Hallitus on antanut esityksensä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta 8.12.2020 eduskunnalle. (HE 241/2020 vp, 1.) Asiakasturvallisuus nousee vahvasti esille uudistuksen tavoitteissa ja se on osa jokaisen sote-ammattilaisen osaamista. Työntekijän tulee käsittää turvallisuus fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden kautta.

Turvallisuuskysymyksien pohtiminen on tärkeää laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta. Laadukas työ varmistaa avun saamisen oikea-aikaisesti ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Ammattitaitoisen henkilöstön riittävyys ja työvoimapulaan vastaaminen ovat merkittävässä roolissa asiakasturvallisuuden toteutumiselle. (HE 241/2020 vp, 1.)

World Health Organizationin eli WHO:n toimintasuunnitelma vuosille 2021–2030 kuvaa asiakasturvallisuuteen panostamisesta terveydenhuollossa. Visio on, ettei terveydenhuollossa tapahdu lainkaan potilasvahinkoja. Tavoitellaan toimintaa, joissa riskitekijät on tunnistettu ja ennakoitu mahdollisimman kattavasti ja ne huomioidaan ammattiosaamisessa. (World Health Organization 2020, 7.)

Suomen tulevassa sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuolto tulevat yhdistämään osaamistaan, joten asiakasturvallisuuden tulee rakentua ehjäksi ja vahvaksi toimivalla poliittisella päätöksenteolla ja ratkaisuilla. Tämä tarkoittaa sote-alan ammattilaisten osaamistarpeiden tunnistamista ja monitieteellisen yhteistyön edistämistä. Yhteneväisellä laatuosaamisella, tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tullaan viemään asiakasturvallisuusosaamista eteenpäin. (Valtioneuvoston kanslia 2018, 15.)

Läppär, kädet ja lomakkeen täyttö.
Omavalvonta ja riskienhallinta parantaa asiakasturvallisuutta. Kuva: Pxhere CC0.

Laadukas omavalvonta on osa asiakasturvallisuutta

Asiakasturvallisuuden toteutuminen varmistetaan arvioimalla jatkuvasti omaa toimintaa. Apuna käytetään omavalvontaa sekä laadun- ja riskien hallintaa. Asiakasturvallisuuden turvaamiseksi työntekijän on tiedostettava toimintaan liittyvät riskit ja toimintatavat. Kun tunnistetaan riskit ja määritellään keinot vaaratapahtumien ennaltaehkäisemiseksi tai riskien pienentämiseksi, voidaan hallita paremmin asiakasturvallisuutta. Henkilöstön kehittämis- ja koulutustarpeet on tunnistettava. Uusien työntekijöiden on saatava riittävä perehdytys. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017, 14, 16.)

Asiakkaan ääni on tärkeä osa asiakasturvallisuuden toteutumista. Asiakas voi omalta osaltaan edistää, varmistaa sekä tuoda esille havaitsemiaan puutteita ja kehittämistarpeita asiakasturvallisuudessa. Omavalvontasuunnitelmassa on konkreettisesti kuvattu, miten asiakas voi toimia, mikäli hän huomaa puutteita asiakasturvallisuudessa. Tärkeää on, että asiakas on itse aktiivisesti ja keskeisesti mukana omien palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Hänen yksilölliset toiveensa ja tarpeensa huomioidaan. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017, 14.)

Sosiaali- ja terveyshuollon uudistuksessa on kiinnitettävä huomiota alan ammattilaisten ammattitaitoon ja asiakasturvallisuus-osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Tällä varmistetaan, että asiakasturvallisuudelle asetetut tavoitteet tulevat tasavertaisesti jokaisen asiakkaan kohdalla toteutumaan. Työyksiköiden omavalvontasuunnitelmat toimivat perehdytyksen apuvälineenä. Laadittaessa vastineita asiakkaiden tekemiin muistutuksiin ja selvityspyyntöihin, verrataan toimintaa omavalvontasuunnitelmassa kuvattuun toimintatapaan. Omavalvontasuunnitelman tulee ohjata päivittäistä toimintaa.

Kirjoittajat:

Tanja Lappalainen
Elina Paaso ja
Tarja Suutari
sosionomi (YAMK)-opiskelijat
Savonia-ammattikorkeakoulu

Pirjo Turunen
sosiaalialan yliopettaja
Savonia- ammattikorkeakoulu

Lähteet

HE 241/2020 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi. Pdf-tiedosto. Julkaistu 8.12.2020. Viitattu 4.1.2021.

Sosiaali- ja terveysministeriö 2017. Valtioneuvoston periaatepäätös POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA 2017–2021. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:9. Viitattu 20.12.2020.

Valtioneuvoston kanslia 2018. Optimoitu sote-ammattilaisten koulutus- ja osaamisuudistus. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 39/2018. Pdf- tiedosto. Julkaistu 29.5.2018. Viitattu 2.2.2021.

World Health Organizaion 2020. Global Patient Safety Action Plan 2021-2030. Towards Zero Patient Harm in Health Care. Pdf-tiedosto. Julkaistu 8/2020. Viitattu 4.1.2021.

Asiakasturvallisuusosaaminen tulee huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *