Bistech SIMULOINTI

Kirjoittaja: Esa Hietikko

1          Johdanto

BisTech-prosessin edeltävien vaiheiden tuloksena on saatu selville eri Kano-luokkiin kuuluvat spesifikaatiot prioriteetteineen ja mittayksiköineen. Jotta tilanne voidaan viedä entistä konkreettisemmalle tasolle, voidaan ottaa käyttöön raha eli eurot. Simuloimalla spesifikaatioiden eri arvoilla voidaan hakea optimaalista tilannetta esimerkiksi kateprosentin, kate-eurojen tai myyntimäärien osalta. Selvää on, että tässä vaiheessa ei voida kustannuksia ja tuottoja arvioida absoluuttisen tarkasti, vaan paremminkin on syytä keskittyä vertailemaan eri arvoyhdistelmien vaikutusta lopulliseen tilanteeseen. Simuloinnissa on erityisesti huomioitava Performance-luokan korkeimmat prioriteettiarvot saaneet spesifikaatiot, joiden perusteella asiakkaat tekevät ostopäätöksensä.

Asiakasarvoon vaikuttavat spesifikaatioiden arvojen lisäksi myös luonnollisesti tuotteen myyntihinta. Kuten hyvin tiedetään, myyntihinnan kasvattaminen ja kustannusten pienentäminen kasvattavat katetta. Toisaalta myyntihinnan kasvattaminen pienentää myyntimääriä hintajouston johdosta.

2          Simulaation yhteys tuotestrategiaan

Tuotestrategian yksi keskeisimmistä päätöksistä liittyy siihen millaisia tuotekehitysprojekteja tullaan käynnistämään. Tuoteparannuksista ja uusista tuoteideoista muodostettuja aihioita arvioidaan alustavasti niiden tuoton ja käytettävissä olevien resurssien perusteella ja jatkoon valituista muodostetaan konseptit toteuttamalla niille BisTech-prosessin mukainen alkuselvitys. Simuloimalla saatujen katearvioiden perusteella voidaan kullekin konseptille toteuttaa Go/No go -päätös ja siirtää sen jälkeen Go-luokituksen saaneet konseptit projektisalkkuun jatkotyöstöä varten.

BisTech-ajatusmallissa tuotestrategian keskeinen elementti on tuoteportfolio, jossa on näkyvissä tuotekehitysprojektien aihiot (kuva 1). Kuhunkin aihioon liittyy yksi tai useampia konsepteja, joita voidaan simuloimalla vertailla. Jokin/jotkin konsepteista voivat myös kuvata kilpailijan tuotteita.

Kuvassa 2 on esitetty tyypillinen konseptien vertailutilanne.

Kuva 1: Tuoteportfolio tuotestrategian keskeisenä elementtinä.

Kuva 2: Konseptien vertailu simuloimalla.

1          Tuoteparannus/kokonaan uusi tuote

Jos konseptissa on kyse tuoteparannuksesta, voidaan simuloinnin lähtökohtana käyttää sen nykyistä valmistuskustannusta ja ulosmyyntihintaa. Näiden päälle tulevat spesifikaatioiden parannettujen suoritusarvojen aiheuttamat arvioidut lisäkustannukset sekä myyntihinnan korotus.

Jos taas kyseessä on kokonaan uusi tuoteidea, ei historiatietoja ole käytössä ja minimitasoa vastaavat valmistuskustannukset on arvioitava henkilöstön ja jälleenmyyjien kokemukseen sekä mahdollisesti alihankkijoille tehtäviin tarjouspyyntöihin nojautuen.

2          Simulaation toteutus

Simuloinnin tavoitteena on hakea kunkin vertailtavana olevan konseptin asiakaskyselyjen pohjalta tärkeimmiksi osoittautuneille spesifikaatiolle optimiarvot. Simulaation lähtöaineistona kullekin keinospesifikaatiolle on prosessin aiemmissa vaiheissa määritetty tekninen spesifikaatio ja sille mittayksikkö. Spesifikaatioiden arvoille on asetettu vaihteluväli, jossa minimiarvona on nykyisen tuotteen arvo ja maksimiarvona arvioitu paras mahdollinen spesifikaation arvo.

