’Koulu lapsen hyvinvointiympäristönä’ -MOOC opintojakso lanseerattu digicampuksessa

Viime vuosina koululaisten hyvinvointiin on kiinnitetty huomiota erityisen paljon. Koululaisten moninaiset oppimisen ja kasvun tuen tarpeet  ovat korostaneet monialaisen yhteistyön ja tuen merkitystä. (Suomen akatemia 2010.) Koulun henkilöstöllä sekä muilla ammattilaisilla on paljon tietoa lasten ja nuorten kasvusta ja kehityksestä sekä tuen muodoista oppilashuoltojärjestelmässä. Lisäksi asiantuntijoilla ja ammattilaisilla on tietoa erilaisista hyvinvoinnin tukemisen toimintamalleista ja työtavoista. Hyvinvointi on kiinteässä yhteydessä myös akateemisiin tekijöihin ja täten koulumenestykseen. Hyvinvointitekijöiden tunnistaminen on askel kohti koululaisten ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tärkeyttä, joka on tunnustettu aiemmassa OECD:n raportissa sekä Suomen peruskoulutuslaissa. (Parhiala 2020.) Jotta kouluissa voitaisiin tukea  lasten hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla, on luotava rakenteita ja mahdollisuuksia yhteistyölle. Keskeistä on, että eri toimijoiden roolit ja tehtävät tulevat kaikille tutuiksi ja yhteinen osaaminen saadaan kohdistettua parhaalla mahdollisella tavalla lasten hyvinvoinnin edistämiseksi. Monitoimijuus auttaa eri asiantuntijoita ymmärtämään tilanteita monipuolisesti koululaisten ja heidän perheiden näkökulmasta ja tukee oikeanlaisen, riittävän ja oikea-aikaisen tuen saamista. (Norvapalo & Thessler, 2017; Leppäkoski & Koivuluoma & Perälä & Paavilainen, 2017.) Nämä tekijät tulee tunnistaa myös koulutuksen aikana.

Neljän korkeakoulun, Turun yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Savonia ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun, yhteistyössä rakennettiin etätyöskennellen verkko-opintojakso ”Koulu lasten hyvinvointiympäristönä” 2 op Digicampus-verkkoalustalle. Opintojakso sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille, mutta erityisen hyvin se sopii tutustuttavaksi tai suoritettavaksi osana koulun hyvinvointityötä käsitteleviä opintoja sekä kaikille koulussa työskenteleville ammattilaisille. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tietää koulun hyvinvointityön rakenteet ja periaatteet sekä niitä ohjaavat säädökset sekä tuntee lasten hyvinvointiympäristön toimijat koulussa ja heidän roolinsa koulun toimintakulttuurissa. Lisäksi opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa omat vaikutusmahdollisuutensa ja ymmärtää monitoimijaisen yhteistyön mahdollisuudet koulun hyvinvointiympäristön vahvistajana. Opintojaksolla keskeisiä teemoja ovat osallisuus, juridiset ja eettiset lähtökohdat, monitoimijaisuus sekä lapsi- perhekeskeiset toimintatavat.

Opintojakson rakentaminen on osa Turun ja Itä-Suomen yliopistojen Osaamispuu kehitystyötä ja se on lanseerattu Osaamispuu™n verkkoalustalla (www.osaamispuu.fi). Osaamispuun koulutustarjonnan tavoitteena on lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen. Tähän pyritään vahvistamalla lapsi- ja perhepalveluissa työskentelevien yhteistä monialaista osaamista. Osaamispuun koulutustarjontaa perustuu tutkittuun tietoon sekä kansallisessa kehittämistyössä havaittuihin nykyisten ja tulevien ammattilaisten osaamistarpeisiin. Osaamispuun kehittämistyössä ovat mukana myös Savonia-ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu sekä järjestöjä.

”Koulu lasten hyvinvointiympäristönä” –opintojaksolla on hyödynnetty runsaasti visuaalista ja tarinallista materiaalia, kuten videoita, sekä erilaisia digitaalisia työkaluja, kuten Thinglinkkiä ja Preziä interaktiivisuuden lisäämiseksi. Itsenäisesti suoritettavalla opintojaksolla opiskelijan rinnalla seikkailee myös erityinen Pii-hahmo, joka ohjaa, kyselee ja ihmettelee asioita yhdessä opiskelijan kanssa opittuja asioita.

Opintojaksolla seikkaleva Pii-hahmo

Opintojakso tarjoaa opiskelijoillemme ja työelämän edustajille mahdollisuuden kohdata verkossa ja ymmärtää erilaiset roolit lasten hyvinvoinnin tukemisessa kouluympäristössä. Monitoimijuus ja yhteistyön opetteleminen koulutuksen aikana opettaa tulevia ja nykyisiä ammattilaisia ymmärtämään lasten hyvinvoinnin osatekijöitä ja yhteistyön mahdollisuuksia sekä tarpeita kouluympäristössä. Monitoimijainen yhteistyö turvaa parhaimmillaan kaikille lapsille ja nuorille yksilöllistä hyvinvointia kouluyhteisössä. Hyvinvointi ja sen edistäminen ovat kaikkien yhteinen asia kouluyhteisössä. (Norvapalo & Thessler 2017).

Opintojakso on avautunut nyt tarjontaan monitoimijaiselle opiskelijajoukolle, ja odotamme innolla, millaisia oppimistuloksia saadaan jakson jälkeen. Opettajatiimi jatkaa yhteiskehittämistä ja vahvistumista monitoimijaisuudesta!

Kuva:unsplash/dcd

Kirjoittajat:

Anu Kinnunen, fysioterapian lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu
Jaanet Salminen, yliopistonlehtori, opettajankoulutuslaitos & Sote-akatemia, Turun yliopisto
Suvi Puttonen, VTM, Projektitutkija Sote-akatemia, Turun yliopisto

Lähteet

Leppäkoski, T., Koivuluoma, M., & Perälä, S., & Paavilainen, E. 2017. Moniammatillisen yhteistyön muutokset ja kehittämistarpeet lasten ja nuorten auttamisessa. Yhteiskuntapolitiikka 82 (2017):2.
Norvapalo, K., Thessler, T. 2017. Monitoimijuus koulussa. Yhteisöllinen hyvinvointi ja siirtymisten tukeminen. Lapin yliopisto.
Parhiala, P. 2020. The role of learning difficulties and brief treatment for student well-being. Jyväskylä dissertations 184.
Suomen akatemia. 2010. Lasten hyvinvointi ja terveys. Suomen akatemian tutkimusohjelma SkidiKids 2010-2013. 

Koululaisen hyvinvointia tukemassa monialaisesti

One thought on “Koululaisen hyvinvointia tukemassa monialaisesti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *