Ketterästi yhdessä kehittäen – Digital & Circular Design Sprintillä kohti yhteistä näkemystä digitaalisuuden ja kiertotalouden uuden osaamisen tarpeista

Kuva: Digital & Circular haasteiden kehämalli: digitaalisuuden ja kiertotalouden haastekenttämme, kuvakaappaus Miro-visuaaliselta yhteistyöalustalta (Design Sprint toteutus 13.4. ja 15.4.2021). Kehämalli kokoaa yhteisen näkemyksen ja askelmerkit sille, mitä lähdetään oppimaan ja kokeilemaan hankkeen työpaketissa 2. Kokeile ja opi teknologiaa.

Digital & Circular Fashion House -hankkeen ensimmäisen työpaketin koulutukset, ennakoi opi ketterästi,  käynnistyivät yhteisöllisellä oppimisprosessilla, jossa hyödynsimme muotoiluajattelusta tuttua ketterää kehittämistä. Digital & Circular Design Sprinteissä tunnistimme tekstiili- ja muotialan alan muutoksia ja tulevaisuuden osaamistarpeita. Ryhmätyöskentelyn tuotoksina syntyi yhteisiä suuntaviivoja tulevaisuuteen.

Kirjoittaja: Laura Pakarinen / Savonia-ammattikorkeakoulu

Design Sprintit toteutettiin virtuaalisesti kahdessa eri toteutuksessa hankkeessa mukana oleville yrityksille, yhteisöille ja opiskelijoille maaliskuussa 2021. Digital & Circular Design Sprint -koulutuksen tavoite oli yhdessä pohtia mitä meidän tulisi oppia tulevaisuuden varalle ja samalla tutustua toinen toisiimme. Koulutukseen osallistui 21 yritystä/yhteisösedustajaa ja 11 opiskelijaa. Digital & Circular haasteiden kehämalli toimi karttana Design Sprintin prosessissa määrittäen avainkysymykset. Ryhmäprosessissa hyödynnettiin Zoomia ja yhteiskehittämiseen hyviin soveltuvaa MIRO-visuaalista yhteistyöalustaa. Työpajojen työskentelyn lopputuotoksena syntyi kuusi kestävän muodin tulevaisuuteen suuntaavia tarinallisia sekä asiakaslähtöisiä skenaariota että konsepti-ideoita uusista digitaalisista palvelusta.

“Todella kiinnostava konsepti toimia yhdessä monialaisesti.”

– nosto palautteesta

Mitäs jos? – Digital & Circular Design Sprintin haasteiden kehämalli luo pohjan hankkeen koulutuskonseptin ja tulevan koulutuskalenterin teemoille

Ennen Design Sprinttejä hankkeessa kartoitettiin alueellisia tekstiili- ja vaatetusalan tarpeita digitaaliseen ja kiertotalouden osaamisen kehittämiseen. Taustatyön tuloksena syntyi haasteiden kehämalli, eräänlainen kartta, joka sisältää hankkeen tulevat koulutukselliset teemat: osaaminen ja jatkuva oppiminen, digitaaliset menetelmät, strategia/bisnesajattelu, ekosysteemi (kumppanuudet & yhteistyö), tuottaminen (suunnittelu ja tuotanto), asiakkaat ja palvelut (palveluliiketoiminta), materiaaliosaaminen ja materiaalilähtöinen suunnittelu, vastuullinen viestintä ja arvot sekä informaatiomuotoilu. Näihin teemoihin jokainen mukana oleva yritys ja yhteisö pääsi vaikuttamaan hankkeen alkukartoituskyselyissä ja tapaamisissa, sekä Kick-Off -tapahtuman työpajoissa ennen Design Sprinttiä. Design Sprint alkoi ennakkotehtävällä kartoittaen pitkän tähtäimen tavoitteita mitäs jos? -kysymysten muodossa. Nämä kysymykset muodostavat kehämallin uloimman kehän.

Kuinka voisimme? – Digital & Circular Design Sprint -koulutusten tavoitteena oli oppia yhdessä ketterästi kokeillen ja muotoilun keinoin, miten luodaan kiertotalouslisäarvoa asiakkaalle

Digitalisaatio muuttaa toimintatapoja yrityksessä ja asiakkaiden osto- ja kulutuskäyttäytymissä (Osaaminen 2023, 5). Digital & Circular Design Sprint -oppimispyrähdyksissä tarkoituksena oli oppia löytämään tulevaisuuden kuvia siitä, mikä asiakkaan arjessa luotujen kestävien digitaalisten ja kiertotalousratkaisujen myötä muuttuu. Samalla opittiin ketterän kehityksen menetelmiä. Tähän muotoiluajattelu ja muotoilun menetelmät tarjosivat samaan aikaan sekä luovaa että analyyttista ajattelua yhdistävän ihmislähtöisen lähestymistavan innovointiin, joka lähtee aina asiakkaiden tarpeista ja niiden ymmärtämiseen syvällisesti. Asiakkaiden tarpeet sijoittuvat kehämallissa haastekentän keskiöön.

Kuinka voisimme rakentaa yhteistyöverkostoja hyödyntävän asiakaslähtöisen ostoprosessin?

Design Sprint on yhteistyön ja verkostojen luomisen perusta

Yhteiskehittämisen avulla voimme luoda perustan hankkeen tulevaisuuden toimijaverkostolle ja paikalliselle rikastavalle yhteistyölle. Edessämme olevat systeemiset, keskenäisriippuvaiset ja kompleksiset haasteet ovat meidän yhteisiä, sekä pienien että isojen toimijoiden, niin lokaalisti kuin globaalistikin. Tällaisten haasteiden ratkaisemiseen me tarvitsemme yli rajojen ja lohkojen menevää yhteistyötä. Tiedossamme olevat fundamentit ja systeemiset muutokset vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen, ja niitä on mahdotonta ymmärtää tai ratkaista ilman yhteisen ymmärryksen luomista. Ratkaisujen kehittämisessä keskeistä ovat kumppanuudet.  

Onnistunut ryhmätyö ei tapahdu itsestään, vaan paljon on kiinni valmisteluista, aikataulutuksesta, fasilitoinnista, ja saumattomasta teknisestä toteutuksesta – mutta myös yhteydestä: fokuksesta, tiimistä, sitoutumisesta, ryhmädynamiikasta, käytetyistä työkaluista ja ennen kaikkea asenteesta. Parhaimmillaan jokainen sprinttaaja pääsee toteuttamaan omia vahvuuksiaan ja yhteisajattelun voimalla löytyy uusia ja odottamattomia ideoita.

“Yllättävän hyvin toimi mielestäni työskentely Zoomin breakout roomeissa ja Mirolla yhtäaikaa, alkuun ehkä uudenlainen ryhmätyöskentelytyyli vaati totuttelua, mutta hyvin nopeasti siitä sai kiinni.”

– nosto palutteesta

Millaisen tulevaisuuden luomme? Design Sprint kantaa, kun olet täysin sitoutunut

Design Sprint on iteroiva ryhmäprosessi haasteiden ratkaisemiseksi. Se tarjoaa meille innovatiiviset tavat tulevaisuuteen. Kun luottaa prosessiin ja sen menetelmiin – se kantaa ja sen avulla voi päästä pitkälle. Onnistuimme innostamaan ihmisiä työskentelemään mielekkäästi ryhmissä, vaikka toimijat eivät olleetkaan toisilleen entuudestaan tuttuja. Palautteen mukaan työskentely monialaisessa ympäristössä todettiin kiinnostavaksi ja toimivaksi. Olisimme tarvinneet enemmän aikaa haasteen kehämallin tutkimiseen, ryhmän teeman ja haasteen valintaan. Verkon yli työskentely on haastavaa ja osittain se syö terää vuorovaikutuksesta tilallisen ja kehollisen ulottuvuuden puuttuessa. Tällöin aikaa ryhmän sisäiselle keskustelulle tarvitaan runsaasti, koska vuorovaikutus on haastavampaa, kun toimitaan etänä.

“Ollaan todella rohkeita prototypoimaan uutta menetelmää näin vaikeassa yhtälössä.”

– nosto palautteesta

Miten jatkuu? – Kolmas vaihe, rakenna & testaa, on vielä tekemättä

Digital & Circular Design Sprintin kolmannen vaiheen suunnittelu, rakenna ja testaa, on juuri meneillään. Sprintin alussa ideoimme valtavan määrän kuinka voisimme -kysymyksiä. Rakenna ja testaa -vaiheen aluksi fokusoimme kehitettävän asian prototypointikysymykseksi: Mikä on se kaikken puhuttelevin ja oleellisin kysymys haasteen ratkaisemisessa?

Sprinttiin kuuluu olennaisena osana prototyypin testaaminen ja jalkautuminen kuluttajien ja experttien luo keräämään relevantteja kokemuksia jaetun ymmärryksen luomiseksi. Se ratkaisevan tärkeää lopputuloksen kannalta. Originaalin Design Sprintin kehittäjän, Knappin mukaan paras osa sprinttiä on se ettei voi menettää mitään. Kun prototyyppi testataan kuluttajalla, saa väistämättä sen parhaan palkinnon – mahdollisuuden oppia ketterästi ollanko oikealla kurssilla kohti sitä mikä todella on merkityksellistä ihmisten kannalta.

Menetelmästä on tarkoitus jalostaa kokonaisuus hyödynnettäväksi osana yritysten ketterää kehittämistä ja yhteisöllistä oppimista. Hankkeen sisällä sitä tullaan käyttämään osana tulevia koulutuksia. 

@savonia_fashion @savoniadesigners @savoniamuotoilu @savonia_amk  @digitalcircularfashion

Digital & Circular Design Sprint -prosessi: Kuka on asiakkaamme ja mitkä ovat heidän tarpeensa tulevaisuudessa Digital & Circular –kontekstissa? Mikä on meidän kaikkein tärkein ratkaistava asia asiakaskohtaamisessa ja asiakaskokemuksessa? (Silfver & Pakarinen 2021)

Lue lisää aiheesta:

Kukkonen, Rosa, Toropainen, Hilma & Vidgren, Mikko 2021. TrioDesign: Yrityskonseptin luominen Digital & Circular Fashion House -hankkeen prosessityöskentelystä. lähteessä: https://www.theseus.fi/handle/10024/498670

Vinkit virtuaaliseen Design Sprinttiin: Knapp, Jake, Zeratsky, John & Colburn, Jakie. The Remote Design Sprint Guide. How to handle video, whiteboards, voting, facilitation, interviews, and pretty much everything else in a remote Design Sprint, Lähteessä: https://www.thesprintbook.com/articles/remote-design-sprint-guide

Lähteet:

Knapp, Jake et al. 2016. Sprint. How to solve big problems and test new ideas in just five days. Google Ventures.

Osaaminen 2023. Osaamisen ennakointifoorumin ensimmäisiä ennakointituloksia. Raportit ja selvitykset 2019:3. Opetushallitus. Lähteessä: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaaminen_2035.pdf

Muotoiluajattelun hyödyntäminen pedagogisena menetelmänä kiertotaloudessa:

MUKI – Muotoilua kiertotalouteen: https://www.sitra.fi/hankkeet/muotoilua-kiertotalouteen-opintokokonaisuus/

Design Teaching Processes for Circular Economy – MUKI Project, Pirjo Seddiki, Mirja Niemelä, Sirpa Ryynänen and Tiina Laurila (2019), lähteessä (sivut 496-506): https://www.cumulusassociation.org/wp-content/uploads/2019/06/Cumulus-Conference-Proceedings-Rovaniemi-2019-2nd-extended-ed.pdf

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *