Joulukuussa 2019 Savonia-ammattikorkeakoulusta bioanalyytikoiksi valmistuvat Suvi Karvonen ja Oskari Kekäläinen tekivät opinnäytetyössään käyttöohjeen Itä-Suomen Biopankin Visiopharmin kuva-analyysiohjelmistolle ja arvioivat kudosmikrosirunäytemateriaalin laatua. Kuva-analyysiohjelmistot ovat histopatologisten näytteiden analysointiin tarkoitettuja tietokoneohjelmistoja, joita käytetään tällä hetkellä lähinnä tutkimuskäytössä.

Opinnäytetyöaiheen etsiminen alkoi tammikuussa 2018. Halusimme löytää opinnäytetyöaiheen, jolle olisi oikea tarve työelämässä. Biopankin toiminta kiinnosti meitä, sillä se on ollut lähivuosina paljon esillä ja biopankkien toiminta on jatkuvassa kasvussa. Aiheen löysimmekin loppujen lopuksi Itä-Suomen Biopankilta, jolla oli tarve saada Visiopharmin kuva-analyysiohjelmistolleen suomenkielinen käyttöohje. Opinnäytetyöaiheessa meitä kiinnosti erityisesti laaja-alainen oppiminen ja mahdollisuus tutustua moderniin teknologiaan ja sen käyttöön patologiassa. Aihe oli myös hyvin ajankohtainen, sillä monissa patologian laboratorioissa ollaan menossa kohti digitalisaatiota.

Työn tavoitteena oli tuottaa Itä-Suomen Biopankin Visiopharmin kuva-analyysiohjelmistolle käyttöohje, jota hyödynnettäisiin uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. Käyttöohjeen tekeminen oli meille uusi asia ja se vaati meiltä perehtymistä siihen, millainen on hyvä käyttöohje. Hyvä käyttöohje on rakenteeltaan selkeä ja se ohjaa käyttäjäänsä vaihe vaiheelta.
Käyttöohjeen tekeminen oli mielenkiintoinen ja työelämäläheinen opinnäytetyöaihe, sillä nykyaikana työelämässä tarkastetaan, päivitetään ja luodaan käyttöohjeita säännöllisesti eri tarkoituksiin. Käyttöohjeestamme tehtiin helposti seurattava step-by-step-ohje, jonka tarkoituksena oli, että käyttäjä löytää käyttöohjeesta nopeasti tarvitsemansa tiedon. Käyttöohjetta selkeytimme havainnollistavilla kuvilla, jotka pyrkivät ohjaamaan käyttäjän toimintaa. Korjasimme ja kehitimme käyttöohjettamme opinnäytetyöprosessin aikana saamamme palautteen pohjalta.

Olisiko mahdollista, että tulevaisuudessa patologian laboratorioissa hyödynnettäisiin syövän diagnostiikassa tietokonepohjaisia analyyseja?

Bioanalyytikko-opiskelijoiden opintoihin kuuluu yksi opintojakso patologiaa, joka sisältää histologian ja sytologian teoriaopintoja sekä käytännön harjoitustunteja. Patologian opintojakson aikana kiinnostuksemme patologiaan ja patologisen tutkimusprosessin digitalisointiin heräsi. Monilla muilla laboratorion erikoisaloilla automatisaatio ja digitalisaatio ovat jo arkipäivää, mutta patologian laboratorioissa turvaudutaan edelleen vahvasti perinteiseen käsityöhön. Näytteiden manuaalinen mikroskopointi on hyvin raskasta ja staattista työtä. Tämän lisäksi muualla olevien asiantuntijoiden konsultointi usein vaatii, että fyysinen näytelasi lähetetään laboratoriosta toiseen ja tämä saattaa pitkittää potilaan diagnoosin saamista. Samalla kiinnostuimme myös Visiopharmin kaltaisten kuva-analyysiohjelmistojen hyödyntämisestä syöpädiagnostiikassa. Olisiko mahdollista, että tulevaisuudessa patologian laboratorioissa hyödynnettäisiin syövän diagnostiikassa tietokonepohjaisia analyyseja?

Opinnäytetyön tekeminen ulkopuoliselle organisaatiolle hyödyttää kaikkia opinnäytetyöprosessiin osallistuneita osapuolia. Opiskelijoina saimme biopankin asiantuntijoilta käytännönläheistä ohjausta ja neuvoja opinnäytetyön tekemiseen. Opinnäytetyöprosessi on kehittänyt meidän ammatillista osaamistamme ja koemme olevamme valmiimpia jatkuvasti muuttuvan työelämän vaatimuksiin. Opinnäytetyössä pääsimme perehtymään patologian digitalisaatioon ja sen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Itä-Suomen Biopankki sai yhteistyöstä itselleen tarvitsemansa käyttöohjeen, jota he voivat hyödyntää työntekijöiden perehdytyksessä. Opiskelijoiden Biopankille tekemät opinnäytetyöt edistävät Savonia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen Biopankin yhteistyötä. On tärkeää, että opiskelijat pääsevät osallistumaan työelämän projekteihin ja tämä onnistuu ainoastaan, jos ammattikorkeakoulujen ja ulkopuolisten organisaatioiden väliseen yhteistyöhön panostetaan.

Tulevaisuudessa digitaaliset ratkaisut tulevat lisääntymään myös kliinisissä laboratorioissa ja tämä vaatii alan ammattilaisilta aivan uudenlaista osaamista ja kykyä kyseenalaistaa vanhoja toimintatapoja.

Terveydenhuolto on jatkuvassa muutoksessa ja terveydenhuollon palveluita ollaan digitalisoimassa kovaa vauhtia. Myös kliininen laboratorioala on digitalisaation ja automatisaation murroksessa. Tekoäly tulee tulevaisuudessa olemaan entistä olennaisempi osa potilaiden diagnostiikkaa ja se tulee muuttamaan työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Työelämän jatkuva muutos edellyttää työntekijöiltä jatkuvaa itsensä kehittämistä ja oman ammattitaidon ylläpitämistä. Tulevaisuudessa digitaaliset ratkaisut tulevat lisääntymään myös kliinisissä laboratorioissa, ja tämä vaatii alan ammattilaisilta aivan uudenlaista osaamista ja kykyä kyseenalaistaa vanhoja toimintatapoja.

Suvi Karvonen, TB16SP
Oskari Kekäläinen TB16SP

Ohjaajat:
Anssi Mähönen, Savonia AMK
Arto Mannermaa, Itä-Suomen Biopankki
Otto Jokelainen, Itä-Suomen yliopisto/ Kuopion yliopistollinen sairaala

 

Kuva lisätään myöhemmin.

Opinnäytetyön esittely: Patologiasta digitalisaatioon

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *