Asunnottomuutta ja asunnottomuuden uhkaa aiheuttavat monet eri syyt. Huolestuttavaa on, että yksi asunnottomuutta aiheuttava asia on sektoroitunut ja pirstaleinen palvelujärjestelmämme. Palveluja tulee tuottaa vastamaan paremmin asiakkaiden tarpeita, jotta voimme tehdä vaikuttavaa työtä ja asunnottomuus vähenee entisestään.

Asunto-, sosiaali-, terveys- ja työvoimapalvelut ovat jakautuneet eri sektoreiksi, jolloin asunnottomuuden varhainen tunnistaminen ja siihen puuttuminen on haasteellista. Asiakkaiden ongelmat ovat harvoin vain yhden sektorin autettavissa, joten tarvitaan yhteistyötä asiakkaan tilanteen helpottamiseksi. Palveluiden ollessa sektoroituneita tehdään päällekkäistä työtä, joka on asiakkaan näkökulmasta turhauttavaa ja yhteiskunnallisesti kallista.

– Kävin noin viisi kertaa viikossa eri auttaja tahojen luona kertomassa samat asiat. Se kävi työstä. Ahdistuin ja väsyin. Lopulta en enää ottanut apua vastaan mistään.  (Erään kokemusasiantuntijan kokemus palveluista).

Mies on alakuloinen mustavalkoisessa kuvassa.
Asunnoton henkilö käyttää yhteiskunnan palveluja 15 000 €/vuodessa muuta väestöä enemmän. Lähde: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO JA KAUPUNKITUTKIMUS TA OY 2011 Kuva Pixabay

Päällekkäisen työn lisäksi haasteena on myös se, ettei asiakas saa tarvitsemiaan palveluja. Asiakasta voidaan pompotella eri palveluiden välillä tai palveluntuottajat voivat olettaa toisen tahon olevan tietoinen asiakkaan ongelmista. Tällöin asiakas ei välttämättä saa lainkaan tarvitsemaansa tukea ja apua. Näin olleen asiakkaan ongelmat voivat vaikeutua ja aiheuttaa asunnottomuutta tai pitkittää sitä.

 

Voisiko vastauksena olla monialainen liikkuva työ?

Monialainen liikkuva työ on noussut usein keskusteluun asunnottomuustyön foorumeilla. Erilaisia kokeiluja on tehty, mutta vielä monialainen liikkuva tuki ei ole Suomessa juurtunut asunnottomuustyöhön. Tällä hetkellä monialaisen liikkuvan tuen palvelut ovat Suomessa keskittyneet pääsääntöisesti mielenterveysongelmiin liittyviin haasteisiin.

Hallitusohjelmassa on kirjattuna asunnottomuuden puolittamistavoite ja käynnistymässä on Ympäristöministeriön koordinoima asunnottomuuden yhteistyöohjelma sekä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, joissa kaikissa on elementtejä monialaisen sekä liikkuvan tuen kehittämiseen.

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat -Varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki -hankkeen Kuopion osahankkeen hankekoordinaattorina toimineen Virpi Kilpeläisen sosionomi (YAMK) -opinnäytetyössä laadittiin kehittämissuunnitelma monialaisesta liikkuvasta tuesta asunnottomuuden ennaltaehkäisytyöhön. Tietoa kerättiin kehittämissuunnitelman laatimista varten asunnottomuustyön asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden arjessa kohtaamistaan monialaisen työn tarpeista laadullisilla menetelmillä.

Opinnäytetyössä asunnottomuutta aiheuttaviksi syiksi nousivat mielenterveyden ongelmat, riippuvuudet, neuropsykiatriset vaikeudet, talousvaikeudet, sosiaaliset ongelmat, motivaation puute ja sektoroituneet sekä vaikeasti saavutettavat palvelut pitkien välimatkojen ja yhteyden saannin vaikeuksien vuoksi. Opinnäytteenä syntynyt kehittämissuunnitelma voidaan havainnollistaa seuraavan kuvan avulla.

Monialainen liikkuvan tuen kehittämissuunnitelma kuviona.
Kuvio. Monialainen liikkuvan tuen kehittämissuunnitelma.  Virpi Kilpeläinen 2020

Kehittämissuunnitelmassa esitetään monialaisen liikkuvan tuen kokoonpano, josta räätälöidään tarvittava tuki asiakkaalle. Työn keskiössä tulee aina olla asiakas.  Kilpeläisen opinnäytetyössä asiakkaiden eri tuen tarpeisiin vastaaviksi ammattilaisiksi määrittyivät psykiatrinen hoitaja, päihdehoitaja, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja tai asumisneuvoja, kokemusasiantuntija ja lääkäri.

Monialaisen liikkuvan tuen toteuttamisessa tarvitaan lisäksi koordinaatiotyötä, jonka voidaan vähentää sektoroitumista ja madaltaa kynnystä palveluiden saavuttavuudessa.  Monialaisen liikkuvan tuen kehittäminen kannattaa toteuttaa hankkeen muodossa, jotta saadaan työn kehittämiseen ja mallintamiseen tarvittavaa resurssia. Opinnäytetyössä laadittu kehittämissuunnitelma voisi olla yksi askel eteenpäin asunnottomuustyön kehittämisessä.

Tämä blogiteksti on tehty osana sosionomi (YAMK) -tutkinto-ohjelman opinnäytetyöprosessia.

 

Kirjoittajat:

Virpi Kilpeläinen
sosionomi (YAMK) -opiskelija

Anne Waldén
sosiaalialan yliopettaja

Savonia-ammattikorkeakoulu

 

Lähteet:

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO JA KAUPUNKITUTKIMUS TA OY 2011.[verkkojulkaisu] Asunnottomuuden vähentämisen taloudelliset vaikutukset. Ympäristöministeriön raportteja 7/2011. [Viitattu 2020-04-14.]

KILPELÄINEN, Virpi 2020. Monialainen liikkuva tuki asunnottomuuden ennaltaehkäisyn keinona -kehittämissuunnitelma. Savonia ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan yamk-koulutusohjelma. Opinnäytetyö. Sijainti: Theseus.fi

PERÄLÄ Riikka 2018. [verkkojulkaisu] ASUNTO ENSIN? ASUNTO VAIN? Päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien asukkaiden palvelutarpeet tuetun asumisen asumisyksiköissä. Ehyt ry. [Viitattu 2020-4-14]

VORMA, Helena & ROTKO, Tuulia & LARIVAARA, Meri & KOSLOF, Anu. [verkkojulkaisu] Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020–2030. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:6. [Viitattu 2020-4-14]

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 2016. Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma vuosille 2016-2019. Valtioneuvoston päätös 2016-6-9.

 

 

Sektoroituneet palvelut aiheuttavat asunnottomuutta – Tulisiko toimintatapoja muuttaa?
Merkitty:        

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *