Työn mielekkyys on teema, josta puhutaan yhä enemmän. Sillä on suuri merkitys työssä jaksamisellemme ja työhyvinvoinnillemme. Millaista johtamista mielekäs työ vaatii?

Työn mielekkyys on henkilökohtainen tunne, joka meille työn tekemisestä tai sen ajattelemisesta tulee. Se pitää sisällään niin motivaatioon, työn sisältöön, työyhteisöön kuin johtamiseenkin liittyviä tekijöitä. Opinnäytetyössäni tutkin, miten esimies voi omalla toiminnallaan lisätä työntekijöiden kokemusta työn mielekkyydestä sekä millaista johtamista se vaatii. Tutkimuksen mukaan työn mielekkyyden johtaminen on sekä yksittäisen työntekijän että koko työyhteisön johtamista. Se vaatii työntekijöiden kuuntelemista ja jatkuvaa vuoropuhelua. Se vaatii myös perinteisen ylhäältä alaspäin johtamisen ja suorittamisen kulttuurin muuttamista yhdessä tekemisen kulttuuriin, jolloin työntekijät pääsevät itse rakentamaan omaa työtään ja työyhteisöään.

Nainen osoittaa tekstejä kuten Yes I will.
Kannustava ja kuunteleva esimies on työyhteisön voimavara. Kuva: Pixabay.

Esimies työn mielekkyyden lisääjänä

Esimies voi omalla toiminnallaan vaikuttaa työntekijöidensä työn mielekkyyden kokemukseen. Opinnäytetyössäni esimiehen tärkeimpinä ominaisuuksina pidettiin luottamusta, työntekijöiden tasapuolista ja oikeudenmukaista kohtelua sekä aitoa kuuntelemista. Hyvä ja luottamuksellinen vuorovaikutus esimiehen ja työntekijöiden välillä koettiin tärkeäksi. Esimiehen tulisi olla helposti lähestyttävä, aito ja rehellinen. Työntekijöiden arvostaminen ja kunnioittaminen olivat myös tärkeitä, ja niiden tulisi näkyä esimiehen toiminnassa koko ajan. Työntekijöistään kiinnostunut sekä heistä huolta kantava ja kannustava esimies voi nauttia työntekijöidensä luottamusta ja auttaa työntekijöitä saavuttamaan oman potentiaalinsa. Esimiehen toivottiin antavan työntekijöille myös vastuuta ja vapautta tehdä työssään itsenäisiä päätöksiä ja siten mahdollistaa heille onnistumisen kokemuksia

Esimiehen tulee olla helposti lähestyttävä ja kiinnostunut työntekijöidensä hyvinvoinnista.

Työyhteisö työn mielekkyyden mahdollistajana

Myös työyhteisöllä on suuri merkitys työn mielekkyyden kokemukseemme. Esimiehen tehtävänä onkin luoda ympäristö, jossa työntekijät voivat hyödyntää omia vahvuuksiaan ja motivaatiotaan organisaation arvoja ja päämäärää unohtamatta. Positiivinen, kannustava ja luottamuksellinen työilmapiiri innostaa ja rohkaisee työn tekemiseen ja työn kehittämiseen. Opinnäytetyössäni työn mielekkyyden lähteiksi nostettiin yhdessä tekeminen, onnistumisen kokemukset, toisen arvostaminen ja oikeudenmukaisuus. Työyhteisössä tärkeiksi koettiin myös työyhteisön hyvä henki, avoin ja välittävä työilmapiiri, yhteistyö ja huumorintaju. Samoin yhteinen päämäärä, positiivinen palaute, joustavuus sekä toisen arvostus ja kunnioittaminen olivat tärkeitä työn mielekkyyttä lisääviä tekijöitä.

Positiivinen ja kannustava työilmapiiri innostaa ja rohkaisee myös työn kehittämiseen.

Mielekkään työyhteisön luominen ja sen ylläpitäminen on varsinkin tiimityöskentelyä vaativassa työyhteisössä erittäin tärkeää, jotta työntekijät voivat kokea työssään onnistumisia, arvostusta ja hyväksyntää. Esimiehen toivottiinkin panostavan positiivisen, kannustavan ja innostavan ilmapiirin syntymiseen omalla toiminnallaan. Selkeiden toimintatapojen ja hyvän työn organisoinnin nähtiin auttavan mielekkään työyhteisön luomisessa ja ylläpitämisessä.

Palveleva johtajuus työn mielekkyyden lisääjänä

Kuusamon kaupungin kehitysvammaisten asumisyksikössä sosiaaliohjaajana työskentelevän Erja Mannisen sosionomi YAMK- opinnäytetyö oli laadullinen tutkimus. Tutkimus koostui kehittämistehtävistä, jotka toteutettiin osallisuustyöpajoina. Osallisuustyöpajoissa etsittiin työntekijöiden vahvuuksia sekä työn mielekkyyttä lisääviä tekijöitä. Kehittämistehtävistä saatuja tuloksia hyödynnettiin delfoi- tutkimuksessa, jolla selvitettiin myös palvelevan johtajan ominaisuuksien merkitystä työn mielekkyyden kokemukseen.

Tutkimuksen mukaan palvelevan johtajan ominaisuuksista työntekijöiden voimaannuttaminen ja kehittäminen koettiin tärkeäksi. Palautetta ja vastuuta antamalla työntekijät tietävät, miten he työssään onnistuvat. Esimiehen tulisi myös olla aito ja rehellinen. Hänellä tulisi olla empatiakykyä ja hänen tulisi kuunnella työntekijöitä niin pienissä kuin suuremmissakin asioissa. Tärkeäksi koettiin myös se, että esimies luo luottamuksellista ja turvallista ilmapiiriä työyhteisöön, jossa olisi tilaa niin virheille kuin epäonnistumisillekin. Esimiehen toivottiin olevan myös jämäkkä johtaja, joka kantaa vastuuta työntekijöistään ja on kiinnostunut heidän hyvinvoinnistaan.

Tämä blogikirjoitus on tehty osana sosionomi (YAMK) koulutuksen opinnäytetyöprosessia.

Erja Manninen
Sosionomi (YAMK)- opiskelija
Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:
MANNINEN, Erja 2021. Palveleva johtajuus työn mielekkyyden lisääjänä. Savonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan YAMK- koulutusohjelma. Opinnäytetyö. Sijainti: Theseus.fi.

Mielekäs työ vaatii vuorovaikutteista johtamista
Merkitty:                    

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *