Kuiduista ja tuotteista pikseleiksi – Muodin muutos fyysisestä virtuaaliseksi

3D-mallinnetut Sastan ulkoilutakit. Kuvat ja mallinnukset: Iida Pitkänen (2021)

Digitaalisuus ujuttautuu koko ajan enemmän ja enemmän vaateteollisuuteen, tämän myötä vaateyritysten on pystyttävä päivittämään omaa toimintaansa, jotta ne pysyisivät muutoksessa mukana. Uskomme että, 3D-mallinnus tulee vakiinnuttamaan paikkansa osana vaatebrändien suunnittelua, markkinointia ja tuotantoa, sillä se avaa brändeille uudenlaisia mahdollisuuksia. 

Kirjoittaja: Iida Pitkänen, digitaalisen muodin opiskelija, Savonia-ammattikorkeakoulu. Edit. & Toim. Laura Pakarinen

Kurkistus 3D-mallinnuksen maailmaan – Tuotteen 3D-mallinnuksesta Techpackiksi 

Digital & Circular Fashion House –hankkeen yhteistyöyritys, tunnettu suomalainen ulkoiluvaate brändi, Sasta, pääsi kurkistamaan 3D-mallintamisen maailmaan tuotekehityksen näkökulmasta, kun muotoilun opiskelijoiden kanssa toteutettu yhteistyöprojekti alkoi. Puettava muotoilu ja muoti -projektistudiolla toteutettu monomateriaalituotekehityksen demo tarjosi laaja-alaisen katsauksen vaatteiden 3D-mallinnukseen ja visualisointiin, kun opiskelijat 3D-mallinsivat Sastan klassisista ulkoiluvaatteista uudenlaisia monomateriaaliversioita. Demo tarjosi Sastalle ainutlaatuisen tilaisuuden tutustua vaatteiden 3D-mallinnukseen nähdä millaisia mahdollisuuksia ja hyötyjä 3D-mallinnuksesta voisi Sastalle olla.  

3D-mallinnusten esittelyn lisäksi oli tärkeää esitellä myös, mitä muita hyötyjä 3D-mallinnuksesta on kuin vain hienojen tuotevisualisointikuvien teko. Tästä syystä jatkoin opintojaksolla aloitettua projektia Digital & Circular Fashion House -hankkeen työharjoittelijana laatien kahdesta valitusta 3D-mallinnetusta tuotteesta techpackit. Tavoitteena oli tuoda esiin mitä kaikkea 3D-mallinnuksen lisäksi esim. Clo3D-mallinnusohjema voisi yritykselle tarjota.  

Eri ohjelmistojen yhteensopivuus ja toimivuus on tärkeää, jolloin tietojen siirto ja päivittäminen ohjelmistosta toiseen sujuu helposti.

tuotepäällikkö Kirsi Kärkkäinen

Techpackit (vert. tuoteohjeistukset) ovat tärkeä osa tuotekehitystä, koska niihin voidaan koota kaikki oleellinen tieto tuotteesta. Ne auttavat arvioimaan tuotteen kustannuksia ja visualisoivat mitä kaikkea tuote sisältää: kaavat, kankaat, painonapit yms. Monet 3D-mallinnusohjelmistot tarjoavat mahdollisuutta luoda techpackin, joko suoraan mallinnusohjelmasta tai jonkin lisäosan kautta. Sastalle esitelty techpack oli yhdistelmä Clo3D:n sisältä saatua Colorwaysiä sekä Clo-set:in kautta saatua Excel -muotoista techpackia. 

Techpackin esittely tarjosi mahdollisuuden saada suoraa palautetta ulkoiluvaate brändiltä sekä löytää kohtia, jotka toimivat hyvin ja joissa mahdollisesti olisi vielä kehitettävää.  

Aivan suoraan Clo-Setista saatu techpack ei toimi, vaan jokaisen yrityksen tuleekin muokata sitä omien tarpeidensa mukaan. Keskustellessamme Sastan kanssa laatimistani techpackeistä tärkeänä asiana nousi esiin erityisesti kankaiden ja vetoketjujen yms. tietojen ja koodien saaminen näkyviin suoraan techpackiin ilman, että jokaista tietoa tarvitsee erikseen kirjoittaa. Tietokirjastojen lisääminen suoraan mallinnusohjelmistoon voisi olla hyvä lisä, ja se auttaisi teckpackin tekemisessä. Sastan tuotepäällikkö Kirsi Kärkkäinen kokikin, että eri ohjelmistojen yhteensopivuus ja toimivuus on tärkeää, jolloin tietojen siirto ja päivittäminen ohjelmistosta toiseen sujuu helposti.  

Sasta Tundra-hou
Colorways-taulukko ja Sasta Tundra-housun värivaihtoehdot Clo3D-ohjelmassa (Iida Pitkänen 2021). Tuotteen 3D-mallit: Jenni Kemppainen 2021

Kirsi Kärkkäinen piti Colorways -taulukkoa, jossa kaikki tuotteen värivaihtoehdot, materiaalit ja lisätarvikkeet näkyvät, selkeänä ja hyödyllisenä. Tämän lisäksi hän näki mahdollisena, että 3D-mallinnuksilla voitaisiin säästä fyysisten protojen tekemisessä tuotekehityksen alkupäässä. 

3D-mallinnettuun vaatteeseen lisätyt mitat koettiin hyödyllisinä, erityisesti Sastan tuotespesialisti Päivi Hallikainen nosti esiin valmiin vaatteen ympärysmitat kuten rinnanympärys, joka auttaa arvioimaan kuinka paljon kangasta valmiiseen tuotteeseen menee. Kankaan menekin ja hinnan arviointi puhuttikin paljon, yritys näki potentiaalia siinä, että 3D-malli voisi auttaa arvioimaan valmiista vaatteesta syntyviä kustannuksia ja sitä kuinka paljon valmis tuote tulee maksamaan. 3D-mallinnus voisi auttaa arvioimaan kuinka paljon vaatteenmalli vaikuttaa hintaan, tai jos vaatteen helma on esimerkiksi hieman pidempi, kuinka paljon enemmän lopullinen tuote tulee maksamaan ja onko tuotetta järkevää tehdä. Tuotekehityksen alkupäässä 3D-mallintaminen auttaa päätöksenteossa, mitä tuotteita valitaan mallistosuunnitelmaan. Puutteena kuitenkin Kirsi Kärkkäinen nosti esiin sen, että Clo3D ei laske sitä mikä on hukkakankaan osuus, sillä kankaan käyttöaste ei juuri koskaan ole 100 %.  

Kiinnostavia ja tutkimisen arvoisia asioita nousi myös muutamia esiin. Clo3D -ohjelmisto tekee mittojen perusteella sarjotun kaavan, olisikin mielenkiintoista tutustua enemmän, kuinka hyvin sarjonta toimii, ja voisiko sitä hyödyntää arvioitaessa suurempien vaatekokojen kangasmenekkiä.  

Tuotekehityksen alkupäässä 3D-mallintaminen auttaa päätöksenteossa, mitä tuotteita valitaan mallistosuunnitelmaan.

Koska Sasta on ulkoilu- ja metsästysvaatteisiin erikoistunut vaatebrändi, nousi yrityksen näkökulmasta esiin vaatteen istuvuuden arvioiminen liikkeessä ja, se kuinka tarkkaan 3D-mallinnusohjelmistossa sitä pystytään simuloimaan. Voidaanko luoda dynaamisia asentoja ja arvioida vaatteen istuvuutta niiden kautta liikkeessä, jolloin saataisiin tietoa siitä, miten vaatteen malli soveltuu esimerkiksi ulkoilukäyttöön. Uskon, että tulevaisuudessa mahdollisuudet tutkia dynaamista liikkeitä ja niiden vaikutusta vaatteeseen vain paranevat, kun digitaalinen sovittaminen kehittyy. Tällä hetkellä on kyllä mahdollista arvioida vaatteen istuvuutta yms. erilaisten stress ja fit -mappien avulla, jotka näyttävät 3D-mallinnetusta vaatteesta ne kohdat, jotka todennäköisesti kiristävät tai ovat mahdottomia pukea.  

Harjoittelun aikana pääsin tuomaan laaja alaisesti osaamistani esiin ja verkostoitumaan asiakasyrityksen kanssa.

Omia tavoitteitani työharjoittelussa oli oman ammattitaidon kehittäminen vaatetusalalta, digitaalisten työvälineiden tiedon syventäminen, 3D-mallintamisosaamisen syventäminen ja soveltaminen.  

Työharjoittelu antoi minulle käsityksen siitä mihin kaikkeen vaatteen 3D-mallinnusta voisi soveltaa, ja millaisia hyötyjä siitä voisi olla vaatteen tuotekehitysprosessissa, kuten esimerkiksi lopullisen tuotteen hinnan arvioinnissa. Työharjoittelussa minulle konkretisoitui millaisia hyviä ja kehitettäviä ominaisuuksia Clo3D-ohjelmistossa on ja mitä voisin itse tulevaisuudessa hyödyntää omia mallistoja tehdessäni. Tästä esimerkkinä Colorways -taulukko, joka pienellä muokkauksella olisi mielestäni erinomainen työkalu visualisoimaan tuotetta ja sen eri värivariaatioita. 

Työharjoittelun aikana huomasin, miten tärkeää on osata lukea toisen tekemää 3D-mallia ja ymmärtää miten 3D-malli koostuu eli millaisia rakenteellisia ratkaisuja 3D-mallinnukseen on tehty ja miksi. Koen tästä olevan hyötyä, etenkin silloin kun työskennellään moniammatillisissa tiimeissä, jossa toisen henkilön tekemää 3D-mallia voi joutua muokkaamaan tai jatkokehittämään.

Digitaalisen muodin merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa – Mitä Metaversumi tuo tullessaan? 

Siinä missä vaatteen 3D-mallinnus ja –suunnittelu auttavat hahmottamaan vaatteen rakennetta, tyyliä ja ominaisuuksia, antavat ne samalla uudenlaisen markkinaraon brändeille myydä heidän tuotteitaan digitaalisessa muodossa. Näin syntyy digitaalista muotia eli 3D-mallinnettuja digitaalisia vaatteita, joita voidaan pukea erilaisissa virtuaaliympäristöissä (VR, Virtual Reality), kuten videopeleissä avatarien päälle tai hyödyntäen lisätyn todellisuuden (Augmented Reality) AR- filttereitä sosiaalisessa mediassa tai vaikka Zoom -palaverissä.  

Digitaalinen muoti ei tule syrjäyttämään fyysisiä vaatteita, vaan sen tarkoituksena on laajentaa muodin kenttää ja kuluttajien suhtautumista vaatteisiin. Se haastaa pohtimaan tarvitseeko jokainen vaatekappale omistaa fyysisenä, etenkin jos vaatetta ei aio käyttää kuin kerran tai kaksi sosiaalisessa mediassa? Jos pukeutuminen digitaaliseen muotiin kiinnostaa kannattaakin suunnata DressX -sivustolle, joka on digitaalisen muodin verkkokauppa. 

Digitaalinen muoti haastaa pohtimaan tarvitseeko jokainen vaatekappale omistaa fyysisenä, etenkin jos vaatetta ei aio käyttää kuin kerran tai kaksi sosiaalisessa mediassa?

Digitaalisen muodin merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa, etenkin nyt kun Metaversumi tekee tuloaan ja kehittyy. Brändien onkin syytä ottaa haltuun 3D-osaaminen, jotta muodin luominen digitaalisille alustoille sujuu helpommin. Digitaaliset vaatteet tulevat olemaan tärkeä tulonlähde fyysisten vaatteiden lisäksi, etenkin kun virtuaalimaailmat yleistyvät. Jo nyt on havaittavissa brändien kiinnostus digitaalista muotia ja 3D-mallinnusta kohtaan, ja yhä useampi brändi suuntaa kohti virtuaaliympäristöjä kuten videopelejä. Tästä esimerkkinä Louis Vuitton, joka teki yhteistyöprojektin Riot Gamesin kanssa luoden tuotteita League of Legends -videopeliin. Nämä kaikki edellä mainitut teemat korostuivat tänä syksynä järjestetyssä Exthereal -konferenssissa, jossa alan ammattilaiset keskustelivat ja luennoivat mm. digitaalisesta muodista ja sen tulevaisuuden näkymistä. 

Tekstiilikuiduista pikseleiksi -opinnäytetyöni  

Digitaalinen muoti ja 3D-mallintaminen kiinnostavat minua kovasti, olen koko opintojeni ajan pyrkinyt kehittämään 3D-mallinnus ja visualisointi taitojani. Oma vaatetusompelija taustani vuoksi ymmärrän kaavoja ja vaatteiden rakenteita, mikä on tehnyt vaatteiden 3D-mallintamisesta helppoa, ja samalla se on ollut luonnollinen vuoropuhelu fyysisen ja digitaalisen maailman välillä. Valmistumiseni jälkeen unelmani olisi työllistyä 3D-mallintajana, joko vaatetus- tai pelialalle. Minua kiinnostavat erityisesti digitaalinen muoti, vaate- ja tuotesuunnittelu, 3D-mallintaminen ja animointi sekä digitaaliset kankaat.  

Unelmani olisi työllistyä 3D-mallintajana, joko vaatetus- tai pelialalle.

Iida Pitkänen, digitaalisen muodin asiantuntija

Tämän vuoksi opinnäytetyönäni halusin lähteä tutkimaan digitaalista muotia ja erityisesti kankaan digitointia. Kankaan digitointi ja erilaiset digitointi menetelmät olivat minulle vieraita, joten koen kehittyväni ammatillisesti tämän opinnäytetyön teon myötä.  

Opinnäytetyön tavoitteena on luoda valituista kankaista digitaaliset versiot, joita verrataan fyysisiin kankaisiin. Jotta kankaiden vertailu olisi mielekästä, luodaan fyysinen vaate valitusta kankaasta, minkä lisäksi vaatteesta luodaan digitaalinen kaksosen (Digital Twin) eli 3D-mallinnettu vaate, johon digitoidut kankaat lisätään. Tarkoituksena on havainnoida ja tutkia miten hyvin digitaalinen kangas vastaa fyysistä kangasta sekä miten kangas liikkuu. 

Mikäli kiinnostuit kuulemaan lisää, kutsun sinut osallistumaan webinaariin 17.2.2022 klo: 9 – 10, jossa esittelen opinnäytetyötäni ja sen tuloksia. Webinaari on ilmainen, eikä se vaadi ennakkoilmoittautumista.

Katso myös:

Exthereal: https://www.exthereal.com/  

Louis Vuitton x Legue of Legends: https://eu.louisvuitton.com/eng-e1/magazine/articles/louis-vuitton-x-league-of-legends#the-film  

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *