Röntgenhoitajan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa on mahdollisuutena tehdä opintojakso ”Moniammatillinen hanketyö”, jossa opiskelijat voivat osallistua erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin. Milja Heikkilä ja Moona Soininen TR17S-ryhmästä tarttuivat opintojakson haasteeseen ja tuottivat KYSille esitietolomakkeen tietokonetomografiaan tuleville potilaille.

”Kuopion yliopistollisen sairaalan radiologian yksikkö oli antanut hanketyön aiheeksi laatia esitietolomake tietokonetomografiaan tulevalle potilaalle ja kiinnostuimme aiheesta löydettyämme sen. Kuvausmenetelmänä tietokonetomografia perustuu ionisoivan säteilyn absorptioon kudoksissa, ja sillä saadaan luotua kehosta poikkileikekuvia. Kuvien laadun parantamiseksi tietokonetomografiassa käytetään usein tehosteaineita, joista yleisin on jodivarjoaine.

Tarkoituksenamme oli tuottaa toimiva ja käytännöllinen esitietolomake tietokonetomografiatutkimuksiin tuleville potilaille. Lomakkeen tarkoitus on toimia tarkistuslistana työntekijöille ja samalla helpottaa työn organisointia ja tukea potilasturvallisuutta. Lomakkeessa kysytään mm. kehossa olevia metalliesineitä ja implantteja sekä aiemmin käytetyistä varjoaineista mahdollisesti aiheutuneita reaktioita sekä muita tutkimuksen kannalta olennaisia asioita. Näiden ennakkotietojen perusteella lomaketta käyttävä hoitohenkilökunta voi jo etukäteen pohtia käytettävää kuvausohjelmaa ja tilanteeseen sopivaa tutkimuslaitetta. Lomakkeen tarkoituksena on toimia välineenä, jolla saadaan tietoa tutkimuksen diagnostista onnistumista varten.

Työssämme korostuu potilasturvallisuus

Hanketyömme keskeisimpiä käsitteitä olivat tietokonetomografia, tarkistuslista, potilasturvallisuus ja työnkulun organisointi, lisäksi työssämme korostuu etenkin potilasturvallisuus. Pohdimme, kuinka tarkistuslistan myötä lomake tulee helpottamaan hoitajien työtä ja edistämään potilasturvallisuutta. Uskomme, että lomakkeella on vaikutus hoitajien tarkkuuteen ja sitä kautta potilasturvallisuuteen. Lääkeaineiden ja varjoaineiden käsittely tietokonetomografiatutkimuksissa vaatii huolellista potilasturvallisuuden toteuttamista. Varjoaineen antoon liittyvät toisinaan komplikaatioriskinä allergiset reaktiot, kuten ihottumaa tai nenän tukkoisuutta. Pahimmassa tapauksessa allergia saattaa ilmetä anafylaktisena reaktiona.

Myös työnkulun organisointi oli mielestämme projektissamme tärkeä asia, sillä lomakkeesta saadut tiedot ohjaavat hoitajia toimimaan suunnittelun kautta toteutukseen ja tutkimuksessa onnistumiseen. Organisaation kuluja voidaan hallita näin ollen paremmin työntekijöiden työnsuunnittelun kautta, kun potilaan riskitiedot ja kuvauksen tarpeet tulevat lomakkeessa selville selkeästi ja nopeasti. Ilman riittäviä esitietoja voi virhetilanteista seurata esimerkiksi uusia kuvauksia, jolloin aikaa kuluu ja sitä kautta kuluu myös resursseja.

Aloitimme hanketyömme tammikuussa. Aloimme työstämään tammikuussa hanketyön suunnitelmaa ja kävimme myös tutustumassa KYSin tietokonetomografiatutkimuksiin. Suunnitelman jälkeen työstimme lomakkeen, joka hyväksytettiin KYSin tietokonetomografian vastuuhenkilöillä. Tuotoksesta tuli A4-kokoinen lomake, jonka potilaat itse täyttävät ennen tutkimukseen tuloa ja allekirjoituksellaan he kuittaavat lomakkeelle antamansa tiedot oikeiksi. Lomake (kuva 2) valmistui toukokuun alussa ja lomake otettiin heti käyttöön KYSillä.

Koimme hankkeen työstämisen yhdessä muiden opintojen ohella todella opettavaiseksi

Arvioimme työntekoamme SWOT-arviointimenetelmällä. Koimme haastavaksi hanketyön aikataulutuksen ja liittämisen muihin opintoihin. Emme aluksi pysyneet suunnittelemassamme aikataulussa, mutta lopulta saimme toimitettua lomakkeen ajallaan KYSille. Koko projektin saimme suunnitellussa aikataulussa valmiiksi. Projekti antoi meille loistavan mahdollisuuden tutustua KYSin toimintaan ja työskentelytapoihin sekä kehittää omaa ammatillista osaamistamme soveltamalla hanketyössä aikaisempia opintoja. Hanke mahdollisti myös meille erittäin hyvän orientoinnin tietokonetomografiaharjoitteluja varten.

Huomasimme harjoittelun aikana, että potilaan ohjaaminen ja potilashoitajana toimiminen oli sujuvampaa, kun kysyttävät asiat lomakkeelta olivat tuoreessa muistissa. Pääsimme myös keskittymään muihin rooleihin ja tehtäviin paremmin, kun kysymykset potilaan esivalmistelua varten olivat jo etukäteen tulleet tutuiksi hanketyön myötä. Ylipäätään koimme hankkeen työstämisen yhdessä muiden opintojen ohella todella opettavaiseksi.”

Kuva 2. Tuotettu lomake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milja Heikkilä, röntgenhoitajaopiskelija, TR17SP – Savonia-ammattikorkeakoulu
Moona Soininen, röntgenhoitajaopiskelija, TR17SP – Savonia-ammattikorkeakoulu
Ohjaava opettaja Tuula Partanen, Röntgenhoitajan tutkinto-ohjelman lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Esitietolomake toiminnan tukena

Hakutulokset “Esitietolomake toiminnan tukena

  • 23/05/2019 3:56 pm:sta
    Permalink

    Kiitos Teille hyvinhoidetusta hanketyöstä! Oli ilo työskennellä kanssanne.

    Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *