Tällä hetkellä suomalainen ammattikorkeakoulu saa perusrahoitusta toiminnan laadun, vaikuttavuuden ja laajuuden sekä koulutus- tutkimus ja kehittämispolitiikan tavoitteiden perusteella. Valtioneuvosto on kuitenkin hyväksynyt korkeakoulujen rahoitusmallin uudistamisen, joka tulee voimaan vuoden 2021 alussa. Uudessa rahoitusmallissa suoritettujen tutkintojen painoarvo nousee 76 %:iin perusrahoituksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan uusi rahoitusmalli kannustaa opintojen nopeuttamista ja korkeakoulututkintojen tuottamista. Savoniassa tutkintojen määrä onkin ollut hyvässä kasvussa, mm. viime vuonna toteutuneet 1224 ammattikorkeakoulututkintoa ja 125 maisteritasoista YAMK-tutkintoa oli erinomainen suoritus ja Savonian osalta kaikkien aikojen ennätys.

Savonian, kuten muidenkin korkeakoulujen, toiminta on verovaroin kustannettavaa ja pääsääntöisesti opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella toteutettua julkista toimintaa. Samalla se on myös vastikkeetonta toimintaa, eli tavoitteena ei ole voiton tuottaminen. Tästä johtuen myös toiminnan keskeisiä tuloksia tulee arvioida ensisijaisesti vaikuttavuuden eikä ainoastaan taloudellisen menestyksen viitekehyksessä.

Hyvin suunniteltua ja kattavasti raportoitua tietoa

Savonian talousarvio ja tilinpäätös muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jonka avulla voidaan yhteiskuntavastuun näkökulmasta arvioida resurssitarvetta kokonaisvaikuttavuuden kannalta. Talousarvioprosessissa on korostettu tavoitteiden asettamista ja suunnitelmien eurottamista. Tilinpäätöksessä puolestaan kootaan ja raportoidaan keskeiset talousindikaattorit ja sen avulla kyetään seuraamaan tehtyjen päätösten taloudellisia vaikutuksia.

Kestävää taloutta ei kuitenkaan voida mitata pelkillä perinteisillä talouden tunnusluvuilla. Parhaimmillaan talouden seuranta kuitenkin tehostaa päätöksentekoa ja auttaa ennakoimaan tavoitteiden talousvaikutuksia. Jotta taloudenpito olisi kestävällä pohjalla, on organisaation onnistuttava kohdistamaan resurssinsa perustehtävänsä mukaiseen tuottavaan toimintaan.

Valtakunnallisesti ammattikorkeakoulujen, myös Savonian, valtionrahoituksen reaaliarvo on vähentynyt 2010 luvulla noin 20 %. Savonian liikevaihdosta 83 % tulee ministeriön perusrahoituksesta. Ulkopuolisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) rahoituksen määrässä on tapahtunut edellisen rakennerahastokauden vaiheessa huomattava notkahdus. Savonian vaikuttavuuden ja talouden näkökulmasta tämän kehityksen kääntäminen nousuun ja palauttaminen yli kuuden miljoonaa euron tasolle tulee olemaan keskeistä Savonian menestyksen kannalta. Vuosi 2018 palauttikin Savonian ulkopuolisen TKI-rahoituksen nousu-uralle, ja mm. määrätietoisella henkilöstöpolitiikalla on tekemiseen panostettu kasvun varmistamiseksi.

Toimintatulojen tarkastelu osoittaa, että Savonia on onnistunut sopeuttamaan toimintansa ministeriön vähentyviin tuloihin tulostavoitteensa mahdollistavalla tavalla eli tuottavuutta ja taloudellisuutta on pystytty parantamaan. Savonian henkilöstömäärä on kasvanut vuosien 2015-2018 ajan. Henkilöstömäärän kasvuun on vaikuttanut ennen kaikkea TKI-toiminnan voimakas kasvu. Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta on 67 %.

Tilinpäätöksessä 2018 Savonian on saavuttanut hallituksen asettaman 0,7 miljoonan euron tulostavoitteen.

Savonian henkilöstön ja opiskelijoiden kautta ammattikorkeakoulutoiminnan vaikutukset ulottuvat tällä hetkellä ympäri maailmaa ja koskettavat suoraan tai välillisesti tuhansien maakunnan asukkaiden elämää. Ammattikorkeakoulutoiminnan välilliset vaikutukset aluetalouteen ovat huomattavia. Tehdään jatkossakin yhdessä vaikuttavaa työtä niin maakuntamme kuin myös koko Suomen kilpailukyvyn eteen!

Seppo Lyyra
Talousjohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulu

Kestävällä taloudella kohti uudistuvaa rahoitusmallia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *