Opiskelijalähtöinen fiilismittari oppimisprosessin havainnointiin

Risto Nylund ja Sirpa Vauhkonen, Savonia-ammattikorkeakoulu 
23.4.2021

Apoa (Avain parempaan oppimiseen AMKeissa) -hankkeessa toteutettiin syksyllä 2019 ja keväällä 2020 Savonia-ammattikorkeakoulussa kaksi pilottikyselyä, joiden tavoitteena oli tuoda näkyville opiskelijoiden tuntemuksia ja ajatuksia heidän opiskelumotivaatiostaan ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Piloteissa opiskelijat vastasivat kyselyyn kerran viikossa 6-9 viikon ajan heidän itsensä määrittelemiin kysymyksiin, jotka liittyivät heidän tuntemuksiin omasta oppimisprosessista. Pilottiryhminä toimivat muotoilualan päivätoteutuksen opiskelijat sekä matkailu- ja ravitsemusalan monimuoto-opiskelijat.   

Ennen varsinaisia pilottikyselyjä, keväällä 2019 järjestettiin näille opiskelijaryhmille palvelumuotoilun työpajat, joissa opiskelijat kuvasivat piirroksin siihen mennessä kokemiaan oppimiseen liittyvistä tuntemuksia ja fiiliksiä. Tämän palvelumuotoilun työpajan menetelmät ja tulokset koettiin hyödyllisiksi ja innostaviksi. Sen pohjalta lähdettiin miettimään, kuinka laadullista aineistoa voitaisiin opiskelijalähtöisesti kerätä systemaattisemmin ja tarkemmin rajatulta ajanjaksolta.  

KUVA 1. Opiskelijoiden luomia kysymyksiä työpajoissa.

Molempien palvelumuotoilun työpajojen tuotosten pohjalta koostettiin 6 teema asioista, jotka opiskelijat olivat kokeneet tärkeiksi oppimisessaan. Nämä teemat olivat: motivaatio, tunne ohjauksesta, ajankäyttö, oppimistilanne, oppimisen tunne/oppimisen ilo ja tuki oppimiselle. Seuraavissa työpajoissa teemat ohjasivat opiskelijoita edelleen ideoimaan erilaisia kysymyksiä, joihin vastaamalla he pystyisivät tekemään havaintoja omista oppimisprosesseistaan.

KUVA 2. Teemoittain: Mitä opiskelijat halusivat havainnoida oppimisprosessistaan?

Saaduista kysymyksistä jäsenneltiin teemoittain väittämät lopulliseen kyselyyn. Kyselyn lauseet haluttiin pitää lyhyinä ja selkeinä, jotta vastaaminen olisi mahdollisimman vaivatonta. Syyslukukaudella 2019 ko. pilottiryhmät vastasivat ensin fiilismittari-kyselyyn viikoittain Webropol-sovelluksella ja kevätlukukaudella 2020 saatiin käyttöön myös Apoa-hankkeen ja näiden pilottien tarpeisiin kehitetty mobiilisovellus, jonka Savonian tietotekniikan opiskelijat toteuttivat.

Pilotoinnissa nousi vahvasti esille mobiilisovelluksen vaivattomuus ja reaaliaikaisuus. Opiskelijat totesivat, että sovellusta oli helppo ja nopea käyttää, mikä edesauttoi kyselyyn sitoutumista. Fiilismittari-sovellusta käyttämällä opiskelijat pystyivät itsenäisesti tekemään havainnointia oman oppimisen edistymisestä ja siten ymmärtämään paremmin omaan oppimisprosessiin vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi sovelluksen kautta pystyi vertamaan omia fiiliksiään luokan vastaaviin keskiarvoihin.   

Eräs pilotissa mukana ollut opiskelija kiteyttää asian hyvin: ”Ryhmän fiiliksiä oli mielenkiintoista myös verrata omaan, tietäen, ettei muillakaan aina ole helppoa. Se vahvistaa ryhmätukea, sillä yleensä mentiin samassa veneessä. Jos itsellä oli fiilikset paljon huonommat kuin muilla, se herätti tarkastelemaan omaa tilannetta. ” 

Fiilismittari-kyselyjen kautta saatu tieto on tarkoitettu ennen kaikkea opiskelijoille itselleen, jotta heidän ymmärryksensä sekä omaan oppimisprosessiinsa vaikuttavista tekijöistä että vastuusta omasta oppimisestaan syvenisi ja kehittyisi. Opiskelijoiden lisäksi pilotin tuottamaa tietoa voisivat hyödyntää myös tutoropettajat ja opot, jotka pystyisivät havaitsemaan mahdollisia ”pudokkaita” jo varhaisemmassa vaiheessa.   

Koko fiilismittarin luominen tapahtui hyvin opiskelijalähtöisesti. Prosessi eteni vaihe vaiheelta pilotissa mukana olevien opiskelijaryhmien työpajatyöskentelyillä Apoa-hankkeessa olevien tuttujen opettajien ohjauksessa. Opiskelijoiden vahva osallistaminen palvelumuotoilun keinoin loi hyvät edellytykset sille, että opiskelijoiden tärkeimmät ajatukset ja tuntemukset heidän omasta oppimisprosessistaan tulisivat kyselyjen kautta entistä selvemmin esille ja että oppimista voitaisiin kehittää entistä opiskelijalähtöisemmäksi.