MONIALAISUUS – SILLÄ MEITÄ ON MONEKSI JA MEISTÄ ON MONEKSI

Suomalaisten hyvinvointierot ovat merkittävästi kasvaneet. Pirstaleiset ja siiloutuneet palvelut ja palveluja tarvitsevat moniongelmaiset asiakkaat eivät kohtaa. Voidaanko palvelupolkua eheyttää ja rakentaa sellaiseksi, että lapset ja lapsiperheet saisivat tarvitsemansa tuen riittävästi ja riittävän varhain?

Varhaiskasvatuspalvelun piirissä on lapsia ja perheitä, joilla on yhtä aikaa asiakkuuksia myös sosiaali- ja terveysalan palveluissa, he ovat niin kutsuttaja moniasiakkaita. Lapsi voi olla yhtä aikaa edistävien ja ehkäisevien -kuten päivähoito- palvelujen sekä erityispalvelun -kuten lastensuojelu- asiakkaana. Monialaisen tieteenalat ja organisaatiorajat ylittävän monialaisen yhteistyön keinoin palveluja sovitetaan yhteen yhtenäistäen käytäntöjä paremmin tarpeita vastaaviksi. Palvelujen yhteensovittaminen vaatii johtamista, jolla voidaan tukea yhteistoimintaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa on kehitetty johtamismalli, joka tarkastelee yhtenä kokonaisuutena lasten ja perheiden palveluja. Tämän palveluja yhteensovittavan johtamisen mallin tarkoituksena on edistää lasten ja perheiden palvelujen ja tuen saamista ajallaan. Sosiaali- ja terveysalaa sekä sivistystoimialaa johdetaan itsenäisesti. Palvelujen yhteensovittamisen haastaa johtamistyötä.

Lainsäädäntö velvoittaa lapsi- ja perhepalveluita yhteistyöhön. Helmisen (2017) mukaan lapsille ja perheille suunnatuissa palveluissa tarvitaan yhteensovittamista. Monialainen yhteistoiminta sekä eri palvelujen tarjoajien toimintakäytäntöjen yhtenäistäminen ovat edellytyksenä käytettyjen toimenpiteiden vaikuttavuudelle lasten ja perheiden pulmien varhaisessa tunnistamisessa ja tuen oikea-aikaisessa ajoittamisessa (Helminen 2017, 17-18). Monitieteistä osaamista tarvitaan asiakkaiden monialaisten ongelmien kohtaamisessa (Mönkkönen ym. 2019, 84).

Yhteistyötä tehdään yhteiseksi ja yksilön hyväksi

Monialainen yhteistyö ja yhteensovittava johtaminen on ajankohtainen aihe myös Kajaanissa, missä perhekeskuspalvelujen ja päiväkotien välistä yhteistyötä kehitetään. Sosionomi (YAMK) -opiskelija Päivi Kela tutki opinnäytetyönään perhekeskuspalvelujen ja päiväkotien välistä monialaista yhteistyötä Kajaanissa johtamisen näkökulmasta. Tutkimuksessa olivat mukana Kajaanin kunnalliset ja yksityiset päiväkodit, sekä perhekeskuspalveluista perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, lastensuojelu ja perheneuvola. Opinnäytetyö pohjautui tutkimustietoon monialaisen yhteistyön lähtökohdista, monialaista yhteistyötä tukevista, edistävistä ja estävistä tekijöistä, sekä alojen johtamisesta. Tutkimus oli kvantitatiivinen kyselytutkimus.

Piirroskuva, kädet yhdessä.
Tuetaan yhdessä. Kuva: WordPress.com

Millaisia monialaista yhteistyötä edistäviä tekijöitä Kajaanissa on? Mikä haastaa monialaista yhteisyötä? Mitä kehitettävää monialaisessa yhteistyössä on?

Tässä tutkimuksessa yhteistyötä edistävinä tekijöinä nähtiin yhteistyön toimivat rakenteet ja muodot, organisaation rakenteilla tuetaan yhteistyötä. Johtaja voi edistää yhteistyötä omalla aktiivisuudella, motivaatiolla, resursoinnilla, tiedottamisella sekä tukemalla ja kannustamalla alaisiaan. Niin ikään kehittämistarpeet nousevat yhteistyön rakenteista ja resursoinnista. Tiedon lisääminen yhteistyötoimijoiden työn sisällöistä, työn mahdollisuuksia, vastuista, tavoitteista ja menettelytavoista sopiminen sekä tiedonkulun parantaminen nähdään monialaisen yhteistyön kehittämisen kohteina.

Tämän tutkimuksen myötä monialaisen yhteistyön merkitys ennaltaehkäisevänä ja varhaisen tukemisen keinona korostuvat varhaiskasvatuksessa. Tiedon ja asiantuntijuuden jakaminen lasten ja perheiden auttamisessa on ensisijaisen tärkeää, työtä ei voi tehdä yksin vaan sitoutuen yhteisteen tekemiseen yksilöllisten tilanteiden tukemiseksi. Yhteinen vastuu on yhteinen etu.

Kirjoittaja:

Päivi Kela
sosionomi (YAMK) -opiskelija

Anne-Leena Juntunen
Sosiaalialan lehtori, KT
Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Helminen, Jari 2017. Yhdessä tekeminen monialaisuuden ja moniammatillisuuden syventäjänä. Teoksessa Helminen, Jari (toim.) Asiakkaan moniammatillinen ohjaus sosiaali- ja terveydenhuollossa. Keuruu: Otava, 14-31.

Mönkkönen, Kaarina, Kekoni, Taru & Pehkonen, Aini (toim.) 2019. Moniammatillinen yhteistyö. Vaikuttava vuorovaikutus sosiaali- ja terveysalalla. Helsinki: Gaudeamus, 7-14.Perhekeskuspalvelujen ja päiväkotien välinen monialainen yhteistyö Kajaanissa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *