”Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella”. Näin todetaan Suomen perustuslaissa, joka toimii hyvänä pohjana esteettömälle korkeakoululle. Tänä päivänä esteettömyys on kuitenkin paljon muutakin, myös sellaisia asioita joita ei muutama vuosi sitten osattu aiheeseen yhdistääkään.

esteettömyys blogi

Suomen kielessä esteettömyys, saavutettavuus ja käytettävyys -käsitteitä käytetään perinteisesti silloin, kun puhutaan rakennuksista ja palveluista. Keskiössä ovat useimmiten fyysiset asiat. Koulutukseen liittyen nämä termit tulee kuitenkin nähdä paljon laajemmin.

Anu Autio esittää julkaisussa ”Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos”, että esteettömyyttä oppilaitoksessa voidaan tarkastella fyysisen ympäristön lisäksi tiedonsaannin, kommunikoinnin sekä opetuksen esteettömyyden kautta. Autio toteaa että hyvinvoivassa oppilaitoksessa esteettömyyteen kuuluvat myös sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn huomioiminen.

Opetuksen ja palvelujen digitalisaation myötä fyysisen ympäristön merkitys vähenee ja tietojärjestelmien kasvaa. Opetus tapahtuu yhä suuremmissa määrin verkon välityksellä erilaisia sovelluksia ja sähköisiä oppimisympäristöjä hyödyntäen. Siitä näkökulmasta katsottuna voisi olla aiheellista miettiä, että puhummeko esteettömyydestä vai saavuttavuudesta korkeakoulussa.

Savonia blogi esteettömyys

Korkea-asteen oppilaitoksissa toteutettiin esteettömään opiskeluun liittyvä hanke, jossa käsitteitä määriteltiin seuraavalla tavalla:

Esteettömyys (englanniksi barrier-free) tarkoittaa ympäristön, palvelun ja tarjonnan toimivuutta etenkin toimintarajoitteisten ihmisten kannalta. Esteettömyys voidaan kuitenkin nähdä myös laajempana kokonaisuutena, joka tarkoittaa sujuvaa osallistumista työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun.

Saavutettavuus (englanniksi accessibility) on käsitteenä laajempi kuin esteettömyys. Saavutettavuus kuvaa sitä, kuinka helposti informaation, järjestelmän, laitteen, ohjelman tai palvelun voi saada käyttöönsä.

Käytettävyys (englanniksi usability) tarkoittaa sitä, että tiedot, järjestelmät ja palvelut ovat tarvittaessa niihin oikeutettujen henkilöiden hyödynnettävissä esteittä.  Käytettävyys korostaa hyvää toimivuutta tyypillisissä käyttötilanteissa.  Saavutettavuus ja esteettömyys taas puolestaan tähtäävät toimivuuden varmistamiseen myös epätyypillisissä käyttötilanteissa.

Käytettävä esteettömyys (englanniksi universal usability) tarkoittaa käytettävää ja optimaalista käyttökokemusta vammaisille henkilöille.

Savoniassa esteettömyyden käsite on vakiintunut kuvaamaan sekä rakennetun ympäristön että palvelujen toimivuutta.  Sen vuoksi Savoniassa on esteettömyyskuvaus, eikä saavutettavuuskuvaus, johon on lyhyesti kuvattu toimenpiteet kuinka opintojen eri vaiheissa esteettömyys on Savoniassa huomioitu.

Ei muuteta vaatimuksia, vaan mahdollistetaan asioiden sujuvuus

Savonian strateginen linjaus on, että erityisjärjestelyillä ei muuteta tutkinnontavoitteita, opintojen vaatimustasoa eikä osaamistavoitteita, vaan mahdollistetaan opintojen sujuva eteneminen ja osaamisen näyttäminen tasavertaisesti. Esteettömyysjärjestelyillä pyritään huomioimaan opiskelijan yksilölliset oppimisen valmiudet ja tuetaan opiskelun ja oppimisen haasteissa. Nämä ovat osa opetussuunnitelmatyötä, jossa esimerkiksi opintojaksojen suunnittelussa huomioidaan vaihtoehtoiset suoritustavat. Näitä kehitetään jatkuvasti.

Johanna Penttilä on tehnyt selvityksen, jonka aiheena on saavutettavuuden edistyminen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2000-luvulla. Selvityksen mukaan esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvät toimet nähdään marginaalisena ilmiönä korkeakouluissa. Valintakokeiden ja tenttien erityisjärjestelyt ovat kuitenkin kunnossa korkeakouluissa Penttilän mukaan. Näiden asioiden eteen on tehty valtakunnallisesti töitä. Esimerkiksi ammattikorkeakouluilla, Savonia mukaan luettuna, on yhdenmukainen prosessi, kuinka yhteishaun valintakokeissa erityisjärjestelyjä haetaan ja myönnetään.

Hyvin monet korkeakoulut ovat ottaneet Exam-tenttijärjestelmän käyttöön, myös Savonia kuuluu näiden korkeakoulujen joukkoon. Exam on sähköinen tenttijärjestelmä, joka auttaa joustavoittamaan opiskelua. Opiskelija varaa itselleen sopivan tenttiajan, ja tentin jälkeen automatisoidusti tarkistettavat tenttitulokset valmistuvat nopeasti ja tentin voi uusia ilman pitkää tulosten odottelua. Lisäksi Exam-tenttijärjestelmän käyttäjille on tehty ohjeita esteettömän ja saavutettavan tenttitilan suunnitteluun ja suosituksia tenttiaikojen mitoitukseen. Näin huomioidaan mm. liikunta- ja aistirajoitteiset.

Savonia blogi esteettömyys

Fyysinen ympäristö on eniten esteettömyydeltään kehitetty asia, mutta Penttilän mukaan kehitys on osittain pysähtynyt vanhojen tai suojeltujen rakennusten aiheuttamiin haasteisiin. Savoniassa on myös kehitetty fyysistä ympäristöä esteettömämpään suuntaan mm. lisäämällä automaattiovia ja parantamalla luiskia. Uusien kampusten suunnittelussa esteettömyys voidaan toki ottaa hyvin huomioon jo suunnitteluvaiheessa, kuten ollaan Kuopion alueen kärkihankkeena olevassa Savilahti-kampuksessa tekemässä.

Penttilä toteaa selvityksessään, että lukihäiriöisten sekä mielenterveyden ja jaksamisen kanssa kamppailevien opiskelijoiden huomioimisessa on puutteita. Savoniassa on käytössä tukiseteli, joka on täsmennetty tuki niille opiskelijoille, joilla on todennettuja oppimisen erityisvaikeuksia, vammoja, sairauksia tai mielenterveydenongelmia, jotka vaikuttavat opintojen etenemiseen ja oppimiseen. Opiskelijalla, jolle tukiseteli on myönnetty, on mahdollisuus saada yksilöllistä lisäopetusta ja/tai –ohjausta. Lukitodistuksen omaaville tehdään erityisjärjestelyjä. Jos lukivaikeutta vasta epäillään, voidaan Savoniassa tehdä lukitestaus ja sen jälkeen mahdolliset erityisjärjestelyt.

Esteettömyys tulevaisuudessa

Tällä hetkellä esteettömyystoimet nähdään usein marginaalisina, totesi Penttilä selvityksessään. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat tavoitteet nopealle valmistumiselle korkeakoulusta pakottavat miettimään opetussuunnittelua uudella tavalla. Erilaisia tapoja opiskella tulee entistä enemmän ja verkko-opetuksen määrä kasvaa. Tämän myötä myös esteettömyys paranee, sillä useisiin sovelluksiin ja sähköisiin järjestelmiin on jo olemassa ohjeet, kuinka niitä voidaan käyttää esteettömästi.

esteettömyys

Korkeakouluissa lisääntyy vuosi vuodelta opiskelun henkilökohtaistaminen. Opintojen alussa katsotaan, mitä opiskelija jo osaa ja mitä osaamista hän tarvitsee saavuttaakseen tutkinnon osaamistavoitteet. Tulevaisuudessa nämä ns. erityisjärjestelyt eivät ole enää erityisjärjestelyjä, vaan ihan tavallista arkea kaikille.

Anne Koskela
Opintoasiainpäällikkö
Savonia-ammattikorkeakoulu

Mitä esteettömyys tarkoittaa korkeakoulussa?

One thought on “Mitä esteettömyys tarkoittaa korkeakoulussa?

  • October 20, 2021 at 10:18 am
    Permalink

    Minusta on hienoa, että yhä enemmän resursseja käytetään vammaisten paremman liikkuvuuden kehittämiseen. Isoisäni esimerkiksi käyttää senioriskootteria, mutta ei pääse moniin rakennuksiin sen avulla. Kiitos, että selitit esteettömyyden ja käytettävyyden eron ohjelmiston esimerkin avulla!

    Reply

Leave a Reply to Anastasia Frühauf Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *