Aikaisemmissa blogiteksteissä on käsitelty yleSHarviointi-hankkeen etenemistä työpakettien kautta. Työ hankkeessa jatkuu aktiivisesti ja määrätietoisesti kohti valtakunnallisesti yhdenmukaisia sairaanhoitajan ydinosaamisen arviointimenetelmiä. Tässä blogitekstissä tarkastellaan arviointimenetelmiä kokonaisuutena ja pohjustetaan niiden käyttöönottoa ammattikorkeakouluissa.

Parhaillaan ovat meneillään Sairaanhoitajan kliinisen ydinosaamisen arviointimenetelmien koekäyttö ja ydinosaamisen (180 op) valtakunnallisen kokeen koekäytön suunnittelu. Molemmista koekokonaisuuksista toteutettiin ensimmäiset koekäytöt keväällä 2019, joiden mukaan kokeita muokattiin ja koekäytetään edelleen.

Kehitetyt ohjaus- ja arviointimenetelmät tekevät näkyväksi sairaanhoitajan ydinosaamisen ja edistävät opiskelijoiden joustavaa siirtymistä työelämään. Sairaanhoitajan kliinisen osaamisen ohjauksen ja arvioinnin menetelmiä käytetään koulutuksen alusta lähtien ohjaamaan opiskelijoiden osaamisen kehittymistä siten, että suorittaessaan ydinosaamisen valtakunnallisen kokeen, opiskelijoilla on riittävä osaaminen. Näin kliinisen osaamisen osa-alueiden arviointimenetelmät myös valmentavat opiskelijoita valtakunnalliseen ydinosaamisen kokeeseen.

 

Kliinisen osaamisen arviointikokonaisuudet tukevat oppimista ja tuovat opettajien käyttöön valmiita arviointimenetelmiä

Kliinisen osaamisen arviointiin on suunniteltu 8 arviointikokonaisuutta, joita koekäytetään syksyn 2019 ja tammikuun 2020 aikana (taulukko 1).

Taulukko 1. Kliinisen hoitotyön ydinosaamisen osa-alueiden arviointimenetelmien koekäyttö.

Kliinisen osaamisen osa-alue Arviointimenetelmä Koekäyttävä amk
Kliinisen hoitotyön perusosaaminen​ Verkkotentti Lapin amk (keväällä 2019 Laurea ja Metropolia)
Sisätautien hoitotyön osaaminen​ Verkkotentti HAMK, Laurea, Metropolia
Kirurgisen ja perioperatiivisen hoitotyön osaaminen​ Näyttökoe HAMK, JAMK, Laurea, Savonia
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaaminen​ Simulaatio Centria, Diak, KAMK
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaaminen​ Strukturoitu video-arviointi ja verkkotentti Centria, Lapin AMK, Savonia
Ikääntyneen hoitotyön osaaminen​ Verkkotentti KAMK, LAMK, SeAMK
Hoitotyön osaaminen erilaisissa palveluympäristöissä​ Simulaatio (puhelin- ja chat-ohjaus) JAMK, LAMK, SeAMK
Erityistukea tarvitsevan hoitotyön osaaminen​ Simulaatio ja verkkotentti Diak, Metropolia

Arviointimenetelmien koekäytössä opiskelijat tekevät arviointeihin kuuluvat kokeet sekä antavat palautetta kokeen teknisestä toteutuksesta ja sisällöstä strukturoidulla kyselylomakkeella ja ryhmäkeskustelussa. Koekäyttöön osallistuvat ammattikorkeakoulujen opettajat antavat myös palautetta. Sekä opettajien että opiskelijoiden palautteessa oleellista on saada tietoa suunnitellun oppisisällön ja arviointimenetelmän soveltuvuudesta osaksi opintoja sekä tunnistaa mahdollisia kehittämiskohteita. Koekäyttöjen tulosten perusteella arviointimenetelmiä kehitetään edelleen, jotta ne olisivat mielekkäitä opiskelijoille ja mahdollisimman hyvin integroitavissa opintoihin.

Tarkoituksena on, että hankkeen päätyttyä ammattikorkeakoulut järjestävät kliinisen osaamisen eri osa-alueiden arvioinnit omien aikataulujensa ja opetussuunnitelmiensa mukaisesti. Yhteisenä periaatteena on, että kliinisen osaamisen sisältöalueiden arvioinnit menetelmineen integroidaan osaksi ydinosaamisen opintojaksoja, jolloin ne tukevat opiskelijoiden opinnoissa etenemistä. Jokaisen ammattikorkeakoulun onkin tärkeää suunnitella hyvissä ajoin, kuinka arviointimenetelmät integroidaan opintojaksoihin, ja mitä aikaisemmin käytössä olleita arviointitapoja niillä voidaan korvata. On tärkeää huomioida, että eri menetelmin toteutetut arvioinnit ovat luonteeltaan ohjaavia ja siten ne edistävät kokonaisvaltaisesti oppimista. Ideana on, että kliinisen osaamisen sisällöt arviointimenetelmineen muodostavat jatkumon erilaisista oppimista tukevista ja osaamista osoittavista menetelmistä, joiden avulla sekä opiskelijat itse että opettajat saavat tietoa opiskelijoiden osaamisen kehittymisestä. Opintojen seuraaminen edistää varhaisen tuen suuntaamista niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat tukea opintojensa etenemiseksi ja sairaanhoitajan tutkintovaatimusten mukaisen osaamisen saavuttamiseksi.

Jokaiseen kliinisen osaamisen osa-alueen arviointiin on laadittu Moodle-oppimisalustalle kurssi, joka sisältää kunkin arviointimenetelmän sisällön ja toteutuksen kuvaukset sekä arviointikriteerit. Tämän lisäksi Moodlessa on ohjeet opettajille arviointia ja opiskelijoille kokeeseen valmistautumista varten. Kokeiden tehtävät on laadittu opintojaksoille määritellyn lähdemateriaalin mukaisesti, joka on kokeiden valmistuttua saatavilla Moodlesta.

 

Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallisen kokeen järjestäminen ammattikorkeakouluissa 

Ammattikorkeakoulut voivat järjestää Sairaanhoitajan ydinosaamisen valtakunnallisen (180 op) kokeen viidestä kuuteen kertaa lukukaudessa omien tarpeidensa mukaisesti. Isoissa ammattikorkeakouluissa kokeen useat toistot lukukausittain ovat tarpeen, mutta opiskelijavolyymiltään pienissä ammattikorkeakouluissa voi esimerkiksi kolme toteutusta/ lukukausi riittää. Tämän hetkisen tiedon perusteella Moodlen toimintavarmuus mahdollistaa kokeiden järjestämisen ammattikorkeakoulujen omien aikataulujen mukaan.  Jokaisessa ammattikorkeakoulussa on tärkeää sopia käytänteet kokeen järjestelyistä ja siihen ilmoittautumisesta.

Ammattikorkeakoulut järjestävät sairaanhoitajan ydinosaamisen valtakunnallisen kokeen (180 op) kevätlukukaudesta 2021 lähtien. Vuodelle 2021 määritellään kokeen hyväksytty pisteraja kevään 2020 pilottien tulosten perusteella ja pisterajaa tarkastellaan edelleen vuoden 2021 aikana kokeen sopivan vaikeusasteen määrittämiseksi. Pisterajan osalta vuosi 2021 on kokeen käytön ylimenokausi, jonka aikana kerätään lisää kokemuksia ja tietoa kokeen sisältöjen sopivuudesta, vaikeusasteesta ja järjestelyistä. Koe on osa sh-tutkintoa ja kokeen on oltava hyväksytysti suoritettu ennen kuin opiskelija voi hakea sairaanhoitajan tutkintoa.

Valtakunnallinen koe integroidaan sairaanhoitajan ammatillisten opintojen osaksi ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisesti. Opintojakson, jossa koe suoritetaan, tulee olla noin 180 op opintojen kohdalla. Opiskelija voi osallistua sairaanhoitajan valtakunnalliseen ydinosaamisen kokeeseen silloin, kun hän on suorittanut lähes kaikki sairaanhoitajille yhteiset (180 op) opinnot mukaan lukien kaikki kliinisten osaamisalueiden kokeet ja näytöt. Opinnäytetyön keskeneräisyys ei estä kokeeseen osallistumista, koska opinnäytetyö valmistuu usein vasta opintojen loppuvaiheessa.

Myös sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallinen koe toteutetaan Moodle-ympäristössä. Koetehtävien lisäksi Moodlessa on ohjeet opettajille ennen koetta, kokeen aikana ja kokeen jälkeen työskentelyä varten. Opiskelijat pääsevät kirjautumaan Moodleen jo ennen kokeen suorittamispäivää ja tutustumaan ohjeisiin kokeeseen valmistautumista varten. Varsinainen koe on piilotettu opiskelijoilta ja ajastettu avautumaan kaikille opiskelijoille samanaikaisesti koetilanteessa. Kokeen perustana oleva lähdemateriaali on myös Moodlessa.

 

Tiedotetaan, keskustellaan ja kehitetään Sairaanhoitajan valtakunnallisia ydinosaamisen arviointimenetelmiä aktiivisesti

Valtakunnalliset kokeet perustuvat ajan tasaiseen oppimateriaaliin ja hankkeessa luotuihin hyviin arviointimenetelmiin, jotka ajan saatossa tuottavat arvokasta tietoa suomalaisesta sairaanhoitajakoulutuksesta. Hankkeen aikana luodut kokeet ja erilaiset tehtävät muodostavat perustan jatkossa laajentuvalle sekä päivittyvälle arviointimenetelmien ja materiaalien pankille. On erittäin tärkeää, että kaikissa ammattikorkeakouluissa hankkeessa tehtävästä työstä ja siinä kehitettävistä arviointimenetelmistä, niiden toteutusperiaatteista ja mahdollisista lisäkehittämisen kohteista keskustellaan aktiivisesti. Kaikista ammattikorkeakouluista, joissa on sairaanhoitajan tutkintoon johtavaa koulutusta, on mukana yhteyshenkilöitä hankkeessa. Jokainen hankkeen toimija tiedottaa hankkeessa tehdystä työstä sekä omassa ammattikorkeakoulussaan että alueensa muille toimijoille ja yhteistyökumppaneille, esimerkiksi alueen terveyspalveluita tuottaville organisaatioille. Myös erilaisten keskustelutilaisuuksien järjestäminen ammattikorkeakouluissa on tärkeää. Tiedottamisen tueksi on laadittu lukuisia tiedotteita ja esittelymateriaaleja, joita saa käyttöön ammattikorkeakoulujen hankkeen yhteyshenkilöiltä.

Hankkeen ohjausryhmä pitää hankkeessa tehtyä työtä merkittävänä edistyksenä terveysalan koulutuksen kehittämisessä kansallisesti ja kansainvälisesti. Ohjausryhmä näkee välttämättömänä, että ammattikorkeakoulut ottavat hankkeessa kehitetyt valtakunnalliset osaamisvaatimukset ja arviointimenetelmät käyttöön vuoden 2021 alusta kaikissa sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, ensihoitaja- ja kätilöopiskelijoiden tutkinnoissa. Kehitettyjen toimintamallien käyttöönotto varmistaa sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) ja parantaa koulutuksen laatua.

Yhtenäinen osaamisen tason varmistaminen lisää suomalaisten sairaanhoitajien ja sairaanhoitajakoulutuksen arvostusta. Se tulee myös olemaan esimerkkinä toisten eurooppalaisten sairaanhoitajakoulutusten kehittämiselle. Osaamisen arviointia eri menetelmillä on mahdollista soveltaa myös muualla sosiaali- ja terveydenhuollossa, kun tarvitaan yhtenäistä ammattilaisten osaamisen varmistamista erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi koulutuksensa ulkomailla hankkineiden osaamisen arvioinnissa.

 

Marja Silén-Lipponen, yleSHarviointi hankkeen projektipäällikkö, yliopettaja, Savonia AMK, marja.silen-lipponen@savonia.fi

Tiina Nurmela, yleSHarviointi hankkeen työpaketin 2 vastuuhenkilö, yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu, tiina.nurmela@turkuamk.fi

Mika Alastalo, yleSHarviointi hankkeen työpaketin 4 vastuuhenkilö, lehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu, mika.alastalo@laurea.fi

Sairaanhoitajan kliinisen ydinosaamisen arviointimenetelmät ja valtakunnallinen (180 op) koe käyttöön vuonna 2021

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.