosionomi- sekä musiikkipedagogi-tutkinto-ohjelmien pohjalta muodostettu musiikin varhaiskasvatuksen teemoihin keskittyvä koulutuskokonaisuus tarjoaa monialaiset lähtökohdat osaamisen syventämiselle. – Tiimiopettajuutena toteutettu koulutus on tarjonnut erilaisia näkökulmia varhaisiän musiikkikasvatukseen, mikä on tuonut laaja-alaisuutta koulutussisältöön, toteaa Savonian musiikin lehtori Hanna Turunen.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti musiikkipedagogin (amk), musiikin maisterin, lastentarhanopettajan tai sosionomin (amk) tutkinnon suorittaneet ja lisäksi koulutukseen valituilta edellytetään opettajan pedagogisia opintoja (60 op tai vastaava) sekä musiikillisia valmiuksia.

Osallistujien musiikillista ja pedagogista osaamista vahvistetaan koulutuksessa

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sopii suoritettavaksi työn ohella ja sen lähiopetusjaksot järjestetään Kuopiossa. Diplomikoulutuksen tavoitteena on vahvistaa varhais- ja musiikkikasvatuksessa työskentelevien musiikillista ja pedagogista osaamista. Koulutuksen sisällöissä tulevat esille mm. lasten erilaisten tarpeiden huomioiminen, musiikkikasvatusmenetelmät ja niiden soveltaminen varhaiskasvatustyössä.

–VARMU-diplomikoulutus on ollut hieno avaus eri koulutusalojen ja oppilaitosten väliselle yhteistyölle. Opiskelijoiden erilaiset koulutustaustat ja aiempi ammatillinen osaaminen ovat olleet loistava pohja ryhmän pedagogiselle keskustelulle ja jokaisen ammatti-identiteetin kehittymiselle. Uskon, että jokainen opiskelija on löytänyt diplomikoulutuksesta uusia työkaluja käytännön työelämään, sanoo Kuopion konservatorion apulaisrehtori Elina Vetoniemi.

Opiskelijat raportoivat: Rohkeutta on tullut lisää

Ensimmäisen koulutuksen käyneet opiskelijat kertovat, että heille koulutuksen keskeiset annit ovat olleet lisääntynyt teoriatieto, opetussuunnitelmien tuntemus ja käytännön työkalut lasten musiikinopetuksessa, kasvanut ymmärrys omasta roolista varhaisiän musiikkikasvattajana, kasvanut rohkeus tehdä varhaisiän musiikkikasvattajan työtä ja kehittää omaa opetustaan sekä kohtaamiset toisten samanhenkisten opiskelijoiden kanssa.

– Koulutukseen kuuluu kolme ammatillista harjoittelujaksoa varhaiskasvatuksessa. Opiskelijat ovat syventäneet pedagogista osaamistaan lapsiryhmän toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa sekä laajentaneet valmiuksiaan toimia musiikkikasvattajina varhaiskasvatuksessa, mainitsee Savonian sosiaalialan lehtori Anne-Leena Juntunen.

Lapsi taputtaa käsiään.
Lasta voidaan auttaa musiikin maailmaan pääsemisessä monin tavoin. Kuva: PxHere CC0

– Opiskelijajoukossa on ollut laaja-alaista ammattiosaamista, mikä on ollut suurena voimavarana koulutuksen aikana. Kyse ei ole vain siitä, että me kouluttajina jakaisimme tietoa eteenpäin, vaan tavoitteena on ollut luoda tila yhteiselle osaamisen rakentamiselle. On ollut upeaa nähdä, miten koulutukseen osallistuneiden ammattilaisuus on syventynyt ja laajentunut juuri keskinäisen jakamisen ja kunkin osallistujan erikoisosaamisen kautta. Koulutuksen myötä opiskelijat ovat jopa ideoineet täysin uusia työmuotoja varhaisiän musiikkikasvatuksen alalle!, toteaa Savonian musiikin lehtori Laura Vallenius.

 

Koulutukseen osallistutaan eri puolilta Suomea

Diplomi-koulutukseen osallistuneet opiskelijat tulevat laajalta alueelta ympäri Suomea: Keski-Suomesta, Pohjanmaalta, Kainuusta sekä Savosta. Opintojen aikana nousseissa keskusteluissa on huomattu, että musiikin varhaiskasvatuksen tila vaihtelee suuresti paikkakunnan koosta sekä yksittäisten työntekijöiden vahvuuksista riippuen.

Opiskelijat näkevät koulutuksen tuovan heidän alueensa varhaisiän musiikkikasvatuksen sekä varhaiskasvatuksen kentälle lisää työkaluja työpaikoille musiikinopetustyöhön, rohkeutta ja taitoa toteuttaa taidekasvatusta päiväkodeissa, lisää monialaista yhteistyötä sekä mahdollisuuksia jaettuun osaamiseen eri toimijoiden välillä. Myös Savoniassa koulutuksen nähdään sekä vahvistavan varhaisiän musiikkikasvatuksen substanssiosaamista kentällä että mahdollistavan alan kehittymistä ja uusien toimintatapojen syntymistä, kuten uutta yrittäjyyttä.

Savoniassa kehitetään parhaillaan varhaisiän musiikkikasvatuksen diplomikoulutusta eteenpäin ja uusi koulutus järjestettäneen jo ensi lukuvuonna, mikäli kiinnostus kentällä pysyy korkeana. Tämänhetkisestä koronatilanteesta johtuen hakuaika lyödään lukkoon huhti-toukokuun aikana.

Tekijät: Varmu-koulutustiimi
Lehtori Anne-Leena Juntunen, sosiaaliala
Lehtori Hanna Turunen, kulttuuriala
Lehtori Laura Vallenius, kulttuuriala
Apulaisrehtori Elina Vetoniemi, Kuopion konservatorio

Lue lisää koulutuksesta:
Varmu19 Varhaisiän musiikkikasvatus -korkeakouludiplomi (35 op)

 

Varhaisiän musiikkikasvatusta kehittämässä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *