Esitietolomake toiminnan tukena

Röntgenhoitajan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa on mahdollisuutena tehdä opintojakso ”Moniammatillinen hanketyö”, jossa opiskelijat voivat osallistua erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin. Milja Heikkilä ja Moona Soininen TR17S-ryhmästä tarttuivat opintojakson haasteeseen ja tuottivat KYSille esitietolomakkeen tietokonetomografiaan tuleville potilaille.

”Kuopion yliopistollisen sairaalan radiologian yksikkö oli antanut hanketyön aiheeksi laatia esitietolomake tietokonetomografiaan tulevalle potilaalle ja kiinnostuimme aiheesta löydettyämme sen. Kuvausmenetelmänä tietokonetomografia perustuu ionisoivan säteilyn absorptioon kudoksissa, ja sillä saadaan luotua kehosta poikkileikekuvia. Kuvien laadun parantamiseksi tietokonetomografiassa käytetään usein tehosteaineita, joista yleisin on jodivarjoaine.

Tarkoituksenamme oli tuottaa toimiva ja käytännöllinen esitietolomake tietokonetomografiatutkimuksiin tuleville potilaille. Lomakkeen tarkoitus on toimia tarkistuslistana työntekijöille ja samalla helpottaa työn organisointia ja tukea potilasturvallisuutta. Lomakkeessa kysytään mm. kehossa olevia metalliesineitä ja implantteja sekä aiemmin käytetyistä varjoaineista mahdollisesti aiheutuneita reaktioita sekä muita tutkimuksen kannalta olennaisia asioita. Näiden ennakkotietojen perusteella lomaketta käyttävä hoitohenkilökunta voi jo etukäteen pohtia käytettävää kuvausohjelmaa ja tilanteeseen sopivaa tutkimuslaitetta. Lomakkeen tarkoituksena on toimia välineenä, jolla saadaan tietoa tutkimuksen diagnostista onnistumista varten.

Työssämme korostuu potilasturvallisuus

Hanketyömme keskeisimpiä käsitteitä olivat tietokonetomografia, tarkistuslista, potilasturvallisuus ja työnkulun organisointi, lisäksi työssämme korostuu etenkin potilasturvallisuus. Pohdimme, kuinka tarkistuslistan myötä lomake tulee helpottamaan hoitajien työtä ja edistämään potilasturvallisuutta. Uskomme, että lomakkeella on vaikutus hoitajien tarkkuuteen ja sitä kautta potilasturvallisuuteen. Lääkeaineiden ja varjoaineiden käsittely tietokonetomografiatutkimuksissa vaatii huolellista potilasturvallisuuden toteuttamista. Varjoaineen antoon liittyvät toisinaan komplikaatioriskinä allergiset reaktiot, kuten ihottumaa tai nenän tukkoisuutta. Pahimmassa tapauksessa allergia saattaa ilmetä anafylaktisena reaktiona.

Myös työnkulun organisointi oli mielestämme projektissamme tärkeä asia, sillä lomakkeesta saadut tiedot ohjaavat hoitajia toimimaan suunnittelun kautta toteutukseen ja tutkimuksessa onnistumiseen. Organisaation kuluja voidaan hallita näin ollen paremmin työntekijöiden työnsuunnittelun kautta, kun potilaan riskitiedot ja kuvauksen tarpeet tulevat lomakkeessa selville selkeästi ja nopeasti. Ilman riittäviä esitietoja voi virhetilanteista seurata esimerkiksi uusia kuvauksia, jolloin aikaa kuluu ja sitä kautta kuluu myös resursseja.

Aloitimme hanketyömme tammikuussa. Aloimme työstämään tammikuussa hanketyön suunnitelmaa ja kävimme myös tutustumassa KYSin tietokonetomografiatutkimuksiin. Suunnitelman jälkeen työstimme lomakkeen, joka hyväksytettiin KYSin tietokonetomografian vastuuhenkilöillä. Tuotoksesta tuli A4-kokoinen lomake, jonka potilaat itse täyttävät ennen tutkimukseen tuloa ja allekirjoituksellaan he kuittaavat lomakkeelle antamansa tiedot oikeiksi. Lomake (kuva 2) valmistui toukokuun alussa ja lomake otettiin heti käyttöön KYSillä.

Koimme hankkeen työstämisen yhdessä muiden opintojen ohella todella opettavaiseksi

Arvioimme työntekoamme SWOT-arviointimenetelmällä. Koimme haastavaksi hanketyön aikataulutuksen ja liittämisen muihin opintoihin. Emme aluksi pysyneet suunnittelemassamme aikataulussa, mutta lopulta saimme toimitettua lomakkeen ajallaan KYSille. Koko projektin saimme suunnitellussa aikataulussa valmiiksi. Projekti antoi meille loistavan mahdollisuuden tutustua KYSin toimintaan ja työskentelytapoihin sekä kehittää omaa ammatillista osaamistamme soveltamalla hanketyössä aikaisempia opintoja. Hanke mahdollisti myös meille erittäin hyvän orientoinnin tietokonetomografiaharjoitteluja varten.

Huomasimme harjoittelun aikana, että potilaan ohjaaminen ja potilashoitajana toimiminen oli sujuvampaa, kun kysyttävät asiat lomakkeelta olivat tuoreessa muistissa. Pääsimme myös keskittymään muihin rooleihin ja tehtäviin paremmin, kun kysymykset potilaan esivalmistelua varten olivat jo etukäteen tulleet tutuiksi hanketyön myötä. Ylipäätään koimme hankkeen työstämisen yhdessä muiden opintojen ohella todella opettavaiseksi.”

Kuva 2. Tuotettu lomake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milja Heikkilä, röntgenhoitajaopiskelija, TR17SP – Savonia-ammattikorkeakoulu
Moona Soininen, röntgenhoitajaopiskelija, TR17SP – Savonia-ammattikorkeakoulu
Ohjaava opettaja Tuula Partanen, Röntgenhoitajan tutkinto-ohjelman lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyön esittely: Kirjallisuuskatsaus ja jodivarjoaineiden haittavaikutukset

Röntgenhoitajaopiskelija Johanna Kerola kirjoitti opinnäytetyönään kirjallisuuskatsauksen jodivarjoaineiden haittavaikutuksista. Jodivarjoaineet ovat röntgenkuvauksissa usein käytettyjä tehosteaineita, joiden haittavaikutuksista on saatavilla ristiriitaista tietoa. Kirjallisuuskatsaus on haastava prosessi, joka opettaa tekijälleen, kuinka luotettavaa tietoa haetaan ja arvioidaan.

Ajatus opinnäytetyöni tarpeellisuudesta heräsi röntgenhoitajaopintojen toisena vuonna, kun opettelin annostelemaan jodivarjoaineita potilaille tietokonetomografia- ja angiografiakuvausten yhteydessä. Varjoaineita käytetään, jotta kuvissa saadaan tiettyjä elimiä tai ihmisen rakenteita erottumaan paremmin. En oikein ymmärtänyt, mitä eroa erimerkkisillä ja jodikonsentraation omaavilla varjoaineilla oli. Miksi niiden haittavaikutuksiin varauduttiin eri tavoilla eri harjoittelupaikoilla? Halusin etsiä aiheesta luotettavaa tutkimustietoa ja päädyin tekemään aiheeseen liittyvän kirjallisuuskatsauksen.

Opinnäytetyöni pitää sisällään esittelyn siitä, mitä jodivarjoaineet ovat sekä kuvailevan integroivan kirjallisuuskatsauksen niiden haittavaikutuksista. Kirjallisuuskatsaus oli minulle uusi menetelmä, joka vaati paljon uuden opettelua ja kärsivällisyyttä. Hyvän kirjallisuuskatsauksen toteuttaminen vaatii syventymistä siihen, kuinka hyvä katsaus suunnitellaan. Kuvaileva integroiva kirjallisuuskatsaus ”integroi” systemaattisia tiedonhakumenetelmiä, joilla pyritään valmistamaan tiedonhakuprosessin puolueettomuus ja läpinäkyvyys. Suosittelen kirjallisuuskatsaukseen liittyviin oppaisiin tutustumista kaikille, jotka suunnittelevat tekevänsä katsauksen. Prosessin huolellinen suunnittelu on ehdottoman tärkeää onnistumisen kannalta.

Kirjallisuuskatsauksessa selvisi, että laajemmin tutkitut haittavaikutukset ovat jodivarjoaineen aiheuttama akuutti munuaisvaurio (tai nefropatia), yliherkkyysreaktiot sekä erilaiset kilpirauhassairaudet. Myös muita vähemmän tutkittuja haittavaikutuksia on raportoitu. Jodivarjoaineiden haittavaikutuksista, erityisesti sen aiheuttamasta munuaisvauriosta, on saatavilla ristiriitaista tutkimustietoa. Haittavaikutusten syntymekanismeja ei tunneta varmasti ja niiden yleisyydestä on vaikeaa löytää varmaa tietoa.

Opinnäytetyöni tuotoksena oli mahdollisimman helppolukuinen taulukko, joka kertoo jodivarjoaineiden haittavaikutuksista. Aihe on monimutkainen, mutta toivon, että aiheesta kiinnostuneet röntgenhoitajaopiskelijat voivat hyödyntää tuotosta opetellessaan jodivarjoaineiden turvallista käyttöä. Kannustan jokaista myös itsenäiseen tiedonhakuun ja lähdekritiikin hyödyntämiseen aiheeseen tutustuessa.

Opinnäytetyöni auttoi minua ymmärtämään, kuinka ristiriitainen näyttö on johtanut eri röntgenosastojen erilaisiin toimintatapoihin siinä, miten ne pyrkivät estämään tai hoitamaan haittavaikutuksia. On tärkeää, että kuvantamisyksiköt päivittävät toimintatapojaan niin, että ne pohjautuvat näyttöön perustuvaan tietoon, sillä haittavaikutuksista julkaistaan jatkuvasti uusia tutkimuksia.

Koko opinnäytetyö löytyy TÄSTÄ.

Johanna Kerola TR14S
Sirkka Malila, lehtori
Savonia-ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyön esittely: ”Asenne ratkaisee”

Minna Kaipainen valmistui Savoniasta joulukuussa 2018 sosionomi YAMK-johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla -tutkinnosta. Hän tutki opinnäytetyössään kuntouttavan työtoiminnan kehittämistä henkilökunnan näkökulmasta Keski-Suomessa sijaitsevassa Hankasalmen kunnassa. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata, mitkä tekijät mahdollistavat ja mitkä haittaavat kuntouttavaa työtoimintaa ja millaisia kehittämisajatuksia henkilöstöllä on oman työnsä suhteen. Teemahaastatteluihin perustuva aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä.

Kaikki kasvaminen vaatii yhteistyötä

Kuntouttavan työtoiminnan tutkiminen kiinnosti Minnaa, sillä hänen kotikunnassaan Hankasalmella oli lähdetty rohkeasti uudistamaan kuntouttavaa työtoimintaa yhdistämällä sosiaalihuollon työtoiminnat ja työllistämistä tukevat palvelut sekä kehittämällä työpajatoimintaa. Lisäksi omassa työssään työ- ja yksilövalmentajana hän oli alkanut kiinnittää yhä enemmän huomiota omaan tapaansa tehdä työtä ja siihen, miten kohdata, kannustaa ja motivoida asiakkaita. Aiempi tutkimus työntekijöiden näkemyksistä oli niukkaa ja aihetta henkilöstön näkökulmasta tarkastelleita tutkimuksia löytyi vain muutama. Näin ollen aiheen laadullinen tutkiminen oli perusteltua.

 

Asenteella on väliä

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että työntekijöiden asenteilla, käyttäytymisellä ja toimintatavoilla on vaikutusta hyvän ja merkityksellisen asiakaskokemuksen syntymisessä. Kun asiakas kohdataan aidosti ja ymmärtävästi, voidaan saavuttaa luottamuksellinen suhde asiakkaaseen. Myös työntekijöiden yksilöllisillä ominaisuuksilla kuten hyvällä työmoraalilla, empatiakyvyllä ja pitkäjänteisyydellä on palvelua mahdollistava vaikutus.

”Että kyllä mulla on sitä ammattitaitoa ja osaamista heitä koutsata.” 

Kuntouttavaan työtoimintaan vaikuttavat positiivisella tavalla myös työntekijöiden kirjallinen ja suullinen ilmaisukyky, kyky antaa rakentavaa ja positiivista palautetta, vahva ammatillinen osaaminen, kuten luovuus ja monipuoliset kädentaidot, sekä tasapaino kodin ja työn välillä. On tärkeää pitää omasta työkyvystä ja jaksamisesta huolta. Kodin ja työn tasapaino tukee omalta osaltaan työssä jaksamista.

Yhteen hiileen puhaltamisella ja autetaan toinen toisiamme.”

Merkittävä toimintaa mahdollistava tekijä on laaja ja joustava verkostoyhteistyö TE-palveluiden, Kelan sekä päihde- ja mielenterveystyön kanssa. Myös seudullinen yhteistyö kokemusten vaihdon ja vertaistuen saamisen näkökulmasta on ollut hedelmällistä. Tärkeäksi tekijäksi osoittautui myös esimiehen osallistava, kuunteleva ja koulutusmyönteinen toimintatapa, jolla on tärkeä merkitys niin työntekijöiden oman jaksamisen kuin työyhteisön hyvinvoinnin ja kehittämisen kannalta.

Vaikka ihmisten tilanteet ja palvelun tarpeet ovat erilaisia, asiakkaan toiveiden, vahvuuksien ja tarpeiden tunnistaminen auttaa tavoitteiden asettelussa ja parhaimmassa tapauksessa työelämään tai koulutukseen siirtymisessä. Eräs merkittävä osa työpajojen laatutyötä on oppimisympäristöjen tunnistaminen (PAIKKO), jonka avulla työpajassa saavutettu osaaminen tehdään näkyväksi osaamistodistuksen muodossa. Osaamistodistuksista hyötyvät erityisesti ne nuoret tai aikuiset, joilla ei ole ammatillista koulutusta, opinnot ovat keskeytyneet ja joilla on erilaisia oppimisen haasteita tai huonoja koulukokemuksia.

”Pakko sitten kotona miettiä niitä seuraavan päivän töitä ja suunnitella…ajatustyötä teen että saan tämän kompleksin pyörimään.”

Minna Kaipaisen tutkimukseen osallistuneiden työntekijöiden vastauksista nousi esiin myös palvelua haittaavia tekijöitä, joita ovat työntekijän kokema kiire, liian niukat henkilöstöresurssit sekä puutteet arviointi- ja dokumentaatiotaidoissa tai yksilöohjauksessa. Kuitenkin ohjaajilla on kuntouttavan työtoiminnan lakiuudistuksen myötä seuranta- ja raportointivelvoite, joka edellyttää sekä kirjaamisosaamista että toimivaa asiakastieto- ja dokumentointijärjestelmää. Tässä saatetaan tarvita työntekijöiden lisäkoulutusta, säännönmukaisia arviointipalavereja ja uudenlaisia työkaluja havaintojen kirjaamisen tueksi. Pienellä paikkakunnalla on haasteellista saada ammattitaitoisia sijaisia nopealla aikataululla. Hyvällä työnsuunnittelulla ja töiden jakamisella voidaan kuitenkin ennakoida mahdollisia poikkeustilanteita. Työyhteisö voi esimiehen tuella selkiyttää työnkuvia ja olemassa olevia resursseja ja niiden kohdentamista.

On tärkeää tarkastella aika ajoin omaa työtapaa, käyttäytymistä ja työssä jaksamista. Siispä ei ole yhdentekevää, miten työtämme teemme. Onnistuneita käytänteitä ja kokemuksia tulisi jakaa, mikä parantaa ja laajentaa kuntouttavan työtoiminnan palvelun mainetta.

 

Sosionomi-YAMK-opiskelija Minna Kaipainen, Savonia-ammattikorkeakoulu

Ohjaava opettaja Marja-Liisa Rissanen, lehtori Savonia-ammattikorkeakoulu

 

Opinnäytetyön esittely: Sydämen vajaatoimintaan liittyvien turvotusten tarkkailu ja omahoito

Joulukuussa 2018 Savoniasta sairaanhoitajiksi valmistuneet Vilma Tiilikainen, Katja Mustonen ja Katja Vehniäinen tekivät opinnäytetyönsä sydämen vajaatoimintaan liittyvien turvotusten seurannasta ja omahoidosta. Tuotoksena opiskelijat tekivät opasvideon, joka julkaistiin Terveyskylä.fi-sivustolla.

Omahoito parantaa potilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja toimii siltana terveempään tulevaisuuteen.

”Opinnäytetyömme lähti käyntiin syksyllä 2017. Meillä oli jo alkusyksystä kolmen hengen tyttöporukka kasassa ja yhdessä lähdimme aihetta miettimään tulevalle työllemme. Meitä kaikkia kiinnostivat sydänpotilaan hoitotyö ja sydänsairaudet ylipäätänsä. Olimme opintojen aikana kukin jo olleetkin Kysin sydänosastoilla harjoitteluissa. Saimmekin melko pian kiinnostavan yhteydenoton sydäntoimenpideyksikön sairaanhoitajalta, joka oli aloittamassa Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa projektikoordinaattorina. Kiinnostuksemme hankkeesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista heräsi.

Opinnäytetyönämme suunnittelimme ja tuotimme sydämen vajaatoimintapotilaille suunnatun omahoidollisen ohjausvideon. Videolla kerrottiin sydämen vajaatoimintapotilaiden alaraajojen turvotusten päivittäisestä seurannasta ja omahoidosta sekä annettiin potilaille tietoa siitä, miten turvotuksia tutkitaan ja millaisissa tilanteissa olisi syytä hakeutua hoitoon. Videolla turvotuksia ja niiden tutkimista havainnollistettiin kahden esimerkkipotilaan avulla. Toisella potilaalla

oli runsaasti turvotuksia alaraajoissa ja toisella, vertailun vuoksi, ei ollut turvotuksia. Liikkuvan kuvan sekä selkeän ja helposti ymmärrettävän kerronnan avulla esittelimme, kuinka turvotuksia tulisi päivittäin seurata kotioloissa. Valmis video julkaistiin toukokuussa Terveyskylä.fi-sivustolla Sydänsairauksien talossa.

Väestön ikääntymisestä johtuen sydämen vajaatoimintapotilaiden määrä tulee tulevaisuudessa

kasvamaan. Sydämen vajaatoimintaa sairastavan potilaan hoidossa omahoidon ohjaus on keskeinen tekijä, koska esimerkiksi sairaalahoidon tarvetta voidaan vähentää omahoidon tukemisella. Sydämen vajaatoiminnassa hyvä ja perusteellinen omahoidon ohjaus edistää potilaan hoitoon sitoutumista. Tämä taas vähentää sydämen vajaatoiminnan vaikeutumista sekä parantaa potilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Opinnäytetyön tekeminen oli opettavainen ja antoisa kokemus. Tietomme ja taitomme sydämen vajaatoiminnan hoidosta sekä omahoidon merkityksestä vahvistuivat. Tulemme varmasti tulevassa työssämme kohtamaan paljon sydämen vajaatoimintaa sairastavia, ja siksi onkin tärkeää osata tunnistaa turvotuksia sekä ohjata potilaita turvotusten päivittäisessä seurannassa ja omahoidossa. Saimme mielestämme tuotettua havainnollistavan ja informatiivisen videon, josta toivomme potilaiden hyötyvän. Potilaiden lisäksi videota voivat hyödyntää sekä alan ammattilaiset että opiskelijat.”

Vilma Tiilikainen TN15SB
Anne Karuaho, suomen kielen ja viestinnän lehtori

 

Linkki opasvideoon: https://www.terveyskyla.fi/sydansairaudet/tietoa-sydänsairauksista/sydämen-vajaatoiminta/omahoito/oireiden-ja-elämänlaadun-seuranta

 

Teknologia ja robotiikka – uhka vai mahdollisuus?

Teknologia ja sen käyttö ikääntyneen hoitotyössä on lisääntymässä merkittävästi. Ennakkoluuloihin törmää yllättävän usein teknologiasta puhuttaessa niin asiakkaiden kuin hoivatyöntekijöiden keskuudessa ikään katsomatta.  Toinen yleinen kommentti työntekijöiden sanomana on: ”Nämäkö ne meidän työt sitten tekee?” Toisaalta teknologia ja robotiikka herättävät suurta kiinnostusta ja iloa. Yhden asiakkaan sanomana kuului: ”Olisi ihana, jos se sanoisi ’I Love You’

Savonian Weltech- ja Hyvinrobo-hankkeet kehittävät alueen teknologia- ja robotiikkatietoisuutta ja osaamista sekä selvittävät niiden käyttömahdollisuuksia alueella. Molempien hankkeiden tavoitteena on kouluttaa opiskelijoita, opettajia sekä hoivatyöntekijöitä omalla alueella. Tarkoituksena on myös hankkia uutta teknologiaa ja tehdä nopeita kokeiluita kokeiluja työelämässä uuden teknologian avulla sekä selvittää teknologian hyödynnettävyyttä asiakas- ja potilastyössä.

Weltech-hankkeessa tehtiin teknologiakartoitus, jossa selvitettiin kirjallisuuskatsauksen, haastattelujen ja kyselyn avulla, miten teknologia nähdään ja miten sitä käytetään hoivatyössä tällä hetkellä. Kartoituksen yhteenvetona voitaneen todeta, että teknologiaa käytetään hoivayksiköissä jo jonkin verran ja niiden käyttöasteessa on suuriakin vaihteluita. Olennaista teknologian käytössä on perusteltu  hyötynäkökulma asiakkaalle, esimerkiksi yksinäisyyden torjuminen.

Keskeistä onnistuneissa kokeiluissa on ollut se, että teknologian käyttöönotolla pystyttiin vastaamaan johonkin todelliseen tarpeeseen, jolloin teknologia myös jäi käyttöön kokeilun jälkeen. Hoitotyöntekijöiden koulutus ikääntyneiden teknologian käytön tukemiseen tulee olla riittävää ja hyvin käytännönläheistä. Teknologian käytön tuki ja ohjeistus tulisi olla saatavilla työssä päivittäin, esimerkiksi pikaoppaiden muodossa. Lisäksi teknologian käytön tulee olla selkeästi perusteltua, ja perehtymiseen tulee varata riittävästi aikaa. Myös lähiomaisten ohjaamiseen tulisi kiinnittää huomiota. Teknologian käyttöönoton ei tulisi viedä aikaa perinteiseltä vuorovaikutteiselta hoitotyöltä, vaan teknologian käytöstä tulisi sopia yhteisesti ikääntyneen, omaisen ja hoitotyöntekijän kanssa.

Oikein suunniteltuna ja “annosteltuna” teknologiset sovellukset tuottavat lisäarvoa ikääntyneelle, hänen omaiselleen sekä hoitotyöntekijälle. Olennaista on ikääntyneen oman asiantuntijuuden ja aktiivisen osallisuuden huomioinen ja tukeminen näiden sovellusten käyttöä suunniteltaessa. Teknologian suunnittelu tulisi perustua ikääntyneen yksilöllisiin tarpeisiin, toimintakykyyn ja terveydentilaan. Myös ikääntyneelle tulee taata riittävä ja selkokielinen perehdytys.

Teknologian käytön edellytykset ikääntyneen hoivatyössä Hyvinrobo-hankkeen mukaan

Hyvinrobo-hankkeessa on selvitetty Vetrean ja Savaksen johdon, työntekijöiden ja asiakkaiden näkemyksiä robotiikasta. Yhteistyökumppaneiden luona käytiin robottien kanssa ja toiminnan ohella pohdittiin robotiikan mahdollisuuksia yksiköissä. Asukkaat kokivat NAO- ja Alfa-robotit hyvin myönteisinä kavereina. Heitä toivottiin mukaan rokkaamaan, uimaan ja moneen muuhun arjen tapahtumaan. Henkilökunnan näkökulmasta robotiikkaa voisi hyödyntää motivointi- ja virkistyskäyttöön. Hoitohenkilöstön mielestä asiakkaiden toiminnanohjailussa teknologialle oli selkeä tarve, esimerkiksi aamupalalla robotti voisi ohjata toimintaa. Henkilökunta näki myös teknologisten sovellusten arvon oman työn kuormittumisen keventäjänä. Robotin tehdessä arjen askareita heidän aikaansa vapautuisi asukkaiden kanssa muuhun käyttöön.

Hankkeen robotit käytännön työssä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opettajana hankkeisiin mukaan pääseminen on mahdollistanut hypyn lähes tuntemattomaan mutta todella mielenkiintoiseen maailmaan. Teknologian harjalla ratsastaminen opettajan työn ohella ei ole helppoa. Kehityksen vauhti on päätä huimaava – kuinka opettajana pysyn kehityksessä mukana – ja tarvitseeko edes pysyä? Teknologialla on työllemme selkeä lisäarvo. Tarvitaan kuitenkin rohkeutta ottaa käyttöön uusia sovelluksia ja opetella uutta. Silloin voi päätyä yrityksen ja erehdyksen kautta oppimiseen.

Minna Kaija-Kortelainen, sosiaalialan lehtori, Savonia

Anu Kinnunen, fysioterapian lehtori, Savonia

Tarja Väisänen, opettaja, Savon ammattiopisto

Kuulumisia koulutuspäiviltä – Sädeturvapäivät 2018

Röntgenhoitajan tutkinto-ohjelman lehtori Tuula Partanen osallistui marraskuun alussa Sädeturvapäiville, jotka järjestettiin Tampereella. Päivillä esiintyi monia tunnettuja alan asiantuntijoita kertomassa lääketieteellisen säteilyn uusimmista tuulista.

Sädeturvapäivät ovat lääketieteellisen säteilyn käyttäjien tärkein valtakunnallinen neuvottelu- ja täydennyskoulutustapahtuma. Päivien järjestäjänä toimivat Suomen Radiologiyhdistys (SRY) ja Säteilyturvakeskus (STUK) yhteistyössä Sairaalafyysikot ry:n ja Suomen röntgenhoitajaliiton kanssa. Sädeturvapäivien tavoitteena on toimia säteilyn käytön ammattilaisten neuvottelupäivinä, joissa käsitellään säteilyn käyttöön liittyvät ajankohtaiset asiat ja muodostetaan yhteinen tapa viedä ne käytäntöön. Päivien ohjelma toimii myös säteilyn käytön täydennyskoulutuksena, ja täyttää näin ST 1.7 -ohjeen mukaista täydennyskoulutusvaatimusta.

Kuvantamistutkimuksissa ja -toimenpiteissä voidaan hyödyntää virtuaalitodellisuutta ja 3D- tulosteita.

2018 Sädeturvapäivien luentojen aiheet olivat Kuvantamisen haasteet terveydenhuollon teknologian murroksessa, Tekoäly, Annosseuranta optimoinnin tukena, Henkilökunnan dosimetria, Tekoälyn mahdollisuudet radiologiassa, Abdominaaliradiologia, Natiivikuvantaminen ja ennakoiva kliininen arviointi, Läpivalaisun rooli tänään ja huomenna, HIFU-hoidot gynekologiassa, Säteilyturvallisuuspoikkeamat sekä Magneettikuvausten turvallisuus. Luennot olivat päällekkäisiä, joten osallistuin eri sessioihin oman kiinnostukseni mukaan. Seuraavaksi koontia seuraamistani luennoista.

Toimialajohtaja Juhana Hakumäki Tukholman Karoliinisesta Instituutista puhui omassa luennossaan Karoliinisen sairaalan kuvantamisen toiminnasta ja tekoälyn mahdollisuuksista. Tekoälyn odotetaan tuovan ratkaisuja kuvantamisen saatavuuteen ja laadun parantamiseen. Tekoäly voi tulevaisuudessa mm. auttaa valitsemaan kullekin potilaalle ja hänen oireisiinsa parhaiten sopivan kuvausmenetelmän genomiperustaa käyttäen. Kuvantamistutkimuksissa ja -toimenpiteissä voidaan hyödyntää virtuaalitodellisuutta ja 3D- tulosteita. Ongelmia kuitenkin on vielä paljon, mutta tulevaisuudessa tekoälyn avulla voidaan automatisoida kuvantamisprosesseja ja diagnostiikkaa.

Fyysikko Antti Kotiaho Oulun yliopistollisesta sairaalasta kertoi Oulussa käytössä olevasta Radimetrics-annoskeräysohjelmistosta, jota käytetään kuvan laadun optimoinnin tukena. Digitaalisessa kuvassa on paljon dataa, jota ei vielä osata käyttää hyväksi. Kuvista saatavan informaation avulla on mahdollista saada selville poikkeavia tapahtumia paremmin, ja niihin pystytään puuttumaan ennen kuin vakavia säteilynkäytön ongelmia ehtii muodostua. Ohjelmistoa käytetään myös säteilyannosten optimointiin, ja esimerkiksi eri kuvausarvojen vertailua voidaan tehdä eri laitteiden välillä.

Henkilödosimetriasta kertoi sairaalafyysikko Minna Husso KYS Kuvantamiskeskuksesta. Husson luennossa käytiin läpi henkilöannoksen kolme eri suuretta: Hp[10] syväannos, joka kuvaa koko kehon annosta, Hp [0,07] pinta-annos, joka kuvaa ihoannosta ja Hp[3], joka on silmän henkilöannosekvivalentti. Yleisin tällä hetkellä käytössä oleva henkilödosimetrimittari on termoluminenssidosimetri (TLD). Uutta mittausmenetelmää edustaa DIS-dosimetri (direct ion storage), jonka toimintaperiaate perustuu ionisaationkammioon, josta säteilyn synnyttämät varaukset kerätään puolijohteen avulla. DIS-dosimetri voidaan lukea erillisellä luentalaitteella koska tahansa. Luentalaite voi olla lähellä dosimetrin käyttöpaikkaa, mikä mahdollistaa esimerkiksi päiväkohtaisten tai tehtäväkohtaisten annosten seurannan. DIS on ns. ryhmädosimetri. TLD- ja DIS- dosimetrit ovat nk. passiivisia mittareita, jolloin mitattu annos luetaan mittarista jälkikäteen. Säteilylain uudistus laskee henkilöstön annosrajoja, esimerkiksi vuotuinen annos laskee 150mSv > 20 mSv. Suomessa ei ole tällä hetkellä käytössä STUKin hyväksymää silmän henkilöannoksen mittaria.

Turussa on otettu käyttöön magneettikuvauksella ohjattu korkeaintensiteettinen fokusoitu ultraäänihoito, MRI-ohjattu HIFU (High intensity focused ultrasound). MRI-ohjatussa HIFU-hoidossa ultraääniaallot fokusoidaan kasvainkudokseen, jonne muodostuu paikallinen korkean intensiteetin ultraäänialue. Tällä alueella lämpötila nousee nopeasti, ja kudoksen lämmittäminen yli 57 celsiusasteeseen aiheuttaa kohdekudoksessa mm. koagulaationekroosia ja palautumattomia soluvahinkoja. Hoitomuotoa käytetään sekä hyvän- että pahanlaatuisten kasvainten hoitoon. Turussa potilaat ovat tähän asti olleet pääasiassa syöpäpotilaita ja gynekologisia potilaita, joilla on myoomia. Myös luutuumoreita ja eturauhasen muutoksia on hoidettu HIFUlla, mutta menetelmä ei sovellu selkärangan eikä kallon luun hoitoihin. HIFU-hoidot kestävät 2–4 tuntia, joten potilaan tulee olla hyväkuntoinen ja anestesiakelpoinen. Fyysikko Teija Sainio ja radiologi Heikki Pärssinen luennoivat HIFU-hoidoista TYKSissä.

HUS radiologi Kimmo Lappalainen, röntgenhoitaja Pirita Nieminen TAYS ja radiologian erikoistuva lääkäri Timo Laine TAYS luennoivat aiheesta Läpivalaisun (LPV) rooli tänään, entä huomenna? Tarkkuudeltaan paremmat kuvantamismenetelmät magneetti (MRI)- ja tietokonetomografiakuvaus (TT) ja tähystystekniikan kehitys ovat syrjäyttäneet perinteiset läpivalaisututkimukset etenkin ruoansulatuskanavan tutkimuksissa. Useassa sairaalassa on siirrytty toteuttamaan myös defekografiatutkimukset eli peräsuolen toimintatutkimukset läpivalaisun sijaan TT- ja magneettikuvauksina. Melkein kaikki tällä hetkellä oleva LPV-toiminta on toimenpidekuvantamista kuten uroradiologisia pyelostomioita ja gastroenterolgisia sappidreneerauksia ja ERCP:tä (Endoskooppinen retrogradinen kolangiopankreatikografia). LPV-kuvauksia tehdään kuitenkin vielä toiminnallisina kuten esimerkiksi nielemisfunktio- ja ruokatorvitutkimuksia. Lapsille tehdään vielä jonkin verran miktiokystografioita (virtsarakon toiminnan varjoainetutkimus). Suomessa perinteisiä LPV-laitteita on enää isoissa keskussairaaloissa.

Luennot olivat mielenkiintoisia, ja päivien aikataulu oli tiukka. Vaikka aikataulu oli tiukka, olivat päivät erittäin antoisat ja ajatuksia herättävät. Anti sai pohtimaan röntgenhoitajan tutkinto-ohjelman näkökulmasta mm. sitä, milloin voisimme ottaa opiskelijoille DIS-dosimetrit käyttöön ja ovatko ne halvempia kustannukseltaan kuin nykyiset TLD-dosimetrit. Ajatuksia herättivät myös tekoälysovellukset ja tulevaisuus kuvantamisen opetuksessa sekä HIFU-hoitojen ottaminen mukaan esimerkiksi syöpäpotilaan hoitamisen eli sädehoidon opintoihin. Mietintää aiheutti myös, miten jatkossa toteutamme perinteisen LPV-tutkimusten harjoittelun, kun harjoittelupaikkojen saatavuus vähenee.

Savoniasta valmistuneita röntgenhoitajia osallistui päiville useita, ja heidän kanssaan oli mukava jutella ja vaihtaa kuulumisia. Kirsikkana kakun päällä iltaohjelmassa esiintyi Lauri Tähkä.

Koulutuspäivien luentojen abstraktit voi lukea Sädeturvapäivien verkkosivuilta.  http://www.sadeturvapaivat.fi/index.php?688  

Tuula Partanen
Lehtori, röntgenhoitajan tutkinto-ohjelma

Kansainvälisyys työssä

Savonian terveysalan yliopettaja Pirkko Kourilla on vankka kokemus eri kulttuureista ja kansainvälisyydestä sekä kansainvälisestä yhteistyöstä: hän toimii esimerkiksi Savonian sosiaali- ja terveysalan Kiinan maavastaavana. Kourilla on myös kansainvälisiä luottamustoimia, ja hän on mm. telelääketieteen ja eHealth-alan kansainvälisen kattojärjestön ISfTeH:n varapuheenjohtaja. ”Kansainvälisyys kannattaa”, Kouri kertoo.

Pirkko Kouri (toinen oik.) elokuussa Brasiliassa eHealth-konferenssissa, jossa hän oli kutsuttuna asiantuntijana.

Perinteisesti kansainvälistä osaamista pidetään lähinnä kielitaitona, suvaitsevaisuutena ja kulttuurisena osaamisena, jotka mahdollistavat työskentelyn monenlaisten ihmisten kanssa, ja jota hankitaan useimmiten oleskelemalla ulkomailla. Nykyisin maailma on yhteinen toiminta-alusta, ja kansainvälisyys on koko ajan läsnä sekä kaukaisinkin maailmankolkka on nopeasti saavutettavissa nopeitten matkustusyhteyksien ansiosta. Lisäksi nopeiden digitaalisten yhteyksien ja välineiden avulla ollaan entistä enemmän tekemisessä toisten kanssa ajasta ja paikasta riippumatta. ”Ajattomuus” ei liity pelkästään monimuotoiseen vapaa-aikaan, sillä myös työn luonne muuttuu yhä enemmän virka-ajasta (klo 8–16) laajemmaksi, varsinkin, jos on maapallon ympäri kumppaneita, joiden kanssa työskennellään yhdessä. Tällöin laajempi näkemys kansainvälisestä osaamisesta sisältää myös tuottavuutta, uusien tapojen oppimista sekä kykyä oppia ja ajatella omaa kokemuspiiriä laajemmin.

Kansainvälistyminen sisältää kaikenlaisen rajat ylittävän koulutuksen ja yhteistyön. Savonia-ammattikorkeakoulun näkökulmasta kansainvälistyminen tarkoittaa monenlaista toimintaa. Se on mm. Savonian opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuuden toteutumista, opetussuunnitelmien ja englanninkielisten tutkintojen kansainvälistä kehittämistä, kaksois- tai yhteistutkintojen suunnittelua ja toteutusta, tutkimus- ja kehittämistoimintaa, koulutusvientiä sekä Savonian ja yritysten yhteistyötä. Lisäksi toisaalta tunnistetaan kotikansainvälistyminen, johon sisältyy opiskeluun liittyviä kansainvälisiä elementtejä kuten opetussuunnitelmat, opetus ja oppimisprosessit, vapaa‐ajan toiminta ja paikallisten kulttuuristen yhteisöjen toteutettava yhteistyö.

Kansainvälistyminen hyödyttää yksilöä monin eri tavoin. Kun esimerkiksi selviytyy ennakoimattomissa tilanteissa, itseluottamus ja tiimityötaidot kasvavat.

Kansainvälistyminen hyödyttää yksilöä monin tavoin. Muualla toimivan henkilökohtaiset ja sosiaaliset valmiudet ”testataan” vieraalla maalla. Sopeutumiskyky, haasteisiin vastaaminen ja aloitteellisuus ovat hyviä taitoja. Kuullun ja luetun ymmärtämisen kielitaito kehittyy varmasti vaihdossa, jossa pääosin viestimiseen käytetään englannin kieltä. Vahvasta kielitaidosta on apua kulttuurien välisissä taidoissa.  Opiskelijoita kannustaa ajatus siitä, että kansainvälisyysosaaminen parantaa työllistymismahdollisuuksia. Rinnan myös opiskelumotivaatio ja halu kehittyä kasvavat.  Kansainvälisessä ympäristössä väistämättä tapahtuu myös henkilökohtaista kasvua sekä uudistumista. Kun selviytyy ennakoimattomissa tilanteissa, itseluottamus ja tiimityötaidot kasvavat. Pitemmissä vaihdoissa syntyy monen tasoisia sosiaalisia suhteita ammatillisista yhteyksistä aina uuteen ystävyyteen saakka. Tietämys eri maista ja niiden kulttuurisista piirteistä kasvaa ja tuo uutta sisältöä elämään sekä usein myös työhön.

Mitä käytännön seikkoja kansainväliseen toimintaan sitten liittyy? Maasta riippuen voidaan tarvita kutsukirje esimerkiksi viisumin saamiseksi. Kutsu on vapaamuotoinen asiakirja, josta on käytävä ilmi kutsuvan yrityksen tai yksityisen henkilön yhteystiedot sekä kutsuttavan tiedot, kuten nimi, syntymäaika, osoite, passin numero, matkan tarkoitus ja kesto. Kannattaa myös kirjata, korvaako kutsuja jotain kuluja matkaan liittyen. Kutsukirjeen laatijalla on nk. isännänvastuu kutsun voimassaoloaikana.

Eri käytänteistä esimerkkinä voisivat olla seuraavat asiat: Kiinassa käyntikortit annetaan kahdella kädellä. Kiinassa sylkeminen on yleinen tapa, kun taas Singaporessa kadulle sylkemisestä voi saada jopa sakkoja, Viron tieliikennelain mukaan heijastin on pakollinen ja käyttämättä jättäminen voi aiheuttaa sakkorangaistuksen. Pimeällä, huonolla näkyvyydellä ja varsinkin talvella heijastin kiinnitetään päällysvaatteisiin oikean käden puolelle.  Iso-Britanniassa säästä puhuminen ja small talk ovat tavanomaisia. Toiselta kysytään aina ”How are you?” ” You alright?”  Useimmiten kysyjää ei edes kiinnosta kuulla sen enempää päivän kuulumisista, vaan hän kysyy pelkästä kohteliaisuudesta. Useilla Afrikan vanhoilla kulttuureilla on vahvat, kunniakkaat perinteet.  Heimokulttuurit ovat erilaisia, jopa saman valtion alueella elävien eri heimojen ja klaanien kesken. Luonnonilmiöiden palvonta sekä taikaopit ovat arjessa läsnä vahvasti useiden heimojen piirissä, ja nälkä ja lukutaidottomuus ovat yleistä. Intiassa matkustaessa on kohteliasta koettaa seurata maan tapoja. Esimerkiksi tervehtiminen ja hyvästijättö tapahtuvat tuomalla kämmenet yhteen rinnan korkeudella ja hieman kumartaen, ilmaisuna käytetään ”namaskar” tai ”namaste”.

TKI-toiminnassa, esimerkiksi hanketta valmistellessa, on hyvä saada selville, miten päätöksenteko toteutuu eri maissa ja varata riittävästi aikaa, jotta mm. hankedokumenttiin saadaan allekirjoitukset ajoissa. Usein hanketta valmistelevilla ei ole allekirjoitusoikeutta. Hankkeiden loppuvaiheeseen liittyy tulosten julkistaminen konferenssin/seminaaritapahtuman avulla. Silloin on hyvä suunnittelun apuna miettiä, miksi tapahtuma tehdään, kenelle se on suunnattu ja miten tapahtuman vastuut, velvollisuudet ja oikeudet jakautuvat eri kumppaneiden välillä. Jos tuotetaan julkaisu, myös sen tekemisessä kannattaa sopia työnjaosta. On tärkeää pyytää luvat mm. valo- ja videokuvauksesta ja esitysmateriaalin käytöstä, sillä Facebook ja Twitter-tyyppiset sisällön levitystavat eivät ole kaikille mieluisia.

Etukäteen kannattaa perehtyä uuteen maahan ja kulttuuriin, johon on menossa. Se helpottaa sopeutumista, varsinkin jos maassa oloaika on pitempi. Kun tietää riittävästi kulttuurista ja maan tavoista, on sujuvampaa esimerkiksi neuvotella yhteistyöstä. Kansainvälisyyteen on ”hyvä saattaa” eli saada riittävästi ohjausta joko KV-toimiston ja -koordinaattorien kautta tai aiemmin ulkomailla olleilta kollegoilta tai vertaisilta. Ulkoministeriöön kannattaa tehdä matkustusilmoitus toisessa maassa oleskelusta. Jos jotain yllättävää tapahtuu vieraalla maalla, näin henkilö voidaan parhaiten saada kiinni. Kansainvälisyys kannattaa!

Pirkko Kouri
Yliopettaja

‘’Onko teillä hajuakaan, kuinka vaarallinen aine on fluori?’’ – Miksi fluoria vastustetaan?

Suuhygienistiopiskelijat Aino Juusola ja Anni Kaiharju tutkivat opinnäytetyössään fluorin käyttöön liittyviä käsityksiä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että fluorin käyttöön suhtaudutaan monella eri tavalla, ja käsitykset voivat olla hyvin negatiivisestikin värittyneitä.

Fluoritabletteihin yhdistetään monenlaisia käsityksiä. Kuva: Wikimedia Commons

Fluori on alkuaine, jota lisätään erilaisiin suun hoitotuotteisiin esimerkiksi hammastahnoihin. Fluorilla on todettu ennaltaehkäisevä vaikutus karioitumisen eli hampaan reikiintymisen kannalta. Se vaikuttaa hampaan pinnalla kemiallisesti pysäyttäen alkavan kariesvaurion. Vaikka fluorilla on tutkitusti terveyttä edistävä vaikutus, on sosiaalisessa mediassa
noussut esiin keskusteluja fluorin vaarallisuudesta ja sen tarpeellisuutta on kyseenalaistettu. Savonia-ammattikorkeakoulussa tehtiin opinnäytetyönä katsaus internetin keskustelupalstoille, jonka tarkoituksena oli selvittää, miksi fluorituotteita ei haluttu käyttää suun omahoidossa.

Katsauksessa tuli esille viisi käsitystä fluorista, joilla ihmiset perustelivat päätöstään olla käyttämättä fluorituotteita suun omahoidossa. Vastaukset käsityksiin pohjautuvat useisiin kansainvälisiin tutkimuksiin.

 

  1. Fluorin uskottiin kertyvän keskushermostoon ja aivoihin aiheuttaen muun muassa oppimisvaikeuksia ja lisäävän muistisairauksien riskiä.

Vastaus käsitykseen: Sloveniassa tehdyn katsauksen mukaan hampaiden hoidossa käytetyn fluorin ei ole tutkitusti osoitettu aiheuttavan ongelmia keskushermoston tai aivojen toiminnalle. Fluoria suositellaan paikalliseen käyttöön, jolloin systeemiseen verenkiertoon ja tätä kautta aivoihin ja muualle elimistöön pääsee hyvin vähän fluoria.

  1. Fluorin hyötyjä suun terveydelle epäiltiin ja fluorin uskottiin olevan vahingollista hampaille.

Vastaus käsitykseen: Kun fluorituotteita käytetään suun omahoidossa suositusten mukaisesti, fluori ei aiheuta haittaa hampaille, vaan suojaa hampaita reikiintymiseltä. Fluorilla on kuitenkin todettu yli suositusten saatuna haittavaikutuksia. Lapsen kehittyvään hampaistoon voi kehittyä kiillehäiriötä eli fluoroosia, joka esiintyy hammaskiilteen vaaleana tai ruskeana laikkuisuutena. Fluoroosi voi kehittyä hampaistoon, jos lapsi altistuu pitkäaikaisesti fluorille yli fluorin saantisuositusten. Fluoroosin riskiä lisää, jos talousvetenä käytettävässä pohjavedessä on runsaasti fluoria. 

  1. Fluorin myrkyllisyys ihmiselle ja ympäristölle oli keskustelupalstoilla esiintynyt huolenaihe

Vastaus käsitykseen: Fluoria itsessään alkuaineena käytetään teollisuudessa raaka-aineena ja muiden tuotteiden jalostamiseen, mutta hampaiden hoidossa käytettävä fluori ei ole puhdasta fluoria vaan yhdiste. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi hammastahnoissa käytetyt natriumfluoridi ja tinafluoridi ovat täysin turvallisia tuotteita, jotka eivät vahingoita ympäristöä. 

Jos nauttii huomattavasti yli suositusten fluorituotteita, myrkytystilan muodostuminen on mahdollista. Helsingin ylipistossa tehdyn tutkimuksen mukaan fluorimyrkytys on mahdollinen, jos nauttii fluoria 5 mg painokiloa kohden. Esimerkiksi 20 kg painavalle lapselle myrkyllinen määrä fluoria on noin 300-400 fluoritablettia, joiden vahvuus on 0,25 mg. Fluorimyrkytyksen yleisimmät oireet ovat pahoinvointi ja mahakipu. 

  1. Aineenvaihdunnan ja hormonitoiminnan häiriöiden suurentunut riski fluorin vaikutuksesta nousivat esiin kirjoituksissa

Vastaus käsitykseen: Tieteellisesti ei ole pystytty osoittamaan fluorituotteilla olevan yhteyttä aineenvaihdunnan tai hormonitoiminnan häiriöihin. Alkuaineena fluori on hyvin reaktiivinen muiden aineiden kanssa, mutta ihmisen elimistössä fluorin reaktiivisuus näkyy vain hampaan kariesvaurion korjaantumisessa fluorin ansiosta.

  1. Hyvät kokemukset fluorittomista suun hoitotuotteista olivat myös yksi syy fluorituotteiden käyttämättömyydelle

Vastaus käsitykseen: Fluorittomien tuotteiden käyttökokemukset vaihtelevat paljon. Hampaiden reikiintymisen aiheuttaa bakteeri, joka esiintyy niiden ihmisten suussa, jotka ovat saaneet tartuntana kyseisen bakteerin lapsena. Suussa on myös muita karieksen syntyyn vaikuttavia bakteereita. Jokaisella aikuisella on suussaan enemmän tai vähemmän näitä bakteereja, jolloin fluorihammastahnan käytön tärkeys korostuu.

Tieteellisesti ei ole pystytty osoittamaan, että fluorilla olisi paikallisesti käytettynä tai ruuansulatuskanavan kautta otettuna muuta vaikutusta elimistölle kuin hampaiden reikiintymisen ehkäisy fluorin käyttösuosituksia noudattaessa. Pelko fluorin aiheuttamista vaurioista elimistössä ja sen toiminnassa on siis aiheeton, kun käyttää fluorituotteita suositusten mukaisesti.

Käypä hoito -suositukseen on koottu fluorihammastahnan käyttösuositukset ikäryhmittäin.

Alle 3-vuotiaat: 1000-1100 ppm (parts per million) fluoria sisältävää hammastahnaa sipaisu kerran päivässä
3 – 6-vuotiaat: 1000-1100 ppm fluoria sisältävää hammastahnaa kahdesti päivässä lapsen pikkusormen pään kokoinen nokare.
Yli 6-vuotiaat: 1450 ppm fluoria sisältävää hammastahnaa kahdesti päivässä 0,5–2 cm:n kokoinen nokare.

Fluorilla on tärkeä asema reikiintymisen ennaltaehkäisyssä. Hampaiden harjaaminen kahdesti päivässä fluorihammastahnalla edistää suun ja hampaiden terveyttä merkittävästi. Merkitys korostuu varsinkin lapsilla, kun hampaat ovat puhkeamassa, sillä fluori vahvistaa kehittyvää hammaskiillettä kestävämmäksi. Suomalaiset lapset harjaavat yhtä laiskemmin hampaitaan. Myös epäsäännölliset ruokailutottumukset, napostelun ja makeiden juomien lisääntyminen aiheuttavat suurentuneen riskin reikiintymiselle. Fluorihammastahnan käyttö ja säännölliset ruokailutottumukset ovat avainasemassa hampaiden reikiintymisen ennaltaehkäisyssä. Jos jokin fluorihammastahnassa tai muissa fluorituotteissa mietityttää, on hyvä kysyä neuvoa suun terveydenhuollon ammattilaisilta.

Aino Juusola, suuhygienistiopiskelija, Savonia-ammattikorkeakoulu
Anni Kaiharju, suuhygienistiopiskelija, Savonia-ammattikorkeakoulu
Ohjaava opettaja Kaarina Sirviö, yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu

 

Tuoreen opinnäytetyön esittely – Improvisaatiolla helpotusta esiintymisjännitykseen

Esiintymistä jännittää suurin osa opiskelijoista, ja koska opiskeluihin kuuluu paljon suullista esiintymistä ja esittämistä, voi jännittämisestä aiheutua suurikin opiskelijan elämää kuormittava tekijä. TT15K-ryhmän opiskelijoidenLiisa Antikaisen ja Siiri Huuskosen vastavalmistunut opinnäytetyö käsittelee improvisaation vaikutusta esiintymisjännityksen vähentämiseen ja hallitsemiseen.

”Kaikki lähti siitä liikkeelle, kun opinnäytetyön aloitusseminaarissa sain idean päähäni haluavani tehdä opinnäytteeni aiheesta, joka oikeasti kiinnostaisi minua. Kävin heti seminaarin päätteeksi kertomassa opettajalle, että minua kiinnostaisi yhdistää osaamistani luovalta puolelta ja tutkia esiintymisjännitystä. Opettaja näytti vihreää valoa, kunhan löytäisin aiheelle tilaajan sekä jonkun, jonka kanssa tehdä opinnäytetyö. Saman tien kyselyä päälle, ja kumppanikseni tähän tutkimusmatkalle lähti Siiri Huuskonen ja tilaajaksi saimme Savonian ja Talentreen Tahtotilana-yhteistyöhankkeen.

Päädyimme tutkimaan aihetta, mitä vaikutuksia improvisaatiolla on esiintymisjännitykseen. Pidimme syksyllä 2017 ”Varmuutta esiintymiseen” -kurssin, johon osallistui vapaaehtoisia opiskelijoita eri Savonian kampuksilta. Kurssikertoja oli viisi ja jokaisella tunnilla oli oma teemansa improvisaation eri aihealueista. Käsittelimme kerroilla improvisaation perusasioita, kuten iloista mokaamista, tarjousten hyväksyntää sekä tyrmäystä ja statusharjoituksia. Viimeisellä kerralla teimme myös rennolla asenteella pienen esiintymisharjoituksen.

Mitä improvisaatio on? (klikkaa kuvaa) Kuva Siiri Huuskonen.

Mitä improvisaatio sitten on? Usealle sanasta improvisaatio tulevat mieleen Putous ja Vedetään hatusta -tyyliset tv-sarjat. Ne ovat myös improvisaatiota, mutta väittäisin, että ihan meistä jokainen osaa improvisoida ja onkin improvisoinut elämässään. Se on vain se hetki, kun valmiiksi ajateltu käsikirjoitus menee pipariksi ja täytyy alkaa tyhjästä päästä nyhtämään ideoita, miten tilanne jatkuisi eteenpäin. Improvisaation pääperiaatteita ovat tarjous, hyväksyntä ja tyrmääminen, jotka ovat ihan perusasioita vuorovaikutuksessa. Tarjotaan ideoita sanoin tai elein, ja toinen osapuoli joko hyväksyy tai tyrmää sen. Tyrmääminen on se tylsä vaihtoehto, koska asiat eivät silloin etene, ja asian tarjonneelle tulee hölmö olo ja ajatus siitä, miksi edes ehdottikaan mitään. Hyväksyntään voi lisätä niin sanotun ”joo ja” -menetelmän eli hyväksyy toisen esittämän tarjouksen ja lisää oman ideansa siihen lisäksi. Tällöin saadaan aikaiseksi toimintaa ja tekeminen muodostuu yhteiseksi. Esiintymisjännittäjille jo se, että uskaltaa edes tarjota ehdotusta, voi muodostua haastavaksi asiaksi. Kaikkein tärkeintä ohjaamisessa onkin luoda hyväksyvä ilmapiiri, ja eipä hyväksyvä ilmapiiri pahitteeksi olisi muuallakaan elämässä. Improvisaatioon kuuluu termi ”iloinen mokaaminen”, jolla tarkoitetaan sitä, ettei moka kaada maailmaa vaan otetaan moka ilolla vastaan.  Ja jos on oikein näppärä, mokaa voi käyttää hyödyksi esiintyessä. Loppujen lopuksihan yleisö ei tiedä, mitä esiintyjän kuuluisi siinä tilanteessa ”oikeasti” tehdä.

Aiheena tämä on ollut aivan äärimäisen mielenkiintoinen, ja saimme paljon eväitä reppuun. Opinnäytetyön tekoprosessi taas on ollut välillä kivikkoinen mutta palkitseva tie. Kivikkoisuus on lähinnä tullut siitä, ettemme olleet eläissämme tehneet tutkimusta ja jälkiviisaana keksisi vaikka kuinka paljon parannettavaa. Olemme kuitenkin oppineet paljon uusia asioita ja kehittyneet osaamisessamme. Opimme mm. markkinointia, kuinka suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan interventio, saimme uutta tietoa teoriasta ja yhdistimme sitä käytäntöön. Myös ohjaustaidot kehittyivät ja saimme ammatillisesti paljon uusia keinoja hyödynnettäväksi ja saimme tietoa, mikä toimii käytännössä ja mikä ei. Sain vain lisää puhtia siihen, että luovien toimintojen ja hoitotyön yhdistäminen kannattaa, sekä juuri niitä arvokkaita eväitä reppuun, miten jatkossa kannattaa suunnitella esimerkiksi Improvisaatiokursseja. Siiri koki saavansa hyviä harjoitteita, joita voi tulevaisuudessa työssään soveltaa. Kiitämme molemmat kurssille osallistujia meille arvokkaasta oppimiskokemuksesta.

Avoimessa palautteessa saimme useammalta osallistujalta palautteen ”hauska kurssi”. Saimme palautteessa myös vastauksia, jossa vastaajista suurin osa koki kurssista olleen jotain hyötyä jännitykseen, mutta toki myös saatiin vastauksia, joissa koettiin, ettei kurssista ollut hyötyä. Teimme kurssin alussa ja lopussa SPIN-FIN-mittarilla kyselyn, jonka tuloksien muutosprosentteja vertailimme, sekä havainnoimme kurssilaisten kehonkieltä teoriasta saadun tiedon mukaan jännityksen ulkoisista oireista. Lopuksi voi siis pohtia, onko improvisaatiosta sitten apua esiintymisjännitykseen. Mielestämme on. Vai kuinka moni teistä kuvailisi jännittämisen hauskaksi? Saamamme tulokset jäivät epäluotettaviksi SPIN-FIN-mittarin osalta, mutta havainnot tukivat arviotamme siitä, että apua on ollut ainakin siinä hetkessä. Lisää aiheesta voi lukea opinnäytetyöstämme, joka on Theseuksessa nimellä Improvisaation keinoin apua opiskelijoiden esiintymisjännitykseen. Pilotti-interventiotutkimus Savonia-AMK:n opiskelijoille. Tsemppiä oppareiden tekoon ja esiintymiseen!”

Liisa Antikainen
TT15K

Liisa Antikaisen ja Siiri Huuskosen opinnäytetyö Improvisaation keinoin apua opiskelijoiden esiintymisjännitykseen: Pilotti-interventiotutkimus Savonia-AMK:n opiskelijoille:
http://www.theseus.fi/handle/10024/154548

 

Simulaatiot kielenopiskelua ryydittämässä – suomen kielen opiskelu yhdistettiin lääkehoidon opintoihin

Konstit on monet, sanoi akka kun kissalla pöytää pyyhki, ja niin ajateltiin myös syksyllä aloittaneen englanninkielisen Nursing-ryhmän suomen kielen oppimisen suhteen. Ryhmässä kokeiltiin kielenopiskelun alkuvaiheessa, miten opinnoissa voisi yhdistyä kahden vaativan aiheen opiskelu: lääkehoidon ja suomen kielen.

Iloinen Nursing-ryhmä Eeva-Riitan kanssa

Syksyllä Savoniassa aloitti opiskelunsa ensimmäinen englanninkielinen Bachelor’s Degree Programme of Nursing -sairaanhoitajaryhmä, TNE18SP. Ryhmä on hyvin kansainvälinen, ja opiskelijoita on mm. Romaniasta, Etelä-Koreasta, Japanista, Nigeriasta, Marokosta, Syyriasta ja Englannista. Opiskelijoiden suomen kielen osaaminen on myös värikästä, alkeisten A1.1-tasosta erittäin edistyneeseen C1-tasoon. Kielenopetuksen suunnittelu on ollut haastavaa juuri tasoerojen takia, ja tämän vuoksi opetusta on eriytetty eli opiskelijoille on annettu oman osaamistasonsa mukaisia tehtäviä.

Ryhmä opiskelee englannin kielellä, mutta harjoittelunsa he tekevät suomenkielisissä harjoittelupaikoissa, joten myös suomen kieltä on tarpeen opiskella. Nursing-ryhmällä on tällä hetkellä meneillään Survival Finnish -kurssi, jolla nimensä mukaisesti on opiskeltu Suomessa toimimisen ja integroitumisen kannalta olennaisia asioita: ajanmääreitä, numeroita, olla-verbin taivutusta ja persoonapronomineja. Samalla aikaa ryhmällä on kuitenkin meneillään muita ammattiaineiden kursseja, joiden termistö pitäisi opetella ja osata myös suomeksi.

Päätimme lyödä NURLÄPE1 Basics of Pharmacological Treatment -lääkehoidon kurssia opettavan Eeva-Riitta Ylisen kanssa viisaat päämme yhteen ja yhdistää lääkehoidon oppimisen suomen kielen oppimiseen. Eeva-Riitta oli jakanut jo aiemmin kokoamansa lääkehoidon sanaston ryhmälle, ja tuon sanalistan kanssa ryhdyimme Survival Finnish -kurssilla muotoilemaan pienryhmien valitsemien sanojen ympärille pieniä simulaatioita. Pienryhmät oli jaettu jo aikaisemmin niin, että jokaisessa ryhmässä oli sekä edistyneempiä että alkeistason osaajia, näin vertaisoppiminen tuli tehokkaaseen käyttöön.

”Opin, että kielen opiskelu voi olla myös hauskaa,
eikä vain pelkästään kieliopin opettelua!”

Simulaatioiden kestoksi oli määritelty 5–10 minuuttia, jotta tehtävästä ei tulisi liian vaikea, jolloin motivaatio ja into oppimiseen helposti vähenisi. Opiskelijoiden simulaatiot olivat hyvin erilaisista tilanteista: yksi ryhmä käsitteli työyhteisön ja lääkeriippuvaisen ja sairaalasta lääkkeitä varastelevan sairaanhoitajan ongelmaa, toinen ryhmä yritti selvittää moniammatillisen ryhmän kesken, mikä vatsakipuista potilasta vaivaa. Kolmas ryhmä hoiti moniammatillisesti hammaskipuista potilasta ja neljäs lääkitsi kuumeilevaa ja pahoinvoivaa potilasta. Kaikki tilanteet oli suunniteltu huolellisesti niin, että lääkehoidon sanastoa käytettiin runsaasti. Ryhmät onnistuivat upeasti!

Simulaatioharjoitukset menivät niin hienosti, että päätimme Eeva-Riitan kanssa ehdottomasti jatkaa yhteistyötämme tällaisten harjoitusten muodossa. Myös opiskelijoilta tulleen palautteen mukaan simulaatiot olivat erittäin tehokas tapa oppia suomen kieltä. Palautteissa nousi esiin mm. se, kuinka rohkeus käyttää kieltä kasvoi harjoituksen ansiosta ja itseluottamus kasvoi: tulen ymmärretyksi, vaikka en puhu täydellistä suomea. Eräs opiskelija kommentoi, että hän huomasi harjoituksen aikana, kuinka tärkeää on osoittaa empatiaa potilaalle. Toinen kertoi simulaatioiden lähentäneen ryhmää ja kohottaneen ryhmähenkeä: ”Ryhmä ja opettajat ovat meille kuin perhettä.”

Anne Karuaho
suomen kielen ja viestinnän lehtori

Eeva-Riitta Ylinen
lehtori, sairaanhoitajan tutkinto-ohjelmavastaava