Savonia ammattikorkeakoulun Iisalmen yksikössä toteutettiin sairaanhoitajatutkinto-ohjelman monimuotoisen toteuttamistavan kehittämispilotti vuonna 2018.  Pilotissa kehitettiin esimerkiksi uudenlainen valintakoemenettely, edistettiin yhteisöllisyyttä ja monialaisuutta oppimisessa sekä edistettiin työelämässä tapahtuvaa oppimista. Monimuotototeutuksen pilotissa pyrittiin lisäämään opintojen ja oppimismenetelmien monimuotoisuutta, -alaisuutta ja –ammatillisuutta. Eräänä konkreettisena toimintona pilotissa otettiin käyttöön aiemmin monimuotoryhmässä aloittaneiden opiskelijoiden toteuttama mentorointitoiminta pilottiryhmän opiskelijoille.

 

Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa keväällä 2018 aloittaneilla opiskelijoilla on opinnoissaan moniammatillisen hanketyön opintojakso. Kyseisen opintojakson opinnoissa opiskelija harjoittelee hankkeessa työskentelyä, moniammatillisia yhteistyötaitoja sekä harjoittelee asiantuntijaverkostojen kanssa tehtävää työtä. Lisäksi opiskelija jakaa ja hyödyntää erilaista asiantuntijuutta ja kumppanuuksia toimiessaan erilaisissa tiimeissä ja verkostoissa. (Savonia 2018.)

 

Mentorointi perustuu luottamuksellisuuteen, tasa-arvoisuuteen ja vapaaehtoisuuteen.

 

Mentorointi määritellään kirjallisuudessa usealla tavalla. Tässä pilotissa mentorointi määriteltiin toiminnaksi, jonka tarkoituksena oli monimuotototeutuksessa opiskelevan sairaanhoitajaopiskelijan kokemuksen ja tiedon siirtämistä opintojen alkuvaiheessa olevalle vertaisopiskelijalle. Mentoroinnin edellytyksenä ovat luottamuksellisuus ja tasa-arvoisuus. Mentorointi perustuu vapaaehtoisuuteen. (Opetushallitus sa.)

Suomalaisessa korkeakoulukentässä mentorointia hyödynnetään erityisesti opiskelujen päättymisen ja työelämään siirtymisen nivelvaiheessa. Näissä malleissa mentorointisuhteen muodostavat aktori (opintojaan päättävä opiskelija) ja yleensä samasta korkeakoulusta valmistunut alumni. Toiminnan tavoitteena on kokemuksen välittäminen näiden kahden henkilön välillä. (Isotalo 2010.)

Mentorointi toteutuu prosessinomaisesti ja siinä on havaittavissa kolme eri vaihetta. Alkuvaiheessa keskiössä on tutustuminen ja yhteisen työskentelyn käytänteistä sopiminen. Toimintavaiheessa yhteistyö on tavoiteorientoitunutta ja eteenpäin pyrkivää ammatillista kehittymistä edistävää toimintaa. Lopettamisvaiheessa yhteistyötä arvioidaan ja sovitaan joko sen lopettamista tai jatkamisesta. (Isotalo 2010.)

Syksyllä 2018 aloittaneella sairaanhoitajan tutkinto-ohjelman monimuotoryhmällä oli käytössä mentorointi. Mentoreina toimii viisi monimuotokoulutuksessa olevaa sairaanhoitajaopiskelijaa, jotka ovat aloittaneet opintonsa keväällä 2018.  Keväällä 2018 Savonian Iisalmen yksikön opiskelijoiden kyselytunnilla opinto-ohjaaja markkinoi mahdollisuutta lähteä yhteistyötapaamiseen kertomaan kokemuksia monimuoto-opiskelusta. Tuon yhteistyötapaamisen yhtenä ideana kehittyi mentoritoiminta, johon opiskelijoita pyydettiin mukaan. Halukkaita mentoriksi oli paljon, joten tämän monimuotoryhmän mentorit arvottiin halukkaiden joukosta. Opiskelijat toteuttivat mentoritoimintaansa SAIHMON1 (moniammatillinen hanketyö, harjoittelu 5 op) -opintojakson opintoina. Mentoritoimintaa tukivat ja ohjasivat pilottiryhmän opettajatuutorit sekä moniammatillisen hanketyön vastuuopettaja.

 

Tavoitteina olivat mm. vuorovaikutus-, ryhmänohjaus- ja tiimityötaitojen vahvistuminen.

 

Mentoreina asetimme projektisuunnitelmaan oppimisen tavoitteiksi kehittää omia vuorovaikutus- ja ryhmänohjaustaitoja, vahvistaa omaa osaamista sosiaalisen median käytöstä työmenetelmänä, oppia työn vaikuttavuuden arvioinnista, kehittää moniammatillisen tiimityöskentelyn taitoja sekä löytää toimivia palautteen keräyskeinoja. Työskentelymme mentoroitavan pilottiryhmän kanssa alkoi ryhmälle esittäytymisellä ja sen jälkeen jokainen mentori on voinut toteuttaa omien study groupien mentorointia parhaaksi katsomallaan tavalla ja study groupien toivomusten mukaisesti. Yhteydenpidossa eniten on käytetty WhatsApp-viestintää, sähköpostia ja Zoom-videotapaamisia, jotka myös oman kokemuksen mukaan korostuvat monimuoto-opiskelussa.

Ensimmäisen vuoden aikana oppimista hanke- ja projektiluontoisen työn tekemisestä on huomattavasti laajemmin kuin olimme tavoitelleet. Tässä projektissa olemme henkilökohtaisen mentorointityön lisäksi osallistuneet yhteistyöiltamiin, toteuttaneet palautekyselyitä, järjestäneet ryhmätapaamisen pilottiryhmälle ja perehtyneet mentoroinnin teoriaan. Projektin puolivälissä suurimmat oppimisen ahaa-elämykset syntyivät projektiluontoisen työn erityispiirteistä: suunnittelun ja tavoitteiden tärkeydestä, tilaajan ja toteuttajan toimivan yhteistyön merkityksestä sekä etäyhteyden vaikutuksesta vuorovaikutukseen. Haasteena mentoroinnin toteuttamiselle oli alusta alkaen mentoroitavien opiskelijoiden kokemus siitä, etteivät he tarvitse mentorointia opintojen tueksi, opetussuunnitelmien eroavaisuudet sekä tilaajan ja toteuttajan näkemysero mentoreiden roolista pilotissa. Toimivaa ratkaisua mentoroinnin jatkamiselle ei löytynyt, joten mentorointi päätettiin lopettaa alkusyksystä 2019. Tämän kokemuksen myötä hanketyö jatkui mentorointi oppaan kirjoittamisella sekä opiskelijamentoroinnin kultaisten sääntöjen tekemisellä Savonia-ammattikorkeakoulun monimuotoryhmille.

 

Opiskelijamentoroinnin kultaiset säännöt

Opiskelijamentoreiden näkökulma

  • Mentorointiprosessin aloitus, toteutus ja lopetus sovitaan yhdessä aktorien kanssa.
  • Mentorien tulee perehtyä mentoroinnin teoriaan ja periaatteisiin ennen mentoroinnin aloittamista.
  • Selkeä suunnitelma mentoroinnille: mitä, miksi, miten ja kuinka usein.
  • Sekä mentorin, että aktorin tulee olla motivoituneita ja halukkaita mentoroinnin suhteen – vapaaehtoisuus.
  • Opiskelijamentorointi on yhteistyösuhde, jonka tarkoituksena on lisätä aktorin oppimista ja osaamista sekä tuoda uusia näkökulmia mentorille.
  • Opiskelijamentoroinnin tavoitteet on sovittava yhdessä, tavoitteet ohjaavat opiskelijamentorointia.
  • Opiskelijamentoroinnin kolme keskeisintä tekijää: tavoitteellisuus, luottamuksellinen vuorovaikutus ja molemminpuolinen sitoutuminen.
  • Mentoroinnin ohjaustapaamiset ohjaavan opettajan kanssa koko prosessin ajan.
  • Mentoroinnin kanssa toimivan tiimin hyvät yhteistyötaidot – kaikki tieto ja kehitysideat jaetaan käyttöön.

 

Kirjoittajat: Irina Kasurinen, Maiju Katainen, Laura Pajunen, Tiia Kaislasuo (sh-opiskelijat SN18KM) ja Arja-Sisko Kainulainen (hoitotyön lehtori)

 

LÄHTEET:

Isotalo, M. 2010. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry. Uudenmaan ELY-keskus. Euroopan Unioni. Euroopan Sosiaalirahasto. Saatavana: https://www.akavanerityisalat.fi/files/2618/Mentorointiopas.pdf

Opetushallitus s.a. Mentoroinnista apua uralle. Saatavana: https://www.oph.fi/fi/mentoroinnista-apua-uralle

Savonia 2018. SN18KM Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus). Opetussuunnitelma. Saatavana: https://portal.savonia.fi/amk/fi/opiskelijalle/opetussuunnitelmat?yks=IS&krtid=1116&tab=6&krtid2=55185

 

Vertaismentorointipilotti Savonia-AMK:n Iisalmen yksikön sairaanhoitajatutkinto-ohjelman monimuotototeutuksessa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *