Laaja-alaista analytiikkaa opetussuunnitelmien kehittämiseksi

Hannu Oksanen, Savonia ammattikorkeakoulu
24.2.2021

Muotoilun koulutusohjelmassa otettiin uudistettu opetussuunnitelma käyttöön syksyllä 2018. Kahden vuoden suunnittelun jälkeen lähdettiin toteuttamaan koulutusta uusin tavoittein ja sisällöin. Myös opintojaksojen toteutuksissa haettiin uutta rytmiä ja intensiivisyyttä projektipohjaista oppimista mukaillen.

Opiskelijalle tuo nykyinen opetussuunnitelma mahdollistaa oman opintopolun rakentamisen ja ammatillisten suuntautumisen. Muotoilukoulutuksen sisällä olevista suuntautumisaloista ja niihin kuuluvista pakollisista ammatillisista opinnoista on luovuttu. Opiskelija kokoaa tutkintoon vaadittavan opintomäärän haluamistaan ammatillisista opinnoista. Perusopinnot, 60 op ensimmäisenä vuotena, ovat kuitenkin kaikille muotoilun opiskelijoilla samat. Mutta minne vie opiskelijan tie?

Esittää piirrettynä kuvana opiskeljan näkemystä opintopolusta.
KUVA 1. Opiskelijan näkemys omasta opintopolustaan.

OPS 2018, ensimmäinen vuosi

Syksyllä 2018 aloitettiin uuden opsin mukaisesti perusopintojen opetus kuuden viikon jaksoissa ja peräkkäisiä jaksoja lukuvuodessa oli kuusi. Ajatuksena oli, että opiskelija keskittyy yhteen opintojaksoon kerrallaan ja perusopintojen polku on selkeä ja tasainen. Muotoiluopintoihin sisältyy peruopinnoissa teoreettisten opintojen lisäksi myös taidollisia asioita, kuten piirtämistä, materiaalien työstämistä ja tietokoneohjelmien käyttöä. Monia taidollisia asioita, joiden oppimiseksi tarvitaan toistamista ja aikaa.

KUVA 2. Jaksotus ja opintojaksojen järjestys uuden opetussuunnitelman mukaisesti vuonna 2018.

APOA-hankkeen myötä tarjoitui oiva tilaisuus tarkastella ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tuntemuksia opiskelusta ja oppimisesta. Yksi kolmesta aloittavien ryhmästä valikoitui APOA -pilotin testiryhmäksi. Muotoilun työpajan toteuttamisesta ja tuloksista kerrotaan enemmän Aijan Hietasen kirjoittamassa Opiskelijakokemus oppimisanalytiikan lähtökohtana -artikkelissa.

Muotoilija ei piirrä suoria viivoja

Pilotiryhmälle pidetyn työpajan tuloksia tarkasteltaessa ei voinut olla huomaamatta usean  opiskelijan esiin tuomaa notkahdusta tai peräti kuilua oppimiskäyrällä. Työpaja oli keväällä 2019 ja tuolloin ensimäisen vuoden opintojaksot takana olivat Johdanto muotoiluun, Muotoiluajattelu, Muodon sommittelu ja menossa oli Materiaalteknologian opintojakso. Työpajassa piirretyissä oppimikäyrissä ja kirjoituksissa tuotiin esiin monia oppimista haittaavina tekijötä kuten kiire, huonot järjestelyt, epätietoisuus ja palautteen vaikutus.

KUVA 3. Opintojen rakenteen ja oppimiskäyrien vertailua.

Kevätlukukauden 2019 alkupuolella, joilloin APOA-työpaja pidettiin,  käyrät olivat kuitenkin pääosin jo korkealla. Tuolloin oli menossa jo hyvin käytännön läheinen Materiaaliteknologian opintojakso.

APOA -työpajassa tuotetusta materiaalista nousi esiin vahvasti se, että opintopolulla etenemisessä aikaa ja tavoitteita on hallittava monella tasolla. Mutta myös opiskelun kuormittavuus on huomioitava opintojen vaativuuden suhteen. Yksittäisen opiskelijan tuntemusten kautta saatiin peilattua uuden opetussuunnitelman toimivuutta. Oppimista haittaavia seikkoja, jotka johtuvat opetussuunnitelman rakenteesta ja opintojaksojen toteuttamisesta pystyttiin muotoilun koulutuksessa myös nopeasti muuttamaan. Samalla tarjoutui mahdollisuus kehittää resurssien käyttöä ja sovittaa toiminta paremmin  käytettävissä olevien tilojen ja laitteiden mukaan.

Analyysin tulokset muuttavat opetussuunnitelmaa

Tulosten perusteella seuraavan lukuvuoden opintojaksojen järjestystä muutettiin. Teoreettisen ja käytännöläheisen opiskelun suhdetta tasattiin lukuvuoden aikana. Lukuvuoden jaksotuksessa siirryttiin täysin muista Savonia ammattikorkekoulun koulutusaloista poikkeavaan malliin. Lukuvuosi koostuu kolmesta kymmenen viikon jaksosta ja jakson loppuun varataan ”rästiviikko”. Tuolloin on vielä aikaa opintojaksoilla tehtyjen projektien esittelyyn ja myös niiden tekemättömien tehtävien viimeistelyyn.

Jaksojen pituutta tarkasteltiin myös projektien kannalta, joita ammatillisissa opinnoissa toimeksiantoina toteutetaan. Kymmenen viikkoa katsottiin olevan sopiva ajallinen jakso saada projekti tai sen tietty vaihe valmiiksi.

KUVA 4. Analyysinpohjalta muutettu jaksotus ja opintojen järjestys.

Analytiikka avuksi suunnitteluun

Opetussuunnitelman läpimenoaika on neljä vuotta. Nyt, ennen kuin vuoden 2018 opetussuunnitelmaa on ehditty kokonaan toteuttaa, on aloitettu jälleen muotoilukoulutuksen opsin uudistaminen. On tarve huomioida digitaalisuuden tuomat muutokset ja palvelumuotoilun nouseminen merkittäväksi muotoilijoita työllistäväksi osaamisalueeksi. Samalla on mietittävä, mistä muotoiluosaaminen koostuu ja miten koulututusta toteutetaan laadukkaasti. Muotoilualalla ei ole pätevyysvaatimuksia ja koulutuksen sisältö ja toteuttaminen vaativat jatkuvaa kehittämistä, jotta koulutus pysyy vetovoimaisena ja vastaa alalla tarvittavaa osaamista.

Oppimisanalytiikassa huomio kiinnitetään lähinnä opiskelijan toimintaan ja opintojen etenemiseen. Verkko-opetusalustat tarjoavat mahdollisuuden seurata opiskelijan toimintaa yksittäisellä opintojaksolla. Tuolloin huomio kiinnitetään kyseisellä opintojaksolla etenemiseen ja mahdollisesti opintojakson toteuttamisessa huomataan ongelmia. Analytiikan tuloksia voidaan hyödyntää myös tarkasteltaessa laajempia koulutuksen kokonaisuuksia, jos tuloksia kootaan yhteen ja analytiikan toteuttamiseen ja seurantaan osallistuu yksittäisen opintojakson opettajan lisäksi koulutusta suunnittelevat ja opiskelua ohjaavat tahot.

Muotoiluopiskelijoille tehty oppimisanalytiikka pilotointi toi esiin opetussuunnitelman toimimattomuuden sellaisenaan. Vaikka opetussuunnitelman sisällölliseen uudistamiseen osallistettiin myös opiskelijoita, eivät he olleet mukana opintojaksojen toteutuksia laadittaessa. Oppimisanalytiikan työpajassa nousi esiin seikkoja, jotka tulivat osin esiin myös muussa vuosittaisessa opiskelijapalautteessa. Kun näin opetussuunnitelman ongelmia saadaan tuotua esiin, on haasteena enää ongelmia korjaaviin muutoksiin menevä aika. Tehtyjen muutosten vaikutus on nähtävissä vasta seuraavan lukuvuoden aikana.