Viime aikoina on käyty paljon keskustelua korkeakoulutuksen ja opintojen joustavuudesta ja saavutettavuudesta. Korkeakouluopiskelu on muuttunut viime vuosina sisällön suhteen vastaamaan entistä enemmän työelämän tulevaisuuden tarpeita. Mutta yhtä lailla muutoksessa ovat olleet tavat joilla opiskellaan, sekä erilaiset opintoihin hakeutumisen väylät. Yhtenä suurena teemana on mm. aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen, joka on yhteiskunnan kannalta ensiarvoisen tärkeää. Ajankohtaisen leiman tähän asiaan tuovat mm. maahanmuuttajat, joiden koulutustaustalle ei aina ole löydettävissä suomalaista vastinetta.

blogi_monikulttuurisuus

Tasa-arvon ja yhtäläisten mahdollisuuksien käsitteen näkökulmasta korkeakoulutuksen saavutettavuus on keskeisessä roolissa. Pedagogisen saavutettavuuden perustekijä on oppimisympäristö. Vastuullisen korkeakoulun keinoja vastata koulutuksen saavutettavuuteen ja joustavuuteen ovat opetusteknologiaa hyödyntävä monimuotoinen opiskelu, avoin koulutustarjonta, opintojen vaihtoehtoiset suoritustavat, aiemman osaamisen tunnistaminen sekä työn opinnollistaminen. Opiskelijan henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma kokoaa opintopolulle sovitut yksilölliset ratkaisut. Opetuksessa ja oppimisessa korostuvat opiskelijakeskeisyys ja ohjauksellisuus.

Opiskelijan ohjaus on oppimiseen ja opettamiseen nivoutuva rinnakkaisprosessi. Ohjatessaan opiskelijoita oletettuun lähitulevaisuuteen Savonia on suunnitelmallisesti kiinnittänyt ohjauksen osaksi uutta opetusteknologiaa, oppimisympäristöjä ja pedagogiikkaa. Sähköiset työkalut ja ympäristöt mahdollistavat saavutettavan, aikaan ja paikkaan sitomattoman opetuksen, ohjauksen ja opiskelun.

Aiemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä työn opinnollistaminen ovat käytössä olevia menettelyitä, joiden avulla voidaan suunnitella yksilöllinen ja joustava opintopolku. Joustavaa siirtymistä toiselta asteelta ammattikorkeakouluun on pilotoitu mm. järjestämällä osaamisen näyttöjä ja suunnittelemalla tutkintokohtaisia väyliä.

Savonian osalta uusimpia keinoja vastata eri alueiden osaamis- ja työvoimatarpeisiin ovat olleet monimuotoiset satelliittikoulutukset. Satelliittikoulutuksen konkretiaan pääset tutustumaan täällä:
https://blogi.savonia.fi/uuttaluomassa/2016/10/04/satelliitti-vie-tutkintoon/

Avoimen kautta tutkintoon

Avoin ammattikorkeakoulu on ollut olemassa jo lähes 20 vuotta, ja sen rooli opintoihin hakeutumisen väylänä on edelleen kiistaton. Tavoite elinikäisestä oppimisesta on avoimen ammattikorkeakoulun keskiössä. Opinnot vastaavat joustavasti niin opiskelijan henkilökohtaisiin kuin työelämänkin koulutustarpeisiin. Usein opiskelijan päämääränä on edetä kohti tutkinto-opiskelua, mutta myös muuta koulutusta on tarjolla. Savonia on aktiivisesti mukana valtakunnallisessa avoimen ammattikorkeakoulun kehittämisverkostossa, jonka tehtävänä on seurata ja edistää koulutuksen kehittämistä ja yhteistyötä.

Savonia on lisännyt maahaanmuuttajille suunnattua koulutustarjontaa. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen lisäksi tarjotaan suomen kielen opintoja edistyneille sekä lyhytkestoista koulutusta, mm. hygieniapassin osalta.  Koulutustarjonnan suunnittelussa tehdään yhteistyötä alueen VALMA-kouluttajien ja monikulttuurisuuskeskuksen kanssa. Ensimmäinen ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille järjestettiin syksyllä 2014.

Korkeakoulujen kolmas lukukausia

Valtakunnan tasolla on ollut paljon puhetta ns. kolmannesta lukukaudesta, jolla tarkoitetaan kesän aikana tapahtuvaa opetusta. Savonia mahdollistaa tavoitteellisen ympärivuotisen opiskelun monipuolisella kesäopintotarjonnalla. Kesäopintotarjonta koottiin vuosina 2013-2015 yhteistyössä Karelia- ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa. Tarjonta laajeni kesällä 2016, jolloin alkoi ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen kesälukukausiyhteistyö. Kesäopinnot suunnitellaan osaksi opiskelijan henkilökohtaista opintopolkua, jolloin ne vievät tavoitteellisesti opiskelua eteenpäin. Opinnot ovat pääosin verkko-opiskelua ja intensiivijaksoja. Kesäopintoja suorittavien opiskelijoiden määrä on kasvanut merkittävästi.

blogi savonia

Ammattikorkeakoulun toiminnan ensisijainen tavoite on opiskelijoiden osaamisen ja työllistymisen varmistaminen. Joustavien ja monimuotoisten opintopolkujen ja koulutukseen saavutettavuuden edistäminen ja kehittämistyö jatkuvat. Käytännöt ja toimintamallit ajantasaistuvat yhtä aikaa koulutuksen muun strategisen kehittämisen kanssa.

Pirjo Venhovaara
Koordinoiva opinto-ohjaaja
Savonia-ammattikorkeakoulu

pirjo_blogi_150px

Joustavat opintopolut ja koulutuksen saavutettavuus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *