Korkeakoulutuksen ympäristö muuttuu koko ajan, joten ammattikorkeakoulukentän menestyminen edellyttää uudenlaista aloitteellisuutta. Toiminnassamme emme voi tyytyä reagoimaan muiden esityksiin, vaan ammattikorkeakoulujen on näytettävä konkreettisesti miten pystymme tukemaan yritysten kasvua ja yhteiskuntamme hyvinvointia. Meidän on kyettävä tarjoamaan ratkaisuja yhteiskunnan ja työelämän ongelmiin, joista keskeisin on eri puolella Suomea vaivaava osaajapula. Alueemme yritykset eivät voi kasvaa ilman osaavaa työvoimaa.  Keskuskaupunkien lisäksi ammattikorkeakoulujen on tuettava myös seutukuntien kehitystä, sillä siellä on paljon teollista yritystoimintaa, jotka ovat sekä alueiden elinvoiman että Suomen kannalta äärettömän tärkeitä toimijoita.  Esimerkkinä voisi mainita Ponssen ja sen alihankkijaverkoston Ylä-Savosta ja Andritzin ja muut energiatekniikan yritykset Varkaudesta.

Ammattikorkeakoulujen tulee tukea myös pk-yrityksiä ja olla tukemassa myös uutta alkavaa yritystoimintaa.

Vaikka tärkeää onkin kuunnella herkällä korvalla muiden suunnitelmia ja löytää niihin liittymäpintoja, on ammattikorkeakoulukentän entistä voimakkaammin oltava näkemys tulevaisuudesta, johon haluamme suomalaista korkeakoulutusta viedä.  Yhteisen näkemyksen luomisessa ammattikorkeakorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen rooli korostuu.  Arene  on ammattikorkeakoulujen yhteinen etu- ja yhteistyöjärjestö.  Lisäksi se on tärkeä keskustelu- ja yhteistyöfoorumi ammattikorkeakoulujen rehtoreille. Nyt jos koskaan korkeakoulutuksen järjestäjien yhteistä keskustelua tarvitaan, samoin kuin avointa vuoropuhelua työelämän kanssa.

Meillä kaikilla on edessämme haasteita, joihin yhdessä voimme löytää ratkaisut.

Ammattikorkeakoulujen vahvuus on yhteistyö keskenään mutta vahvasti myös eri toimijoiden kanssa. Halutessamme pystymme muuttamaan rakenteita ja uudistumaan asioissa, joilla on vaikuttavuutta.   Koulutuksessa ammattikorkeakoulut ovat edelläkävijöinä tehneet yhteistyötä CampusOnline -digitaalisessa opintotarjonnassa, jota voimme kutsua  oppimisen uudeksi ekosysteemiksi.  Tästä yhteistyöstä ovat hyötyneet opiskelijat, jotka suorittivat merkittävän määrän opintoja CampusOnline tarjonnan kautta ja siten pystyvät laajentamaan omaa osaamistaan.  Savonia-ammattikorkeakoulu on onnistunut tänäkin vuonna tuottamaan eniten opintopisteitä ko.tarjonnan kautta.  Savonian opintojaksot ovat siis olleet sekä kiinnostavia ja niiden ohjausprosessi on ollut toimivaa, koska opiskelijat ovat myös suorittaneet valitsemiaan opintoja.

Myös opiskelijavetovoiman parantaminen tarjoaa hedelmällisen maaperän korkeakoulujen väliselle yhteistyölle. Tällä hetkellä vain vajaa 20 % lukiossa opiskelevista suunnittelee ammattikorkeakouluopintoja. On pikaisesti pohdittava toimenpiteitä miten saamme ammattikorkeakoulujen opintotarjonnan näkyväksi lukioihin ja pääsemme tiiviimmin yhteistyöhön lukiokoulutuksen kanssa.  Varsinkin lukion opinto-ohjaajilla on suuri merkitys nuorten opiskelupaikkojen valintaan. Yhteistyötä voidaan tiivistää edelleen myös toisen asteen ammatillisen koulutuksen kanssa.  Varsinkin opiskeluvalmiuksien varmistaminen on oleellista ammatillisessa koulutuksessa, jotta opinnot ammattikorkeakoulussa lähtevät etenemään sujuvasti. Opiskelu ammattikorkeakoulussa on työelämäläheistä ja ammattikorkeakoulusta valmistuneet osaajat työllistyvät erinomaisesti suomalaisilla työmarkkinoilla. Tätä viestiä tulee tuoda esiin nykyistä painokkaammin, jotta varmistamme osaavan työvoiman tarjoamisen työmarkkinoille.

Ammattikorkeakoulut on vahvasti hakeneet myös kansainvälisiä kumppanuuksia ja samalla vertailleet ammatillisen korkeakoulutuksen tilaa Euroopan eri maissa.

Arenessa on syytä tehdä syvällisempi selvitys siitä miten eurooppalaiset kumppanimme ovat ammatillista korkeakoulutusta kehittäneet ja miten korkeakoulupoliittiset linjaukset ovat tukeneet kunkin maan kehitystä.  Suomessa ammattikorkeakouluissa teemme laadukasta työtä yritysten ja työelämän pinnassa. Monissa maissa voidaan vain haaveilla niistä yritysyhteistyön malleista, jotka meille ovat jo arkipäivää. Ammattikorkeakoulurehtoreiden Kiinan vierailulla huomasimme, että siellä olevassa koulutusreformissa ammatillisen korkeakoulutuksen merkitys tulee korostumaan.  Maailmanluokan yliopistojen rinnalle halutaan vahva ammatillinen korkeakoulutus ja sen kehittämiseen  suomalaiset ammattikorkeakoulut voivat antaa tukea.

Näistä lähtökohdista on hienoa loikata kohti 2020-lukua, ja lähteä viemään Suomen osaamista entistä korkeammalle tasolle! Tätä loikkaa meidän ei tule tehdä yksin, vaan yhteisenä rintamana korkeakoulujen ja työelämän kanssa.

Mervi Vidgrén
rehtori, toimitusjohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulu

Yhteisenä rintamana tulevalle vuosikymmenelle

Leave a Reply

Your email address will not be published.