Tämä kysymys on viimeisen vuoden ollut usein Vaalijalan kuntayhtymän avopalveluiden palvelukotien ohjaajien mielessä. Vaalijalan kuntayhtymän avopalvelut ovat ottamassa asteittain vuoden 2021 aikana RAI-toimintakyvyn arviointivälinettä käyttöön asumispalveluissa RAI (Resident Assessment Instrumen, interRAI)

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitelmat ja päätökset perustuvat tietoon toimintakyvystä. Mittaamalla toimintakykyä, saadaan asiakkaan omat vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet sekä voimavarat esille. Myös avun ja tuen tarve näkyy mittaamisen tuloksena.

Savonia-ammattikorkeakoulun Heli Malkin sosionomi (YAMK) -opinnäytetyössä kehitettiin RAI-arviointia Vaalijalaan kehitysvammatyöhön. Opinnäytetyönä koostettiin toimintamalli substanssiteoriaan peilaten organisaation johdon ja työntekijöiden käyttöön. Kehittämistyössä haastavinta oli RAI-arvioinnista oleva vähäinen tutkimuslähteistö, maailmanlaajuisen Covid-19-pandemian aiheuttamat käytännön toteuttamiseen liittyvät asiat sekä aikataululliset haasteet.

Opinnäytetyö eteni vaiheittain. Aluksi Vaalijalan kuntayhtymän kahdessa palvelukodissa lähdettiin suunnitelmallisesti kouluttautumaan ja keräämään tietoa sekä kokemusta arviointiprosessista itse menetelmän käyttöönottoa varten. Arviointi suoritettiin 30 asiakkaalle ja mukana arvioinnissa oli heidän omaohjaajat. Tavoitteena oli saada selkeä prosessikuvaus arvioinnista ja helpottaa arvioinnin tekemistä. Työryhmä laati ennalta lomakkeita tukemaan arvioinnintekijää ja suunnitteli arvioinnin toteutusta sekä info tilaisuutta, jonka tarkoitus oli tukea prosessin haltuun ottamista palvelukodeissa.

RAI toimintakyvyn arviointimenetelmällä saadaan asiakkaan palveluntarve, avun- ja tuen tarve mitattuna esille. Arviointi itsessään nostaa herätteitä, jotka kiinnittävät erityistä huomiota asiakkaan sen hetkiseen tuen tarpeeseen tarkemmin. Herätteet kohdentavat tuen ja avun tarvetta, joiden pohjalta yhdessä asiakkaan ja hänen läheisen kanssa suunnitellaan asiakkaan tukemiseen toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi.

RAI toimintakyky arviointi on myös oppimisen ja kehittämisen prosessi henkilöstöllä, jotka työskentelevät vammaisalalla.

Asumisyksikön esihenkilöiden on tärkeää johtaa ja sisäistää arviointiprosessin eri vaiheet ja olla osallisena arvioinnin teossa. Uuden arviointimenetelmän käyttöönottamisen johtaminen on läpi organisaation tapahtuvaa ja avointa kehittävää toimintaa. Arvioinnin kokonaisvaltainen hyödyntäminen vaatii sen, että arviointia on tehtävä systemaattisesti ja tuloksia tarkasteltava yhdessä oppien. Uusi arviointimenetelmä on muutos palvelukodin asiakkaalle ja työntekijöille. Muutosvaihe vaatii prosessin säännöllistä käsittelyä ja aikaa ymmärtää syyt sekä seuraukset.

Tutkimus toimintakyvyn arviointimenetelmästä tukena kehityksen tiellä

Osana opinnäytettä kehittämishankkeeseen osallistuneille palvelukodin työntekijöille toteutettiin Webropol kysely. Kysymyksiin haluttiin tarkoituksella jättää suljettujen vastausten lisäksi avoin vastausvaihtoehto, jolla toivottiin saatavan tarpeellista lisätietoa täydentämään arvokasta tietoa. Kyselyn tulokset osoittivat, että alku infosta, tehdyistä lomakkeista sekä RAI-arviointijärjestelmän koulutuksesta oli merkittävä hyöty. Erityisesti alku infon merkitys korostui tutkimustuloksissa.

Tuloksiin ja tehtyihin toimenpiteisiin nojaten alku infoa suositellaan jokaiselle RAI-arviointia tekevälle henkilölle. Opinnäytetyön tuloksena voidaan kuitenkin todeta, että RAI-toimintakyvyn kehittäminen on alussa ja matka jatkuu Vaalijalan avopalveluissa. Arvioinnin alkuvaiheet ovat lähteneet hyvin käyntiin ja Vaalijalassa voidaankin RAI-arviointia syventää käytännössä asiakkaiden tueksi. Seuraavaksi tarkoitus on nimetä asumisyksiköihin RAI-vastaavat ja jatkaa matkaa yhdessä kehittämisen tiellä.

Tilastojen mukaan RAI-arviointien teossa on valtakunnallisesti tarkasteluna kirjavuutta. Vuonna 2018 tehtiin THL:n mukaan RAI-arviointeja noin 40 prosentille kaikista ympärivuorokautisen hoidon asiakkaista ja noin 35 prosentille säännöllisen kotihoidon asiakkaista.

RAI-järjestelmän systemaattinen käyttöönotto vaatii siis vielä laajalti kehittämisistä ja perehtymistä. Sosiaalialan työntekijöiden RAI- osaamista tulee vahvistaa lähivuosina. Vaalijalassa kehittäminen on jo vauhdissa. Heli Malkin opinnäytetyöhön voi tarkemmin tutustua Theseuksesta.

Kirjoittajat:
Heli Malkki, sosionomiopiskelija (YAMK)
Pirjo Turunen, sosiaalialan yliopettaja

Lähteet:

Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301, § 39, 17§ & 36§).
Seppälä, Heikki & Sundin, Markus. 2011. TOIMI – Menetelmä psykososiaalisen toimintakyvyn kuvaamiseen. Helsinki: Kehitysvammaliitto. Viitattu 1.2.2021
Lauri, Sirkka ja Kyngäs, Helvi 2005. Hoitotieteen teorian kehittäminen. Sanoma Pro Oy. Viitattu 10.6.2021

Mikä ihmeen RAI?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *