Opettajana jatkuvan koulutuksen opinnoissa — Oppilaitosten oman kuplan puhkaisevat työelämästä tulevat opiskelijat

Mitä ja miten? Teemahaastattelut:o Opettajan kokemukset opiskelijoiden välittämistä tarinoistao Opettajana jatkuvan oppimisen koulutuksissao Ehdotukset opetuksen kehittämiselle, uudet ideato Työelämäyhteistyö opettajan näkökulmastao Vapaa sana Haastateltiin 11 pitkien (vuosi tai yli) koulutusten opettajaa, joilla vastuuopettajan kokemuksia oli pääosin erikoistumisopinnoista. Opettajana jatkuvan koulutuksen

Yhdessä kehittäen tulevaisuuden sote geneeristä osaamista

Yhdessä kehittäen tulevaisuuden sote geneeristä osaamista

Sotetie hankkeessa on rakennettu osaamisen arviointimenetelmää yleisiin sote geneerisiin osaamisiin. Työskentely on edennyt vaiheittain, niin että aluksi lähdettiin liikkeelle Optimoitu Sote osaaminen ja Osaamisella soteen-hankkeissa tunnistettujen yhteisten sote-osaamisten pohjalta. Kehittelyprosessin vaiheissa on tehty tiivistä valtakunnallista yhteistyötä työelämän kanssa. Artikkelissa kuvataan

Opiskelijoiden määrittelyjä erikoistumiskoulutuksen vaikutusten mittareista koulutuksen aikana

Opiskelijoiden määrittelyjä erikoistumiskoulutuksen vaikutusten mittareista koulutuksen aikana

SOTETIE-hankkeessa koulutuksen vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointia on tehty palvelumuotoilun (esim. Kuure, 2020) menetelmää soveltaen. Arvioinnin kohteena Lapissa on ollut Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutus. Se toteutui ensimmäisen kerran vv. 2018-2019, ja käynnistyi toisen kerran syksyllä 2020. Aiemmin arviointitietoa on kerätty työpajoissa, joissa

Asiakas- ja palveluohjauksen koulutuspilotti – kokemuksia ja palautetta ensimmäisestä opintojaksosta

Asiakas- ja palveluohjauksen koulutuspilotti – kokemuksia ja palautetta ensimmäisestä opintojaksosta

Opintojakso Asiakaslähtöisyys-, palvelujärjestelmä- ja lainsäädäntöosaaminen (5 op) aloitti SOTETIE-hankkeessa luodun ja pilotoitavan koulutuskokonaisuuden toteutuksen osana sote-ammattilaisen asiakas- ja palveluohjauksen osaamisen vahvistamista ja kehittämistä. Ensimmäisen opintojakson suoritti 10 osallistujaa. Osallistujat kutsuttiin koulutuspilottiin eri puolilta maata sekä erilaisista asiakas- ja palveluohjauksen tehtävistä.

Koulutuksen vaikutuksia ja vaikuttavuutta näkyväksi koulutuksen jälkeen

Tämä blogikirjoitus on jatkoa SOTETIE-hankkeen koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arvioinnin menetelmien kehittämistä kuvaavalle blogikirjoitukselle ennen koulutusta-vaiheessa (kts. Ranta & Kantola 2020). Tässä blogikirjoituksessa kuvataan koulutuksen jälkeiseen ajankohtaan kehitettävien koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arvioinnin työkalujen ja menetelmien kehittämistä (kuvio 1). Blogikirjoitus

Koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arviointia jo koulutuksen suunnitteluvaiheessa

Koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arviointiin liittyvien työkalujen ja menetelmien kehittäminen monitoimijaisissa työpajoissa käynnistyi keväällä 2020 SOTETIE-hankkeessa (Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta). Vaikka Korona-tilanne toikin muutoksia yhteiskehittämisen toteuttamiselle, yhdessä kehittämisen työpajojen muutos digitaalisiksi onnistui ja niin osallistujat kuin toteuttajatkin oppivat työpajoissa

Alueellisten toimijoiden näkemyksiä Erikoistumiskoulutuksien vaikutuksien ja vaikuttavuuden arvioinnista keväällä 2020

Alueellisten toimijoiden näkemyksiä Erikoistumiskoulutuksien vaikutuksien ja vaikuttavuuden arvioinnista keväällä 2020

Lapin amk järjesti toukokuun lopussa kaksi verkkotyöpajaa, joissa käsiteltiin koulutuksen vaikutusta ja vaikuttavuutta. Työpajat oli suunniteltu yhdessä Laurean SOTETIE ja SotePeda -hankkeiden toimijoiden kanssa. Lapissa arvioinnin kohteena oli Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoiskoulutus. Aiemmin tässä hankkeessa on selvinnyt, että koulutuksen vaikutus ja

Asiakas- ja palveluohjauksen koulutuspilotti käynnistyi – ammattilaiset kehittämässä osaamista ja uutta koulutusta.

Asiakas- ja palveluohjauksen koulutuspilotti käynnistyi – ammattilaiset kehittämässä osaamista ja uutta koulutusta.

Tulevaisuuden sote-alan osaamisessa lähtökohtana on palvelujen asiakaslähtöinen toteutus- ja toimintamalli. Sotetie-hankkeella tarkoitetaan kehittämishanketta, jossa rakennetaan sote-ammattilaisten jatkuvan oppimisen tiekarttaa. Osana jatkuvan oppimisen tukemista hankkeessa toteutetaan koulutuspilotti, jossa tavoitteena on kehittää sote-ammattilaisten asiakas- ja palveluohjaamisosaamista. Koulutuspilotin suunnittelusta, toteutuksesta ja jatkokehittämisestä vastaavat

Sosiaali- ja terveysalan geneeriset osaamistarpeet vuoteen 2030 – kyselytutkimus

Sosiaali- ja terveysalan geneeriset osaamistarpeet vuoteen 2030 – kyselytutkimus

SOTETIE –hankkeessa toteutettiin vuoden 2020 alussa kyselytutkimus. Kyselyllä kartoitettiin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten näkemyksiä tulevaisuuden geneerisistä eli kaikille yhteisistä osaamisista vuoteen 2030 ulottuen. Kyselyyn vastanneiden mielestä tulevaisuuden osaamisessa oleellisinta tai tärkeintä oli asiakaslähtöisyysosaaminen. Vähiten tärkeimpänä vastaajat pitivät robotiikka- ja digitalisaatio-osaamista.