Sairaanhoitaja Marjo Miettinen tarkasteli AMK-opinnäytetyössään aiemman tutkimuskirjallisuuden perusteella, mitä eroavaisuuksia työyhteisötaidoissa on havaittavissa, kun niitä tarkastellaan esihenkilön ja alaisen näkökulmista.

Hyvien työyhteisötaitojen varaan rakentuu koko organisaation ja työyksikön työhyvinvointi. Hyvät työyhteisötaidot mahdollistavat sujuvan työnteon ja työilmapiirin. Työyhteisötaitoihin liittyy asioita, joihin niin esihenkilö kuin alainenkin voivat itse vaikuttaa. Esihenkilöllä ja alaisella on omat roolinsa hyvien työyhteisötaitojen muodostumiselle työyksikössä mutta ilman saumatonta yhteistyötä ei positiivista ja toimivaa työympäristöä voida rakentaa.

Positiivista ja toimivaa työympäristöä ei voida rakentaa ilman saumatonta yhteistyötä. Kuva: Pixabay

Esihenkilön roolia työyhteisössä ja työyhteisötaitojen muodostumisessa on kuvattu asioiden ja ihmisten johtamisella. Asioiden johtamiseen kuuluu esimerkiksi hoitajien resurssointi, budjetointi ja ongelmien ratkaisukyky, kun taas ihmisten johtamiseen kuuluu alaisten kannustaminen, ideointi ja innokkuus.

Esihenkilöiden on todettu työssään käyttävän erilaisia johtamistyylejä. Yleisimmät esihenkilöiden käyttämät johtamistyylit ovat transformationaalinen ja transaktionaalinen johtamistyyli. Esihenkilö kannustaa, antaa palautetta, rohkaisee, vie muutoksia läpi yhdessä henkilöstön kanssa sekä palkitsee henkilöstään, ja lisäksi hänen on tärkeää tuntea alaisensa ja heidän toimintatapansa. Esihenkilön tulee kyetä organisoimaan yksikön työtehtävät siten, että jokainen työntekijä tietää mitkä työtehtävät hänelle kuuluvat. Hänen tulee myös selkeyttää työn tavoitteet ja hänellä tulee olla hyvät emotionaaliset ja sosiaaliset taidot. Esihenkilön tulee olla sitoutunut työhönsä, osata itsearvioida osaamistaan sekä arvostaa omaa johtajuuttaan. Hänen tulee tarvittaessa puuttua työyksikön epäkohtiin. Esihenkilön tehokkaalla viestinnällä on puolestaan nähty olevan iso merkitys muutoksien läpiviemisessä työyhteisössä. Lisäksi tehokkaan viestinnän on todettu vaikuttavan myös terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen. Säännöllisten osastopalavereiden ja hyvän vuorovaikutuksen ylläpitäminen kuuluvat myös esihenkilön työyhteisötaitoihin.

Eettisyyteen pohjautuva esihenkilötyöskentely vaikuttaa alaisten sitoutumiseen työyksikköön sekä lisää työtyytyväisyyttä.

Tänä päivänä eettisyys johtamisessa on korostunut entisestään muutosten ja työyksiköiden tulospaineiden vuoksi. Eettisyyteen pohjautuva esihenkilötyöskentely vaikuttaa alaisten sitoutumiseen työyksikköön sekä lisää työtyytyväisyyttä. Eettisesti toimiva esihenkilö on rehellinen, luotettava, totuudenmukainen, oikeudenmukainen ja hän luo positiivista ja eettistä työilmapiiriä työyhteisöön. Alaisten kunnioittaminen on myös tärkeää esihenkilön eettisessä toiminnassa.

Alaistaidot ilmenevät työyhteisössä siten, että alainen on sitoutunut ja vastuullinen omissa työtehtävissään ollen tunnollinen ja rehti. Hän auttaa työkavereita, on reilu ja ystävällinen sekä kollegiaalinen muita työkavereita kohtaan. Hän luo omalla toiminnallaan positiivista työilmapiiriä työyksikköön. Alaisen työyhteisötaitoihin kuuluu myös ajatella asioita oman edun sijaan kokonaisuuden kannalta. Hänen tulee olla ns. tiimipelaaja, joka sitoutuu työyksikön pelisääntöihin.

Alaistaitoja ovat esimerkiksi reiluun, ystävällisyys ja kollegiaalisuus.

Alaisen työyhteisötaidot näkyvät työyhteisössä vaikkapa siten, että hän keskittyy omaan työhön ja tehtävänkuvaan vastuullisesti sekä on halukas osallistumaan työyksikön kehittämistyöhön. Alaisen työyhteisötaitoihin kuuluu myös työkavereiden kuunteleminen, avoimuus, rehellisyys sekä kyky niin palauteen antamiseen kuin sen vastaanottamiseen. Esimiehen arvostaminen ja oman työhyvinvoinnin vaaliminen kuuluvat myös alaisen työyhteisötaitoihin.

Toimivaan ja hyvään työyhteisökulttuuriin ja työyhteisötaitoihin kuuluu siis molempien osapuolten keskinäinen, saumaton ja kunnioittava yhteistyö.

Muutoksissa alaisen on tärkeää osallistua siihen omalla työpanoksellaan sekä pyrkiä vaikuttamaan läpi koko muutosprosessin muutoksen toteutumiseen positiivisella asenteella sekä vastuullisesti. Muutokset ja uudet toimintatavat voivat olla pelottavia ja vieraitakin, ja siksi olisikin tärkeää, että alainen ottaisi selvää epäselvistä asioista esihenkilöltä. Toimivaan ja hyvään työyhteisökulttuuriin ja työyhteisötaitoihin kuuluu siis molempien osapuolten keskinäinen, saumaton ja kunnioittava yhteistyö. Työyhteisötaidot eroavat suurelta osin esimiehen ja alaisen näkökulmasta, mutta esimerkiksi eettisyys molempien toiminnassa ohjaa niin työtehtäviä kuin työyhteisötaitojakin.

Marjo Miettinen, sairaanhoitaja, Kuopion yliopistollinen sairaala

Marja-Liisa Rissanen, yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu

Hyvät työyhteisötaidot työhyvinvoinnin peruspilareina

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *