Aihearkisto: Yleinen

Suunniteltua vaiko sattumaa?

Opiskelijoiden uraohjausta tarkasteleva Uraohjaus2020-hanke on alkamassa. Olemme päättäneet kokoontua yhteen ihan kasvokkain, vaikka verkkoyhteys onkin viritetty. Me kaikki pöydän ympärille kokoontuneet ymmärrämme työelämän rakenteiden muuttuvan, tiedämme digitalisaatiosta ja uskomme tulevaisuuden työn olevan erilaista kuin tänä päivänä.

Työelämän kiihtyneen muutosvauhdin ja lisääntyneiden vaatimusten myötä oppilaitoksissa tarjottavan opinto- ja uraohjauksen tarve työllistymisen tukemisessa on kasvanut. Muutokset ovat myös haaste oppilaitoksissa tehtävälle opinto- ja uraohjaukselle sekä ajantasaiselle työelämätiedolle. Me kaikki ymmärrämme myös, että uusien ohjauspedagogisten ratkaisujen tuominen ja niiden integroiminen oppilaitosarkeen voi joskus olla haastavaa.

Opiskelijoiden ohjauksessa aiempaa vahvempana näkökulmana ovat opiskelijan työllistyvyys, uraohjaus ja asiantuntijabrändin rakentaminen. Opintoihin integroituna uraohjaus rakentuu monista toisiinsa nivoutuvista käytänteistä, joilla tuetaan opiskelijan työllistyvyyttä ja työelämäorientaatiota. Ohjauksen integroinnilla pedagogisiin käytänteisiin voidaan parhaimmillaan palvella sekä opiskelijaa että ohjaajaa mutta myös tulevaa työnantajaa.

Savonia-ammattikorkeakoulu koordinoi vuosina 2018 – 2020 toteutettavaa Uraohjaus2020-ESR-hanketta. Hankkeen tavoitteena on digitalisaatiota hyödyntäen löytää uusia keinoja ja palvelumalleja, joilla ohjataan opiskelua sekä siihen integroituvaa urasuunnittelua ja työllistyvyyttä. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä sekä ohjaushenkilöstön että opiskelijoiden työelämätietoisuutta ja -osaamista ja näin selkeyttää jatko-opintojen tai työelämään siirtymisen suunnittelua.

Hanke toteutuu Pohjois-Savon ammatillista koulutusta ja ammatillista korkeakoulutusta tarjoavien oppilaitosten yhteistyönä. Hankkeessa ovat mukana Savonia-ammattikorkeakoulu, Savon ammattiopisto ja Ylä-Savon ammattiopisto. Hankkeella vahvistetaan oppilaitosten palvelukykyä, yhteistyöosaamista ja opiskelijoiden työllistyvyyden edistämisen toimintoja. Alueellisesti yhtenevällä ohjauksen ja uraohjauksen työotteella saavutetaan tasavertaisuutta opiskelijoiden saaman ohjauksen näkökulmasta, sujuvoitetaan siirtymävaiheita ja parannetaan ohjauksen laatua ja tuloksia.

Hankkeessa haetaan ratkaisuja ja palvelumalleja, joilla voidaan ohjata ja palvella ammatillisessa ja ammatillisessa korkeakoulutuksessa opiskelevia tutkinto-opiskelijoita, oppilaitoksiin hakevia ja osaamistaan täydentäviä. Palvelujen kehittämisen kannalta on tarve hahmottaa tulevaisuudessa tarvittavia uraohjauspalveluita ja sitä, miten digitalisaatio tulee muuttamaan niitä. Palveluja tuottavat jatkossa yhteistyössä oppilaitokset, yritykset ja julkiset toimijat. Näihin tarpeisiin hankkeessa määritetään verkostomaisen toiminnan toteutustavat.

Ohjaushenkilöstö tarvitsee lisää työelämätietoutta sekä osaamisensa vahvistamista tukeakseen nuorten polkua työelämään. Hanke järjestää toteuttajaopilaitosten ohjaushenkilöstölle suunnattuja uraohjauksen työpajoja ja mentorointia. Kaikille avoimien webinaarien kautta kuka tahansa voi tutustua ajankohtaisiin teemoihin verkon välityksellä.

Hankkeella vastataan myös opetus- ja kulttuuriministeriön asettamiin tavoitteisiin kehittämällä opiskelijoiden työllistyvyyteen tähtääviä toimintatapoja sekä uraohjauksen palvelu- ja verkostoyhteistyötä.

Pirjo Venhovaara, koordinoiva opinto-ohjaaja, Savonia-ammattikorkeakoulu