Simulointi suoritetaan muuttamalla keltaisella merkityssä Tavoite– sarakkeessa olevia arvoja (kuva 3). Tämä muuttaa sarakkeissa Lisäkustannus, Tavoite ja Lisäarvokerroin olevia arvoja. Mitä lähempänä ollaan maksimiarvoa, sitä enemmän muutos aiheuttaa kustannuksia ja sitä suurempaa lisäarvoa voidaan tarjota asiakkaalle. Tavoitearvojen asetannassa voidaan hyödyntää erillisellä AWOT-työkalulla tuotettuja alkuarvoja.

Maksimi lisäkustannus esiintyy, kun spesifikaation arvo on maksimissaan. Lisäkustannus voi muuttua eri tavoin tilanteesta riippuen. Tätä säädellään Roon arvolla. Roon negatiivisilla arvoilla lisäkustannus kasvaa aluksi hitaasti ja kiihtyy sen jälkeen. Vastaavasti positiivisilla arvoilla lisäkustannus kasvaa aluksi nopeasti ja tasaantuu sitten. Jos Roon arvoksi annetaan sata, on kyseessä lineaarisesti kasvava kustannus. Kustannus voi myös muuttua portaittain, jolloin annetaan Roolle arvo nolla.

Kuva 3: Konseptin simulaatio.

Simulaation kaupallinen osa on taulukon alaosassa. Tässä on kolme saraketta, jotka vastaavat ylempänä olevia sarakkeita Nykyinen, Tavoite, AWOT ja Maksimi (Kuva 4).

Kuva 4: Simulaation kaupallinen osio.

Vasemmanpuolimmaisessa sarakkeessa ovat nykyisen tuotteen tiedot. Keltaisiin soluihin voi tehdä muutoksia. Tavoite-saraketta vastaavassa kohdassa voidaan asettaa parannetun tuotteen ulosmyyntihinta, arvioitu hintajousto sekä muilla kuin tuotteen ominaisuuksien parannuksella aikaan saatu myynnin lisäys. Keltaisella merkityt solut ovat muokattavissa. Hintajoustovaikutus myyntiin tulee laskettuna arvona lineaarisesti siten, että arvolla 0 hintajoustoa ei ole (hinta ei vaikuta myyntiin) ja sitä pienemmillä arvoilla hinta vaikuttaa myyntiä vähentävästi. Tuoteparannuksen aikaansaama arvioitu myynnin lisäys on laskettu tuoteparannuksen arvojen perusteella.

3          Liite – laskentakaavat

Tuotteen tehokkuuskilpailukykyä arvioidaan spesifikaatioiden tavoitearvojen sekä prioriteettiarvojen avulla.

Mitä lähempänä spesifikaation tavoitearvo on maksimiarvoa, sitä suurempi on ko. spesifikaation tuotteelle tuottama kilpailukyvyn ja sitä kautta myynnin lisäys. Spesifikaation prioriteettiarvo puolestaan vaikuttaa siten, että mitä suurempi prioriteetti spesifikaatiolla on, sitä suurempi on sen vaikutus tehokkuuskertoimeen.

Tehokkuuskerroin saadaan kaavalla:

E = R0 x (FtFmin)/(FmaxFmin)

missä

E = tehokkuuskerroin

R0 = Spesifikaation suhteellinen prioriteettiarvo

Ft = Spesifikaation tavoitearvo

Fmin = Spesfikaation minimiarvo

Fmax = Spesfikaation maksimiarvo

Kun kaikkien tarkastelussa olevien spesifikaatioiden tehokkuuskertoimet lasketaan yhteen, tulee lopputulos olemaan välillä 0 – 1 eli prosentteina 0 – 100%. Jos tavoitearvot ovat maksimissaan, on tehokkuuskerroin 1 ja vastaavasti 0, jos arvot ovat minimissään.

Tuoteparannuksen aiheuttama myynnin lisäys saadaan suoraan kertomalla nykyinen myyntimäärä tehokkuuskertoimella.

Hintajouston aiheuttama myynnin vähennys saadaan kaavasta

M = Hk*(Mh1Mh2)*Mn /Mh1

missä

M = Myynnin vähennys

Hk = Hintajoustokerroin

Mh1 = Uusi ulosmyyntihinta

Mh2 = Nykyinen ulosmyyntihinta

Mn = Nykyinen myyntimäärä

Roon vaikutus lisäkustannuksiin saadaan kaavalla (Roo<>0)

Kl=((1-EKSPONENTTI(-(FtFmin)/(FmaxFmin))/Roo)/(1-EKSPONENTTI(-1/Roo)))*Kmax

missä

Kl = Lisäkustannus

Kmax = Maksimikustannus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *