Kevään 2017 aikana Savonian opintoneuvojille, opinto-ohjaajille ja avoimen ammattikorkeakoulun toimijoille järjestettiin Ohjauksellinen työote –valmennus. Valmennuksen toteutti Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu. Tavoitteena oli vahvistaa ohjauksellista työotetta ja ohjaustaitoja sekä parantaa ohjausprosessin sujuvuutta ja ohjauksen laatua Savoniassa.

Vuoden 2015 alussa opintosihteereiden nimike vaihdettiin opintoneuvojaksi. Kyse ei ollut pelkästä nimikkeen muutoksesta, vaan taustalla oli merkittävä työssä tapahtunut muutos. Työ on muuttunut entistä enemmän ohjaus- ja neuvontatyöksi. Koulutuksen prosessissa useat vaiheet ovat muuttuneet tietojärjestelmien kehittymisen myötä sujuvimmiksi ja vähemmän ihmistyötä vaativiksi. Samaan aikaan opiskelijoiden henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat ovat muuttuneet entistä vaihtelevimmiksi, mikä lisää ohjauksen ja neuvonnan tarvetta ja näkyy työn muutoksena opiskelijarajapinnassa. Enää ei samana vuonna opintonsa aloittaneet etene saman lukujärjestyksen mukaisesti, vaan hyvin yksilöllisten suunnitelmien mukaan.

AHOT-käytännöt (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) ovat olleet Savoniassa käytössä jo vuosien ajan. Opiskelijan aloittaessa opinnot, hänen aiempaa osaamista verrataan tutkinto-ohjelman tavoitteisiin ja siitä muodostuu hänen henkilökohtainen opiskelusuunnitelmansa (HOPS). Tähän työhön on Savoniassakin panostettu, mutta siitä huolimatta törmätään kahdenlaisiin asioihin. Ensinnäkin on opiskelijoita, jotka haluavat tehdä opinnot uudestaan, vaikka hänellä osaaminen jo on. Toisaalta oppilaitoksen puolella on havaittavissa Ikea-efektiä. Ikea-efektille on tyypillistä, että sellainen jossa itse on ollut mukana, nähdään laadukkaampana kuin se oikeasti onkaan. Tämän vuoksi voimme löytää itsemme tilanteesta, jossa muualla hankittua osaamista ei osatakaan arvioida objektiivisesti.

Yhteistyö toisten oppilaitosten, yhteisöjen ja työelämän kanssa sekä ohjaustaitojen kehittäminen ovat keinoja taistella Ikea-efektiä vastaan ja pitää huoli laadukkaasta opiskelu- ja oppimisympäristöstä. Jokaisen on pidettävä huoli omasta osaamisestaan, myös heidän jotka auttavat toisia osaamisen hankkimisessa. Ohjauksellinen työote –valmennus auttoi tekemään oman ohjausosaamisen näkyväksi, laajensi ja lisäsi näkökulmia. Valmennus antoi vinkkejä ja innosti opiskelemaan lisää ohjaustaitoja. Me osaamme, mutta tärkeää on tietää että muutkin osaavat:-)

Anne Koskela
Opintoasiainpäällikkö
Savonia-ammattikorkeakoulu

 

Osaamisella ja yhteistyöllä Ikea-efekti aisoihin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *